Віртуальна довідка

Положення про віртуальну довідкову службу

I. Загальні положення
Віртуальна довідкова служба (ВДС) — онлайнова служба ОНМБ, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. ВДС є частиною інформаційного сервісу бібліотеки.
Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії персоналу (бібліотекарів ОУНБ) і віддалених користувачів;
• конфіденційність інформації про користувачів.


II. Правила роботи ВДС

1. Категорії користувачів.
Обслуговуються всі користувачі, які звертаються у службу, незалежно від віку, рівня освіти, місця проживання, а також від того, чи є вони читачами бібліотеки.

2. Типи запитів:
• запити про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання, законодавчих і нормативних актів;
• тематичні запити, виконання яких не потребує складного бібліографічного пошуку;
• фактографічні запити.

3. Режим роботи та термін виконання довідок:
• служба працює в робочі дні з 10 до 16.30;
• у вихідні та святкові дні служба запити не приймає;
• запити про наявність конкретних видань у фондах ОУНБ виконуються протягом одного робочого дня;
• тематичні та фактографічні запити виконуються протягом 2-3 робочих днів залежно від складності;
• перш ніж поставити запитання, Ви повинні вказати Ваше ім’я, електронну адресу, тему запиту;
• запитання слід ставити українською мовою в довільній формі, але формулювати їх конкретно та чітко;
• протягом доби ВДС приймає 5 (п’ять) запитів;
• від одного користувача приймається один запит, який повинен містити одне запитання (при наявності декількох запитань бібліограф відповідає на одне з них за вибором);
• підтвердженням прийняття Вашого запиту є повідомлення «Ваш запит прийнято»;
• відповіді на запити виконуються в порядку їх одержання;
• списки джерел інформації подаються в обмеженій кількості (до 10 назв);
• служба передбачає можливість самостійного розшуку інформації у «Архіві виконаних довідок».

4. Джерела виконання довідок.
Традиційний довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, предметний каталог, алфавітний/абетковий каталог, систематичний каталог,  краєзнавчі БД, тематичні картотеки, довідкові та бібліографічні видання);
• електронний каталог бібліотеки;
• інтернет-ресурси;
• архів виконання довідок.

5. Основні положення.
Не приймаються запити, якщо вони:
• суперечать чинному законодавству України і не відповідають морально-етичним нормам;
• пов’язані з комерційною та посередницькою діяльністю;
• пов’язані з наданням готових рефератів, курсових, дипломних робіт, пошуком їх у мережі Інтернет, розв’язанням  задач;
• пов’язані з пошуком цитат, перекладом текстів;
• потребують глибокого наукового дослідження;
• пов’язані з наданням інформації розважального змісту (розв’язання кросвордів, участь у інтелектуальних іграх, вікторинах, конкурсах);
• задані у некоректній формі;
• потребують інформації про наявність книги на полиці.
Не приймаються довідки, виконання яких виходить за рамки технічних та організаційних можливостей бібліотеки.

Коментарі

Допоможіть підібрать літературу на тему:"Реабілітація при гемипарезі у дітей та дорослих"

Список літератури

 

     Добрушина О. Р. Диагностика и ранняя реабилитация нарушений биомеханики ходьбы при церебральных гемипарезах / О. Р. Добрушина, П. С. Снопков, И. В. Сидякина // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2013. - № 4. - С. 18-22

     Комплексное исследование биомеханики движений у пациентов с постинсультными гемипарезами / Д. В. Скворцов [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2012. - Том 112, N 6. - С. 45-49

     Островский И. Я. Лечение болевого синдрома в области плечевого сустава у больных с гемипарезами после перенесенных инсультов препаратом DISCUS COMPOSITUM / И.Я. Островский // Биологическая терапия. - 2001. - №3. - С. 41-43

     Тарасова Л. Г. Восстановление движений в кисти у больных с постинсультными гемипарезами методом интенсивной тренировки паретичной руки / Л.Г. Тарасова, Л.А. Черникова, А.С. Чубуков // ЛФК и массаж. - 2008. - N8. - С. 34-39

     Черникова Л. А. Влияние тренировок на роботизированной системе "Lokomat" на мобильность при ходьбе у больных с постинсультными гемипарезами / Л. А. Черникова, А. С. Клочкова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2014. - № 3. - С. 13-17

     Вакуленко Л.О. Медична та соціальна реабілітація при захворюваннях та травмах нервової системи // Медична та соціальна реабілітація / за ред..І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко.-Тернопіль.-2005.-С.С.114-171.(616.1/9)

     Влияние антиоксидантной терапии на нейротрофины и процесы реабилитации после инсульта = Effect of antioxidant therapy on neurotrophins and processes of rehabilitation after stroke / Ю. В. Каракулова [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2016. - Том 116, N 8. - С. 36-39.

     Воосстановительная медицина и реабилитация в неврологи // Восстановительная медицина / Под.ред.В.Г.Лейзерман, О.В.Бугровой, С.И. Красикова.- Ростов-на-Дону,2008.-С.310-368(616.1/9).

     Боголюбов В. М. Общая физиотерапия : Учебник / В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2003. - 432 с. : ил. - (Учеб. лит. для мед. вузов).

     Гольдблат Ю. В. Энциклопедия рефлекторного массажа в клинической практике: рефлекторно-сегментарный, точечный, линейный, зональный / Ю. В. Гольдблат. - СПб. : Наука и Техника, 2007. - 528 с.

     Горелова Л. В. Краткий курс лечебной физической культуры и массажа : Учеб. пос. / Л.В. Горелова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 224 с.

     Гребова Л. П. Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей и подростков : Учеб. пос. / Л.П. Гребова. - М. : Академия, 2006. - 176 с.

     Дин К. В. Комплексная рефлексотерапия : Практ. руков. / К.В. Дин, Ч. Линь; Науч. ред. М. Штереншиса. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 352 с.

     Дубровский В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль : Учеб. для студ. мед. вузов / В.И. Дубровский. - М. : МИА, 2006. - 598 с.

     Епифанов В. А. Восстановительная медицина : Учебник / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с.

     Епифанов В. А. Лечебная физическая культура : Учеб. пос. / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 568 с.(615.8)

     Кадыков А.С. Реабилитация неврологических больных / А.С.Кадыков, Л.А.Черникова, Н.В.Шахпарова.-М.,2009.-560с.(616.8)

     Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта.-М.,2003.-176.

     Ковальчук В.В. Терапевтические возможности улучшения когнитивных функций, психоэмоционального состояния и качества жизни пациентов после инсульта / В. В. Ковальчук // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2015. - Том 115, N 12. - С. 92-97

     Лікувальний масаж : Підруч. для студ. / Л. О. Вакуленко [и др.]. - 3-е вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. - 468 с.

     Лікувальний масаж : Підручник / Л.О. Вакуленко, Г.В. Прилуцька, Д.В. Вакуленко, П.П. Прилуцький. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. - 468 с.

    Лечебная физическая культура : Учеб. / С. Н. Попов [и др.]; Под ред. С. Н. Попова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 416 с.

    Лисицын Ю. П. Психологическая медицина : монография / Ю.П. Лисицын. - М. : Медицина, 2004. - 148 с.

    Лукомский И. В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж : Учебник / И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик; Под ред. В.С. Улащика. - Минск : Выш. шк., 2008. - 384 с.

     Масний О.Актуальні питання реабілітації сучасної неврології, психіатрії та наркології / О. Масний // Український медичний часопис. - 2010. - № 6. - С. 19-21

    Мурашко Н.К.Викладання реабілітації в неврології лікарям загальної практики - сімейної медицини / Н. К. Мурашко // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2012. - № 7. - С. 152-154

    Медицинская реабилитация: Руководство/Под.ред.В.М.Боголюбова.В 3-х томах.-М.,2007 (616.1/9)

     Медицинская реабилитация / Т. А. Золотарева [и др.]. - К., 2012. - 496 с.

     Медицинская реабилитация : Учеб. для студ. и врачей / Под ред. В. Н. Сокрута, Н. И. Яблучанского. - Краматорск : Каштан, 2015. - 576 с.

     Медична і соціальна реабілітація : підручник / В. Б. Самойленко [и др.]. - К. : Медицина, 2013. - 464 с.

    Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві : Навч. пос. / За заг. ред. Л. О. Вакуленко. - Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. - 444 с.

     Оценка восстановления двигательных функций у постинсультных пациентов в процессе комплексной реабилитации с использованием роботизированной кинезиотерапии / В. А. Бронников [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2016. - Том 116, N 9. - С. 30-34.

     Полунина Н. В. Влияние уровня образования и медицинской грамотности на эффективность реабилитационных мероприятий у больных, перенесших инсульт / Н. В. Полунина, Е. В. Костенко // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2017. - N Прил. к №3 (Вып.2. Инсульт). - С. 48-54

     Поляев Б.А.,Иванова Г.Е.Лечебная фізкультура // Неврология : национальное руководство / под. ред.Е.И.Гусева и др.-М.,2010.-С.310-326.(616.8)

    Поддер Т. Массаж. Полное руководство : Пер. с англ. / Т. Поддер. - Х. : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2007. - 320 с. :

     Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия : Учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 368 с.

     Порада А. М. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль : Підруч. / А. М. Порада, О. В. Порада. - К. : Медицина, 2011. - 296 с.

     Порада А. М. Основи фізичної реабілітації : Навч. посіб. / А.М. Порада, О.В. Солодовник, Н.Є. Прокопчук. - К. : Медицина, 2006. - 248 с.

    Порада А. М. Основи фізичної реабілітації : Навч. пос. / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2008. - 248 с. (Шифр 615.8/П 59-381383)

     Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы / К. В. Котенко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 656 с. (616.8)

     Руденко Т. Л. Физиотерапия / Т. Л. Руденко; Под ред. В. М. Кузнецовой. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 352 с.

     Современные методы реабилитации постинсультных больных / И. В. Сидякина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2014. - Том 114, № Прил. к №12 (Вып. 2. Инсульт). - С. 76-80.

     Старшенбаум Г. В. Психосоматика и психотерапия : Исцеление души и тела / Г.В. Старшенбаум. - М. : Изд-во Института психотерапии, 2005. - 496 с

     Степашко М. В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині : Підручник / М.В. Степашко, Л.В. Сухостат. - К. : Медицина, 2006. - 288 с

      Техника и методики физиотерапевтических процедур : Справочник / Под ред. В. М. Боголюбова. - 5-е изд., испр. - М. : БИНОМ, 2012. - 464 с.

      Фізична реабілітація в гострому періоді ішемічного інсульту /О.М.Гев’як, А.В.Паєнок, А.В.Кульматицький та ін. // Міжнародний неврологічний журнал.-2010.-№8.-С.25-27.

      Федорів Я. -Р. М. Загальна фізіотерапія : Навч. пос. для студ. / Я.-Р.М. Федорів, А.Л. Філіпюк, Р.Ю. Грицко. - К. : Здоров'я, 2004. - 224 с.

     Федоренко Н. А. Иглотерапия, прижигание (прогревание). Точечный массаж в медицинской реабилитации : научное издание / Н.А. Федоренко; Под ред. Э.П. Яроцкой. - Х. : Прапор, 2003. - 240 с.

     Физиотерапия : Учебн. пособ. / Г. Ш. Гафиятуллина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с.

     Физиотерапия : Национальное руководство / Под ред. Г. Н. Пономаренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 864 с. - ( 615.8)

     Фізична реабілітація при захворюваннях центральної периферичної нервової системи // Спортивна медицина і фізична реабілітація/шаповаллова В.А., Коршак В.М., Халтагарова В.М. та ін.-К., 2008.-С.124-139(613.7)

      Физическая реабилитация : Учебник / Под ред. С.Н. Попова. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 608 с.

      Физические методы в лечении реабилитации больных и инвалидов / И. З. Самосюк [и др.] ;Под ред. И. З. Самосюка. - К. : Здоров'я, 2004. - 624 с.

      Яковенко Н. П. Фізіотерапія : Підруч. для студ. / Н. П. Яковенко, В. Б. Самойленко. - К. : Медицина, 2011. - 256 с.

 

 

Допоможіть знайти літературу по дитячому травматизму.Дякую.

Категорія: 

Дитячий травматизм

        Андрианов В.Л.  Организация ортопедической и травматологической помощи детям/ В.Л. Андрианов. - Л.: Медицина, 1988.  

     Бугайов  О.Ф.  Политравма у детей  / О.Ф. Бугайов // Літопис ортопедо-травматологічної служби Житомирської області. - Житомир, 2003. - С.63-65.

    Дем'янчук Т.  Гостре питання: дитячий травматизм  / Т. Дем'янчук // Пульс. - 2011. - №24 , 16 червня. -  С. 2.

    Детский дорожно-транспортный травматизм / Л.М.Рошаль, Р.А.Кешишян, Л.Б.Пужицки // Российский педиатрический журнал. -2001. - N 5. - C. 41-44.  

      Журавель Я.  Дитячій ортопедо-травматологічній службі  Житомирщини - 30!  / Я. Журавель // Пульс. - 2006. – N 43. - С. 3.

       Журавель Я.  Здоров'я дітей - майбутнє нації: Дитяча ортопедо-травматологічна служба області  / Я. Журавель // Пульс. - 2006. – N 49. - С. 3.

      Иващенко С.Н. Динамический метод профилактики травматизма при занятиях массовым спортом / С. Н. Иващенко // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2010. - № 7/8. - С. 116-118.

     Инвалидность с детства вследствие ортопедо-травматологической патологии ( причины , структура , контингенты )/ Д.А.Яременко, В.Б.Таршис, С.Д.Шевченко // Ортопедия, травматология и протезирование. -2001. –N 2. - С. 101-103.

     Косачев В.Е. Первая помощь при детском травматизме / В. Е. Косачев // Мед. сестра. - 2016. - N 1. - С. 9-11.

     Москаленко В.Ф. Поширеність травматизму та заходи з його попередження / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузэва // Главный врач. - 2008. – N 11. - С. 78-79.

      Особливості дитячого травматизму при синдромі різкої зміни поведінки / М. Д. Процайло [и др.] // Вісник наукових досліджень. - 2010. - N 2. - С. 36-37.

     Панчишин В.Ф. Аналіз роботи дитячої ортопедо-травматологічної служби Житомирської області за 2002 рік  / В.Ф. Панчишин // Літопис ортопедо-травматологічної служби Житомирської області. - Житомир, 2003. - С. 19-23.

     Проблемы остеопороза и остеопении в детской травматологии  / В.Н. Меркулов, Д.С. Мининков, С.С. Родионова и др. // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2008. – N 2. - С. 24-28.

     Профилактика детского травматизма в Европе  // Головна медична сестра. - 2009. - N 5. - С. 36-41.

     Редько И.А. Проблемы бытового травматизма / И.А. Редько // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2006. – N 6. -                С. 15-21.

     Сахаров С.П. Эпидемиология детского ожогового травматизма  / С. П. Сахаров // Детская хирургия. - 2013. - N 2. - С. 29-31.

     Сердюк А.М. Медичні та соціально- економічні проблеми травматизму  / А.М. Сердюк, М. Є. Поліщук // Журнал Академії Медичних Наук України. - 2011. - Том 17, N 3. - С. 264-269.

     Супиев Т.К.  Травмы челюстно-лицевой области у детей : Учеб.пособие / Т.К. Супиев, С.К. Зыкеева. -М.: МЕДпресс-информ, 2003.-104 с.

     Суспільні та медичні питання опікового травматизму серед дітей в умовах промислового регіону/ Е.Я.Фісталь, Г.С.Самойленко, Л.Г.Аніщенко // Шпитальна хірургія. -2000. – N 2. - С. 33-37.

     Травми на дорогах // Медична сестра. - 2008. – N 3. - С. 14-17.

