ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку лікувально-профілактичної установи (ЛПУ)

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека лікувально-профілактичної установи,  надалі - бібліотека,  організується при даному  типі  установ :
Завідуючий бібліотекою  - 1 посада в закладах на 350 і більше ліжок, що мають бібліотеки, які можуть бути зараховані до груп з оплати праці керівних працівників. У пологових будинках, інфекційних і шкірно-венерологічних лікарнях (диспансерах) ця посада не вводиться .
Старший бібліотекар, бібліотекар  -  0,5 посади в закладах до 300 ліжок; 1 посада -  понад 300 ліжок за наявності  бібліотеки,  які не можуть бути зараховані до груп за оплатою праці керівних працівників.   У  пологових будинках,  інфекційних та  шкірно-венерологічних  лікарнях  (диспансерах)  ця  посада не вводиться. ( Наказ МОЗ України  від  23.02.2000 року  N 33  із змінами і доповненнями )
1.2.   Бібліотека знаходиться  в   підпорядкуванні  адміністрації  ЛПУ.
1.3.   В   своїй   діяльності   бібліотека   керується   діючим  законодавством України,  Законом України  «Про культуру», Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та  «Про внесення змін до Закону України  «Про бібліотеки та бібліотечну справу», постановами та Ука¬зами Президента, Уряду, наказами та розпорядженнями Міністер¬ства культури і туризму та Міністерства охорони здоров’я України, УОЗ ОДА,  методичними рекоменда¬ціями та інструкціями  Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ Украї¬ни,  ОНМБ, статутом ЛПУ, поточним планом роботи,  правилами  внутрішнього трудового розпорядку ЛПУ, правилами  охорони праці та  протипожежної безпеки.
1.4. Методичне   керівництво  бібліотекою  здійснює  ОНМБ.
1.5.  Бібліотека має штамп встановленого зразка із зазначенням  своєї  назви.
2. Основні завдання

2.1.  Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування  працівників  ЛПУ  згідно  їх  інформаційних   запитів.  
2.2.  Сприяння  розповсюдженню  та   впровадженню   передового  досвіду в практику роботи лікувальної установи.
2.3.  Сприяння безперервному професійному розвитку медичних працівників установи за принципом «освіта впродовж усього життя», виховання   інформаційної  культури користувачів.
2.4.  Обслуговування  хворих,  що знаходяться на  стаціонарному  лікуванні, через  абонемент та  бібліотечні  пункти  у  відділеннях.
3. Основні функції

3.1. Формування   довідково-інформаційних  фондів   у відповідності з
профілем  ЛПУ,  забезпечення   комплектування  фонду медичними фаховими виданнями,  суспільно-політичною   та    художньою    літературою,
інформаційними виданнями та  бібліографічними  посібниками; фаховими періодичними  виданнями.
3.1.1. Ведення    обліку  книг,   періодичних   видань   та   інших матеріалів, що  надходять  до  бібліотеки.
3.1.2. Здійснення бібліотечної обробки матеріалів,  що надходять  у фонд, згідно прийнятої в галузі системи класифікації.
3.1.3. Забезпечення  збереження  книжкового  фонду.
3.1.4. Проведення   систематичної   роботи  по  вилученню з фонду бібліотеки     застарілих  за  змістом та станом   видань.  
3.2. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням  як  традиційних, так  і  нових  носіїв  інформації.
3.3.   Проведення    бібліотечного    обслуговування    працівників  лікувальної установи через  бібліотечний абонемент, на бібліотечних пунктах у відділеннях.
3.3.1. Бібліотеки  центральних  лікарень  ТМО  та   ЦРЛ   при  умові відсутності  бібліотек в інших ЛПУ району здійснюють обслуговування
медичних  працівників  всього  району.
3.4.  Здійснення  бібліотечно-інформаційного обслуговування   лікарів та  молодшого медичного  персоналу ЛПЗ.  Інформаційна робота   проводиться  в  координації  з групою наукової медичної інформації закладу та радою медичних  сестер.
3.5.   Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
3.6. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування  книгою та бібліотекою.
3.5. Організація обслуговування хворих,  які  знаходяться  на стаціонарному    лікуванні, художньою, суспільно-політичною, санітарно-освітньою  літературою  на  абонементі  та  бібліотечних  пунктах у відділеннях.
3.6. Координація   роботу   з   іншими  медичними  та  масовими  бібліотеками регіону.
3.7. Вивчення  та  впровадження  в  практику  передового  досвіду бібліотечної роботи.

4. Управління, структура  та  штати, матеріально-технічне  забезпечення бібліотеки

4.1.  Штати  бібліотеки  встановлюються  у  відповідальності з  об'ємом роботи та згідно з даним Положенням.
4.2.  Структура  та  штати  бібліотеки  обумовлені  завданнями та  функціями,  передбаченими  цим  Положенням, затверджуються  головним лікарем ЛПУ. 
4.3.  Адміністрація  ЛПУ  забезпечує   бібліотеку   необхідним приміщенням (згідно діючих нормативів), устаткуванням, інвентарем, оргтехнікою,  а також передбачає  ремонт, охорону, протипожежний захист та прибирання приміщення. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки  для  робіт, не передбачених  завданнями  бібліотеки.
4.4.  Витрати на утримання бібліотеки та комплектування фонду передбачаються  загальним кошторисом  витрат ЛПУ.  
4.5.    Керівництво   бібліотекою   здійснює   працівник,   який  затверджується  на  посаді  згідно  Кваліфікаційних  характеристик  бібліотечних працівників (наказ Міністерства культури і мистецтв України  №168 від 14.04.2000 р. «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81. «Культура і мистецтво».) і відповідає  за стан  усієї  роботи  в  бібліотеці.
4.6.    Бібліотекар   призначається   та   звільнюється  наказом  головного  лікаря  по  узгодженню  з   директором  ОНМБ 
4.7.    Бібліотекар   підпорядкований   безпосередньо  головному  лікарю ЛПЗ.
4.8.   Бібліотекар  має  право  визначати  вартість  загублених  читачами  видань, виходячи  з  ринкових  цін на  друковану  продукцію.
5.5.     Бібліотекар   звітує  про  свою  роботу  перед  головним  лікарем ЛПЗ та  ОНМБ.
5.6.  Бібліотекар подає на затвердження головному  лікарю  ЛПЗ  річні плани та звіти.
5.7. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність працівників бібліотеки визначаються положеннями про них і Правилами користування бібліотекою. Правила користування бібліотекою  розробляються  на  підставі  типового положення і затверджуються  головним лікарем  ЛПЗ.