ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ ІМ. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО – 120 РОКІВ

УДК   016:61(477.42) ЖОКЛ

 

« ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ

КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ

ІМ. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО – 120 РОКІВ »

 

Укладач   Домс Т.В.,  бібліограф  відділу НМІ ОНМБ

                                       Редактор: Смалюх І.П.,  заступник  директора ОНМБ

                                       Відповідальна за випуск: Осика А.В., директор ОНМБ

 

Від  укладача

     Бібліографічний   покажчик   «Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського – 120 років (1895 – 2015 рр.)»   продовжує  цикл  видань „З  історії  закладів  охорони   здоров’я   Житомирщини”  і   присвячується 120-й річниці  заснування  медичного закладу.

     Дане бібліографічне видання складається з чотирьох розділів. Розпочинається покажчик  розділом «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського – флагман української медицини», який висвітлює історію розвитку обласної лікарні, розкриває творчу і практичну діяльність медпрацівників закладу.

     Другий розділ – «Наукові  праці  лікарів Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського ( 2006-2015 рр.)» представляє результати наукової діяльності лікарів  закладу  за останні 10 років (наукові праці лікарів ЖОКЛ за попередні роки висвітлені у бібліографічних покажчиках, які були підготовлені раніше обласною науковою медичною бібліотекою). Серед них монографії, автореферати кандидатських дисертацій, статті з наукових медичних журналів, тези доповідей із збірників наукових конференцій, з’їздів, симпозиумів тощо. Третій розділ містить джерела про обласну клінічну лікарню ім. О.Ф. Гербачевського.  Четвертий розділ – медпрацівників обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевсько.

      Матеріали в покажчику розташовані в алфавіті авторів і назв.

      При підготовці покажчика використані документальні фонди обласної наукової медичної бібліотеки Житомирської обласної ради, Інтернет-джерела.

     Покажчик не претендує на вичерпне відображення документів. 

     З вдячністю приймемо всі зауваження та пропозиції щодо структури і наповнення покажчика від користувачів на адресу обласної наукової медичної бібліотеки: 10002, м. Житомир, вул. Пушкінська, 62. Тел.: (0412) 47-30-83.

 

 ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ

ІМ. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО – ФЛАГМАН УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

 

      Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського - один із найпотужніших, найвідоміших лікувально-профілактичних закладів не тільки в області, але й у державі.

     Історія лікарні бере початок з грудня 1895 року, коли в м. Житомирі, завдяки діяльності Волинської організації Російського това­риства Червоного Хреста, а також на його кошти, в невеличкому двоповерховому бу­диночку по вул. Дівочій, 3 було відкрито стаціонар на 15 ліжок та амбулаторію з приватною лікарською практикою. В амбулаторії тоді діяло чотири ка­бінети: хірургічний, терапевтичний, гінекологічний та - з вушних хвороб.

     В 1924 році при лікарні Червоного Хреста розгортається відділення на 20 ліжок для лікування хворих на тубер­кульоз.

     Через чотири роки при рентгенстанції, організованій в лікарні, відкриваються діагностичний та терапевтичний відділи, організовується клінічна лабо­раторія. Вперше на Україні устаткову­ється пересувний рентгенологічний ка­бінет з електростанцією, який починає працювати в районах губернії. При лі­карні відкривається дворічна школа медсестер, організовуються автомайстерні та майстерні з виготовлення апара­тів фізичних методів лікування. Вперше в Житомирі з’являється електро-, водо-, грязелікування, застосовується кварцева лампа та діатермія.

     За рішенням Раднаркому СРСР від 3 жовтня 1938 року, лікарня зі всім шта­том та устаткуванням переходить у роз­порядження Наркомздоров’я України з перейменуванням її в обласну хірургіч­ну лікарню. На цей час у лікарні вже було розгорнуто 125 ліжок. У 1941 році відкривається онкологічне відділення.

     Після звільнення Житомира від німе­цько-фашистських окупантів в 1944 році обласна хірургічна лікарня швид­ко відновлює роботу, хоча відділення розміщуються в напівзруйнованому приміщенні.

     В 1950 році рішенням виконкому Житомирської обласної Ради народних депутатів, обласна хірургічна лікарня ре­організовується в багатопрофільну ліка­рню на 150 ліжок, у складі якої розгорта­ються терапевтичне, хірургічне, ортопедо-травматологічне, отоларингологічне, урологічне, онкологічне відділення.

     З 1957 року на базі лікарні починає формуватись анестезіологічна служба.

