ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ   ЗДОРОВ’Я   ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА  НАУКОВА   МЕДИЧНА  БІБЛІОТЕКА  ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

 

                                                                          «З  історії  закладів  охорони   здоровя   Житомирщини»

 

ОБЛАСНИЙ   ОНКОЛОГІЧНИЙ  ДИСПАНСЕР

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСНОЇ   РАДИ

1947 – 2012 рр.

 

Бібліографічний  покажчик

 

                     

Житомир

2012

УДК   616.006

 

 

 

Обласний  онкологічний  диспансер  Житомирської   обласної  ради

(1947-2012 рр.) :  Бібліографічний  покажчик. – Житомир,  2012.

 

 

  

                                    

                                          Редактор:               І.П. Смалюх

                                                                          заступник  директора  обласної

                                                                          наукової  медичної  бібліотеки

                                                                                                                                                                             

 

 

                                          Укладач:                 Л.В.  Старикова                                                                                      

                                                                           зав. відділу  наукової  медичної

                                                                           інформації  та  бібліографії                                                                           

 

 

                                         Відповідальний      А.В. Осика

                                          за   випуск:              директор  ОНМБ

 

 

                                        Комп’ютерний      О.А. Свистунович

                                          набір :                     бібліограф                                                                                    

                                                            Від  укладачів

 

Бібліографічний   покажчик   „ Обласний  онкологічний  диспансер  Житомирської  обласної  ради  (1947-2012 рр.)”  продовжує  цикл  видань                    „З  історії  закладів  охорони   здоров’я   Житомирщини”  і   присвячується              65-й річниці  заснування  медичного закладу.

         При  підготовці  покажчика  використані  документальні  фонди   обласної наукової медичної  бібліотеки а також матеріали, надані організаційно-методичним відділом та  спеціалістами  ЖООД.

         Матеріали  розміщені  в  алфавіті  авторів  і  назв.

Покажчик не претендує на вичерпне відображення документів.  Побажання та зауваження  спеціалістів чекаємо за адресою:

 

                                                  10002, м. Житомир

                                                вул. Пушкінська, 62

                                                              ОНМБ

        

 

Передмова

Житомирський   обласний  онкодиспансер засновано в січні 1947 року. Він  був  розташований  у  двох  одноповерхових  стареньких буди­ночках  на розі  вулиць Великої Бер­дичівської і Шевченка. Свого влас­ного ліжкового фонду диспансер не мав, хворі проходили стаціо­нарне лікування в лікарні обкому Червоного Хреста та в обласній  лікарні.

Диспансером здійснювалась організаційна, диспансерна та консульта-тивна робота. В поліклініці прийом вели онколог, онколог-гінеколог та радіолог. Очолила диспансер Литвинцева Міра Олександрівна, перший в області  онколог-гінеколог. Це була Людина з великої літери, яка усе своє життя, всю свою енергію віддавала хво­рим. Ще й досі ветерани диспан­серу пам'ятають цю невеличку на зріст, доброзичливу, лагідну жінку, вмілого, вимогливого  і  чуйного  організатора,  з  неосяжної добро­ти серцем лікаря. Вона нерідко за свої власні кошти купувала курей, щоб зварити бульйон хворим,  яких  не  могли  провідати  родичі,  а  якщо  хворий не мав грошей, щоб доїха­ти додому після лікування, Міра Олександрівна допомагала їм придбати  квитки.

В ті давні повоєнні часи, коли не існувало хіміопрепаратів, застосовувався метод лікування онкохворих  внутрішньом'язовим  введенням курячого білка. Міра Олександрівна дома тримала ку­рей, її родичі слідкували, коли кур­ка знесе яйце і ще тепле приноси­ли до диспансеру, а лікарі вводили хворим.

Перший онкогінеколог без ра­діологічного захисту, без дозиметричного­  контролю,  кожну  хвилину  ризикуючи  своїм  життям  і  здоров’ям,  вона  самовіддано лікувала хворих жінок, за що їй було присвоєно звання  Заслуженого лікаря УРСР.             

Першим онкологом була Віленська Ніна Львівна, яка пройшла шляхами Великої Вітчизняної війни лікарем-хірургом. Багато років свого життя вона віддала лікуванню онкохворих. А запам'ятали її не тільки як досвід­ченого фахівця своєї справи, а й як мудрого наставника молодого по­коління лікарів. Весь свій досвід, знання вона віддавала молоді, ви­ховуючи нових професіоналів.

В 1949 році в диспансері орган­ізовано першу патгістологічну лабораторію,  першим  лаборантом якої стала Коваленко Ганна Степанівна. Вона  готувала  патгістологічні  пре­парати,  які  відправлялися  на  дослі­дження до Києва.

В 1951 році відкрилося  стаціо­нарне відділення на 40 ліжок, в яко­му хворі отримували променеву те­рапію. Сюди переводились і хворі з інших лікувальних закладів   після  опе­ративних  втручань.  Була  придбана  рентгендіагностична  та рентгентерапевтична  апаратура.

У 1952 році з метою наближення онкологічної допомоги до населен­ня               у   м. Бердичеві організовано онко­логічний диспансер на 35 ліжок з хірургічним блоком та рентгентерапевтичним відділенням. Цього ж року був організований рентгентерапевтичний кабінет в м. Новограді-Волинському.  Першими лікарями- рентгентерапевтами були Барік Зінаїда Мусіївна і Мельник Ніна Степанівна.

В 1964 році здано в експлуата­цію типовий онкодиспансер із стаціонаром на 120 ліжок (хірургічне відділення на 30 ліжок; гінекологічне на 40; гематологічне на 20; радіоло­гічне - 20 ліжок і поліклінічне відділен­ня з усіма допоміжними службами: рентгендіагностичним кабінетом, ка­бінет рентген-терапії; патанатомічним  відділенням  з  патгістологічною  лабораторією,  клініко-діагностична лабораторія).  При  диспансері  існу­вав пансіонат на 10 ліжок для амбу­латорних хворих, які приїздили на консультації та обстеження.

Першими хірургами-онкологами були  Маркус Зосим Маркович, Ільїн Іван Мусійович та Степаненко Віктор Іванович (протягом 30  років завіду­вав хірургічним  відділенням), Парамонов Зіновій  Михайлович (понад 25 років свого  життя  віддав  лікуван­ню онкохворих). Прийшовши в дис­пансер одразу по закінченні інсти­туту, Зіновій Михайлович відразу став «беззмінним черговим ліка­рем», бо перший час і жив в кімнаті при лікарні, що давало змогу пра­цювати 24 години на добу. Це, на­певно, і допомогло йому дуже швид­ко опанувати таку складну, таку непросту професію хірурга-онколога, стати класним спеціалістом, досвідченим фахівцем.

Онкогінекологічну службу зас­нувала Павша Галина Федорівна. Її естафету прийняла Ставська Юлія Юхимівна, яка протягом 22 років завідувала онкогінекологічним відділенням.  Понад 10 років на чолі цієї служби стояла Стрелецька Зоя Олександрівна, висококваліфікова­ний самовідданий спеціаліст.

Першим керівником і засновни­ком радіологічної служби була Пав­ленко Ольга Романівна. Багато років очолював цю службу Малиновський Вадим Петрович.

Засновником рентгендіагностичної служби був лікар-рентгенолог Рисінський Олександр Антоно­вич.  Понад 14 років завідувала відділенням рентгендіагностики Ко­вальчук Світлана Дмитрівна.

Працівниками патолого-анатомічної служби диспансеру з самого початку її заснування були Бочковський Франц Рафаїлович та Білошицький Микола Васильович.