     Хіміч М. М. Аналіз стану ортопедо-травматологічної допомоги дорослим та підліткам Житомирської області за 2002 рік / М.М. Хіміч  // Літопис ортопедо-травматологічної служби Житомирської області. - Житомир, 2003. - С.12-14

     Ярославська С.М. Політравми у дітей: особливості поетапного надання допомоги  / С.М. Ярославська // Управління закладом охорони здоров'я. - 2007. - № 11. - С. 66-72.

 

 

 

Категорія: 

Допоможіть підібрати літературу на тему: "Формування готовності майбутніх спеціалістів медсестринства до санітарно-освітньої роботи серед населення". Дякую

 

Категорія: 

Формування готовності майбутніх спеціалістів медсестринства до санітарно-освітньої роботи серед населення

 

     Алчинбаев М.К. Оценка результатов анкетирования мужчин в рамках школы мужского здоровья / М.К. Алчинбаев // Урология. - 2016. - № 1. - С. 75-81.

     Амлаев К.Р. Санитарное просвещение и формирование приверженности у социально-уязвимых групп фтизиатрических больных (обзор) / К.Р. Амлаев, В.Б. Зафирова, И.М. Узденов // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 10. - С. 11-13.

     Антонова О.Є. Здоров'я зберігаюча компетентність особистості / О.Є. Антонова, Н.М. Поліщук // Магістр медсестринства. - 2013. - № 1. - С. 10-17.

     Астма-школа / А.В. Тумаренко, В.В. Скворцов, М.В. Лукьянов [и др.] // Медицинская сестра. - 2015. - № 8. - С. 8-13.

     Басюк Н.А. Формування ціннісного становлення молодших школярів до власного здоров’я / Н.А. Басюк // Магістр медсестринства. - 2015. - № 2. - С. 36-39.

     Беденко-Зваридчук Е.  Право медсестры на преподавательскую деятельность / Е. Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. - 2013. - № 6. - С. 42-45.

     Белоброва О.В. Профилактика заболеваний у молодежи и подростков на доврачебном этапе / О.В. Белоброва, А.Б. Петрова // Медицинская сестра. - 2012. - № 5. - С. 30-35.

    Біленька Н.В. Основні складові здорового способу життя / Н. В. Біленька // Магістр медсестринства. - 2014. - № 1. - С. 99-103.

     Біленька Н.В. Роль навчального закладу у формуванні особистості індивіда / Н.В. Біленька // Магістр медсестринства. - 2013. - № 1. - С. 40-42.

     Бирюкова Н.А. Пути совершенствования подготовки средних медицинских кадров по вопросам здорового образа жизни / Н.А. Бирюкова, А.М. Кочанов // Медицинская сестра. - 2010. - № 3. - С. 19-21.

     Богомолов А.Е. Влияние здорового образа жизни на иммунитет: миф и реальность? / А. Е. Богомолов, С. В. Зайков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 2. - С. 43-47.

     Бойко М.С. Використання інноваційних технологій навчання- запорука успіху якісної підготовки медичних сестер / М. С. Бойко, Л. М. Баленко // Магістр медсестринства. - 2013. - № 2. - С. 44-49.

     Бондаренко О.Ю. Поліпшення умов праці та навчання. Пропаганда здорового способу життя серед молоді / О. Ю. Бондаренко // Головна медична сестра. - 2012. - № 12. - С. 26-27.

     Бондарь С.О. Актуальні аспекти охорони здоров'я у навчальних закладах / С.О. Бондарь // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 30-33.

     Бразалій Л.П. Медсестринська педагогіка- невід'ємна складова медсестринської справи / Л.П. Бразалій, Л.Л. Бас // Головна медична сестра. - 2008. - № 4. - С. 74-75.

     Булич Э.Г. На пути познания сущности здоровья: достижения и опасности / Э.Г. Булич, И.В. Муравов // Довкілля та здоров"я. - 2011. - № 1. - С. 36-43.

     Бут Г.  Компания "Санофи-Авентис Украина" инициирует образовательную программу для специалистов-инструкторов школ самоконтроля сахарного диабета в Украине / Г. Бут // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2012. - № 8. - С. 42-45.

    Бутузова Л.П. Розвиток асертивності як основи відповідального ставлення студентів до збереження та зміцнення власного здоров'я / Л.П. Бутузова // Магістр медсестринства. - 2012. - № 1. - С. 5-9.

     Бухарина Т.  Внедрение инновационных технологий в педагогический процесс медицинского вуза / Т. Бухарина // Врач. - 2011. - № 10. - С. 71-73.

    Вайнер Э.Н. Валеология : учебн. для вузов / Э. Н. Вайнер. - 8-е изд., перераб. - М. : Флинта: Наука, 2010. - 448 с. (613)

    Васендин В.Н. Здоровый образ жизни как одна составляющих безопасности человека / В.Н. Васендин, С.А. Чеботарькова, Д.А. Кобалева // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2012. - № 6. - С. 19-20.

     Ватутин Н.Т. Обучение самоконтролю и самопомощи больных, страдающих выраженной хронической сердечной недостаточностью / Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко // Кровообіг та гемостаз. - 2013. - № 2. - С. 86-90.

     Виевский А.Н. Принципы и структура комплексной многоуровневой системы медико-социальной профилактики потребления детьми психоактивных веществ / А. Н. Виевский // Международный медицинский журнал (Харьков). - 2012. - № 1. - С. 119-124.

     Вієвський А.М. Взаємозв'язок біологічних, психологічних та соціальних чинників у генезисі формування навичок вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків із позиції розробки системи профілактики / А. М. Вієвський // Український медичний часопис. - 2012. - № 3. - С. 110-116.

     Вишневский В.А. Психолого-педагогический анализ практического занятия / В. А. Вишневский // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2013. - № 4. - С. 9-11.

     Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : наук.-практ. конф. з міжнарод. участю / Відпов. ред. В. Й. Шатило. - Житомир, 2013. - 328 с.  (614)

     Вознюк О.В. Здоровий спосіб життя як найголовніший ресурс особистості суб'єктів освітнього процессу / О. В. Вознюк // Магістр медсестринства. - 2012. - № 2. - С. 12-27.

     Волков Е.Н. Консультирование как обучение, или о недоученности консультантов / Е.Н. Волков // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - № 2. - С. 69-75.

     Герасимчук Т.В. Старшие медсестры о себе и последипломной подготовке / Т. В. Герасимчук // Медицинская сестра. - 2010. - № 1. - С. 37-41.

     Губенко І.Я. До питання підготовки молодших медичних сестер / І.Я. Губенко, Л.П. Бразалій // Головна медична сестра. - 2008. - № 12. - С. 70.

     Демин Е.В. Противораковая пропаганда : миф или реальность  / Е.В. Демин, В. М. Мерабишвили // Вопросы онкологии. - 2014. - № 1. - С. 96-101.

     Жильцова Е.Е. Информированность студенческой молодежи о профилактике инфекций, передающихся половым путем / Е. Е. Жильцова, О. Е. Коновалов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2012. - № 6. - С. 17-19.

     Занько О.В. Взаимодействие с пациентами медсестер - выпускников факультета высшего сестринского образования / О.В. Занько, И.В. Островская // Медицинская сестра. - 2014. - № 3. - С. 46-49.

     Захаров А.В. Технология контекстного обучения в подготовке медицинских работников среднего звена / А.В. Захаров, Н.М. Захарова // Медицинская сестра. - 2014. - № 3. - С. 43-45.

     Здоровый образ жизни: подари себе здоровье // Медицинская сестра. - 2011. - № 4. - С. 53.

     Здоровье-2020: повышение эффективности реализации - требования, подходы и непреривное обучение // Главный врач. - 2012. - № 12. - С. 91-106.

     Ивлева Н.В. Обучение студентов медицинского колледжа понятийному мышлению / Н.В. Ивлева // Мед. сестра. - 2016. - № 2. -  С. 49-51.  

     Кайдашев И.П. Изменение образа жизни, нарушение энергетического метаболизма и системное воспаление как факторы развития болезней цивилизации  / И.П. Кайдашев // Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал=Ukrainian medical journal. - 2013. - № 5. - С. 103-108.

     Киселевич М.М. Медико-образовательные программы для пациентов / М.М. Киселевич // Медицинская сестра. - 2014. - № 5. - С. 38-40.

     Климчук Т.В. Профессиональная деятельность сестринского профессионала в условиях модернизации здравоохранения  // Головна медична сестра. - 2013. - № 2. - С. 20-21.

     "Клініка, дружня до молоді" - дієвий спосіб формування здорового способу життя серед підлітків / Ю. В. Сороколат, М.А. Голубова, С.В. Бічева [и др.] // Современная педиатрия. - 2011. - № 2. - С. 202-203.

     Колесник М.  Школа профилактической кардиологии: здоровый образ жизни и рациональная фармакотерапия  / М. Колесник // Український медичний часопис. - 2016. - № 3. - С. 29-32.

     Кольцов А.Н.  Двигательная активность как необходимый фактор здоровья и безопасности жизнедеятельности / А.Н.  Кольцов, Н.В. Третьяков // Медицинская сестра. - 2015. - № 2. - С. 14-17.

     Копичко Л.В. Формування професійної компетенції студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи медсестринства"  / Л.В. Копичко, О.Є. Мазур // Магістр медсестринства. - 2015. - № 1. - С. 49-55; 2015. - № 2. - С. 49-55.

     Корнага С.І. Санітарно-освітня грамотність людей - один із важливих чинників зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу / С. І. Корнага, І. Т. П'ятночка, Н. В. Тхорик // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 4. - С. 54-58.

     Корнага С.І. Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз / С.І. Корнага, І.І. П'ятночка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2015. - №  4. - С. 48-52.

     Косенко В.М. Метод пошуку та відкриття як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів / В.М. Косенко // Магістр медсестринства. - 2013. - № 1. - С. 53-59.

    Красновский В.Н. Личностный аспект профессиональной деятельности и его вариации / В.Н. Красновский // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - № 10. - С. 66-69.

    Кузнєцова Н.  Консультативні бесіди медичних сестер загальної практики — сімейної медицини / Н. Кузнєцова // Журнал головної медичної сестри. - 2016. - № 12. - С. 17-20. (продовж., поч. у № 5-11, 2016)

    Кузьмінська О.  Роль середнього медичного персоналу в формуванні культури харчування населення / О. Кузьмінська // Журнал головної медичної сестри. - 2016. - № 9. - С. 6-13.

    Кузякіна Н.Є. Використання засобів наочності для підвищення професійної майстерності медичних сестер / Н. Є. Кузякіна // Головна медична сестра. - 2013. - № 9. - С. 34-37.

    Лавровська А.А. Предметний тиждень як засіб професійної творчої самореалізащї студентів / А.А. Лавровська // Магістр медсестринства. - 2012. - № 1. - С. 49-51.

    Ладыгина Е.Е. Профессиональное становление сестринского персонала в процессе обучения / Е.Е. Ладыгина, М.Н. Михайловский // Медицинская сестра. - 2015. - № 5. - С. 47-48.

    Лісовий В.М. Основи медсестринства : підручник / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. - 2-е вид., переробл. та доп. - К. : Медицина, 2013. - 792 с. (616-081/083)

    Лихтенштейн Е.И. Помнить о больном / Е. И. Лихтенштейн. – К. : Здоров'я, 2012. - 152 с.  (614)

    Ложкин Г.В. Педагогическая деятельность и ее регуляторы / Г.В. Ложкин, Н.Ю. Волянюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 3. - С. 1-4.

    Мамедова Е.Б. Школа «здоровая почка» как основа реализации образовательной стратегии у больных нефрологического профиля / Е.Б. Мамедова, М.М. Батюшин // Нефрология. - 2015. - № 5. - С. 68-71.  

    Марчук Д.С. Профілактична робота медичних сестер з населенням / Д.С. Марчук // Магістр медсестринства. - 2013. - № 2. - С. 99-102.

    Матвейчик Т.В. Учебно-педагогические новации на кафедре общественного здоровья и здравоохранения / Т.В.          

    Матвейчик, В.И. Иванова, С.Ф. Новицкая // Медицинская сестра. - 2014. - № 1. - С. 45-49.

     Матузаєва Н.О. Психологічна культура студента як один із важливих компонентів підготовки майбутнього фахівця / Н. О. Матузаєва // Магістр медсестринства. - 2016. - № 1. - С. 94-101.

      Медсестринство в Україні: історіогенез, проблеми і перспективи / В.Й. Шатило, С. В. Гордійчук, І. Р. Махновська [и др.] // Магістр медсестринства. - 2016. - № 1. - С. 6-31.

     Мішайлова В.О. Розвиток творчих здібностей студентів - важлива складова в підготовці майбутніх фахівців / В.О. Мішалов // Магістр медсестринства. - 2013. - № 1. - С. 60-62.

     Момот О.П. Розвиток творчої самореалізації особистості студентів ВНЗ / О. П. Момот // Магістр медсестринства. - 2014. - № 2. - С. 55-58.

     Моніторування рівня поінформованості диспансервних хворих з артеріальною гіпертензією / В. А. Сміянов, С.В. Тарасенко, О.І. Сміянова, І.О. Ващенко  // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2014. - № 1/2. - С. 78-82.

    Мостова О.П. Заходи психогігієнічної корекції у структурі засобів сучасної профілактичної медицини та превентивної реабілітації: методологія використання і оздоровчий потенціал / О.П. Мостова // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. - 2013. - № 3. - С. 24-28.

     Муратбекова С.К. Проблемно-ориентированное обучение / С.К. Муратбекова, Ж.А. Джараспаева // Медицинская сестра. - 2013. - № 4. - С. 41-42.

    Ненашева И.В. Школа материнства для беременных / И.В. Ненашева, Н.А. Воробьева // Медицинская сестра. - 2011. - № 5. - С. 16-17.

     Охтяркина В.В. Информированность больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией об их патологии / В. В. Охтяркина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2013. - № 1. - С. 21-24.

    Петрова Г.  Стажировка по педагогике для бакалавров по специальности "Сестринское дело" / Г. Петрова, Т. Попов, Д. Сиджимова // Медицинская сестра. - 2008. - № 8. - С. 37-38.

    Платонов В.М. Збереження і зміцнення здоров'я здорових людей - пріоритетний напрямок сучасної охорони здоров'я / В.М. Платонов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2012. - № 1. - С. 21-27.

     Попович Н.С. Особливості виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах / Н.С.  Попович // Магістр медсестринства. - 2012. - № 1. - С. 39-41.

     Порядина Г.И. Вопросы профилактики ожирения и метаболического синдрома (по результатам работы "Школы рационального питания" для детей и подростков с ожирением) / Г.И. Порядина, Е.А. Ковалева, М.Ю. Щербакова // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2012. - № 5. - С. 37-42.

     Практичне медсестринство : навч. пос. / За ред. Л. Я. Ковальчука. - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2012. - 432 с.  (616-081/083)

     Проблема рационального питания детей. Организация "Школ здорового питания" в г. Харькове / Ю.В. Сороколат, М.А. Голубова, С.В. Бичева, С.А. Ковалевская  // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 42-43.

     Рахманов Р.С. К вопросу о влиянии образа жизни на здоровье молодежи / Р.С. Рахманов, Д.А. Гаджиибрагимов, Д. С. Шумских // Здравоохранение Российской Федерации. - 2015. - № 1. - С. 55-57.

     Роль духовно-нравственного воспитания в профессиональном становлении студентов / Е. Г. Каримова [и др.] // Медицинская сестра. - 2012. - № 6. - С. 11-13.

      Роль образовательных программ в изменении знаний пациентов об остеопорозе и образа жизни (кальциевой диеты и физической активности) / Л. П. Евстигнеева, О.М. Лесняк, Н.М. Кузнецова [и др.] // Лечащий Врач. - 2013. - № 5. - С. 104-108.