     В 1958 році стаціонар лікарні розши­рюється до 175 ліжок, ще через 2 роки - до 300. Вони вже не вміщаються в тому корпусі, який було збудовано в 1895 році, тому розпочинається будівництво: в 1960 році вводиться в дію 3-поверхо­вий корпус на 200 ліжок, в 1967 - 4-поверховий корпус, лікарня розширюєть­ся до 525 ліжок. В 1969 році  здається ще один 3-х поверховий корпус, в якому розташовується обласна стоматологіч­на поліклініка та розміщується відділен­ня щелепно-лицьової хірургії.

     В лікарні розгортаються нові спеці­алізовані відділення: дитячої хірургії, нейрохірургії, опікове, ендокринологічне, торакальної хірургії. На базі обласної лікарні створюється центр з ліку­вання хворих на правець, упроваджу­ються оперативні втручання на легенях, межистінні, серці. Лікарню часто відві­дує М.М. Амосов, який допомагає міс­цевим спеціалістам освоїти ці операції.

     Значно зростає чисельність медично­го персоналу: на початок 70-х років у лікарні працюють 84 лікарі та 284 сере­дніх медичних працівників.

     Введення в дію в 1976 році 6-поверхового корпусу дає можливість розши­рити потужність лікарні до 975 ліжок, чисельність медичного персоналу зрос­тає до 763 посад, з них 256 - лікарських.

     В 1979 році знову завершено ново­будову - стає до ладу лабораторний корпус, в якому розміщується 6 відділів, частина яких починає виконувати централізовано дослідження для лікуваль­них закладів області.

     Перехід в 1985 році дитячих відділень у нещодавно організовану Обласну ди­тячу лікарню дозволяє створити відді­лення судинної хірургії, ревматології, нефрології. Започатковуються гастрохірургічний та торакопульмонологічний центри. В 1988 році відкривається відді­лення кістково-гнійної хірургії. Потуж­ність лікарні зростає до 1075 ліжок.

     Так на місці невеликого двоповерхо­вого будиночка майже за 110 років ви­росло ціле медичне містечко — Жито­мирська обласна лікарня.

     На території майже не лишилося ко­лишніх споруд. Відійшли у вічність її засновники, докорінно змінилися мето­ди діагностики і лікування. Незмінним є лише традиційно високий професій­ний рівень персоналу.

     Саме його найбільше цінував видат­ний хірург, один із перших головних лі­карів обласної лікарні Олександр Федорович Гербачевський, призначений на цю посаду в листопаді 1924 року. З квітня 1941 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР йому одному із перших лікарів України присвоєно звання “Заслужений лікар України”, а в 1969 році - почесне звання Героя Соціалістичної Праці.

    З 1992 року обласний лікувальний заклад носить ім’я видатного хірурга О.Ф. Гербачевського.

     Він згуртував навколо себе одноду­мців, талановитих лікарів, науковців, організаторів охорони здоров’я. Їх іме­на сьогодні належать історії і шикують­ся поряд з іменем учителя.

     Наступником Олександра Федорови­ча на посаді головного лікаря обласної лікарні був призначений В.А. Пєшко (1972-1975 рр.) В період його керівниц­тва обласна лікарня поповнилася новим приміщенням харчоблоку, актовим за­лом тощо.

Після призначення В.А. Пєшка на по­саду завідуючого облздороввідділом, головним лікарем став Р.Д. Ніколаєв (1975— 1985 рр.), висококваліфікований дитячий хірург. В 1985-1994 рр. головним лікарем працював М.М. Євтух. З 1995 року ліка­рню очолив М.І. Борщівський, заслуже­ний лікар України, відмінник охорони здоров’я, з 2015 р. – Б.Б. Леськів.

     Історія консультативної поліклініки Житомирської обласної лікарні почина­ється в 1950 році, коли рішенням Жи­томирської обласної Ради народних де­путатів обласна хірургічна лікарня ре­організується в багатопрофільну ліка­рню на 150 ліжок.

     У поліклініці, розміщеній в маленькому одноповерховому будинку на розі вулиць Червоного Хреста і Паризької Комуни, ведеться прийом хворих з во­сьми спеціальностей - терапія, хірургія, ортопедія та травматологія, урологія, отоларингологія, очні хвороби, невро­логія та гінекологія. Тут же розташова­ний кабінет функціональної діагности­ки, в якому проводиться дуоденальне зондування та дослідження шлунково­го соку.

      В 1960 році в консультативній полі­клініці було організовано перший ревмокардіологічний кабінет в області, в якому працювала заслужений лікар України І. Г. Ямкова. В цей же час від­крився  кабінет електрокардіографії, де проводилося навчання лікарів та ме­дичних сестер лікувально-профілактичних закладів області новому, на той час, методу діагностики серцевих захворювань. Невдовзі була впроваджена фоноелектрокардіографія.