Тридцять років клініко-діагностичною лабораторією завідувала Степаненко Раїса Терентіївна.

В 1964 році анестезіологічна  служба була представлена лише од­ним анестезістом Аврамчуком Іва­ном Павловичем. Та в 1965 році була введена посада лікаря-анестезіолога і створена анестезіологічна група під керівництвом Капустя­на Леоніда Йосиповича.

В 1969 році відкрито хіміотера­певтичне відділення на 40 ліжок, яке понад 30 років очолювала Бердичевська Ніна Романівна, висококва­ліфікований фахівець. За самовідда­ну працю її нагороджено обласною премією ім. О.Ф. Гербачевського.

Другим головним   лікарем   облонкодиспансеру   став   Ди­кий   Микола  Васильович. З 1968 по 1985 рік він своєю самовідданою працею зро­бив великий внесок у роз­виток онколо­гічної служби області, був вмілим керів­ником, чуйною людиною, наставником керівників багатьох підрозділів онкологічного диспансеру.

Шість років диспансер очолю­вав Юхимович Микола Миколайо­вич, який продовжував кращі тра­диції перших двох головних лікарів. Відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок  було  відкрито в 1989 році.

З 1991 року онкологічною служ­бою області керує Гуля Борис Михайлович. З  приходом  молодого  го­ловного лікаря у диспансері залишились найкращі старі традиції  і,  поряд з цим, впроваджуються в життя найновіші методи досліджень  і  лікування онкологічних хворих. Незважаючи  на  величезні  організаційні  й  господарські  клопоти,  Б.М.  Гуля – постійно  практикуючий  хірург.  Тож  і  з  колегами  може  говорити  на  рівних.  А  ще  гордий  головний  тим,  що у лікарні працює чудова  зміна  здібних  спеціалістів – завідуючі  відділеннями  С. І. Кукліч, І.В. Міщеряков,  обласний  позаштатний  онкогінеколог, кандидат медичних наук В.В. Кравчук, лікарі вищої кваліфікації  І.З. Іванчук, В.М. Ковальчук та ін.

        Сьогодні Житомирський облас­ний онкодиспансер виріс у багатопрофільний спеціалізований ме­дичний заклад надання допомоги онкологічним хворим. На  жаль,  не  збільшилось  за цей час приміщення, але значно збільшилась потужність диспансе­ру.  Розгорнуті  і працюють з вели­кою напругою  240 ліжок. За  2011  рік  в  Житомирському  ООД  пролікувалося  7500  хворих,  одержали   консультації   майже  80000  пацієнтів.  В  закладі  функціонує  диспансерне,  хіміотерапевтичне,  хірургічне,  гінекологічне,  радіо-логічне,  мамологічне,  анестезіології  та  інтенсивної  терапії  відділення  та  ін.

Зміцніла матеріально-технічна база. На сьогодні, диспансер має всю необхідну  діагностичну  і ліку­вальну апаратуру: апарати для про­меневої терапії, мамограф, найсу­часніший апарат ультразвукової діагностики, емісійний комп'ютер­ний томограф, апарат для кріодеструкцій та ультрафіолетового  опромінення  крові,  ендоскопічні  апарати,  рентгенологічне устатку­вання.

У  диспансері  працює  410 пра­цівників, з   них   лікарів - 60,   медичних сестер - 350.  В   закладі   працювали  два  Заслу­жені лікарі Ук­раїни - Степаненко Віктор Івано­вич та Капустян Леонід Йосипович.  Серед лікарів - канди­дат медич­них наук - зав. гінекологічним  відділенням Кравчук Віктор Вільгельмович,  два  лауреати  обласної  премії  ім. О.Ф. Гербачевського -  Гуля Борис Михайлович  та  Бердичевська  Ніна  Романівна. Понад 50% лікарів мають першу і вищу атестаційні  категорії.

В дис­пансері зас­тосовуються сучасні прогресивні методи діагностики та лікування хворих, що дає змогу вчасно вия­вити онкопатологію, значно покращити якість життя онкологічним хворим. На базі обласного  онкологічного  диспансеру  організовано  кабінет  лікування  хронічного  болю.  Кабінет  працює  як  структурний  підрозділ  поліклініки,  в  якому  проводиться  амбулаторний  прийом  хворих  з  хронічним  болем  різного  походження.  Основна  увага  приділяється  хворим  з  ХБС  онкологічного  походження.  Проводиться підбір індивідуальної  раціональної  протибольової  терапії,  освоєння  і  введення  в  практику  сучасних методів, схем  і  методик  лікування  хворих,  покращання  якості  життя  хворих  з  ХБС.

При  поліклініці обласного онкодиспансеру працює мамологічний кабінет, де усі бажаючі можуть пройти обстеження. В стаціонарі обласного онкодиспансеру  діє мамологічне відділення на 40 ліжок для лікування хворих із патологією молочних залоз. Пацієнткам відділення надається комбіноване лікування, затверджене Міністерством охорони здоров`я України. Лікування включає в себе, крім оперативного втручання, променеву, гормональну та поліхіміотерапію.

 

НАУКОВІ  ПРАЦІ  ЛІКАРІВ  ЖООД

 

П А Т Е Н Т И

 

Ковальчук В.Н., Тащиев Р.К.  Способ  лечения  рака  губы  ІІІ -IVстадии  заболевания.  Патент  № 98116044  от  16.11.1998 г.

Ковальчук  В.Н.,  Тащиев  Р.К.  Способ  лечения  рака  миндалин. Патент  № 200002069  от  21.02.2000 г.

 

НАУКОВІ  ПРАЦІ  У  ЗБІРКАХ                                                                                               ТА  ФАХОВИХ  ПЕРІОДИЧНИХ  ВИДАННЯХ

 

                   Використання  протипухлинного  препарату  з  групи  алкілованих тіофосфамідом  алкалоїдів чистотілу великого при злоякісних новоутвореннях шиї  без  первинного  осередку / В.М. Ковальчук, М.Б. Гуля, В.І. Лучків, та ін.               // Онкология. - 2006. – Том 8. - № 3. - С. 278-280.

 

                   Влияние  энтеросорбента  на  функцию  монооксигенной  системы  печени  больных  раком  яичников  в  процессе  химиотерапии  /В.В. Кравчук,  Г.И.  Соляник,  В.Ф. Чехун,  Г.И. Кулик  //Экспериментальная  онкология. – 1993. - № 5. – С. 61-63.   

 

                   Волков  Т.О.,  Кравчук  В.В.   Цитологічний  скринінг  у  виявленні  раку  шийки  матки  // Актуальні питання сучасної медицини : Збірник  наукових  робіт  лікарів  провідних  лікувально-профілактичних  закладів  Житомирської  області  до    20-річного  ювілею  Обласного  медичного  консультативно-діагностичного  центру. – Житомир, 2011. – С. 266-267.

 

                   Гуля  Б.М.  Ятрогенні ушкодження трахеї / Б.М. Гуля, І.П. Радчук, І.І. Лесной, К.Б. Вишинський , І.В. Борачук  // Біль, знеболювання, інтенсивна терапія. - 2003. - № 4. - С. 59-63.

 

                   Гуля  Б.М.,  Мельничук  Л.В.  Аналіз  стану захворюваності  населення  області  на  злоякісні  новоутворення  в  післяаварійний  період  та  стан  впровадження  онкологічного  моніторингу  в  північних  районах  Житомирської  області  // Медико-біологічні  наслідки  Чорнобильської  катастрофи  через  15  років : матеріали наук.-практ.  конф. – Житомир, 2001. – С. 54-55.