     Самборська Н.М. Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутнього медичного працівника в процесі професійної підготовки / Н.М. Самборська // Магістр медсестринства. - 2015. - № 1. - С. 33-35.

     Самойленко В.В. Профессиональная деятельность медицинской сестры: структурное наполнение, законодательное регулирование, научно-обоснованная оценка // Головна медична сестра. - 2013. - № 2. - С. 7-9.

     Санитарное просвещение молодежи по вопросам туберкулеза в регионе с напряженной эпидемической ситуацией / Е.Е. Рашкевич, М.В. Листопадова, Т.В. Мякишева [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 9. - С. 60.

     Сафонова Ю.А. Проведение обучения пациентов с остеопорозом. Есть ли необходимость его использования в реальной клинической практике? / Ю.А. Сафонова, Е.Г. Зоткин // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2012. - № 3. - С. 93-94.

     Свиридюк В.В. Інноваційні освітні технології формування наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства / В.В. Свиридюк, М.А. Знаменська // Головна медична сестра. - 2012. - № 12. - С. 34-35.

     Семенова Е.М. Развитие культуры педагогического общения / Е.М. Семенова // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - № 8. - С. 45-54.

     Семенова ЕМ. Развитие навыков невербального взаимодействия в педагогическом процессе  / Е. М. Семенова // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - № 7. - С. 27-32.

      Сердюк А.М. Профілактика неінфекційних захворювань, що пов'язані зі способом життя, особливостями харчування та фізичною активністю, - вагомий напрям національної стратегії охорони здоров'я населення України / А.М. Сердюк, Н.С. Полька, М.П. Гуліч // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2010. - № 2. - С. 299-306.

     Сердюк А.М. Профілактичне спрямування медицини як стратегія реформ охорони здоров'я  / А.М. Сердюк // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2011. - № 1. - С. 39-43.

     Сестринское дело в семейной медицине / Н.В. Туркина, Л.А. Босова, И.П. Королева, А.С. Черчевич // Медицинская сестра. - 2012. - № 5. - С. 3-6.

     Сінельнікова Л.Ф.   Сучасна медсестринська освіта в умовах інтеграції України в європейський освітній простір // Магістр медсестринства. - 2011. - № 1. - С. 52-56.

     Слабкий Г.  Магістри медсестринства - крок у майбутнє / Г. Слабкий // Журнал головної медичної сестри. - 2014. - № 4. - С. 27-36.

     Слабкий Г.О. Формування у населення здорового способу життя в умовах упровадження сімейної медицини / Г. О. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - № 12. - С. 21-30.

     Смоляр Н.І. Проведення "уроків здоров'я" серед дітей різного віку як метод впровадження санітарно-освітньої роботи / Н. І. Смоляр, У. О. Стадник, О. В. Єзерська // Вісник стоматології. - 2010. - № 2. - С. 147-149.

     Смольська Л.М. Позитивна психологія: філософські джерела про людську природу та можливості педагогічних впливів на неї / Л.М. Смольська // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 3. - С. 78-80.

     Собаченкова Н.М. Возможность и необходимость организация школ для больных туберкулезом / Н.М. Собаченкова, И.В. Островская // Медицинская сестра. - 2013. - № 8. - С. 24-29.

      Совтус І.М. Підвищення ефективності навчання та розвитку творчої пізнавальної активності студентів медичного коледжу шляхом проведення інтегрованих занять / І.М. Совтус, Н.М. Корнісік, І.О. Мизовець // Магістр медсестринства. - 2013. - № 2. - С. 61-65.

     Спілкування  в  професійній  діяльності  медичних  сестер //Сестринська  справа : підручник  / Н.М. Касевич,  І.О. Петрашев,  В.В. Сліпченко  [та  ін.];  За  ред.  В.І. Литвиненка,  Н.М. Касевич. – К., 2008. – С. 61-71.    (614)

     Стратегії профілактики ВІЛ/СНІДу серед різних верств населення // Головна медична сестра. - 2014. - № 1. - С. 61-68.

     Стратегія розвитку профілактики в охороні здоров'я в Україні / А. М. Сердюк, Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, В.П.  Широбоков // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2012. - № 3. - С. 358-371.

     Студенти бакалаврату та магістратури — майбутні лідери сестринської справи // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 2. - С. 34-35.

     Табачніков С.І. Клінічні особливості та провідні чинники вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків у світлі розробки комплексної багаторівневої системи його медико-соціальної корекції та профілактики / С.І. Табачніков, А. М. Вієвський, М.П. Жданова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2012. - № 1. - С. 4-11.

     Троц В.М. Формування комунікативних здібностей майбутніх фахівців / В. М. Троц // Магістр медсестринства. - 2013. - № 1. - С. 63-66.

     Фазлєєва В.  Від здорового способу життя - до активного довголіття / В. Фазлєєва // Ліки України. - 2013. - № 8. - С. 16-17.

    Филимонова Т.В. Развитие коммуникативных навыков у студентов факультета высшего сестринского образования / Т.В. Филимонова, Ю.А. Москалева // Медицинская сестра. - 2010. - № 3. - С. 16-18.

    Филиппов Н.Е. Школа здоровья для больных сахарным диабетом / Н.Е. Филиппов, И. М. Игнатина // Медицинская сестра. - 2012. - № 4. - С. 38-39.

     Филиппова С.Н. Бакалавры сестринского дела как кадровый потенциал в системе профессиональной подготовки среднего медицинского персонала / С. Н. Филиппова, И. В. Островская // Мед. сестра. - 2016. - № 3. - С. 48-53. 

    Формирование мотивации к здоровому образу жизни у подростков / С.С. Зюзько, М.А. Плеханова, И.Н. Масленикова // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 8. - С. 41.

      Черемисин В.М. Непрерывное учение есть образ жизни / В.М. Черемисин // Медицинская визуализация. - 2013. - № 3. - С. 139-140.

     Черемисина Ж.Г. Оценка профессиональных компетенций сестринского персонала // Медицинская сестра. - 2013. - № 5. - С. 44-46.

     Чупракова І.Є. Формування здорового способу життя студентів засобами фізичної культури / І.Є. Чупракова, Т. В. Павленко // Магістр медсестринства. - 2016. - № 1. - С. 111-116.

     Шаповалова В А.  Модульное обучение в медицинском вузе / В.А.  Шаповалова // Медицинская сестра. - 2015. - № 7. - С. 53-54.

     Шарлович 3.П. Обгрунтування вимог до формування професійно-педагогічної компетентності медичної сестри сімейної медицини // Магістр медсестринства. - 2012. - № 2. - С. 104-109.

     Шарлович З.П.   Професійно-педагогічна компетентність учасників лікувального процесу / З.П. Шарлович, Ж.П. Шарлович, А.С. Васільєва // Магістр медсестринства. - 2011. - № 1 . - С. 63-67.

     Шатило В.Й.    Від школи фельдшерів - до інституту медсестринства. 1875-2010 / В.Й. Шатило, О.К. Толстанов, М. В. Хададова. - Житомир : Полісся, 2010. - 232 с.       (61)

    Шатило В.Й. Перспективні підходи до удосконалення підготовки медсестер в Україні / В.Й. Шатило, В.З. Свиридюк, П.В. Яворський // Магістр медсестринства. - 2013. - № 2. - С. 5-10.

     Школа здоровья для пациентов - важнейший фактор качества медицинской помощи / Н. В. Михайлова, А.М. Калинина, В.Г. Олейников  [и др.] // Главный врач. - 2012. - № 7. - С. 64-71.

    Школа здоровья для пациентов с артериальной гипертонией / Е.А. Крадинова, Н.В. Сакун, С.А. Землянов // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - № 2. - С. 62-65.

    Школы здоровья для пациентов - одна из мер вторичной и первичной профилактики  / О. В. Васильев, И.П. Королева, Е.А. Лаврова, О.Б.  Алуф // Медицинская сестра. - 2013. - № 4. - С. 8-12.

    Школы здоровья для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (инновационные технологии)  / А.П. Потапов, М.В. Малишевский, Н.Е. Зольникова, П.Н. Жвавый // Клиническая медицина. - 2010. - № 1. - С. 25-29.

    Штабровська Т.  Досвід організації школи самоконтролю та соціальної адаптації хворих на цукровий діабет / Т. Штабровська // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - № 4. - С. 52-57.

    Штабровська Т.  Організація занять школи самоконтролю та соціальної адаптації хворих на цукровий діабет / Т. Штабровська // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - № 6. - С. 16-25.

    Юбрина И.В. Медсестра общей практики: оптимизация профилактической и диспансерной работы / И.В. Юбрина, Л.В. Босова // Медицинская сестра. - 2010. - № 1. - С. 15-16.

    Юдіна О.  Санітарно-просвітня діяльність медичних працівників: досвід Комунальної установи "Жмеринська центральна районна лікарня»  / О. Юдіна // Управління закладом охорони здоров'я. - 2014. - № 8. - С. 17-25.

    Юречко Д.  Підготовка медичних сестер у світлі реформи медсестринської освіти / Д. Юречко // Головна медична сестра. - 2007. - №12. - С. 22.

     Яворський П.В. Впровадження безперервної освіти медсестер, проблеми і перспективи  / П.В. Яворський // Магістр медсестринства. - 2012. - № 2. - С. 110-116.

    Якість підготовки медичних сестер - нагальна вимога часу / М.В. Банчук, О.П. Волосовець, Н. Фещенко [та  ін.] // Головна медична сестра. - 2007. - № 11. - С. 18-21.

 

 

 

Категорія: 

dieta za podagra dieta przy podagrze http://seeknet.pl/ dna moczanowa leczenie ziolami dieta na dne moczanowa

Дієта при подагрі

613.2 Ван Вей ІІІ, Ч. В. Секреты питания : пер. с англ. / Ч.В. Ван Вей ІІІ, К. Айертон-Джонс; Под ред. В.Н. Малаховского. - М. : БИНОМ ; СПб. : Диалект, 2006. - 320 с. : ил.

613.2 Ванханен, В. Д.Учение о питании / В. Д. Ванханен. - Донецк : "Донеччина", 2007 -Т. 3 : Культура питания : избр. труды и науч.-практ. публикации. - 456 с.

613.2 Гігієна харчування з основами нутриціології : підручник: У 2-х кн. Кн.2 / Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко, О.В. Благодарова, та ін.; За ред. В.І. Ципріяна. - К. : Медицина, 2007. - 544 с.

613.2 Мартинчик, А. Н. Общая нутрициология : учеб. пособ. / А.Н. Мартинчик, И.В. Маев, О.О. Янушевич. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 392 с. : ил.

613.2 Гігієна харчування з основами нутриціології : підручник: У 2-х кн. Кн.1 / Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко, О.В. Благодарова, та ін.; За ред. В.І. Ципріяна. - К. : Медицина, 2007. - 528 с.

613.2 Хаубер-Швенк, Г. Питание: dtv-Atlas : пер. с нем. / Г. Хаубер-Швенк, М. Швенк. - М. : Рыбари, 2004. - 182 с. : цв.ил

Матюха, М. Т. Дієтотерапия при подагрі як один із засобів її профілактики та лікування / М.Т. Матюха // Сімейна медицина. - 2004. - №1. -  С. 53-56

Дубецька, І. Подагра та дієта: що нового?  / І. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2012. - N 4. -  С. 101-102

Рудіченко, В. М. Споживання фруктози та гіперурикемія, подагра: актуальність у роботі лікаря загальної практики — сімейної медицини/ В. М. Рудіченко // Сучасна гастроентерологія. - 2013. - № 3. -  С. 115-121

Мороз, Г. З. Современные рекомендации по лечению подагры / Г. З. Мороз, И. В. Седченко // Therapia (Український медичний вісник). - 2015. - N 12. -  С. 18-21

Заздравнов, А. А. Особливості перебігу подагри в жінок: огляд літератури та власні спостереження / А. А. Заздравнов // Український ревматологічний журнал. - 2015. - № 4. -  С. 73-76

Елисеев, М. С. Алгоритм диагностики и лечения подагры / М. С. Елисеев // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - №  3/4. -  С. 56-60

Верещагіна, К. В. Клініко-патогенетичні аспекти подагри / К. В. Верещагіна, Η. Α. Бількевич, Η. Α. Бількевич // Вісник наукових досліджень. - 2012. - № 4. -  С. 4-7

Мороз, Г. З. Острый подагрический артрит: клиника и лечение / Г. З. Мороз // Therapia (Український медичний вісник). - 2012. - N 11. -  С. 14-16

Подагра в свете доказательной медицины // Сімейна медицина. - 2012. - № 1. -  С. 48-54

Соболева, Н. И. Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеопороз, остеоартроз, подагра / Н. И. Соболева, В. Н. Петров, В. А. Лапотников // Медицинская сестра. - 2012. - N 2. -  С. 29-37

 

 

 

Категорія: 

Доброго дня, просимо надати актуальну інформацію, а саме новий номер телефону.
З повагою,
адміністратор Тетяна Ковальчук
Телефонна довідка Житомира 1552

Категорія: 

Новий номер бібліотеки 43-05-04

Категорія: 

Доброго дня! Підкажіть будь ласка чи є у Вас радянський "Фармацевтичний мануал" видання 1949 року?

В бібліотеці видання "Фармацевтичний мануал" немає                     

Доброго дня! Чи є в бібліотеці книга Комахидзе "Селезёнка"? Дякую.

Категорія: 

Комахидзе М.Э.Селезёнка.-М.,1971  в бібліотеці є, чекаємо на Вас.

Категорія: 

Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до магістерської роботи "Менеджмент управління сестринським персоналом".Дякую.

Менеджмент управління сестринським персоналом

     Амиров Н.Х. Аспекты определения роли выпускающей кафедры в административно-управленческой подготовке менеджеров с высшим сестринским образованием / Н.Х. Амиров, Ш.М. Вахитов // Здравоохранение Российской Федерации. - 2005. - № 5. - С. 41-43.

    Андонова А. Обучение медсестер в Болгарии / А. Андонова // Медицинская сестра. - 2012. - № 3. - С. 40-42.

    Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры: справочное издание / И.А. Бережнова. - М. : АСТ, 2005. - 604 с. : ил. (614)

     Береза Н.  Измеряем затраты рабочего времени / Н. Береза // Головна медична сестра. - 2014. - № 10. - С. 41-42.

    Бокова И.М. Анализ отношения медицинских сестер, врачей и пациентов к внедрению новых сестринских технологий по уходу за пациентами  / И.М. Бокова, Т.Ф. Шустова // Главная медицинская сестра. - 2003. - № 12. - С. 47-50.

     Бражников А.Ю. Изменения в сестринском образовании в Европейском Союзе / А.Ю. Бражников, Н.Н. Камынина // Медицинская сестра. - 2007. - № 3. - С. 34-38.

    Бражников А.Ю. К вопросу о подготовке в России специалистов с высшим сестринским образованием / А. Ю. Бражников, Н. Н. Камынина // Медицинская сестра. - 2010. - № 3. - С. 12-15.

    Бубликова И.В. Проблемы и перспективы разработки нормативов нагрузки медицинских сестер, использующих в работе новые сестринские технологии / И.В. Бубликова // Главная медицинская сестра. - 2003. - № 11. - С. 47-49.

    Васильченко О.  Бюджет времени: изучение и использование / О. Васильченко // Головна медична сестра. - 2014. - № 10. - С. 38-41.

    Вилиткевич Н.Н. Проблеми та досвід медсестринської освіти / Н.Н. Вилиткевич // Головна медична сестра. - 2007. - № 3. - С. 35-43.

    Виноградова В.К. Организация работы медицинских сестер в отделении общей врачебной практики городской поликлиники / В.К. Виноградова // Главная медицинская сестра. - 2004. - № 3. - С. 73-78.

    Власенко Т.Я. Особенности оплаты труда старших медицинских сестер лечебно-профилактических учреждений / Т.Я. Власенко // Главная медицинская сестра. - 2004. - № 2. - С. 68-71.