      Дещо пізніше відкрився гастроенте­рологічний кабінет, який очолив заслу­жений лікар України В.П. Євтушенко. В кабінеті, крім іншого, виконувалася ректороманоскопія.

     Подальший розвиток спеціалізова­ної медичної допомоги пов’язаний із ім’ям Є.М. Волжиної, яка стала органі­затором ендокринологічного кабінету.

     В 1967 році стає до ладу 3-поверхо­вий будинок консультативної поліклініки, що дало змогу суттєво поліпшити умови праці медичних працівників та перебування відвідувачів.

     У 1968 році при консультативній по­ліклініці, на базі ревматологічного кабі­нету, утворюється кардіоревматологічне відділення, очолюване І.Г. Ямковою. Крім неї, до складу відділення увійшли педіатр-ревматолог Г.І. Метельська, отоларинголог В.П. Лемежанський та кардіоревматолог В.П. Компанцева.

     Відділення організовує та координує роботу в області з виявлення, лікування, профілактики та диспансеризації серце­во-судинних захворювань і ревматизму.

     В різні роки консультативну поліклі­ніку очолювали Н.М. Лучнікова, А.С. Виговська, Н.І. Майорова, П.П. Кубюк, В.О. Борецький, В.А. Пєшко, заслужені лікарі України М.М. Євтух, А.А. Підгорецький. З 1993 року заступником голо­вного лікаря з амбулаторно-поліклініч­ної роботи працював С.І. Шевченко - лау­реат премії ім. О.Ф. Гербачевського.

      В травні 2013 року поліклініка в складі обласної клінічної лікарні успішно пройшла чергову державну акредитацію комісією МОЗ України. 

      З 2015 року заступник головного лікаря з поліклінічної роботи -  Заслужений лікар України, Наталія Омелянівна Сич.

  Основними завданнями консультативно-діагностичної поліклініки є консультування хворих, які прибули за направленнями із територіальних медичних закладів, або звернулись самостійно, відбір пацієнтів для стаціонарного лікування у відділеннях та центрах обласної клінічної лікарні.

     В консультативно-діагностичній поліклініці (КДП) обласної клінічної лікарні в 2015 році здійснюється прийом за наступними медичними спеціальностями: алерголог, андролог, гастроентеролог, гематолог, гепатолог, гінеколог, гінеколог-ендокринолог, глаукоматолог, дерматовенеролог, дієтолог, ендокринолог, імунолог клінічний, інфекціоніст, кардіоаритмолог, кістково-гнійний хірург, комбустіолог, лікар з контактної корекції зору, логопед, невролог, нейрохірург, нефролог, ортопед-травматолог, отоларинголог, отоларинголог-онколог, офтальмолог, пластичний хірург, проктолог, профпатолог, психотерапевт, ревматолог, рефлексотерапевт, судинний хірург, сурдолог, торакальний хірург, уролог, уролог кабінету дистанційної ударно-хвильової літотрипсії, фоніатр, хірург.

     Крім того, в поліклініці працюють рентгенологи, лікарі функціональної діагностики, лікарі ультразвукової діагностики, ендоскопісти та лікарі-лаборанти.

     В поліклініці функціонують денний гематологічний стаціонар, в якому лікуються пацієнти з міелопроліферативними, лімфопроліферативними та іншими гематологічними захворюваннями, і денний урологічний стаціонар для пацієнтів, які отримують амбулаторне лікування з приводу сечокам’яної хвороби методом дистанційної ударно-хвильової літотрипсії.

     Також працюють аудіометричний, електрокардіографічний, спірографічний та денситометричний кабінети. В КДП вперше в областівпроваджена оптична когерентна томографія, за допомогою якої проводиться обстеження рогівки, райдужки із діагностикою кута передньої камери ока, сітківки ока з ділянкою зорового нерву, судинної оболонки і при наявності показів виконується флюоресцентна ангіографія судин сітківки.

     Історія розвитку хірургічної служби. В період Першої світової війни в при­міщенні лікарні розміщується шпиталь Червоного Хреста, який спочатку лікує поранених, а в 1919 році, в зв’язку із встановленням Радянської влади на Во­лині та ліквідацією Волинського управ­ління Російського товариства Червоно­го Хреста, реорганізується в хірургіч­ний шпиталь для інвалідів війни.

     В 1921 році на Волині починає діяти Українське товариство Червоного Хре­ста, в розпорядження якого переходить лікарня зі стаціонаром на 25 ліжок та амбулаторією.

     12 липня 1921 року (після демобіліза­ції з армії) до Житомира приїжджає мо­лодий, але вже досить досвідчений хірург Олександр Федорович Гербачевський. Спочатку він працює завідувачем хірур­гічного відділенням Другої міської ліка­рні (1921-1923 рр.).