                   Диагностический сывороточный (ФР-тест), как показатель  антиметастатической резистентности  организма  при  регионарной химиотерапии  больных раком яичника /Кравчук В.В., Гаврина  Г.Б., Воронцова  А.Л.  и  др. //Обоснование комплексних методов лечения  злокачественных  опухолей основних локализаций. Материалы  научно-практической  конференции  онкологии  Украины  17-18  июня. -  Керчь,  1993. – С. 89-90.

 

Діагностика, лікування передракових  захворювань  шийки  матки  та  профілактика  раку  шийки  матки: методичні рекомендації / МОЗ  України; УОЗ Житомирської ОДА; Розробники: В.І. Лучків, В.Є. Донець, Т.О. Волков, В.В. Кравчук. – Житомир, 2010. – 18с.

 

Животаєв  В.М.,  Золотова  Л.Г.,  Чевська  Н.Н.  Простато- специфічний  антиген  і  його  значення  в  ранній  діагностиці  раку  простати  //Роль  та  місце  діагностичних  центрів  в  системі  охорони  здоров’я  України  на  сучасному  етапі:  Матер.  Всеукр.  наради-семінару. – Житомир, 2001. –               С. 134-136.

 

                   Захворюваність  злоякісними пухлинами  в  Житомирській  області  за  період  1984 – 1994 рр. /З.М. Парамонов,  Б.М. Гуля,  В.В. Кравчук,                    І.З. Іванчук,  Л.В. Мельничук  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матеріали  до  наук.-практ. конференції, присвяченій  100-річчю  обллікарні  ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 63-64.

 

                   Ильин  И.М.  Клиника  и  лечение  злокачественных  пигментных  опухолей  кожи  //Врачебное  дело. – 1968. - № 9. – С. 139-141.

 

                   Ильин  И.М.  Лучевая  терапия  меланобластом  кожи  //Врачебное  дело. – 1970. - № 2. – С. 145-147.

 

                    Ильин  И.М.  Материалы  по  изучению  клиники  и  лечения  меланобластом  кожи: Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. мед. наук.  /Киевский  научно-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии  МЗ  УССР. – К., 1968. – 16с.

 

                   Ильин  И.М.  Некоторые  ошибки,  опасности  и  осложнения  при  лечении  меланобластом  кожи  //Клиническая  хирургия. – 1967. - № 8. –                                            С. 71-74.

 

                   Ильин  И.М.  Применение  близкофокусной  рентгенотерапии  и  радиотерапии  во  время  операции  при  меланобластоме  кожи  //Диагностика  и  лечение  злокачественных  новообразований: Труды объединенного  Пленума  онкологов,  рентгенологов  и  радиологов  УССР. – К., 1968. – С. 145-147.

 

                   Ильин  И.М.  Семейная  форма  меланобластомы  //Врачебное  дело. – 1968. - № 3. – С. 137-138.

 

                   Ильин  И.М.,  Бочковский  Ф.Р. Десмоидные  фибромы  //Врачебное  дело. – 1969. - № 4. – С. 15-17.

 

         Ильин  И.М.,  Бочковский Ф.Р.  О лимфогрануломатозе  молочной  железы  //Клиническая  хирургия. – 1970. - № 5. – С. 72-73.

 

                   Ильин  И.М.,  Бочковский Ф.Р.  Первичный  ретикулез  кожи //Врачебное  дело. – 1969. - № 10. – С. 148-149.

 

                   Ильин  И.М.,  Миляновский  А.И.  Значение  прямой  лимфографии  в  комплексной  диагностике  меланобластом  // Клиническая  хирургия. – 1968. - № 10. – С. 81-82.

 

                   Индивидуализация  назначения  противоопухолевых  препаратов  при  химиотерапии  больных  злокачественными  новообразованиями  яичников  /В.В. Кравчук,  В.Ф. Чехун,  Г.И. Солянин  и  др.  //Шляхи  впровадження  найбільш  ефективних  методів  обліку та  лікування  онкохворих: Матеріали  наук.-практ. конференції  онкологів  України  23-24  вересня. – Донецьк, 1993. – С. 136-137.

 

                   Ковальчук  В.М.,  Гуля  Б.М.,  Лучків  В.І.  Діагностика  та  лікування  злоякісних  новоутворень  шиї  без  первинного  осередку  // Медико-біологічні  наслідки  Чорнобильської  катастрофи  через  15  років : матеріали наук.-практ.  конф. – Житомир, 2001. – С. 56-58.

 

                   Ковальчук В.М.,  Тащієв Р.К.,  Потопальський А.І.  Застосування  оригінального  протипухлинного  препарату  з  групи  алкілованих  тіофосфамідом  алкалоідів  чистотілу  великого  в  лікуванні  хворих  зі  злоякісними  пухлинами  голови  та  шиї  //Онкология. – 2001. - № 2-3. –                    С. 166-168.

 

Ковальчук  В.Н.,  Тащиев  Р.К,  Потопальский  А.И.  Использование амитозина  в  лечении  распространенных  злокачественных  опухолей  головы  и  шеи  // Сборник научных работ сотрудников КМАПО им. П.Л.Щупика. – К., 1999. - Книга 2. - Выпуск 8. - С. 543-547.

                   Комплексное  лечение  местно-распространённых  злокачественных  опухолей  головы  и  шеи  /Ковальчук  В.Н.,  Гуля  Б.М.,  Лучкив  В.И.,  Мищеряков  И.В.,  Шевченко  Ю.С.,  Степаненко  А.В.,  Потопальский  А.И.,  Потопальская  Ю.А. // Онкохирургия.  ІІІ  конгресс с международным   участием  «Опухоли  головы  и  шеи». – 2009. - № 2. – С.25.

 

                   Кравчук  В.В.  "Актуальні питання патології шийки  матки" (науково – практична  конференція  13-14 листопада 2003 р., м. Тернопіль) / В.В. Кравчук    // Пульс. - 2003. - № 51. - С. 6.

 

         Кравчук В.В., Гаврина Г.Б., Воронцова А.Л. Влияние модифицированной послеоперационной химиотерапии  на  антиметастатическую  резистентность  больных  раком  яичников  //Экспериментальная  онкология. – 1993. - №4. – С. 79-80.

 

                   Кравчук  В.В.  Зниження токсичності хіміотерапії у хворих на рак яєчника ІІІ-ІV стадії за допомогою сірковмісного ентеросорбенту К-2-9 / В.В. Кравчук, Г.В. Кравчук // Онкология. - 2007. – Том 9. - № 3. - С. 282-283.

 

                   Кравчук  В.В.  Індивідуалізація  та  оптимізація  хіміотерапії  хворих  на  рак яєчників ІІІ-ІV стадії: Автореф. дисс… канд. мед. наук /Київській ін-т  експериментальної  патології,  онкології  та  радіобіології  ім. Р.Є. Кавецького. – К.,1995. – 24с.

 

                   Левицкий Э.О. О возможности  цитологической  верификации  различных  гистологических  вариантов  рака  предстательной  железы  //Диагностика и лечение злокачественных  новообразований. –  К., 1979. – С.3-7.

 

                   Лесной И.И.,  Шлапак  И.П.,  Гуля Б.М.  Влияние  комбинированной  эпидуральной  анестезии  с  клофелином  на  секрецию  кортизола  и  пролактина  при  онкогинекологических  вмешательствах  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  матеріали  до  наук.-практ. конф., присвяченої  100-річю  обллікарні   ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 131-132.