    Волков B.В. Стратегічний медичний менеджмент / B. В. Волков, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К., 2007. - 33 с.

    Вопросы качества медицинской помощи в программах подготовки специалистов с высшим сестринским образованием / П.А. Воробьев, М.В. Авксентьева, Н.Н. Камынина, Е. И. Скачкова // Медицинская сестра. - 2007. - № 4. - С. 40-41.

    Вороненко Ю.  Очно-заочна освіта з дистанційного навчання новий підхід у підготовці охорони здоров'я / Ю. Вороненко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2012. - № 3. - С. 44-50.

    Вороненко Ю.В.  Менеджмент та лідерство в медсестринстві : рекомендовано отраслевым мин-вом / Ю.В. Вороненко, О.Н. Литвинова. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 368 с.

    Воронова Л.И. Реформа медсестринского образования. Медсестринский процесс. Основные этапы / Л.И. Воронова, Л.П. Попова // Головна медична сестра. - 2005. - № 5. - С. 46-49.

    Выпускник факультета высшего сестринского образования // Медицинская сестра. - 2009. - № 1. - С. 37-38.

    Выпускники факультета высшего сестринского образования // Медицинская сестра. - 2011. - № 3. - С. 54-55.

    Герасимова Н.А. О востребованности специалистов с высшим сестринским образованием / Н.А. Герасимова // Медицинская сестра. - 2012. - № 3. - С. 32-34.

    Герасимчук Т.В. Старшие медсестры о себе и последипломной подготовке / Т. В. Герасимчук // Медицинская сестра. - 2010. - № 1. - С. 37-41.

    Гіббс Т.  Взаємозв'язок між навчанням, тренінгом і розвитком компетентності / Т. Гіббс, Л. Хіміон // Сімейна медицина. - 2009. - № 4. - С. 75-76.

    Гіббс Т.Д. Постійний професійний розвиток: продовження навчання та вдосконалення / Т.Д. Гіббс, Л. Хіміон // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. -               С. 11-13.

    Горачук В.В. Удосконалення методичних підходів до підготовки керівників галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги / В.В. Горачук // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 18-20.

    Горенко, Л. А. Роль сестры- руководителя в формировании кадровой политики ЦРБ / Л.А. Горенко // Главная медицинская сестра. - 2003. - №10. -  С. 65-69.

    Григола О.Г. Актуальність реформування медсестринської освіти згідно з принципами Болонського процессу / О.Г. Григола, С.М. Вознюк // Головна медична сестра. - 2007. - № 11. - С. 24.

    Губенко І.Я. До питання поєднання медсестринської освіти та практики на основі запровадження медсестринського процессу / І.Я. Губенко, Л.П. Бразалій, О.Т. Шевченко // Головна медична сестра. - 2008. - № 3. - С. 58-60.

    Дэйли Р. Организационное поведение и его связь с менеджментом / Р. Дэйли // Головна медична сестра. - 2013. - № 9. - С. 38-41.

     Діловодство в сестринській справі. Лекція 3. Розпорядчі документи // Головна медична сестра. - 2008. - № 6. - С. 26-31.

     Діловодство в сестринській справі : довідково-інформаційні документи: Лекція 4 // Головна медична сестра. - 2008. - № 7. - С. 22-24.

    Діловодство в сестринській справі. Лекція 5. Довідково-інформаційні документи // Головна медична сестра. - 2008. - № 9. - С. 30-33.

    Діловодство в сестринській справі. Службові листи // Головна медична сестра. - 2008. - № 10. - С. 29-32.

    Діловодство в сестринській справі. Лекція 7. Службові листи // Головна медична сестра. - 2008. - № 12. - С. 51-52.

    Досвід розвитку медсестринства Естонії // Медична сестра. - 2008. - № 3. - С. 6-8.

    Дячук Д. Д. Проблеми сучасного менеджменту в охороні здоров'я / Д.Д. Дячук // Главный врач. - 2008. - № 10. - С. 53-57.

    Житомирському інституту медсестринства - 135 років  / В.З. Свиридюк [и др.]  // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - № 4. - С. 101-106.

    З досвіду інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського / Т.І. Чернишенко, Л.Я. Ковальчук, Н.О. Ліщенко, та ін. // Головна медична сестра. - 2007. - № 10. - С. 26-28.

    Завьялова Т.В. Нетрадиционные образовательные технологии в учебном процессе на отделении повышения квалификации / Т.В. Завьялова // Медицинская сестра. - 2004. - № 2. - С. 42-44.

    Завьялова Т.В. Нетрадиционные образовательные технологии в учебном процессе на отделении повышения квалификации / Т.В. Завьялова // Медицинская сестра. - 2004. - № 3. - С. 43-45.

    Загнойко Е.В. Особенности организации работы медицинских сестер в дневном стационаре городской поликлиники / Е.В. Загнойко // Главная медицинская сестра. - 2003. - № 11. - С. 13-17.

    Иванюшкин А.Я. Профессиональная тайна и другие этико-деонтологические проблемы в работе старших медицинских сестер педиатрических отделений / А.Я. Иванюшкин, М.В. Чадина // Главная медицинская сестра. - 2004. - № 6. - С. 113-120.

    Кадырова С.М. Имидж главной медицинской сестры / С.М. Кадырова // Главная медицинская сестра. - 2004. - № 6. - С. 121-126.

    Кадырова С. М. Опыт исследования и профилактики синдрома эмоционального выгорания у медицинских сестер / С.М. Кадырова, А.В. Степанов // Главная медицинская сестра. - 2004. - № 2. - С. 97-101.

    Камынина Н.Н. Менеджмент и лидерство : учебник / Н. Н. Камынина, И. В. Островская, А. В. Пьяных. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 528 с.  

    Карпов А. В. Организационная культура в теории и практике отечественного менеджмента / А.В. Карпов // Журнал практического психолога. - 2007. - № 4. - С. 28-36.

    Кваліфікаційні характеристики професій // Медична сестра. - 2007. - № 5. - С. 44-47.

    Кваліфікаційні характеристики професій // Медична сестра. - 2007. - № 6. - С. 44-46.

    Кицул И.С. Организационно-функциональные основы системы менеджмента качества в деятельности медицинских организаций / И.С. Кицул, Н.Ф. Князюк // Здравоохранение Российской Федерации. - 2008. - № 2. - С. 16-19.

    Клименюк В.П. Сучасна медсестринська освіта в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір / В.П. Клименюк, Л.Ф. Синельнікова // Головна медична сестра. - 2007. - №12. - С. 11-14.

    Клинический менеджмент : учебное пособие / Под ред. А.И. Вялкова,  В.З. Кучеренко. - М. : Медицина, 2006. - 304 с. 

    Князюк Н.Ф. Оценка эффективности внедрения системы менеджмента качества медицинской помощи / Н.Ф. Князюк, И.С. Кицул // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2008. - № 4. - С. 34-38.

    Кондрашкина Л.А. Роль старшей медсестры в управлении операционным блоком / Л.А. Кондрашкина, О.Г. Позднякова // Медицинская сестра. - 2004. - № 2. - С. 11-13.

    Криштопа Б.П. Управління медичною галуззю в Україні / Б.П. Криштопа // Медичний всесвіт. - 2001. - № 1. - С. 132-134.

    Крячкова Л.В. Делегування повноважень / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра. - 2008. - № 5. - С. 34-42.

    Крячкова Л.В. Інформаційне забезпечення менеджменту. Комунікації: Лекція 7 // Головна медична сестра. - 2007. - №12. - С. 36-43.

    Крячкова Л.В. Лекції з менеджменту. Лекція 5: Прийняття управлінських рішень / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра. - 2007. - №10. - С. 34-41.

    Крячкова Л. В. Лекція 6: Організаційні структури управління / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра. - 2007. - № 11. - С. 48-51.

    Крячкова Л.В. Організація як об'єкт управління : лекція 1 / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра. - 2007. - № 7. - С. 41-49.

    Крячкова Л.В. Основи менеджменту. Загальні засади : лекція 1 / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра. - 2007. - № 6. - С. 24-31.

     Крячкова Л.В.  Процес контролю та критерії його ефективності / Л.В.  Крячкова // Головна медична сестра. - 2008. - № 7. - С. 37-43.

     Крячкова Л.В. Роль менеджера у діяльності організації / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра. - 2007. - № 8. - С. 33-43.

     Крячкова Л.В. Функції з управління : лекції з менеджменту / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра. - 2007. - № 9. - С. 27-36.

    Лапотников В.А. Сестринский менеджмент боли / В.А. Лапотников, В.Н. Петров // Медицинская сестра. - 2011. - № 1. - С. 17-21.

     Лаптева Е.С. Высшее сестринское образование и современный сестринский процесс / Е.С. Лаптева, Г.М. Подопригора // Медицинская сестра. - 2007. - № 5. - С. 37-41.

     Лапуста М.Г. Планирование и распределение рабочего времени руководителя / М. Г. Лапуста // Головна медична сестра. - 2014. - № 10. - С. 42-45.

    Латишев Є.  Еволюція менеджменту. Менеджер у системі охорони здоров'я (Лекція № 2, навчальних годин - 4) / Є. Латишев // Управління закладом охорони здоров'я. - 2012. - № 4. - С. 34-49.

     Латишев Є.  Організаційна структура та організаційна діяльність. Навички менеджера. Комунікації (Лекція № 6, навчальних годин — 4) / Є. Латишев // Управління закладом охорони здоров'я. - 2012. - № 8. - С. 85-104.

    Ленская Л.Г. О методах менеджмента заболевания / Л.Г. Ленская, М.В. Малаховская // Здравоохранение Российской Федерации. - 2006. - № 1. - С. 11-14.

    Ленская Л.Г. Целеполагание как фактор повышения эффективности менеджмента здравоохранения / Л.Г. Ленская, Е.В. Панфилова, М.В. Малаховская // Здравоохранение Российской Федерации. - 2005. - № 5. - С. 35-38.

    Лехан В.М. Застосування принципів доказового менеджменту для прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості медичної допомоги / В.М. Лехан, О.Л. Зюков // Наук. вісник нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - 2008. - № 2. - С. 66-70.

    Литвинова О.Н. Функції менеджера в охороні здоров'я / О.Н. Литвинова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2002. - № 2. - С. 94-95.

    Ліцензування - умова для практичної діяльності медсестри, або як готують медсестер у Європі // Медична сестра. - 2009. - № 5/6. - С. 4-5.

    Малова Ю.В.  Психологическая составляющая менеджмента здравоохранения / Ю. В.  Малова, К. А. Багратиона, М. В. Иванов // Главный врач. - 2013. - № 8. -  С. 73-75.

    Мартиненко М. М. Основи менеджменту : підручник / М.М. Мартиненко. - К. : Каравела, 2005. - 496 с. (65)

    Матвейчик Т.В. Организация сестринского дела: Учеб. пособ. / Т.В. Матвейчик, В.И. Иванова. - Минск : Выш. шк., 2006. - 301 с. (614)

    Матюха Л.Ф. Загальга практика-сімейна медицина: концепція овіти в Європі/ Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. В. Олійник // Сімейна медицина. - 2009. - N 1. - С. 3-5.

    Мегедь В.П. Специфіка підготовки сучасного керівника системи охорони здоров'я України / В.П. Мегедь, С.І. Кущ, Я.Ф. Радиш // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2006. - N8. - С. 96-99.

     Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підручник / За ред. В. Й. Шатила. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.  

     Менеджмент і лідерство в сестринській справі. Функції управління організацією: планування // Медична сестра. - 2007. - N3. - С. 16-17.

      Менеджмент та лідерство в медсестринстві // Головна медична сестра. - 2009. - № 5. - С. 27-32.

      Менеджмент у медсестринстві: Всеукраїнська науково-практична конференція приурочена до 135-ї річниці заснування Житомирського інституту медсестринства, Житомир 22 жовтня 2010 р. / За ред. В. Й. Шатила. - Житомир, 2010. - 326 с. 

     Методы активного обучения в преподавании дисциплины "Менеджмент и лидерство" / Т.Н. Фурсова, Н.Н. Камынина, Н.А. Соловьева, Л.Б. Шубина // Медицинская сестра. - 2007. - № 4. - С. 39-40.

     МОЗ працює над розвитком медсестринської освіти // Медична сестра. - 2009. - № 5/6. - С. 2-3.

    Моісеєнко  Р.О. Раціональний менеджмент в дитяій хірургічній службі України сьогодення / Р.О. Моісеєнко, О.М. Горбатюк // Современная педиатрия. - 2007. - № 3. - С. 37-40.

     Москаленко В.Ф. Медична освіта України та Болонський процес: реальність та шляхи приєднання до Європейського освітнього і наукового простору / В.Ф. Москаленко // Журнал Академії медичних наук України. - 2005. - № 1. - С. 36-44.

     Москаленко В.Ф. Основні пріоритети подальшого розвитку кадрових ресурсів охорони здоров'я України в умовах євроінтеграції / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва, Л.І. Галієнко // Главный врач. - 2008. - № 12. - С. 79-80.

     Назаренко Г.И. Управление качеством медицинской помощи: научное издание/ Г.И. Назаренко, Е.И. Полубенцева. - М. : Медицина, 2000. - 368 с. : ил.

     Новосьолова Н.Ф. Інтеграція вищої медичної освіти в європейский простір / Н.Ф. Новосьолова // Головна медична сестра. - 2008. - № 11. - С. 71-73. 

    Нормативна та методична база роботи головної (старшої) медичної сестри з контролю за санітарно-епідемічним режимом // Головна медична сестра. - 2005. - № 5. - С. 37-42.

     Олійник О.В. Причини браку медичних сестер у різних країнах свту / О.В. Олійник // Головна медична сестра. - 2007. - № 12. - С. 15-16.

     Організація власної роботи менеджера // Головна медична сестра. - 2011. - № 9. - С. 25-38.

     Пердомини М.  Медсестра глазами итальянского общества / М. Пердомини, Б. Труцци // Медицинская сестра. - 2010. - № 3. - С. 38-40.

      Погорелова Г.Е.  Проблемы внедрения новых сестринских технологий в практическое здравоохранение / Г.Е. Погорелова, Н.А. Репчинская // Главная медицинская сестра. - 2003. - № 11. - С. 41-46.

     Позднякова О.Г. Старшая медсестра операционного блока / О. Г. Позднякова // Медицинская сестра. - 2009. - № 2. - С. 8-9.

     Положение о старшей медицинской сестре отделения анестезиологии - реанимации // Главная медицинская сестра. - 2004. - № 5. - С. 74-75.

     Посібник з управління лікарнею для керівників лікарень. - К., 2009. - 48 с. - (Рекомендації щодо подальшого розвитку вторинної медичної допомоги в Україні. Т ІІ.).

     Постдипломная подготовка средних медработников на базе факультета повышения квалификации / Н. А. Зозулина [и др.] // Медицинская сестра. - 2012. - № 4. - С. 46-48.

     Програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю "Управління охороною здоров'я"/ В. Ю. Ананьєв [и др.]. - К., 2009. - 44 с. - (Рекомендації щодо подальшого розвитку вторинної медичної допомоги в Україні. Т ІІ.).

     Профессионально-квалификационная структура: как ее оптимизировать и зачем это нужно?/ I.L. Bourgealt, E. Kuhlmann, E. Neiterman, Wrede S. // Головна медична сестра. - 2008. - № 10. - С. 19-28.

     Прысева И.Г. Преподаватели об организации подготовки менеджеров сестринского дела / И.Г. Прысева, А.В. Пьяных // Медицинская сестра. - 2012. - № 3. - С. 30-31.

     Резников Д.А. Менеджмент качества медицинской помощи - залог безопасности лечения больного / Д.А. Резников // Пульмонология. - 2006. - № 6. - С. 126-127.

