Нові надходження за 3-й квартал 2017 р.

        Віртуальна виставка «Нові надходження» пропонує вашій увазі видання, що надійшли до бібліотеки у третьому кварталі 2017 року. Представлені на виставці книги супроводжуються анотацією.

 Акушерство [Текст]: підруч. для студ. / За ред. В. К. Ліхачова. - Полтава: Дивосвіт, 2015. - 336 с.: іл.

Підручник складено відповідно до сучаснних клінічних протоколів, затверджених МОЗ України. В ньому наведені дані про організацію акушерської служби в Україниі, викладені питання фізіологічного перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду, діагностики стану внутрішьоутробного плода, плацентарної недостатності, затримки розвитку і дистресу плода. Представлена інформація щодо перенатальної охорони плода, фізіології і патології періоду новонародженості, фармакотерапії  в акушерстві.

Великий розділ підручника присвячено тазовим передлежанням, вузьким та звуженим тазам, аномаліям пологової діяльності, неправильним положенням плода, гіпертензивним розладам при вагітності, акушерським кровотечам. Значна увага надана екстрагенітальній патології у вагітних.

 

 Медсестринство в онкології [Текст]: підруч. для студ. вищ. мед. закл. / ред. Л. М. Ковальчук. - 2-е вид., виправл. - К. : Медицина, 2013. - 512 с.

У підручнику викладено матеріал з дисципліни «Медсестринство в онкології» відповідно до навчальної програми МОЗ України, використано і подано положення та нормативні документи МОЗ України. Підручник містить плани медсестринських втручань, типові алгоритми медсестринської допомоги та маніпуляційної техніки в онкології, матеріали для самостійної роботи студентів.

 

 

 

 

 

 Острое повреждение почек [Текст] / A. B. Смирнов [и др.]. - М. : МИА, 2015. - 488 с.: ил.

У монографії представлені сучасні уявлення про відносно нове поняття – гостре пошкодження нирок; описані концептуальні проблеми цього стану, наведені і критично розглянуті існуючі класифікаційні схеми гострого пошкодження нирок. Подані відомості про розповсюдження, захворюваність і наслідки гострого пошкодження нирок. Представлені основні патогенетичні механізми пошкодження нирок в гострих ситуаціях, які пов’язані з різними впливами; детально розглянуті клінічні варіанти гострого пошкодження нирок і підходи до клінічної діагностики. Критично розглянуті загальні принципи тактики ведення, лікування і профілактики гострого пошкодження нирок, описані подробиці використання методів замісної ниркової терапії у таких хворих.

 

 Практикум з медсестринства в хірургії [Текст]: практикум / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця: Нова Книга, 2017. - 360 с.

Даний посібник призначений для студентів вищих медичних закладів І‒ІІІ рівня акредитації і створений відповідно до навчальної програми з дисципліни «Медсестринство в хірургії», затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України для спеціальності «Сестринська справа».

 

 

 

 

 Рудень В. В. Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику [Текст] : монографія / В. В. Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк. - Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2017. - 129 с.

У монографії окреслюються шляхи вирішення актуального наукового завдання – зменшення захворюванності та смертності раком молочної залози жінок в Україні, для чого згідно результатів комплексного соціально-гігієнічного дослідження пропонується науково-обгрунтована ризик-орієнтована модель медичної профілактики даної патології серед осіб жіночої статі на первинному рівні медичного обслуговування, де в основу покладені механізми виявлення та мінімізації негативного впливу на їх здоров’я керованих встановлених медико-соціальних факторів, ефективність чого засвідчують результати експертної оцінки.

 

 Суслина З. А. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике сосудистых заболеваний головного мозга [Текст] / З. А. Суслина, Ю. Я. Варакин. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 440 с.: ил.

Видання містить сучасні дані не тільки гострих, але й хронічних порушень мозкового кровообігу, в тому числі таких широко розповсюджених, як початкові прояви недостатності кровообігу головного мозку та дисциркулярна енцефалопатія. Представлені матеріали про регуляцію артеріального тиску і гіпертензивних кризах. Висвітлюються сучасні уявлення про розвиток атеросклерозу та корекції порушень ліпідного обміну. Представлені дані про профілактичне застосування антиагрегантів, основних класів антигіпертензивних препаратів, корекції порушень когнітивних функцій. 

 

   Ткачишин  В. С. Захворювання опорно-рухового апарату та прилеглих структур у профпатології [Текст]: навч. пос. / В. С. Ткачишин. - К.: Здоров'я, 2008. - 118 с.

У навчальному посібнику розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування і профілактику захворювань опорно-рухового апарату та прилеглих структур, спричинених впливом шкідливих виробничих факторів. Наведено цікаві літературні та історичні факти, що стосуються патології опорно-рухового апарату.

 

 

 

 

 Ткачишин В. С. Професійні хвороби [Текст]: підручник / В. С. Ткачишин. - К.: ДП «Інфор.-аналіт. Агенство», 2011. - 895 с.

У підручнику узагальнено погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування, експертизу працездатності та профілактику професійних захворювань, вивчення яких передбачене програмою викладання дисциплін у вищих медичних закладах.

 

 

 

 

 

 Шегедин М. Б. Медсестринство в неврології [Текст] / М. Б. Шегедин, Н. А. Заставна, Н. В. Кокот. - Вінниця: Нова Книга, 2010. - 160 с.: іл.

Навчальний посібник структуровано у вигляді схем та словесних характеристик. Кожна нозологічна одиниця неврологічної патології подана у наступній послідовності: визначення хвороби, етіологія (епідеміологія), класифікація, медсестринський процес, профілактика. Особливої уваги надано розкриттю всіх п’яти етапів медсестринського процесу, діяльності (тактиці) медсестри при кожному захворюванні.