 

                   Лесной  И.И.,  Шлапак И.П.,  Капустян  Л.И.  Комбинированное  применение  клофелина  и  лидокаина  во  время  эпидуральной  анестезии  в  онкогинекологии  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській області: матеріали до наук.-практ. конф., присвяченої                     100-річю обллікарні  ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 133-134.

 

                   Литвинцева  М.А.  Организация  онкологической  помощи  в  Житомирской  области  //Научные  труды  врачей  Житомирской  области  УССР. – Житомир, 1959. – С. 23-26.

 

Лучків В.І.,  Ковальчук В.М.  Скринінг  злоякісних  новоутворень  губи,  ротової  порожнини:  методичні  рекомендації. – Житомир, 2010. – 8с.

 

Лучків  В.І., Міщеряков  І.В.  Скринінг  раку   шлунка:  методичні  рекомендації. – Житомир, 2010. – 16с.

 

Лучків  В.І., Міщеряков  І.В., Степаненко  А.В.  Скринінг колоректаль-ного  раку:  методичні  рекомендації. – Житомир, 2010. – 16с.

 

Лучків В.І., Міщеряков І.В., Шевченко Ю.С. Меланома  шкіри: методичні  рекомендації. – Житомир, 2010. – 18с.

 

                   Лучків  В.І.,  Парій  В.Д.,  Бенедичук  Ю.В.  Попередні  результати  використання  гемопоетичних  клітин  печінки  ембріона  у  лікуванні  онкологічних  хворих  //Роль  та  місце  діагностичних  центрів  в  системі  охорони  здоров’я  України:  матеріали  Всеукр.  наради – семінару. – Житомир, 2001. – С. 149-151.

 

                   Міщеряков  І.В.  Стан, діагностика, лікування злоякісних новоутворень шлунку в Житомирській області за 2010 рік / І. В. Міщеряков  // Актуальні питання  сучасної  медицини : Збірник   наукових  робіт  лікарів  провідних  лікувально-профілактичних  закладів  Житомирської  області  до    20-річного  ювілею  Обласного  медичного  консультативно-діагностичного  центру. – Житомир, 2011. – С. 246-250.

 

                   Организация  и  внедрение  системы  профилактики  онкологических  заболеваний :  библиограф. указ.  /Сост. Л.М. Картушина,  С.В. Кобылинский,  Ю.А. Каченюк,  В.М. Матиишен,  Н.Ф. Цысарь. – Житомир, 1980. – 36с.

 

                   Основні   принципи   знеболювання   в   післяопераційному   періоді                           / І. П. Радчук, І.В. Борачук, С.П. Пащенко  та  ін. // Актуальні  питання  сучасної  медицини : збірник  наукових  робіт  лікарів  провідних  лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного  ювілею  Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 221-226.

 

                   Павша  Г.Ф.  Расширенная  экстирпация  матки  и  мочевого  пузыря  с  пересадкой  мочеточников  в  сигмовидную  кишку  при  ІV  стадии  рака  шейки матки //Научные  труды  врачей  Житомирской  области  УССР. – Житомир, 1959. – С. 163-166.

 

                   Поліщук  П.В.,  Поліщук  С.П.  Досвід  використання  ендоскопічних  методів  у  лікуванні  рубцевих  звужень  стравоходу  після  хімічних  опіків                // Актуальні  питання  сучасної  медицини : збірник  наукових  робіт  лікарів  провідних  лікувально-профілактичних  закладів  Житомирської  області  до    20-річного  ювілею  Обласного  медичного  консультативно-діагностичного  центру. – Житомир, 2011. – С. 136-142.

 

                   Пути  совершенствования  догоспитальной  диагностики  рака  и  предраковых  заболеваний  желудка  /В.М. Пономаренко,  А.Е. Присяжнюк,  Н.Н. Юхимович, З.И.Федоренко  //Всесоюзная  онкологическая  конференция. – Челябинск, 1988. – С. 28-29.

 

                   Радчук  І.П.  Кабінет  протибольової  терапії  обласного  онкологічного  диспансеру  // Актуальні  питання  сучасної  медицини : збірник  наукових  робіт  лікарів  провідних  лікувально-профілактичних  закладів  Житомирської  області  до    20-річного  ювілею  Обласного  медичного  консультативно-діагностичного  центру. – Житомир, 2011. – С. 163-166.

 

                   Рівень  SH-груп  сироватки  крові  хворих  на  рак  яєчників  як  показник  розповсюдження  процесу,  ефективності  лікування  та  строків  призначення  повторних  курсів  хіміотерапії  /Г.І. Кулик,  В.В. Кравчук,  В.І. Король  та  ін.  //Лабораторні  методи  дослідження  в  діагностиці  та  оцінці  ефективності  лікування  злоякісних  пухлин : матеріали наук.-практ. конференції  онкологів  України  21-22  квітня. – Черкаси, 1994. – С. 49-50.

 

                   Сенько  И.А.,  Ильин  И.М.  Хирургическое  лечение  рака  нижней  и  верхней  губы  с  замещением  раневого  дефекта  артериализованным  губо-щечным  лоскутом  //Клиническая  хирургия. – 1975. - № 7. – С. 66-68.

 

                   Сенько И.А.,  Ильин  И.М.  Электрохирургическое  лечение  рака  кожи  носа и орбитальной области с одномоментной кожной пластикой  //Клиническая  хирургия. – 1976. - № 8. – С. 49-51.

 

            Спостереження гігантської фіброаденоми молочної залози                                          / Степаненко  А.В., Іванчук І.З., Полив’яний І.П., Степаненко В.І. // Клінічна  хірургія. – 2004. - № 1. – С. 52.

 

                   Степаненко  А.В.  Актуальність  своєчасної  діагностики  та профілактики  меланом  шкіри  в  зв’язку  з  наслідками  аварії  на  ЧАЕС                         // Медико-біологічні  наслідки  Чорнобильської  катастрофи  через  15  років : матеріали наук-практ.  конф. – Житомир, 2001. – С. 78-79.

 

                   Степаненко  А.В.  Досвід  лікування  хворих  на  колоректальний  рак  в Житомирському  онкологічному  диспансері  // Новоутворення. – 2009. - № 3-4.

 

                   Степаненко  А.В.  Комплексне  лікування  місцево  розповсюджених злоякісних  пухлин  голови  та  шиї  // Онкохирургия. – 2009. - № 2.

 

Тащиев  Р.К,  Ковальчук  В.Н.  Регионарная  полихимиотерапия  в комбинированном  лечении  злокачественных  опухолей  шеи  без  первичного очага  // Сборник  научных  работ  сотрудников  КМАПО  им. П.Л. Щупика. – К., 1998. - Книга 2. - Выпуск 7. - С245-249.

Тащиев  Р.К,  Ковальчук  В.Н.,  Гуля  Б.Н.  Непосредственные  и отдаленные  результаты  комбинированного лечения  рака  губы,  органов полости  рта  // Актуальные  проблемы  медицины  и  биологии. - К., 2000. -                 № 2.- С.303-307.

Тащиев Р.К, Ковальчук В.Н., Гуля Б.М. Регионарная полихимиотерапия в комбинированном лечении  больных  со злокачественными  опухолями  миндалин // Онкология. - 2000. - №1. - С. 54-56.

Тащиев Р.К, Ковальчук В.Н., Гуля Б.М. Регионарная полихимиотерапия в комбинованном лечении злокачественных новообразований губы ІІІ - IV стадии // Лекарства Украины. - 2001. - № 4. - С.57-59.

Филоненко Ф.И. Два  наблюдения  фиброзной  остеодистрофии  лицевых  костей //Злокачественные  образования  верхних  дыхательных  путей. – К., 1969. – С. 245-249.