    Рекомендації щодо вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги в Україні: стандартизація медичної допомоги. - К., 2009. - 40 с. - (Рекомендації щодо подальшого розвитку вторинної медичної допомоги в Україні. Т І.).

    Роль фахівців системи менеджменту якості у впровадженні стандартизування / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко, О. Рамазанова-Стьопкіна  // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 8. - С. 20-24.

    Рубан О.Є. Діловодство у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу / О. Є. Рубан // Головна медична сестра. - 2012. - № 8. - С. 20-37.

     Саврова О.  Щодо графіків роботи і тривалості робочого часу медичного персоналу клініки / О. Саврова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2011. - № 10. - С. 88-90.

    Сапа Ю.С. Досвід використання функціонального підходу для оцінки менеджменту в закладі охорони здоров 'я / Ю.С. Сапа // Главный врач. - 2014. - № 5. - С. 47-52.

     Сергеева В.Е. Подготовка менеджеров по специальности «Сестринское дело» / В. Е. Сергеева, Д. С. Марков, А. В. Голенков // Медицинская сестра. - 2012. - № 6. - С. 3-5.

    Сестринское дело. Профессиональные дисциплины: Учеб. пособ./ Под ред. Г.П. Котельникова. - 2-е изд., перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 697 с. : ил.

    Сестринська справа як наука // Медична сестра. - 2008. - № 2. - С. 6-9.

     Сінельнікова Л.Ф. Сучасна медсестринська освіта в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / Л.Ф.Сінельнікова // Магістр медсестринства. - 2011.- № 1 . - С. 52-56.

     Ситникова И.Е. Особенности представлений врачебного персонала о менеджерах сестринского дела / И. Е.  Ситникова, И. В. Островская // Медицинская сестра. - 2012. - № 6. - С. 42-47.

     Ситуационные задачи по дисциплине "Менеджмент и лидерство" / Н.Н. Камынина, Л.Б. Шубина, Я.С. Габоян, Н.А. Соловьева // Медицинская сестра. - 2007. - N 2. - С. 37-38.

     Слабкий Г.О. Індивідуальні посадові інструкції медичних працівників сстеми МОЗ України / Г. О. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я. - 2009. - № 1. - С. 53-55.

      Слепушенко И.О. Роль и место старшей медицинской сестры в реформировании сестринского дела / И.О. Слепушенко // Главная медицинская сестра. - 2004. - №1. - С. 11-15.

      Соловьева А.В. Подготовка менеджеров сестринского дела к формированию корпоративной культуры  / А.В. Соловьева // Проблемы управления здравоохранением. - 2008. - № 2. - С. 36-40.

     Сучасні погляди на безперервний професійний розвиток керівних кадрів охорони здоров'я: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (м. Київ, 6-7 грудня 2007р.). - К. : Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 2007. - 106 с.

     Томко Т. Кваліфікаційні характеристики професій/ Т. Томко // Медична сестра. - 2007. - № 3. - С. 43-46.

     Томко Т. Медична сестра-бакалавр та медична сестра-магістр - професії майбутнього / Т. Томко // Медична сестра. - 2007. - № 1. - С. 41-43.

     Тумасов А.  Про специфіку управління в охороні здоров'я та нові вимоги до менеджерів від медицини / А. Тумасов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2009. - № 3. - С. 27-28.

     Тончева С.  Контроль объективной оценки знаний студентов по специальности «Медицинская сестра» / С. Тончева, Т. Цветкова // Медицинская сестра. - 2012. - №  4. - С. 49-51.

     Тончева С.  Развитие специальности «Менеджмент в сестринском деле» / С. Тончева // Медицинская сестра. - 2013. - № 7. - С. 49-53.

     Уварова Ю.В. Особливості усвідомлення стильових характеристик спілкування майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 9. - С. 75-80.

     Управление временем // Головна медична сестра. - 2007. - № 9. - С. 18-23.

      Учебно-методические центры для медсестер // Головна медична сестра. - 2008. - № 11. - С. 46-50.

      Филатова К.С. Нормирование работы старших медсестер в стационаре / К.С. Филатова // Медицинская сестра. - 2012. - № 3. - С. 22-24.

      Филимонова Т.В. Развитие коммуникативных навыков у студентов факультета высшего сестринского образования  / Т.В. Филимонова, Ю.А. Москалева // Медицинская сестра. - 2010. - № 3. - С. 16-18.

      Хейфец А.С. Старшая медицинская сестра - непосредственный руководитель и организатор работы сестринского и младшего медицинского персонала отделений ЛПУ / А.С. Хейфец // Главная медицинская сестра. - 2004. - № 1. – С. 16-23.

      Хейфец А.С. Старшая медицинская сестра - непосредственный руководитель и организатор работы сестринского и младшего медицинского персонала отделений ЛПУ / А.С. Хейфец // Главная медицинская сестра. - 2004. - № 2. - С. 59-67.

     Хохлов И.А. Профилактика внутрибольничных инфекций и новые организационные формы работы младшего медперсонала / И.А. Хохлов, Н.И. Блинова // Главная медицинская сестра. - 2003. - № 11. - С. 35-39.

      Чернишенко Т.І. Проблемні питання медсестринської освіти та практики в Україні / Т.І. Чернишенко, І.Я. Губенко, Л.П. Бразолій // Головна медична сестра. - 2007. - № 11. - С. 21-24.

      Шаповалов К.В Высшее сестринское образование в России: проблемы и перспективы / К.В Шаповалов, Л. П. Романова, А. В. Беркун // Медицинская сестра. - 2009. - № 3. - С. 6-9.

       Шарлович З.П.   Професійно-педагогічна компетентність учасників лікувального процесу / З. П. Шарлович, Ж. П. Шарлович, А. С. Васільєва // Магістр медсестринства. - 2011. - № 1 . - С. 63-67.

      Шатило В.Й. Від школи фельдшерів - до інституту медсестринства. 1875-2010/ В. Й. Шатило, О. К. Толстанов, М. В. Хададова. - Житомир : Полісся, 2010. - 232 с. (61)

      Шатило В.Й.    Медсестринство як наукова спеціальність / В.Й. Шатило, В. З. Свиридюк // Магістр медсестринства. - 2011. - № 1 . - С. 5-14.

      Шатило В.Й. Менеджмент організації управління сестринськими службами / В. Й. Шатило // Магістр медсестринства. - 2014. - № 2. - С. 5-16.

     Шегедин М.Б. Медсестринство в Україні: Навч. пос. для студ. вищ. мед.навч. закл. / М.Б. Шегедин. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 280 с. (614)

     Шегедин М.Б. Реформування медсестриства в практичній охороні здоров'я / М.Б. Шегедин, Н.Л. Окс // Головна медична сестра. - 2007. - № 12. - С. 21-22.

     Шудра Т.  Функції управління організацією: делегування повноважень / Т. Шудра // Медична сестра. - 2007. - № 5. - С. 4-8.

     Щепин В.О. Опыт зарубежного здравоохранения: уроки и выводы / В.О. Щепин, Е.А. Тишук // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2005. - № 5. - С. 43-50.

      Юречко Д. Підготовка медичних сестер у світлі реформи медсестринської освіти / Д. Юречко // Головна медична сестра. - 2007. - № 12. - С. 22.

      Якість підготовки медичних сестер - нагальна вимога часу / М.В. Банчук, О.П. Волосовець, Н. Фещенко, та ін. // Головна медична сестра. - 2007. - № 11. - С. 18-21.

       Ясько Б.А. Психология менеджмента в системе здравоохранения: компетентностный подход / Б. А. Ясько // Главный врач. - 2013. - № 8. - С. 68-73.

 

Доброго дня, чи є в фонді бібліотеки журнал "Вопросы медицинской химии" за 1980 рік ?

Категорія: 

В фонді бібліотеки такого журналу немає

Категорія: 

Підкажіть будь ласка, чи є у Вас будь-яка література  на тему "Шигельоз", дякую

Шигельоз

     Анастасій І.А. Диференційна діагностика гострого шигельозу та виразкового коліту / І.А. Анастасій, Д.М. Дудар // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2011. - № 4. - С. 57-59.

     Андрейчин М.А. Медсестринство при інфекційних хворобах : підручник / М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 385 с.  (616.9)

     Андрейчин М.А. Шигельоз : монография / М.А. Андрейчин, В.М. Козько, В.С. Копча. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 362 с.  (616.9)

    Бондаренко В.М. Проблема специфической профилактики шигелезов / В.М. Бондаренко // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2003. - № 5. - С. 101-108.

     Вплив кисломолочних бактерій на шигелли Зонне / А.М. Зарицький [и др.] // Лабораторна діагностика. - 2010. - № 4. - С. 42-45.

     Динамика содержания цитокинов и газового состава в крови больных сальмонеллезом и острым шигеллезом / Н.Н. Мартынова, А.А. Еровиченков, М.Н. Алленов, и др. // Терапевтический архив. - 2006. - № 11. - С. 24-27.

     Дитяча інфектологія : навч. пос. для студ. вищ. мед. навч. закл. / І.С. Сміян, Л.І. Алексеєнко, І.Л. Горішна, Л.А. Волянська. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 368 с.  (616.9)

     Евплов В.И. Деятельность лечебного учреждения по профилактике и лечению инфекционных заболеваний : сборник докум., комментарии, рекомендации / В.И. Евплов. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 352 с.  (616.9)

    Жаркова Т.С. Клінічна характеристика сучасного шигельозу у дітей раннього віку / Т.С. Жаркова // Інфекційні хвороби. - 2010. - № 3. - С. 36-39.

    Інфекційні хвороби : підручник / За ред. О.А. Голубовської. - К. : Медицина, 2012. - 728 с.  (616.9)

    Інфекційні хвороби в дітей : підруч. для студ. / С.О. Крамарьов [та ін.]; За ред.: С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. - К. : Медицина, 2010. - 392 с.  (616.9)

     Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині : навч. посіб. / М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, О.Л. Івахів, та ін.; За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. - 500 с.  (616.9)

     Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / В.И. Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1008 с.  (616.9)

     Инфекционные болезни у детей : монография / Под ред. Д. Марри. - 21-е изд. - М. : Практика, 2006. - 928 с. : ил.  (616.9)

     Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах : навч. посіб. / В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.В. Паламар, та ін.; За ред. В.С. Тарасюка. - К. : Медицина, 2006. - 176 с.  (616.9)

     Козько В.Н. Принципы рациональной терапии острых шигеллезов / В.Н. Козько, Е.В. Юрко, А.В. Бондаренко // Врачебная практика. - 2006. - № 1. - С. 47-51.

     Копча В.С. Корекція мікрофлори кишечнику хворих на шигельоз / В.С. Копча, М.А. Андрейчин, С.А. Деркач // Журнал АМН України. - 2003. - № 3. - С. 595-602.

     Копча В.С. Сучасні принципи лікування хворих на шигельоз / В.С. Копча, М.А. Андрейчин // Ліки Украіни. - 2006. - № 11. - С. 33-38.

    Малиш Н.Г. Сучасні аспекти епідеміології шигельозів у північно-східному регіоні України / Н. Г. Малиш, В. В. Тищенко, О. Л. Кузнєцова // Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал=Ukrainian medical journal. - 2013. - № 5. - С. 145-148.

    Малов В.А. Шигеллезы (дизентерия) / В.А. Малов, А.Н. Горобченко // Лечащий врач. - 2003. - № 5. - С. 10-15.

    Оптимізація терапії хворих на гострий шигельоз з урахуванням стану мікрофлори товстої кишки та вмісту мікроелементів у сироватці крові [Текст] / В.М. Козько, К.В. Юрко, В.М. Зовський, А.В. Бондаренко // Інфекційні хвороби. - 2006. - № 4. - С. 42-47.

    Особенности течения острой дизентерии, вызванной полиагглютинабельным штаммом шигеллы Зонне / Н.В. Ивашечкина, Н.О. Николаева, А.Н. Федоренко, Федоренко Л.А. // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2005. - № 1/2. - С. 60-62.

    Пак С.Г. Инфекционные болезни  : пос. для практик. врачей / С.Г. Пак, Б.К. Данилкин. - М. : Изд-кий дом " Русский врач ", 2004. - 216 с.  (616.9)

     Руководство по инфекционным болезням : в 2-х книгах / Под ред.: Ю. В. Лобзина, К.В. Жданова. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2011. - Кн. 1. - 664 с.; Кн. 2. - 744 с. (616.9)

     Руководство по инфекционным болезням / В. М. Семенов [и др.] ;Под  ред. В.М. Семенова. - М. : МИА, 2009. - 752 с.  (616.9)

     Тарасюк В.С. Медична сестра в інфекційному контролі лікарні (санітарно-протиепідемічний режим у діючих наказах) : нав. посіб. / В.С. Тарасюк, Ж.М. Сметаніна, Н.І. Назаренко. - Вінниця : Нова Книга, 2002. - 160 с.  (616.9)

     Тимченко В.Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций : (справочник) / В.Н. Тимченко, В.В. Леванович, И.Б. Михайлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб", 2007. - 384 с.  (616.9)

    Тихомирова О.  Шигеллезы у детей - этапность терапии / О. Тихомирова // Врач. - 2004. - № 4. - С. 50-51.

     Фільчаков І.В. Чутливість до антибіотиків в механізмі формування домінантних популяцій шигел і сальмонел / І.В. Фільчаков, Л.В. Авдєєва, А.М. Зарицький // Лабораторна  діагностика. - 2007. - № 4. - С. 47-52.

     Чемич М.Д. Інтегративні показники ендогенної інтоксикації організму та гематологічні зміни при шигельозі / М. Д. Чемич, М. А. Андрейчин, В. В. Захлебаєва // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2009. - № 2. - С. 42-47.

     Чемич М.Д. Особливості перебігу шигельозу при спорадичній та епідемічній захворюваності / М. Д. Чемич // Журнал практичного лікаря. - 2009. - № 2/3. -  С. 14-18.

     Чемич М.Д. Регіонарний кровотік слизової оболонки шлунка хворих на шигельоз у період ранньої реконвалесценції / М.Д. Чемич // Сучасні інфекції. - 2006. - № 1/2. - С. 70-75.

     Чорновіл А.В. Інфекційні хвороби : підручник / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. - К. : Медицина, 2010. - 432 с.  (616.9)

     Чорновіл А.В. Клінічне медсестринство в інфектології з основами епідеміології  / А.В. Чорновіл, Р.Ю. Грицко. - К. : Здоров'я, 2002. - 576 с.  (616.9)

    Шегедин М.Б. Медсестринство при інфекційних хворобах : навч. посібн. / М.Б. Шегедин, В.В. Кравців, С.В. Барчук. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 120 с.(616.9)

Допоможіть підібрати літературу на тему :"Роль медичної сестри в анестезіології та інтенсивній терапії

для новонароджених"

Роль медичної сестри в анестезіології та інтенсивній терапії

для новонароджених

     Акушерство та гінекологія : нац. підруч.: у 4 т. / За ред. В. М. Запорожана. - Т. 2 : Неонатологія. - К. : Медицина, 2013. - 928 с. (618)

     Анестезиология и интенсивная терапия: учебн. для студ. / Под ред. Ф. С. Глумчера. – К. : Медицина, 2010. – 384 с.

     Аряєв М. Л. Неонатологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. - К. : "АДЕФ-Украина", 2003. - 756 с. (616-053.3)

     Гажева А. В. Индикаторы оценки качества деятельности медсестер отделения реанимации / А.В. Гажева, Е.В. Егорова // Медицинская сестра. - 2008. - № 6. -  С. 42-44.

     Добрянський Д. О. Нові рекомендації з реанімаційної допомоги новонародженим - Міжнародний науковий консенсус 2010 року // Перинатологія та педіатрія. - 2011. - № 3. - С. 7-13.

