Документи

Положення про Координаційну раду учасниць міжрегіональної корпоративної

системи медичних бібліотек

 
1. Загальні питання

1.1. Координаційна рада створюється з представників бібліотек- учасниць МКСМБ (директорів бібліотек).
1.2. Координаційна рада збирається по мірі необхідності за пропозицією будь-якого партнера.
1.3. Координаційна рада створює 2 робочі групи:

 • групу програмно-технологічного забезпечення (тренінг-центр з питань автоматизації бібліотечних процесів) на базі бібліотеки ВНМУ;
 • групу каталогізації та електронних інформаційних ресурсів (тренінг-центр з питань предметизації та каталогізації) на базі ВОНМБ.
   
2. Основні функції

2.1. Координація діяльності робочих груп, направлена на вирішення проблем створення корпоративної бібліотечної системи.
2.2. Розробка нормативних документів, регламентуючих роботу системи в цілому, контроль за їх дотриманням.
2.3. Розробка технології поповнення об' єднаних ресурсів бібліотек- партнерів.
2.4. Організація і проведення заходів з навчання персоналу бібліотек- партнерів.
2.5. Проведення оперативного консультування.
2.6. Тиражування змін в конфігурації системного забезпечення та доповнення до предметних рубрик.
2.7. Проведення нарад з виробничих та організаційних питань.
2.8. КР має право виносити на розгляд та вирішувати суперечки і розбіжності, які виникатимуть між членами корпоративної системи.
 

 

Положення про міжрегіональну корпоративну систему
Медичних бібліотек

 
1. Мета:

Міжрегіональна корпоративна система медичних бібліотек (МКСМБ) створюється для підвищення ефективності, оперативності і якості інформаційного забезпечення користувачів, впровадження нових інформаційних послуг за рахунок участі у формуванні об'єднаного інформаційного ресурсу загального користування серед учасників системи.
 

2.3авдання:

2.1. Збільшення повноти інформації, що надається користувачам бібліотек;
2.2. Скорочення термінів вводу статей медичної періодики в електронні каталоги учасників системи;
2.3. Скорочення певного дублювання при передплаті медичних журналів.
2.4. Скорочення трудовитрат при введенні бібліографічних записів в ЕК та заощадження коштів за рахунок усунення дублювання цих робіт.
2.5. Створення зведеного каталогу медичної періодики з метою подальшої співпраці по МБА та електронної доставки документів (Дод. № 1).
 

3. Функції:

3.1. Реалізація технології корпоративної каталогізації.
3.2. Створення електронних інформаційних ресурсів.
3.3. Приведення описів документів у відповідність з міжнародними стандартами для забезпечення подальшого обміну між медичними бібліотеками різного відомчого підпорядкування.
3.4. Навчання бібліотечних працівників новим технологіям, створення постійно діючих тренінг-центрів.
 

4. Інформаційні ресурси:

4.1 Тип інформації, що буде створюватися:

 • Електронні записи статей періодичних видань медичного і суміжного профілю, передплачених бібліотеками - членами МКСМБ (Дод. № 4).

4.2. Бібліографічні описи статей подаються без анотацій.
4.3 Типи інформацій, що буде передаватись:

 • бібліографічний опис журнальних статей;
 • прийняті методичні рішення;
 • запит і досилка недоотриманих б/ описів;
 • рекламації на якість.
   
5. Вимоги до прогуамно-технічного комплексу:

5.1. Кожен учасник корпоративної системи повинен використовувати програмний комплекс автоматизації IRBIS та медичні предметні рубрики російської версії тезаурусу MeSH Національної медичної бібліотеки США (Москва,2000 р.)
5.2. Єдиний комунікативний формат - RUSMARK.
5.3. Об'єктом доставки є електронний документ або файл на дискеті 3,5 Мб. 5.4. Середовище передачі інформації - межа Internet через e-mail бібліотек - партнерів (Дод. № 5).
 

6. Порядок взаємодії:

6.1. Діяльність МКСМБ здійснюється у відповідності з чинним законодавством, типовими та галузевими методичними рекомендаціями і реалізується за допомогою Договору про співпрацю (Дод. № 3).
6.2. Керівним органом МКСМБ є Координаційна рада, яка організовує хід домовленостей, вирішує поточні виробничі питання та розглядає пропозиції щодо прийому нових учасників МКСМБ (Дод. № 2).