                   Цитологическая  диагностика  нодозной  гиперплазии  и  рака  предстательной  железы /Мельник  А.Н.,  Гойхберг  М.И.,  Клименко  И.А.,  Левицкий  Э.О.  //Вопросы  онкологи. – 1983. - № 1. – С. 40-43.

 

                   Чевская Н.И., Золотова Л.Г. Лабораторная диагностика  онкологических  заболеваний  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області : матеріали  до  наук. - практ. конференії, присвяченої  100-річю  облллікарні  ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 165-166.

 

                   Шатило  В.Й.  Нові  підходи  до  висвітлення  проблем  онкології  /В.Й. Шатило,  К.С. Васьков  [та ін.]  //Матеріали  ІV  з’їзду  спеціалістів  з  соціальної  медицини  та  організаторів  охорони  здоров’я. – 2008. – Т.2. – С. 225-257.

 

                   Шеверев  В.В.  Субоперационная  радиоизотопная  экспресс-диагностика  злокачественных  опухолей  гинеталий  //Шестой  съезд  акушеров-гинекологов  УССР:  Тезисы  докладов. – К.,  1976. – С. 317-318.

 

                   Яковенко  Н.В.  Значение  цитологического  метода  исследования  для своевременного  выявления  онкопатологии  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області : матеріали  до  наук. - практ. конференії, присвяченої  100-річю  облллікарні  ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 174-175.

 

 

МАТЕРІАЛИ,  ПРИСВЯЧЕНІ  ООД  ТА  КОЛЕКТИВУ  ЗАКЛАДУ.

П Е Р С О Н А Л І Ї

                   Бердичевська  Н.  Підвищення  ефективності  допомоги  в  Житомирському  обласному  онкодиспансері.  Економічні  аспекти.  Аналіз  економічної  діяльності  //Пульс. – 1998. - № 50. – 10  грудня. – С. 2, 5.

 

                   Будник  Е.  Людська  шана  цілителю:  Віктор  Іванович  Степаненко - засл.  лікар  України,  завідувач  операційного  відділення  Житомирського обласного  онкологічного  диспансеру / Е. Будник // Пульс. - 2006. - №31. -  С. 1.

 

Будник Е. Окреслюючи коло проблем: Зустріч начальника УОЗ                      О.К. Толстанова з колективами обласного медичного центру і обласного онкологічного диспансеру  / Е. Будник // Пульс. - 2005. - № 13. - С. 1.

 

                   Будник  Е.  Онкохірургія: проблеми  і  рішення //Пульс. – 2002. - № 6. –               7 лютого. – С.2.

                   За  показниками  онкологічної  служби  Житомирщина  займає  в  Україні  одне  з  перших  місць.  Головний  лікар  облонкодиспансеру  Б.М. Гуля  дає  оцінку  роботи  онкологів  області.

 

                   Васильєва  Г.  Золоте  правило  хірурга  Бориса  Гулі  (головного  лікаря  Житомирського  ООД) //Житомирщина. – 2001. – 27 листопада. – С.4.

 

                   Вітер  С.  Лікарі – не  боги,  але  творять  дивні  речі:  Житомирський  облонкодиспансер  //Пульс. – 1997. - № 47. – С.2.

 

                   Вперше  в  області:  унікальна  операція  в  ЖООД   /Б. Гуля,  В. Лучків,         І. Міщеряков,  О. Кирильчук  //Пульс. – 2001. - № 21. – 24  травня. – С.6.

 

                  Голованова  І.  Борис  Гуля:  "Треба  просто  бути  людьми"                                / І. Голованова  // Житомирщина. - 2012. - № 18-19. - 21 лютого. - С. 8.

 

                   Гриб М.  Спасибі  Вам, лікарю!: Про  хірурга ООД  Д.А. Недавецького  //Рад. Житомирщина. – 1964. – 21  липня.

 

         Гуля  Б. М.  Боротьба  з  онкологічними  захворюваннями  / Б.М. Гуля               // Пульс. - 2006. - № 7. - С. 1.

 

                   Гуля  Б.  Рак  «зростає»  і  «молодшає»  //Пульс. – 1996. - № 17. –                        25  квітня. – С.2.

 

                   Гуля  Б.   Онкологічний  моніторинг  //Пульс. – 2000. - № 35. – 31  серпня. – С.2.

 

                   Гуля  Б.М.  Особливості  проведення  анестезій  у  хворих  похилого  та старечого  віку  в  ЖООД / Б.М. Гуля, В.І. Лучків, М.Б. Гуля  // Пульс. - 2007. - № 2. - С. 2.

 

                   Гуля  Б.М.  Про  аналіз  надання  онкологічної  допомоги  населенню Житомирської області / Б.М. Гуля // Пульс . - 2007. - № 11. - С. 2.

 

                   Гуля Б., Мельничук Л. Онкозахворювання і маммографія //Житомирщина. – 2002. – 14  травня. – С.7.

 

                   Дем'янчук  Т.  Contra  spem  spero:  Інтерв'ю  з  зав.  мамологічним відділенням  обласного  онкологічного  диспансеру  Куклічем  Станіславом Івановичем / Т. Дем'янчук  // Пульс-норма. - 2010. - № 44. - 4 листопада. - С. 2.

 

                  

                   Дикий  Микола  Васильович  //Історія  розвитку  охорони  здоров’я  на  Житомирщині. – Житомир, 2004. – С. 414-415.

 

                   Дикий Н.В.  Житомирский  областной  онкологический  диспансер  //Тезисы  докладов  на  семинаре  слушателей  международных  курсов  больничных  администраторов  ВОЗ  по  вопросам  организации  медицинского  обслуживания  населения  в  Житомирской  области, 16-20  мая  1968 г. – Житомир, 1968. – С. 22-29.

 

                   Драгомир  І.О.  Прорив  в  онкології:  Нещодавно  в  онкодиспансері  була  виконана  одна  з  найважчих  операцій  в  онкоурології – цистектомія                        / І.О. Драгомир  // Пульс. - 2003. - № 36. - С. 3.

 

                   Іванчук  І.З.  Найближчі  та  віддалені  результати  комбінованого  лікування  раку  прямої  кишки  за  даними  Житомирського облонкодиспансеру  / І.З. Іванчук // Пульс. - 2004. - № 3. - С. 3.

 

                   Ільченко  І.  Династія:  про  династію  лікарів  Распутняків  //Рад. Житомирщина. – 1996. – 27  січня. – С.2.

 

                   Ільченко І.  Надія – теж  ліки:  про  зав.  хіміотерапевтичним  відділенням  онкодиспансеру  Н.Р. Бердичевську  //Рад. Житомирщина. – 1992. – 23  червня.

 

                   Історія  облонкодиспансеру  // Пульс. - 2004. - № 15. - С. 6.

 

                   Кравчук  В.  Аналіз  захворюваності  онкогінекологічною  патологією:  робота  кабінетів  патології  шийки  матки  в  області  //Пульс. – 1998. - № 28. – С. 2, 6.

 

                   Крючков  О.  Моменто  морі,  або  не  забуваймо,  що  всі  ми  смертні : про  морг  облонкодиспансеру  //Рад. Житомирщина. – 1992. – 22  вересня.       

 

                   Леонідов  Г.  Біль  пацієнта – не  чужий  біль:  інтерв’ю  із  заст.  гол. лікаря  ООД  Н.Р. Бердичевською – лауреатом  премії  ім. О.Ф. Гербачевського  //Пульс. – 2000. - № 35. – 31  серпня. – С.1.