     Догляд, спрямований на розвиток в інтенсивному виходжуванні недоношених новонароджених / Є.Є. Шунько, О.Т. Лакша, І.В. Барна та ін. // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2014. - № 1. - С. 87.

     Запруднов А. М. Общий уход за детьми : учебн. пособ. / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 416 с.

     Інтенсивна терапія новонароджених з екстримально низькою масою тіла при народженні в умовах перинатального центру / Ю.С. Коржинський, Н.Є. Савчак, Т.М. Бойчук // Современная педиатрия. - 2009. - № 4. - С. 164-165.

    Інтенсивна терапія. Реанімація. Перша допомога: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Малишева. – М.: Медицина, 2010. – 464 с.

     Канищев В. В. Дезинфекция в неонатологии. Комплексная обработка кувезов и инструментов // Медицинская сестра. - 2007. - № 7. - С. 30-31.

     Килимник Т.М. Досвід використання високочастотної вентиляції у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Житомирської обласної дитячої лікарні // Современная педиатрия. - 2011. - № 1. - С. 153-154.

     Килимник Т. М. Досвід виходжування новонароджених з екстремально низькою масою тіла при народженні в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Житомирської обласної дитячої лікарні // Современная педиатрия. - 2009. - № 2. - С. 129-131.

     Клінічне медсестринство в педіатрії : підручник / В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.В. Паламар та ін.; За ред. В.С. Тарасюка. - К. : Медицина, 2006. - 264 с. (616-053.2)

     Ковальова О.М. Інформаційні технології в інтенсивній терапії новонароджених в Україні: реалії та перспективи // Перинатологія та педіатрія. - 2010. - № 1. - С. 10-12.

     Ковальова О. М. Можливості реалізації стандартів фізіологічного моніторингу недоношених новонароджених у неонатальних відділеннях інтенсивної терапії лікувальних закладів України/ О. М. Ковальова // Перинатологія та педіатрія. - 2009. - № 4. - С. 27-30.

     Лісовий В.М. Основи медсестринства: підручник/ В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. – 2-вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 792 с.

     Лищинская В. Н. Некоторые аспекты выхаживания новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии / В. Н. Лищинская, Н. В. Туркина // Медицинская сестра. - 2014. - № 7. - С. 47-52.

     Мухаметшин Ф. Г. Работа медсестер в отделении реанимации / Ф.Г. Мухаметшин, С.И. Белоусова // Медицинская сестра. - 2005. - № 3. - С. 5-6.

     Мухаметшин Ф. Г. Работа медсестер в отделении реанимации / Ф.Г. Мухаметшин, С.И. Белоусова // Головна медична сестра. - 2007. – № 2. - С. 61.

     Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии / под ред. В.Т. Ивашкина, П.Г. Брюсова. – М.: «Медицина», 2006. – 385 с.

     Неотложные состояния и анестезия в акушерстве / С.П.Лысенков, В.В. Мясникова, В.В.Пономарев. – СП-б., 2004. – 302 c.

     Організаційні аспекти роботи акушерок та медичних сестер при медичній допомозі матерям та новонародженим // Головна медична сестра. - 2014. - № 4. -  С. 50-57.

     Організація надання виїзної неонатологічної допомоги фахівців виїзної бригади відділень анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Рівненської обласної дитячої лікарні / Г.В. Думановський, О.А. Ушкевич,  О.А. Кулик, О.Л. Пашинський // Медицина неотложных состояний. - 2013. - № 3. - С. 150-154.

     Організація надання медичної допомоги новонародженим в Україні - проблеми та перспективи / Є.Є. Шунько, О.Г. Суліма, Т.В. Кончаковська та ін. // Современная педиатрия. - 2008. - № 2. - С. 20-25.

      Палій Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник. – К.: Медицина, 2008. – 224 с.

      Палій Л.В. Основи реаніматології: Навч. посібник. – К.: Медицина, 2008. – 164 с.

Практическое руководство по анестезиологии /Под ред. В.В. Лихванцева. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2011. – 552 с.

     Педіатрія: особливості сестринського процесу // Медична сестра. - 2009. - № 7/9. -  С. 4-5.

     Посібник для дитячих медичих сестер відділень новонароджених // Дитячий лікар. - 2015. - №  1. - С. 68-74.

     Посібник для дитячих медичних сетер відділень новонароджених / Ж. І. Андрієць, Т.В. Бондаренко, Н.Г. Гойда та ін. - К. : Логос, 2014. - 132 с. : іл. (616-053.3)

     Посібник з неонатології : пер. с англ. / Ред. Д. Клоерті, Е. Старк. - К. : Фонд допомоги дітям Чорнобиля, 2002. - 737 с. (616-053.31)

     Практическое руководство по неонатологии : руководство / Г.В. Яцык, Н.Д. Одинаева, Е.П. Бомбардтрова, и др.; Под ред. Г.В. Яцык. - М.: МИА, 2008. - 344с.  (616-053.3)

     Ремізов І. В. Основи реаніматології для медичних сестер. - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2006. - 256 с.

     Седова Е.В.  Медсестра-анестезист и проблемы анестезиологической службы / // Медицинская сестра. – 2013. – № 4. – С. 28–33.

     Сестринська справа / Н.М. Касевич, І.О. Петрашев, В.В. Сліпченко та ін. – К.: Медицина, 2008. – 816 с.

     Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування / Т. В. Бондаренко, Д.О. Добрянський, Т.В. Кончаковська. - К., 2011. - 579с. (616-053.3)

     Станкевич Ю. В. Работа в акушерском стационаре и организация родильного отделения в современных условиях // Медицинская сестра. - 2012. - № 3. - С. 15-16.

     Сумин С. А.Анестезиология и реаниматология: учебн. пособ. в 2 томах / С. А. Сумин, М. В. Руденко, И. М. Бородинов. – М. : МИА, 2010.

     Сучасні напрямки медичної допомоги новонародженим в Україні / Є.Є. Шунько, Н.М. Пясецька, О.Т. Лакша та ін. // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2014. - № 1. - С. 88.

     Титова А. Д. Сестринский процесс в реабилитации детей с перинатальным поражением центральной нервной системы // Медицинская сестра. - 2004. - № 4. - С. 10-11.

     Тульчинская В. Д. Сестринское дело в педиатрии : учеб. пос. / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова, Н.М. Шеховцова; Под ред. Р.Ф. Морозовой. - 10-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 383 с.  

     Факторы, влияющие на процессы выздоровления, в отделении реанимации / П. Н. Турков [и др.] // Анестезиология и реаниматология. - 2013. - № 1. - С. 61-63.

     Чепкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія: Підручник. – К.: Вища школа, 2006. – 334 с.

     Шабалов Н. П. Неонатология: учебное пособие: В 2 т. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2006.  (616-053.3)

     Яворський П. В. Сучасні акушерські технології в діяльності Житомирського перинатального центру // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - № 6. -  С. 99-102.

 

 

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи отримала бібліотека "Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии" 2015г. т.7 N 3 ?

"Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии" 2015г. т.7 N 3  бібліотека отримала

Помогите найти тему "Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей"

              Алатов Д.В. Методика определения диапазона величины импульса, необходимого для моделирования различных видов переломов длинных костей в эксперименте / Д.В. Алатов, Э.В. Бурлаков, Н.В.  Петровская // Медицинская техника. - 2008. - N1. -  С. 10-12.

      Аналіз структури переломів верхньої кінцівки в міських жителів різних вікових груп / Ю. О. Грубар [и др.] // Вісник наукових досліджень. - 2010. - N 1. -  С. 59-61

     615.8   Боголюбов В.М.  Общая физиотерапия: Учебник/ В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2003. - 432 с. : ил.

     Вакуленко Л.О. Атлас масажиста : научное издание / Л.О. Вакуленко, Г.В. Прилуцька, Д.В. Вакуленко. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 306 с.

      Вебер К. Г.  О некоторых трудностях и стратегии лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата [Текст] / К.Г. Вебер // ЛФК и массаж. - 2005. - №5. -  С. 43-47

      Воробьев М.Г. Практическое пособие по электро- и магнитотерапии / М.Г. Воробьев, Г.Н. Пономаренко. – М., 2002. - 200 с.

     615.8   Горелова Л.В.   Краткий курс лечебной физической культуры и массажа: Учеб. пос./ Л.В. Горелова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 224 с. : ил.   

      615.8   Гребова Л.П.  Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей и подростков: Учеб. пос./ Л.П. Гребова. - М. : Академия, 2006. - 176 с.  

        Гусаров И.И. Радонотерапия : учебное пособие. -  М., 2000. - 200 с.

        615.8  Дубровский В.И.  Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учеб. для студ. мед. вузов/ В.И. Дубровский. -         М. : МИА, 2006. - 598 с. : ил., табл

        Дубровский В.И. Реабилитация в спорте.- М.: Физкультура и спорт, 1991.- 202 с.                                   

         Загородний Н.В.  Восстановительное лечение при переломах плеча бытового характера / Н.В. Загородний, И.А.                  Редько, М.И. Лызень // ЛФК и массаж. - 2007. - N6. -  С. 35-37.

     Загородний Н. В. Восстановительное лечение при переломах плеча бытового характера  / Н.В. Загородний, И.А. Редько, М.И. Лызень  // Медицинская реабилитация. - 2007. - N1. -  С. 41-43

          Каллаев Н.О.   Оперативное лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела костей предплечья / Н.О.         Каллаев, Ч.М. Афгани  // Вестник травматологии и ортопедии . - 2007. - N2. -  С. 76-79.             

          Каптелин А.Ф. Восстановительные  методы лечения при травмах и деформациях опорно-двигательного аппарата. – М., 1980. – 403 с.

      Крівенко С.М. Лікування та профілактика гнійно-запальних ускладнень множинних діафізарних переломів верхніх і нижніх кінцівок за допомогою телемедичних сист / С.М. Крівенко, А.В. Владзимирський // Шпитальна хірургія. - 2002. - №1. -  С. 92-94.

       615.8  Лікувальний масаж: Підручник/ Л.О. Вакуленко, Г.В. Прилуцька, Д.В. Вакуленко, П.П. Прилуцький. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 468с.

       Лоскутов А.Е.   Проблемные вопросы  лечения  сложных переломов проксимального отдела плечевой кости / А.Е. Лоскутов, В.Н. Томилин  // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2007. - N2. -  С. 21-24.

      615.8   Лукомский И.В.  Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж: Учебник/ И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик; Под ред. В.С. Улащика. - Минск : Выш. шк., 2008. - 384 с. : ил.  

      Макарова С. И. Современные подходы к лечению переломов проксимального отдела плечевой кости  / С.И. Макарова, А.В. Алейников  // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2006. - N3. -  С. 135-140.

      Маркин В. А. Реабилитация больных с переломами проксимального метаэпифиза плечевой кости // ЛФК и массаж. - 2007. - N10. -  С. 29-38.

       Матеев И., Банков С. Реабилитация при повреждениях руки: Пер. с болгарского. - София: Медицина и физкультура, 1987. – 255 с.

       Медицинская реабилитация [Текст] : в 3-х т. / Под. ред. В.М. Боголюбова. - 2-е изд., доп. - М. : [б. и.], 2007.

       Множественные переломы костей верхних конечностей у детей / Я.М. Яхьяев, В.Н. Меркулов, Г.А. Гаджимирзаев, Гаджиев М.Д. // Детская хирургия. - 2004. - N4. -  С. 19-21

          Мухін В.М.  Фізична реабілітація. – К., 2000. – 423 с.

          Науменко Л. Ю. Индивидуальная программа медицинской реабилитации при полных внутрисуставных переломах дистального метаэпифиза плечевой кости  / Л. Ю. Науменко, Д. С. Носивец // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2009. - N 2. -  С. 75-78.

        Науменко Л. Ю. Физическая реабилитация больных с переломами дистального метаэпифиза плечевой кости  / Л. Ю. Науменко, Д. С. Носивец  // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2010. - N 3. -  С. 40-43

         Наш досвід лікування дітей з переломами верхньої кінцівки / С.О. Гузенко, В.В. Тарноруцький, Ю.А. Гетманчук, Куций М.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2007. - N1. -  С. 68-71.

        Носівець Д. С. Сучасні підходи до реабілітації хворих з переломами дистального метаепіфіза плечової кістки (огляд літератури) / Д. С. Носівець, І. В. Бойко, Л. Ю. Науменко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2009. - N 1. -  С. 71-74

       Олекса А.П. Ортопедія: Підручник  - К., 2006. - 528 с.

       Оперативное лечение переломов проксимального эпиметафиза плеча / Д. Похващев, И. Клюквин, О. Филиппов, и др. // Врач. - 2008. - N 9. -  С. 93-96.

       Опыт лечения множественных переломов длинных трубчатых костей верхних конечностей у детей/ Я. М. Яхьяев [и др.] // Детская хирургия. - 2009. - N 2. -  С. 10-13

      Перспективы комплексного использования лечебной физкультуры и функциональной мионейростимуляции в восстановительном лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата [Текст] / А.И. Алехин, В.Е. Беленький, А.А. Гришин, Осканян Т.Л. // ЛФК и массаж. - 2005. - N3. -  С. 30-33

         Поддер Т. Массаж. Полное руководство: Пер. с англ. – М., 2007. - 320 с., ил.

         Поляев Б.А. Лечебная физкультура как основа восстановительного лечения // Медицинская сестра. - 2003. - №5. - С. 5-6.

           615.8   Порада А.М.  Основи фізичної реабілітації: Навч. посіб./ А.М. Порада, О.В. Солодовник, Н.Є. Прокопчук. - К. : Медицина, 2006. - 248 с.  

       Реабилитация больных с переломами проксимального метаэпифиза плечевой кости/ В.А. Маркин, С.В. Сергеев, Р.И. Антуфьева, Сальников П.А.  // Медицинская реабилитация. - 2007. - N2. -  С. 7-16

        616.1/9  Реабилитация после заболеваний. Полный справочник: справочное издание/ Л.Ф. Гайдаров, Г.Ю. Лазарева, В.В. Леонкин, и др. - М. : Эксмо, 2008. - 704 с.  

           615.8  Соколова Н.Г.  Физиотерапия: Учебник / Н.Г. Соколова, Т.В. Соколова. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 314 с.   

       Скроглядов А. В. Новое в диагностике и лечении пациентов с неврологическими осложнениями при закрытых переломах и вывихах плеча  / А.В. Скроглядов, Е.Л. Соков, Д.С. Афанасьев // Российский медицинский журнал. - 2006. - N1. -  С. 20-23

         615.8  Степашко  М.В.  Масаж і лікувальна фізкультура в медицині: Підручник / М.В. Степашко, Л.В. Сухостат. - К. : Медицина, 2006. - 288 с.  

         Стогов М.В. Анализ метаболических процессов при заживлении множественных закрытых переломов верхних конечностей/ М.В. Стогов, Д.В. Самусенко, СП. Бойчук // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2007. - N3. -  С. 59-62

          Тазиев Р.В. Современные концепции стратегических профилактических и реабилитационных программ  / Р.В. Тазиев, Э.И. Аухадеев // Медицинская реабилитация. - 2008. - N1. - С. 4-12.

       615.8  Улащик В.С.  Общая физиотерапия: Учебник для студ. медвузов/ В.С. Улащик, И.В. Лукомский. - Минск : Книжный Дом, 2004. - 512 с. : ил.

       615.8   Ушаков А.А.  Практическая физиотерапия / А. А. Ушаков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2009. - 608 с.

         615.8 Федоренко  Н.А.  Иглотерапия, прижигание (прогревание). Точечный массаж в медицинской реабилитации: научное издание/ Н.А. Федоренко; Под ред. Э.П. Яроцкой. - Х. : Прапор, 2003. - 240 с. : ил.

          615.8 Федорів Я.-Р.М.  Загальна фізіотерапія: Навч. пос. для студ./ Я.-Р.М. Федорів, А.Л. Філіпюк, Р.Ю. Грицко. - К. : Здоров'я, 2004. - 224 с.  

      615.8  Физическая реабилитация: Учебник / Под ред. С.Н. Попова. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 608 с.  

         Фонарёв М.И. Справочник по детской лечебной физкультуре. – М., 1983. – 360 с.

        Цыкунов М.Б. Лечебная гимнастика в системе реабилитации детей с переломами костей конечностей и их последствиями/ М.Б. Цыкунов, В.Н. Меркулов, Н.Б.  Дуйсенов // ЛФК и массаж. - 2008. - N7. -  С. 11-16

        615.8  Частная физиотерапия: Учебное пособие / Подр ред. Г.Н. Пономаренко. - М. : Медицина, 2005. - 744 с.  

      Яхьяев Я.М. Диагностика и лечение переломов костей конечностей, сочетанных с черепно-мозговой травмой, у детей/ Я. М. Яхьяев, Г. А. Гаджимирзаев, В. Н. Меркулов// Детская хирургия. - 2008. - N 6. -  С. 14-17

 

           

 

 

 

доброго дня, підстажіть чи можливе отримання фото копіїї статті "Перелік споживчих властивостей окремих медичних послуг" з вказаного журналу

Перелік споживчих властивостей
окремих медичних послуг
Чинним законодавством, зокрема статтями 4, 15 Закону України «Про зі
хист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ (нова редакція в
1 грудня 2005 р.). Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р. передбач!
но право споживачів на отримання повної достовірної та своєчасної інформа
ції про сутність, безпеку та властивості будь-яких послуг (робіт, продукції), я
вони придбавають або замовляють. Це відноситься й до медичних послуг. При
чому подати таку інформацію саме у доступному та повністю зрозумілому дл
кожного пацієнта вигляді іноді є дуже складним завданням. Особливо це стс>9
ється споживчих властивостей медичних послуг (допомоги), наявність перел
ку яких останнім часом обов'язково перевіряється представниками державни
органів із захисту прав споживачів.
В ідеалі споживчі властивості мають бути розшифровані відносно всіх пс
слуг, які надаються у медичному закладі (зазначені у прейскуранті). Однак че
рез особливості медичної практики, велику кількість медичних втручань та ме
тодик зробити це майже неможливо. Тому на практиці зазвичай обмежуютьс
розширеним інформуванням пацієнтів про найбільш популярні, нові чи скла;
ні (ризиковані) медичні послуги.
Нормативних документів про формат інформування щодо споживчи
властивостей медичних послуг досі немає. На практиці у якості зразків таки
переліків використовуються розробки окремих медичних закладів або юри<
тів. Представники перевіряючи органів фактично перевіряють лише наявніст
переліків. Тому скласти такий перелік можна у довільній формі самостійно, де
тримуючись таких порад:
1. Перелік споживчих властивостей медичних послуг рекомендуєтьс
оформлювати у вигляді окремого документу та розміщувати у Папці споживач
чи у Куточку споживача.
2. У Переліку для кожної медичної послуги зазначається:
• основна мета (корисна властивість, ефект);
• основні споживчі характеристики (позитивні та негативні);
• можливі ускладнення та ризики під час та після застосування;
• настанови для пацієнта (поведінка до та після надання послуги).
У зразку пропонується витяг із Переліку споживчих властивостей медие
них послуг, які надаються у медичному закладі стоматологічного профілю.
54 Для провідних працівників закладу охорони здоров'я
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ • ПРАВОВА МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПЕРЕЛІК
основних споживчих властивостей
окремих платних стоматологічних робіт (послуг)
Ортопедія
Коронки та мостоподібні протези з металокераміки
Використовуються для усування некомплектності та стоматологічних дефектів зубного ряду
Основні споживчі характеристики
1. Надвисока естетичність:
• коронки та протези з цього матеріалу практично не відрізняються від власних зубів пацієнта;
• усуваються всі косметичні недоліки з урахуванням природної різниці кольору та форми зубів.
2. Достатня міцність, але відносно мала пластичність матеріалу.
3. Відсутнє стирання краю цих стоматологічних виробів.
4. Колір стоматологічних виробів практично не змінюється з часом.
5. При встановленні цих виробів обсяг оброблення зубів значно менший, ніж при протезуванні виробами
з металопластмаси.
6. Середній строк служби може коливатися від 3 до 15 років.
Можливі ускладнення:
• сколювання матеріалу (кераміки);
•розцементування;
• тріщини керамічного покриття;
• перелом опірного зубу.
Настанови для пацієнта
1. Протягом 1-2 годин після фіксації виробів не можна пити, приймати їжу, полоскати ротову порожнину,
не рекомендується палити.
2. Протягом експлуатації виробів не вживати надтверду їжу (горіхи, сухарі, карамель, цукерки «ірис»,
сухі вафлі тощо), а також розгризати кістки.
3. Не дозволяється відкривати зубами пляшки, гризти олівці, ручки, пензлики тощо.
4. Не можна чистити міжзубні проміжки металічними предметами (це може призвести до сколювання
матеріалу).
5. Доглядати за коронками слід як за власними зубами.
6. Для збільшення строку експлуатації, зменшення загроз виникнення ускладнень після встановлення
мостоподібних протезів рекомендується застосування спеціальної капи.
55

Добрый день, помогите мне с подбором литературы на тему"Лекарственные поражения почек". Заранее благодарен

616.61

Джордж Р.Аронофф

      Практическое руководство по дозировке лекарственных препаратов при заболевании почек // Руководство по нефрологии / под ред. Шрайера; пер. с англ.под ред. Н.А.Мухина.-М.,2009.-С.499-530.

616.61

     Медикаментозні нефропатії // Клінічна нефрологія / Л.А.Пиріг, А.М. Романенко, О.І.Дядик та ін..; За ред. Л.А.Пирога.-К.,2004.-С.384-393.

Шилов, Е. М.

       Лекарственные поражения почек/ Е.М. Шилов, С. Андросова // Врач. -  2002. - № 6. -  С. 47-49Б.

Волгина, Г. В.

         Механизмы неблагоприятного воздействия трав и растительных препаратов на почки: (Обзор литературы)/ Г.В. Волгина // Нефрология и диализ. - 2006. - Том8, N4. -  С. 321-328.

Волошина, Е.

         Лекарственные поражения почек/ Е. Волошина, А. Робров, Е. Стифорова // Врач. - 2004. - N10. -  С. 23-26

Іванов, Д. Д.

         Гостре ураження нирок: новий погляд на проблему/ Д. Д. Іванов, І. Л. Кучма, М. Д. Іванова // Therapia (Український медичний вісник). - 2010. - N 11. -  С. 22-24

Краснова, Т.

         Лекарственные поражения почек/ Т. Краснова, Е. Сагинова // Врач. - 2007. - N6. -  С. 26-29

Метаболический синдром и поражение почек: рациональный выбор фармакотерапии/ А. В. Белобородова [и др.]  // Лечащий Врач. - 2010. - № 2. -  С. 23-28

Панова, Л. Д.

         Патогенетические основы лекарственных поражений почек в неонатальном периоде/ Л.Д. Панова, Э.Н. Ахмадеева, Р.Р. Фархутдинов // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2004. - N1. -  С. 33-38

Степан, В. Т.

         Динаміка змін популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на гострі гнійно-запальні захворювання нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів/ В. Т. Степан // Шпитальна хірургія. - 2013. - N 4. -  С. 15-18

Шилов, Е. М.

         Лекарственные поражения почек/ Е.М. Шилов, С. Андросова // Врач. -  2002. - № 6. -  С. 47-49Б. ц.

 

 

Доброго дня! Допоможіть будьласка з науковими публікаціями по темі "тромбоцитарні концентрати", "збагачений тромбоцитами фібрин" ,або "багата тромбоцитами плазма". Намагаюсь знайти все можливе по цій тематиці, все що можливо. Наперед дякую!

Категорія: 

Баранов, Э. Ф.

            Роль пуриновых рецепторов тромбоцитов в регуляции гемостаза (обзор литературы) / Э. Ф. Баранов, О. Н.  Сулаева // Клиническая лабораторная диагностика. - 2012. - № 11. -  С. 30-35

Васильев, С. А.

            Структура и функции тромбоцитов / С. А. Васильев, В. Л. Виноградов, З. К. Карабудагова // Гематология и трансфузиология. - 2010. - № 5. -  С. 4-10

Влияние локальной терапии аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмой на болевой синдром у больных остеоартрозом коленных суставов  / Л. Ю. Широкова [и др.] // Клиническая медицина. - 2012. - Т. 90, № 10. -  С. 48-52

Влияние обогащенной тромбоцитами плазмы на регенерацию кожи при атопическом дерматите / Е. Л. Холодкова [и др.] // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. - 2013. - № 1. -  С. 26-29

Влияние фибрин-мономера на спонтанную агрегацию тромбоцитов  / Г. Я. Левин [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2011. - № 3. -  С. 39-42

Изменения функциональных характеристик тромбоцитов при проведении и активации патогенов в концентратах тромбоцитов (предварительное сообщение) / И. М. Накастоев [и др.] // Гематология и трансфузиология. - 2012. - № 5. -  С. 32-36

Калашников, А. В. 

Возможность использования обогащенной тромбоцитами плазмы для оптимизации репаративного остеогенеза / А. В. Калашников, А. Г. Зубенко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2009. - N 3. -  С. 166-171

Малыш, П. Н.

            Дифференцированное применение концентрата тромбоцитов для коррекции тромбоцитопении различного генеза / П. Н. Малыш, Е. В. Фролова, С. А. Кондрашев // Український журнал екстремальної медицини ім.Г.О.Можаєва. - 2012. - Т. 13, № 4. -  С. 114-117

Мининкова, А. И.

Аналитические возможности гематологических анализаторов в оценке тромбоцитов (обзор литературы)  / А. И. Мининкова // Клиническая лабораторная диагностика. - 2012. - № 3. -  С. 27-34

Правила назначения компонентов крови / Е. Б. Жибурт [и др.] // Український журнал екстремальної медицини ім.Г.О.Можаєва. - 2010. - № 2. -  С. 25-27

Первый опыт использования тромбоцитарного концентрата в хирургии доброкачественных очаговых образований печени / Я. Г. Колкин [и др.] // Український журнал хірургії. - 2009. - №4. -  С. 8

Семенов, Ф. В.

            Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в качестве гемастатического и анальгезирующего средства при тонзиллэктомии / Ф.В. Семенов, И.Ю. Якобашвили // Вестник оториноларингологии. - 2007. - №6. -  С. 48-50

Сучасні погляди на застосування плазми, багатої факторами росту, в ортопедії та травматології (огляд літератури)  / О. О. Коструб [и др.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2010. - N 2. -  С. 82-87

Тромбоциты человека : оценка альтернативных взвешивающих средств для их хранения / П. Н. Малыш, С. А. Кондрашев, В. Я. Гусакова // Український журнал екстремальної медицини ім.Г.О.Можаєва. - 2010. - № 3. -  С. 67-71

Фракціонування донорської крові на її компоненти (плазма, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) та їх консервування. Інструкція // Шпитальна хірургія. - 2008. - N3. -  С. 115-121

Хирургическое лечение остеохондральных поражений таранной кости с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами / Д. Р. Мурадян [и др.] // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2013. - N 3. -  С. 46-50

Ходаковский, А. В.

            Наш опыт проведения индивидуальных подборов тромбоконцетрата  / А. В. Ходаковский, С. А. Лыспак, Е. Ю. Мишина // Український журнал екстремальної медицини ім.Г.О.Можаєва. - 2010. - № 3. -  С. 32-33

Чернышев, В. В.

            Богатая тромбоцитами плазма в хирургической практике [] / В. В. Чернышев // Стоматолог (Харків). - 2008. - N 9. -  С. 36-39

 

 

Категорія: 

I've been browsing on-line more than 3 hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours.
It is beautiful value sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content
material as you did, the web can be much more helpful than ever before.

Добрий день!Підберіть мені будь ласка список літератури на тему .Ставлення суспільства до проблеми ВІЛ/СНІДу.Стигма і дискрімінація віл-інфікованих

Дискримінація, спричинена ВІЛ/СНІДОМ // Стан епідемії ВІЛ / СНІДу в Дніпропетровській області та аналіз заходів протидії. Ситуаційний аналіз / БалакірєваО., Бочкова Л., Гінзбург В., та ін.-К.,2008.-С.86

616.9

Отношение общества к ВИЧ-инфицированным // Мархоцкий Я.Л. Профилактика ВИЧ-инфекции.-Минск,2003,-С.58-61

616.9

Отношение общественности к СПИД //Люди и ВИЧ.-К.,2004,изд.3.-С.109-113.

616.9 

Отношение общественности к СПИД //Люди и ВИЧ.-К.,2001.-С.62-63.

Бєлєнська, Л. М.

            Деякі питання щодо ставлення медичних працівників до проблеми ВІЛ/СНІДу / Л. М. Бєлєнська, Б. Л. Подлужний, С. М. Янченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - N 1. -  С. 42-45

Залата, О. 

            Компоненти системи надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні  / О. Залата, Г. Кисельова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 7. -  С. 30-41

Подлужний, Б. Л.

            Рівень толерантності та дискримінація у зв'язку з ВІЛ/СНІДОМ : (аналітичний огляд) / Б.Л. Подлужний // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - N 2. -  С. 37-40

Супотницький, М. В.

            Чому ми не здолаємо ВІЛ/СНІД-пандемію (частина І) [Текст] / М. В. Супотницький // Інфекційні хвороби. - 2012. - N 1. -  С. 88-96

Супотницький, М. В.

            Чому ми не здолаємо ВІЛ/СНІД-пандемію (частина II) [Текст] / М. В. Супотницький // Інфекційні хвороби. - 2012. - N 2. -  С. 104-114

Якобчук, А. В.

            Періодизація національної нормативно-правової бази з питань протидії ВІЛ/СНІДу  / А. В. Якобчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - N 1. -  С. 35-37

Якобчук, А. В.

            Епідемія ВІЛ/СНІДу як соціально-правовий феномен сучасності [Текст] / А. В. Якобчук, Є. О. Поляков, А. М. Лета // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 1. -  С. 29-34

Якобчук, А. В.

            Роль суспільства в державному управлінні заходами боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні / А.В. Якобчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - N 3. -  С. 39-46

 

 

 

Категорія: 

Доброго дня, підскажіть будь-ласка періодичні видання за останні три роки, в яких друкувались статті про Амосова М.М.

Н.М. Амосов: автопортрет. К 95-летию со дня рождения // Серце і судини. - 2009. - N 1. -  С. 8-17

61(016) Амосов Микола Михайлович. Легенда світової науки: Бібліогр. покажч./ Національна наукова медична бібліотека України; Упоряд.: Л. Є. Корнілова, Т. А. Остапенко. - К. : [б. и.], 2009. - 79 с. 

Энциклопедическое исследование о жизни и деятельности выдающегося хирурга современности Н.М. Амосова // Серце і судини. - 2010. - № 1. -  С. 113-116

Закусило, О. Пам'яті видатного вченого і великого хірурга/ О. Закусило // Серце і судини. - 2006. - N4. -  С. 117-118

Виленский, Ю. Николай Михайлович Амосов. Встречи в разные годы/ Ю. Виленский // Лікування та діагностика. - 2004. - N3. -  С. 46-48

Слово про академіка М.М. Амосова (до 90-річчя від дня народження) // Серце і судини. - 2003. - №4. -  С. 4-7Б. ц.

Микола Михайлович Амосов (1913-2002) // Український кардіологічний журнал. - 2003. - № 1. -  С. 140-141

Из дневников Н.М. Амосова // Серце і судини. - 2003. - №4. -  С. 104-114

Трахтенберг, И. М.  Академик Николай Михайлович Амосов и его мемуары/ И.М. Трахтенберг // Международный медицинский журнал. - 2002. - N 1-2. -  С. 224-227

 

Категорія: 

Обструктивний бронхіт у дітей,лікування та профілактика

 Антипкин, Ю. Г.