 

                   Леонідов  Г.  Глибока  практична  медицина:  про  М.В. Білошицького – лауреата  премії  ім. О.Ф. Гербачевського  //Пульс. – 2001. - № 29.– 19 липня. – С.1.

 

                   Лучків  В.І. Товариство начмедів /В.І. Лучків //Пульс.- 2003.- № 43. - С. 2.

 

                   Мельниченко  О.  Кисень  заради  життя:  про  апарати,  які  виробляють  стерильний  медичний  кисень  в  Житомирському  онкоцентрі  //Медична  газета  України. – 1996. - № 47-48. – С.5.

 

                   Мельничук  Ю.  Нужны  два  миллиона  гривен,  которых  нет:  Здание Житомирского  онкодиспансера  может  рухнуть  в  любой  момент / Ю. Мельничук  // 20 хвилин. - 2007. - 7 лютого . - С. 7.

 

                   Міненко  М.В.  Аналіз  діяльності  мамологічної  служби  області  за  2004 рік / М.В. Міненко, Е. Будник  // Пульс. - 2005. - № 17. - С. 2.

 

                   Міненко  М.В.  Стан  мамологічної  допомоги  в  Житомирській  області  //Пульс. – 2001. - № 32. – 9  серпня. – С.3.

 

                   Міщенко К. Нове  обладнання – нові  можливості. Новий  ультразвуковий  апарат  нещодавно  отримав  обласний  онкологічний  диспансер  /К. Міщенко  //Місто. – 2003. – 15  травня. – С.5.      

                  

                    Обласний  онкологічний  диспансер  // Історія  розвитку  охорони  здоров'я  на  Житомирщині. - Житомир : Полісся, 2004. - с.130-134.

 

                   Павлов  Г. Естафета  добра:  про  заст. гол. лікаря  ООД Н.Р. Бердичевську – лауреата  премії  ім. О.Ф. Гербачевського //Житомирщина. – 2000. – 31 серпня. – С.3.

 

                   Перша  в  області  пластика  молочної  залози  /Б.М. Гуля,  В.І. Лучків,  І.З. Іванчук,  А.В. Степаненко  //Пульс. – 2001. - № 18. – 3  травня. – С.6.

 

                   Полонська  Л.  Переможців  визначено:  У  Житомирському  облонкодиспансері  проведено  конкурс-огляд  на  краще  відділення,  службу  //Пульс. – 2000. - № 20. – 18  травня. – С.7.

        

                   Проніна  Г.  Борис Гуля –хірург і організатор //Пульс.–2001. - № 48. – С.1.

 

                   Проніна  Г.  Зрозуміти  і  допомогти  онкологічній  службі  області:  розмова  з  головним  лікарем  обласного  онкодиспансеру  Б.М. Гулею  //Рад. Житомирщина. – 1993. – 13  квітня.

 

                   Радич  Б.  Берегиня:  про  лікаря  ЖООД  Л.І.  Ільницьку  //Пульс. – 2002. - № 37. – 12  вересня.

 

                   Радчук  І.П.  Досвід  6-річної  роботи  кабінету  протибольової  терапії  на Житомирщині  / І.П. Радчук // Пульс. - 2004. - № 18. - С. 6.

 

                   Рак  молодеет : сообщение  зам. главного   врача  Житомирского  областного  онкодиспансера  Виктора  Лучкива  //Киевские  ведомости. – 2002. – 5  августа. – С.6.

 

                   Федорова  Н.  Кількість  онкохворих  у  нашій  області  збільшується               /Н. Федорова :  семінар  лікарів-онкологів  області  в  Облонкодиспансері  //Пульс. – 2003. - № 22. – С.3.

 

                   Харченко  С.  В  лексиконе  Николая  Васильевича  выражения «не  хочу»  и  «не  могу»  отсутствовали:  о  докторе  Н.В.  Диком  //Пульс. – 1997. - № 17. – С.7.

 

                   Шпак  В.  На  одному  ліжку – двоє  хворих: Стан  будівлі  Житомирського  онкодиспансеру  небезпечний   для  життя  людей / В. Шпак                // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 75. - 25 квітня. - С. 6.

 

                   Щиро  вдячні:  зав. хірургічним  відділенням  № 1  ООД  В.І. Степаненку  за  порятунок  батька  двох  дітей  Г.Й. Станішевського  //Рад. Житомирщина. – 1993. – 27  квітня.

 

ПУБЛІКАЦІЇ  В  МІСЦЕВІЙ  ПРЕСІ

 

                   Белей  І.  Онкозахворювання  шкіри    // Пульс. - 2002. - № 28. – 11 липня. - С. 3.

 

                   Белей  И.Б.  Образ  жизни  и  рак   // Пульс. - 2002. - № 26. – 27  червня. - С. 7.

 

                   Белей  І.Б.  Променева  діагностика  захворювань  молочної  залози                              / І.Б. Белей, М.В. Міненко, В.С. Шарандак  // Пульс. - 2007. - № 35. - С. 6.

 

                   Бердичевская  Н.  Рак  и  вопросы  питания  // Пульс. - 2002. – № 19. -                 9  травня. - С. 6.

 

                   Бердичевская  Н.  Рак  лёгкого  и  курение  // Пульс. - 1997. - № 22. - С. 7.

 

                  

                   Бердичевська  Н.  Актуальні  питання  діагностики  та  лікування  злоякісних  утворень  молочної  залози  // Пульс. - 1997. - № 35. - С. 3.

 

                   Білошицький  А.Н.  Рак  легень  і  тютюнопаління  // Пульс. - 2001. -                  № 46. – 15  листопада. - С. 3.

 

                   Бойченко О.  Застосування  радіоактивного  йоду  при  комбінованому лікуванні  раку  щитовидної  залози  у  дітей,  підлітків  та  осіб  молодого віку.  Прогноз  при  адекватному  комплексному  лікуванні / О. Бойченко  // Пульс. - 2004. - № 4. - С. 3.

 

                   Бойченко  О.  Сучасні  підходи  та  біологічні  аспекти  у  променевому  лікуванні  онкологічних  хворих  // Пульс. - 1999. - № 38. - С. 3.

 

Борачук  І.В.  Нозокоміальні  інфекції  у  хворих / І.В. Борачук  // Пульс. - 2004. - № 17. - С. 3.

 

Верховська  Т. М. Спінальна анестезія  / Т.М. Верховська  // Пульс. - 2005. - № 8. - С. 3.

 

                   Виноградова  Л.  Комбинированное  лечение  рака  шейки  матки                         // Пульс. - 1998. - № 30. - С. 3.

 

                   Виноградова  Л.М.  Лучевая  терапия  онкогинекологических  больных                        // Пульс. - 2002. - № 25. – 20  червня. - С. 3.

 

                   Волков  Т.О.  Рак  яєчників / Т.О. Волков // Пульс. - 2006. - № 26. - С. 6.

 

                   Волков Т.О.  Саркома  матки  / Т.О. Волков // Пульс. - 2007. - № 35. - С. 6.

 

                   Гуля  Б.  Колостома  // Пульс. - 1997. - № 41. - С. 3.

 

                   Гуля  Б.,  Міненко  М.  Щоденник  другого  з’їзду  онкологів  країн  СНД   // Пульс. - 2000. – 20  липня. - С. 3;  27  липня. – С.3;  3  серпня. – С.6.

 

                   Гуля  Б.,  Мельничук  Л.  Онкозахворювання  і  мамографія  //Житомирщина. – 2002. – 14  травня. – С.7. 