                Диагностика, лечение и профилактика рецидивирующего и хронического бронхитов у детей/ Ю.Г. Антипкин, Н.И. Величко // Doctor. - 2004. - N1. -  С. 37-40

 

616.23 Бронхит (механизмы хронизации, лечение, профилактика: научное издание/ Под ред. А.Н. Кокосова. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб", 2007. - 178 с. - ISBN 976-5-93979-183-0 : 43.70 грн.

                 

Бабій, І. Л.

                Оцінка ефективності спазмолітичної та муколітичної терапії при гострих обструктивних бронхітах у дітей/ І.Л. Бабій, О.М. Платонова // Современная педиатрия. - 2008. - N 4. -  С. 35-37

 

Платонова, О. М.

                Ефективність небулайзерної муколітичної терапії при гострих обструктивних бронхітах у дітей/ О. М. Платонова, І. Л. Бабій // Перинатологія та педіатрія. - 2011. - № 4. -  С. 80-82

 

Сенаторова, Г. С.

                Роль селену у запобіганні розвитку повторних епізодів обструктивного бронхіту/ Г. С. Сенаторова, О. М. Цюра // Перинатологія та педіатрія. - 2011. - № 4. -  С. 91-92

 

Дудник, В. М.

                Нові можливості застосування секретолітиків у комплексній терапії гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку/ В. М. Дудник // Medical Nature. Природная медицина. - 2012. - N 3. -  С. 6-9

Жукова, О. В.

                Оценка экономической эффективности терапии острого и рецидивирующего обструктивного бронхита у детей/ О. В. Жукова // Лечащий Врач. - 2013. - № 1. -  С. 6-11

 

                Инфекционно-зависимая острая и хроническая бронхообструкция:эффективность и безопасность использования Цефтибутена у детей/ Е. Н. Охотникова [и др.] // Современная педиатрия. - 2010. - № 6. -  С. 109-114

 

Балясинская, Г. Л.

                Опыт применения препарата флюдитек при лечении острых обструктивных бронхитов у детей раннего возраста / Г. Л. Балясинская, Е. Ю. Тимаков // Современная педиатрия. - 2010. - № 5. -  С. 98-102

 

Сенаторова, А. С.

                Опыт применения препарата Трайфед экспекторант у детей раннего возраста с острым обструктивным бронхитом/ А. С. Сенаторова, О. Л. Логвинова, Д. А. Хоружевский // Дитячий лікар. - 2010. - №3. -  С. 62-64Б. ц.

 

                Новый комплексный способ физиотерапевтического лечения обструктивного бронхита у детей/ О.Н. Нечипуренко, Н.А. Климент, Л.Д. Тондий, и др. // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2008. - N 3. -  С. 39-43

 

Юлиш, Е. И.

                Лечение острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста комбинированным муколитическим препаратом Бронрхипрет/ Е.И. Юлиш, О.Е. Чернышева, Ю.А. Сорорка // Сімейна медицина. - 2008. - N2. -  С. 9-11

 

Симованьян, Э. Н.

                Эффективность использования рекомбинантного интерферона б2b (Виферона) при остром обструктивном бронхите у детей/ Э.Н. Симованьян, Э.А. Харабаджахян, В.Б. Денисенко // Педиатрия : Журнал им. Сперанского. - 2008. - Том87, N1. -  С. 106-114.

 

                Рациональная мукотропная терапия острого обструктивного бронхита у детей/ Л.С. Овчаренко, А.А. Вертегел, Т.Г. Андриенко, и др. // Современная педиатрия. - 2006. - N4. -  С. 45-48.

 

 

 

 

 

Обструктивний бронхіт у дітей, лікування з використанням спейсерів та небулайзерів, та профілактика винекнення захворювань.

 

Бабій, І. Л.

                Оцінка ефективності спазмолітичної та муколітичної терапії при гострих обструктивних бронхітах у дітей/ І.Л. Бабій, О.М. Платонова // Современная педиатрия. - 2008. - N 4. -  С. 35-37

 

Платонова, О. М.

                Ефективність небулайзерної муколітичної терапії при гострих обструктивних бронхітах у дітей/ О. М. Платонова, І. Л. Бабій // Перинатологія та педіатрія. - 2011. - № 4. -  С. 80-82

 

Сенаторова, Г. С.

                Роль селену у запобіганні розвитку повторних епізодів обструктивного бронхіту/ Г. С. Сенаторова, О. М. Цюра // Перинатологія та педіатрія. - 2011. - № 4. -  С. 91-92

 

Дудник, В. М.

                Нові можливості застосування секретолітиків у комплексній терапії гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку/ В. М. Дудник // Medical Nature. Природная медицина. - 2012. - N 3. -  С. 6-9

Жукова, О. В.

                Оценка экономической эффективности терапии острого и рецидивирующего обструктивного бронхита у детей/ О. В. Жукова // Лечащий Врач. - 2013. - № 1. -  С. 6-11

 

                Инфекционно-зависимая острая и хроническая бронхообструкция:эффективность и безопасность использования Цефтибутена у детей/ Е. Н. Охотникова [и др.] // Современная педиатрия. - 2010. - № 6. -  С. 109-114

 

Балясинская, Г. Л.

                Опыт применения препарата флюдитек при лечении острых обструктивных бронхитов у детей раннего возраста / Г. Л. Балясинская, Е. Ю. Тимаков // Современная педиатрия. - 2010. - № 5. -  С. 98-102

 

Сенаторова, А. С.

                Опыт применения препарата Трайфед экспекторант у детей раннего возраста с острым обструктивным бронхитом/ А. С. Сенаторова, О. Л. Логвинова, Д. А. Хоружевский // Дитячий лікар. - 2010. - №3. -  С. 62-64Б. ц.

 

                Новый комплексный способ физиотерапевтического лечения обструктивного бронхита у детей/ О.Н. Нечипуренко, Н.А. Климент, Л.Д. Тондий, и др. // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2008. - N 3. -  С. 39-43

 

Юлиш, Е. И.

                Лечение острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста комбинированным муколитическим препаратом Бронрхипрет/ Е.И. Юлиш, О.Е. Чернышева, Ю.А. Сорорка // Сімейна медицина. - 2008. - N2. -  С. 9-11

 

Симованьян, Э. Н.

                Эффективность использования рекомбинантного интерферона б2b (Виферона) при остром обструктивном бронхите у детей/ Э.Н. Симованьян, Э.А. Харабаджахян, В.Б. Денисенко // Педиатрия : Журнал им. Сперанского. - 2008. - Том87, N1. -  С. 106-114.

 

                Рациональная мукотропная терапия острого обструктивного бронхита у детей/ Л.С. Овчаренко, А.А. Вертегел, Т.Г. Андриенко, и др. // Современная педиатрия. - 2006. - N4. -  С. 45-48.

 

Небулайзерная терапия заболеваний органов дыхания у детей/ Э. В. Бухтияров [и др.] // Дитячий лікар. - 2011. - N 4. -  С. 73-76.

 

Дука, Е. Д.

                "Лечебное облако": небулайзерная терапия в педиатрии/ Е.Д. Дука, Е.С. Коренюк // Современная педиатрия. - 2008. - N3. -  С. 34-36.

 

Мизерницкий, Ю. Л.

                Небулайзерная терапия при респираторной патологии у детей/ Ю.Л. Мизерницкий, И.К. Ашерова // Медицинская помощь. - 2003. - №3. -  С. 26-29Б. ц.

 

 

 

 

 

Добрий день!Підберіть мені будь ласка список літератури на тему хронічний гломерулонефрит у дітей .

 

Дудник, В. М.

                Клініко-лабораторні особливості хронічного гломерулонефриту у дітей Подільського регіону/ В. М. Дудник, Г. Ю. Звенігородська // Современная педиатрия. - 2011. - № 5. -  С. 192-194

 

Борак, І. В.

                Стан ниркового кровотоку у дітей з гломерулонефритом/ І.В. Борак // Современная педиатрия. - 2007. - N1. -  С. 85-86

 

                Гострий та хронічний гломерулонефрит у дітей: українські стандарти діагностики та лікування // Doctor : Журнал для практикующих врачей. - 2006. - N2. -  С. 20-25

 

                Хронобиологический мониторинг артериального давления у детей с гломерулонефритом/ Н.Е. Конькова, А. Бургал, В.В. Длин, И.В. Леонтьева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2002. - №6. -  С. 39-43Б. ц.

 

Акрам Слимие

                Современные представления о факторах хронизации и прогресирования гломерулонефрита у детей/ Акрам Слимие, Е.К. Каблукова // Перинатология и педиатрия. - 2005. - №3/4. -  С. 210-213Б. ц.

 

Бекетова, Г. К.

                Особенности течения хронического гломерулонефрита у детей, ассоциированного вирусом гепатита В/ Г.К. Бекетова, И.Н. Низаметдинов // Нефрология. - 2007. - Том11, N1. -  С. 79-82

 

Майданник, В. Г.

                Сигнальний шлях розвитку апоптозу при прогресуванні хронічного гломерулонефриту у дітей/ В. Г. Майданник, Є. А. Бурлака // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2012. - Том 18, N 4. -  С. 505-510

 

616-053.2  Медицинская реабилитация в педиатрии: научное издание/ К.Д. Бобов, Ю.И. Бажора, И.Б. Дмитриев, и др.; Под ред. М.В. Лободы, А.В. Зубаренко, К.Д. Бабова. - К. : Купріянова О.О., 2004. - 384 с.

  

616-053.2 Лильин, Е. Т.   Детская реабилитация: Учеб. пос./ Е. Т. Лильин, В. А. Доскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2011. - 640 с. -  

 

 

 

 

 

 

Добрий день, підскажіть, будь-ласка, якісь періодичні видання(журнали, газети) і книги в яких є про Функціонування(фізіологію) органа слуху, про його патології та вплив навколишнього середовища на його будову та функціонування. Дякую.

Категорія: 

Яшан, O. І.  Волоскові клітини слухового аналізатора: основні ультраструктурні та біохімічні характеристики / O. І. Яшан, I. В. Хоружий // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2009. - N 1. -  С. 84-91

Скоробогатый, В. В.  Коррекция ушных раковин при их аномальном строении / В. В. Скоробогатый, А. Д. Гусаков // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2011. - № 1. -  С. 87-89

  Філімонов, В. І.   Фізіологія людини : підруч. для студ. / В. І. Філімонов. - К. : Медицина, 2011. - 488 с.

  Ріст і розвиток людини : підручник / В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.Ю. Андрієвський, та ін.; За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. - К. : Медицина, 2008.- 400 с.

Физиология человека : учебник / Н.А. Агаджанян, Л.З. Тель, В.И. Циркин, С.А. Чеснокова; Под ред. Н.А. Агаджаняна,  В.И. Циркина. - 5-е изд. - М. : Мед. книга ; Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2005. - 526 с. : ил.

Литвицкий, П. Ф.   Патофизиология : учебник / П. Ф. Литвицкий. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 496 с. эл. опт. диск (CD-R).

Патологічна фізіологія : кн. в 3-х ч. Ч.1. Нозологія / М. С. Регеда [и др.] ; ред., М. С. Регеда. - Львів : Сполом, 2009. - 290 с.

Патологическая физиология : учебник / А.И. Березнякова, Н.Н. Кононенко, С.И. Крыжная, и др.; Ред. А.И. Березнякова. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 328 с. : ил.

Зайчик, А. Ш.  Патологическая физиология : учебное пособие / А.Ш. Зайчик,  Л.П. Чурилов. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб", 2007 -    

            Т.2 : Патохимия (эндокринно-метаболические нарушения) : учеб. пос. - 768 с. : ил. -

Патологическая физиология / под  ред. Н.Н.  Зайко, Ю.В. Быця. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Логос, 1996. – 644 с.

Анатомія та фізіологія з патологією / За заг. ред. Я.І. Федонюка, . Л.С. Білика, Н.Х. Микули. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 676 с.

Динамика созревания слуховой функции у недоношенных новорожденных по данной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения / М.Р. Богомильський, И.В. Рахманова, Я.М. Сапожников, Лазаревич А.А. // Вестник оториноларингологии. - 2008. - №3. -  С. 4-7

Молекулярно-генетична природа приглухуватості / А.Ю. Бариляк, М.Б. Крук, Ю.Р. Бариляк и др // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2003. - №5. -  С. 83-86

Молекулярно-генетична природа приглухуватості / А.Ю. Бариляк, М.Б. Крук, Ю.Р. Бариляк и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : Наук. - практ. журн. - 2004. - N2. -  С. 88-91

Заболотний, Д. І.   Універсальний скринінг слуху в новонароджених в Україні- перші кроки нідерландського проекту / Д.І. Заболотний, Ф.Б. Юрочко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2008. - N1. -  С. 9-14

Шидловська, Т. А.  Порівняльна характеристика скарг хворих і даних суб'єктивної аудіометрії при початковій сенсоневральній приглухуватості, пов'язаній з різними судинними чинниками / Т. А. Шидловська, C. I. Герасименко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2009. - № 5. -  С. 2-7

Кузнецова, Е. Е.  Слуховая функция недоношенных детей, перенесших внутриутробные инфекции  / Е. Е. Кузнецова, И. В. Рахманова, Ю. Г. Мухина // Педиатрия. Журнал им.Г.Н.Сперанского. - 2011. - T. 90, № 4. -  С. 158-159

Оториноларингологія: підруч. для студ. / Д. І. Заболотний [та ін.]. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2011. - 472 с.

Бабияк, В. И. Оториноларингология: руководство. В 2-х томах / В. И. Бабияк, М. И. Говорун, Я. А. Накатис. - СПб. : Питер, 2009 - Т. 1. - 832 с. : ил.

Бабияк, В. И. Оториноларингология : руководство. В 2-х томах / В. И. Бабияк, М. И. Говорун, Я. А. Накатис. - СПб. : Питер, 2009 - Т. 2.

 

 

 

Категорія: 

Доброго дня, будь-ласка підберіть мені декілька джерел для реферату по темі " Гострий коронарний синдром"

Категорія: 

Валуєва, С. В.   Пілотний реєстр STIMUL: гендерні особливості перебігу гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST. Оцінка госпітального етапу лікування / С. В. Валуєва, В. І. Денисюк // Серце і судини. - 2012. - № 1. -  С. 70-74

Ефективність методів реперфузійної терапії у різних категорій хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / К. М. Амосова [и др.] // Серце і судини. - 2012. - № 1. -  С. 54-60

Тащук, В. К.   Гострий коронарний синдром: сучасні тенденції в лікуванні  / В. К. Тащук, Т. О. Ілащук // Therapia (Український медичний вісник). - 2010. - N 11. -  С. 64-66

Особливості змін морфології тромбоцитів у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST з біохімічно доведеною аспіринорезистентністю / К. М. Амосова [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2010. - № 2. -  С. 9-13

Вплив тривалої терапії різними дозами статинів на варіабельність серцевого ритму у хворих з гострим коронарним синдромом без елеваціі сегмента ST / К. М. Амосова // Серце і судини. - 2009. - № 4. -  С. 76-84

Ковальова, І. С.   Вплив терапії статинами на віддалені  наслідки у хворих з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST: ретроспективне дослідження за методом «випадок-контроль» / І. С. Ковальова // Український кардіологічний журнал. - 2009. - N 3. -  С. 24-27

Застосування бета-адреноблокаторів у лікуванні хворих з гострим коронарним синдромом / О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, О.В. Нечай, та ін. // Український кардіологічний журнал. - 2008. - N 2. -  С. 123-128

Категорія: 

Додати коментар