 

                   Гуля  Б.М.  Онкологічний  моніторинг:  До  14-ої  річниці  Чорнобильської  трагедії  // Пульс. - 2000. - № 17. – 27  квітня.

 

                   Гуля  Б.М.  Післяопераційний  біль // Пульс. - 2002. - № 17. – 25 квітня.                  - С.2.

 

                   Гуля  Б.М.  Рак - одна  з  найважливіших  медико - біологічних  та соціально – економічних  проблем / Б.М. Гуля // Пульс. - 2008. - № 5. - С. 3.

 

                   Гуля  Б.М.  Якість  онкопрофоглядів – на  належний  рівень  //Пульс. – 2002. - № 33. – 15  серпня. – С.2.

 

                   Гуля  Д.Б.  Доброякісні  захворювання  молочних  залоз / Д. Б. Гуля                           // Пульс. - 2010. - № 42. - 21 жовтня. - С. 6.

 

                   Гуля  Д.Б.  Рак  молочної  залози / Д. Б. Гуля, І. С. Станкевич  // Пульс. - 2012. - № 5. - 2 лютого. - С. 3.

 

                   Журавель  Я.  Діагноз - ще  не  вирок ! / Я. Журавель, В.В. Кравчук                       // Пульс. - 2007. - № 6. - С. 6.

 

                   Зотько  М.  Глікозильований  гемоглобін  в  діагностиці  цукрового  діабету  // Пульс. - 2000. - № 35. – 31  серпня. - С. 3.

 

                   Зотько  М.Р.  Помилки,  що  виникають  під  час  підрахунку  лейкоцитів та  оцінці  їх  результатів / М.Р. Зотько  // Пульс. - 2003. - № 7. - С. 3.

 

                   Іванчук  В.С.  Анемії  в  онкохворих,  сучасні  методи  лікування                                     / В.С. Іванчук // Пульс. - 2007. - № 30. - С. 3.

 

                   Іванчук В.С. Ворог людства №1 / В.С.Іванчук // Пульс.- 2003.- № 47.- С.6.

 

                   Іванчук  В.С.  Рак  легень:  стан  захворюваності,  діагностика,  лікування  // Пульс. - 2001. - № 33. -  С. 3.

 

                   Іванчук  І.  Діагностика  та  лікування  раку  прямої  кишки  // Пульс. - 2001. - № 23. -  7  червня. - С. 6.

 

                   Іванчук  І.З.  Нові  аспекти  профілактики  і  діагностики  раку  прямої  кишки  // Пульс. - 2001. - № 3. - 18  січня. - С. 3.

 

                   Іванчук  І.З.  Рак  підшлункової  залози  / І.З. Іванчук, В.С. Іванчук                             // Пульс. - 2007. - № 13. - С. 6.

 

                   Кирильчук  О.А.  Основні  аспекти  онкоурології  // Пульс. - 2001. -  № 2. – 11  січня. - С. 3.

 

         Кирильчук  О.А.  Товариство  урологів / О.А. Кирильчук  // Пульс. - 2003. -  № 49. - С. 2.

 

                   Ковальчук  В.  Діагностика  і  лікування  злоякісних  новоутворень  шиї  без  первинного  осередку  //Пульс. – 2002. - № 34. – 22  серпня. – С.3.

 

                   Ковальчук  В.М.  Діагностика  та  лікування  раку  губи  та  органів  порожнини  рота  //Пульс. – 2001. - № 13. – 29  березня. – С.3.

 

                   Ковальчук  В.М.  Рак  щитовидної  залози  //Пульс. – 2001. - № 45. –                   8  листопада. – С.2.

 

                   Кравчук  В.  Захворюваність  на  рак  геніталій  жіночого  населення  області  // Пульс. - 1997. - № 42. - С. 2.

 

                   Кравчук  В.В.  Діагностика, лікування передракових захворювань шийки матки  та  профілактика  раку  шийки  матки : Методичні  рекомендації  / В. В. Кравчук // Пульс. - 2010. - №46. - 18 листопада. - С. 3,6.

 

                   Кравчук  В.В.  Папіломавірусна  інфекція  і  цитологічне  обстеження жіночого  населення / В.В. Кравчук  // Пульс. - 2006. - № 44. - С. 6.

 

                   Кравчук  В.В.  Пухлини  яйників  у  дітей / В.В. Кравчук, О.О. Онікієнко                         // Пульс. - 2003. - № 45. - С. 3.

 

                   Кравчук  В.В.  Фонові  та  передракові  захворювання  зовнішніх  статевих  органів  / В.В. Кравчук, Т.О. Волков // Пульс. - 2004. - № 13. - С. 3.

 

                   Крічфалушій  Х.І.  Рак  щитовидної  залози – відлуння  Чорнобильської  катастрофи  // Пульс. - 2001. - № 9. – 1  березня. - С. 3.

 

                   Кукліч  С.І.  Рак  молочної  залози  / С. І. Кукліч // Пульс. - 2010. - № 42. - 21 жовтня. - С. 6.

 

                  Курильчук  О.  Операція – не  вирок…  //Житомирщина. – 2012. - № 126. – 16  листопада. – С.10.

 

                  

                   Лесной  И.  Сущность  боли.  Пути  предупреждения  и  методы  лечения  // Пульс. - 1998. - № 40. - С. 5.

 

                   Лучків В., Міненко М. Рання діагностика раку  молочної  залози  шляхом  скринінгу  // Пульс. - 2001. - № 50. – 13 грудня. - С. 3;  № 51. –  20  грудня. – С.6.

 

                   Лучків  В.І.  Мастопатія – доброякісне  захворювання  молочної  залози         // Пульс. - 2001. - № 14. – 5  квітня. - С. 3.

 

                   Лучків  В.І.  Меланома  шкіри / В. І. Лучків, І. В. Міщеряков,  Ю. С. Шевченко // Пульс. - 2010. - № 30. - 29 липня. - С. 6.

 

                   Лучків  В.І.  Попередні  результати  використання  гемопастичних  клітин  печінки  ембріона  в  лікуванні  онкологічних  хворих  // Пульс. - 2001. - № 3. – 18  січня. - С. 3.

 

                   Лучків  В.І.  Скринінг  злоякісних  новоутворень  губи,  ротової  порожнини / В. І.Лучків, В. М.Ковальчук //Пульс. - 2010.- №33.- 19 серпня - С.6.

 

                   Лучкив  В.И.,  Остапчук  Н.И.  Трансплантация  гемопоэтических  клеток  печени  плода  онкологическим  больным  // Пульс. - 2001. - № 31. -                              2 серпня. - С. 3.

 

                   Міненко  М.  Рак  молочної  залози – сучасні  аспекти,  проблеми                           // Пульс. - 1997. - № 50.  - С. 3.

 

                   Міненко  М.В.  Променева  діагностика  захворювання  молочної  залози              / М.В. Міненко, В.Ю. Шарандак  // Пульс. - 2005. - № 20. - С. 3.

 

                   Міщенко  К.  Нове  обладнання - нові  можливості.  Новий  ультразвуковий апарат  нещодавно  отримав  обласний  онкологічний  диспансер / К. Міщенко // Місто. - 2003. - 15 травня . - С.5.

 

                   Міщеряков  І.В.  Електрозварювання  м'яких  тканин  в  онкохірургії                                / І. В. Міщеряков  // Пульс. - 2008. - № 28 . - С.3.

 

                   Міщеряков  І.В.  Рак  шлунка  та  сучасні  тенденції  / І. В. Міщеряков                  // Пульс. - 2011. - № 38. - 22 вересня. - С. 6.

 

                   Остапчук  Н.  Антиоксиданты  и  новообразования  / Н. Остапчук                         // Пульс. - 2003. - № 32. - С. 3.

 

                   Остапчук  Н.И.  Эпидемиология  и  скрининг  рака  молочной  железы (РМЗ) / Н.И. Остапчук  // Пульс. - 2004. - № 19. - С. 3.

 

                   Паламарчук  В.  Щастя - бути  потрібним  людям  / В. Паламарчук                         // Пульс. - 2010. - №35. - 2 вересня. - С. 1.

 

                   Пащенко  С.П.  Інтенсивна  терапія  післяопераційної  кишкової непрохідності  (ПКН) / С.П. Пащенко // Пульс. - 2003. - № 31. - С. 3.

 

                   Радчук  І.П.  Використання  ДЕНС - терапії  в  лікуванні  больових  синдромів / І.П. Радчук  // Пульс. - 2008. - № 11. - С. 3.

 

                   Радчук  І.П.  Всесвітній  конгрес  з  болю  //Пульс. – 2012. - № 37. –                    13 вересня. – С. 3.

 

                   Радчук  І.П.  Діагностика  і  лікування  болю  / І. П. Радчук  // Пульс. - 2012. - № 3. - 19 січня. - С. 6.

 

                   Радчук  І.П. Досвід  використання  пульсоксиметрії  в  практичній анестезіології.  Пульсоксиметрія - обов'язковий  компонент  інтраопераційного  моніторингу  / І.П. Радчук  // Пульс. - 2003. - № 30. - С. 3.

 

                   Радчук  І.П.  Принципи  лікування  хронічного  ракового  болю  // Пульс. - 2001. - № 30. – 26  липня. - С. 3.

 

                   Радчук  І.П.  Хронічний  біль  в  онкології  / І. П. Радчук  // Пульс. - 2012. - № 6. - 9 лютого. - С. 3.

 

                   Романюк  С. "Актуальні  питання  сучасної  мамології  та  онкогінекології" / С. Романюк   // Пульс. - 2008. - № 23. - С. 2.

 

                   Степаненко  А.  Меланома – злокачественное   новообразование   кожи                / А. Степаненко. – // Пульс. – 1998. - № 7. – С.3.

 

                   Степаненко  А.  Метастазування  злоякісних  пухлин  / А. Степаненко. –                            // Пульс. – 2001. -  № 20. – 17  травня. – С.6.

 

          Степаненко  А.  Перша  в  області  пластика  молочної  залози                                    / А. Степаненко. – // Пульс. – 2001. -  № 18. – 3  травня.

 

                   Степаненко  А.  Пухлини  шкіри  / А. Степаненко. – // Пульс. – 2000. -                  № 36. – 7  вересня. - С.3.

 

                 Степаненко А.В.  Актуальність своєчасної  діагностики  та  профілактики  меланом  шкіри   в  зв’язку  з  наслідками   аварії   на  ЧАЕС                    / А.В. Степаненко  // Пульс. - 2003. - № 4. - С. 3.

                   Степаненко  А.В.  Кріодеструкція  пухлин  шкіри  / А.В. Степаненко                     // Пульс. - 2002. - № 17. - С. 1;  2003. - № 4. – С.3.

 

                   Степаненко  В.  Причини  раку  шлунка:  фахівець  застерігає  //Житомирщина. – 2002. – 16  липня. – С.7.

 

                   Суходольська  О.П.  Побічні  дії  та  ускладнення  хіміотерапії,  лікування та  профілактика / О.П. Суходольська  // Пульс. - 2006. - № 17. - С. 3.

 

         Суходольська  О.П.  Результати  застосування  бісфосфонатів  при метастазах  у  кістки / О.П. Суходольська  // Пульс. - 2007. - № 46. - С. 6.

 

         Суходольська  О.П.  Терапія  невідкладних  станів  у  онкологічних  хворих / О. П. Суходольська // Пульс. - 2012. - № 3. - 19 січня. - С. 4,6.

 

                  Хилько Р.В. Геморагічний  шок /Р.В. Хилько //Пульс. - 2004. - №15. - С.6.

 

                   Червак  Т.Г.  Роль  поєднаної  променевої  терапії  при  лікуванні  раку шийки  матки / Т.Г. Червак  // Пульс. - 2003. - № 48. - С. 3.

 

                   Чепель А.В.  Послеоперационній  перитонит / А.В. Чепель // Пульс. - 2003. - № 49. - С. 3.

 

                   Шевченко Ю.С.  Лімфатична  система  як  середовище  лікувального  впливу / Ю.С. Шевченко // Пульс. - 2007. - № 21. - С. 3.

 

 

Н А Г О Р О Д И

 
         Указ  Президії  Верховної  Ради  Української  РСР.  Про  присвоєння  медичним  працівникам  почесних  звань  Української  РСР  заслуженого  лікаря  Української  РСР  Степаненку  Віктору  Івановичу - завідуючому  відділенням  Житомирського обласного  онкологічного  диспансеру //Відомості  Верховної  Ради  УРСР. – 1987. - № 3. – С.37.

         Указ  Президії  Верховної  Ради  Української  РСР.  Про  присвоєння  медичним  працівникам  почесних  звань  Української  РСР  заслуженого  лікаря  Української  РСР  Капустяну Леоніду  Йосиповичу - завідуючому  відділенням  Житомирського обласного  онкологічного диспансеру //Відомості  Верховної  Ради  УРСР. – 1995. - № 2. – С.31.

                   Житомирська  облдержадміністрація.  Про   вручення  обласної  премії  ім. О.Ф. Гербачевського: Розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  13.06.2000  № 311 - Бердичевській  Ніні  Романівні – заступнику  головного  лікаря  обласного  онкодиспансеру  //Пульс. – 2000. – 22  червня. – С.1.

 

                   За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я області, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня медичного працівника нагородити: Дипломом лауреата обласної премії імені О.Ф. Гербачевського: Гулю Бориса Михайловича - головного лікаря Житомирського онкологічного диспансеру [Текст] // Пульс. - 2010. - №25 , 24 червня. - С. 1

 

                   За  багаторічну  сумлінну  працю,  значний  особистий  внесок  у  розвиток  системи  охорони  здоров'я  області,  високий  професіоналізм  та                з  нагоди  Міжнародного  дня  медичного  працівника  нагородити:  Почесною  грамотою  Житомирської  обласної  ради:  Барачука  Ігоря  Вікторовича - завідувача  анестезіологічного  відділення  Житомирського обласного  онкологічного  диспансеру // Пульс. - 2010. - № 25. - 24 червня. -  С. 1.

 

         Нагороди  тим,  хто  вірний  своєму  покликанню:  Почесною  грамотою Міністерства  охорони  здоров'я  України:   Гулю  Бориса  Михайловича - головного  лікаря  Житомирського  ООД  // Пульс. - 2010. -  № 25. - 24 червня. - С. 2.

 

                   Нагороди  тим,  хто  вірний  своєму  покликанню:  Почесною  грамотою Міністерства  охорони  здоров'я  України:  Кравчука  Віктора  Вільгельмовича - зав. гінекологічного  відділення  Житомирського  ООД   // Пульс. - 2010. - № 25. - 24 червня. - С. 2.

 

                   Працівники  лікувально-профілактичних  закладів  області,  які  нагороджені  цінними  подарунками  від  Президента  України  на  відзнаку  професійного  свята – дня  медичного  працівника – Гуля  Борис  Михайлович – головний  лікар  облонкодиспансеру  //Пульс. – 1999. - № 25. – 24  червня. – С.1.