     В 1923 році в лікарні проводиться реорганізація: створюється хірургічне відділення, відкривається рентгенстанція. В цей час на посаду завідувача хірур­гічного відділення та одночасно рентгенстанції лікарні Червоного Хреста приходить О. Ф. Гербачевський.

В листопаді 1924 року його призна­чено головним лікарем. Він обирається головою правління обласного науково­го товариства хірургів.

     В повоєнні роки хірургічне відділен­ня очолювали О.Я. Чугаєвський; канди­дат медичних наук, лауреат премії ім. О.Ф. Гербачевського А.О. Савченко; лауреат премії ім. О.Ф. Гербачевського В.П. Муравйов.

      З 1986 по 1994 рр.  відділення очолював  П.В. Пріор.  За його сприяння та при підтримці адміністрації лікарні у 1991 році на базі хірур­гічного відділення був створений хірургічний центр, на базі якого надаєть­ся допомога хворим з патологією підшлункової залози; з пептичною вираз­кою шлунка та 12-палої кишки; з обтураційною жовтяницею, із спайковою хворобою органів черевної порожнини та ін.

      З 1995 року хірургічний центр очолив В.Т. Поліщук  (з  2015 року - завідуючий – В.В. Перепелиця). За останні роки в хірургічному центрі впроваджено чимало нових сучасних методів лікування: малоінвазивні оперативні втручання при патології підшлункової залози під контролем УЗД, лапароскопічні втручання при го­строму панкреатиті, лапароскопічна адгезіотомія, метод динамічного лапароскопічного адгезіолізису при лікуванні спайкової хвороби очеревини, ради­кальні оперативні втручання при пух­линах печінки (гемігепатектомії), опера­тивні втручання при хронічному пан­креатиті та пухлинах підшлункової за­лози, діагностично-лікувальна лапароскопія у хворих в ранньому післяопера­ційному періоді.

      Історія розвитку  спеціалізованої хірургічної служби. З грудня 1952 року, за наказом облздороввідділу № 1382 “Про організацію 20-ти самостійних травматологічних ліжок”, народилася нова ортопедо-травматологічна галузь медицини в Жито­мирській області. Посаду завідувача відділення і одночасно обласного ортопеда-травматолога області займав до 1985 року В.Ф. Патлай.

     З  1986 по 1994 рр. відділення очолював заслужений лікар України В.С. Верховський, в даний час – його син В.В. Верховський.

     У березні 1988 року було відкрито від­ділення кістково-гнійної хірургії на 40 ліжок, завідувачем відділення призна­чений заслужений лікар України Ю.С. Чехонін (1988-1996 рр.).

     Наказом УОЗ в січні 1995 р. створе­но ортопедичний центр, до складу яко­го увійшли ортопедичне відділення і відді­лення кістково-гнійної хірургії.  

      В ортопедичному центрі використову­ються такі сучасні методи лікування, як  ендопротезування кульшового суглобу, коригуючі остеотомії, кісткові пластики, заміщення дефектів кісток за методом Ілізарова, застосування апаратів зовнішньої фіксації при переломах кісток, остеомієлітах, вогнепальних переломах та інше.

     В  1950 р. відкривається урологічне відділення, першим завідувачем був призначений Ю.Ю. Вороний. Ним упе­рше була виконана операція пересадки нирки хворій з гострою нирковою не­достатністю. Нирка була пересаджена під шкіру стегна хворої, нормально фу­нкціонувала і, після виведення пацієнт­ки з кризи, видалена. Лікарю Вороному було присвоєно ступінь доктора медичних наук, і в по­дальшому і вітчизняні, і зарубіжні ав­тори визнавали його пріоритет у питан­нях пересадки нирки.

      В різні роки відділення очолювали  Н.Ф. Атаманчук, Д.В. Хробуст, В.П. Пурмаль, В.М. Кірілін, В.П. Долгополов, В.О. Стаховський, Н.В. Магалецька. У даний час урологічне відділення очолює А.Ф. Сидорчук.

      У відділенні лікарями широко використовують­ся такі сучасні технології, як трансуре­тральна резекція пухлин простати, пух­лин сечового міхура, трансуретральна уретромія при стріктурах уретри, трансуретральна локальна мікрохвильова гіпертермія простати.

      В 1950 році започаткувало свою ро­боту ЛОР-відділення. Першим завідувачем відділення був призначений Р.О. Бех, кандидат меди­чних наук. Після його виходу на пенсію відділення очолив В.П. Павлусенко, а пізніше - О.М. Малафійчук. Відділення розгорнуто на 40 ліжках, на його базі створений отоларинголо­гічний центр. В центрі проводяться пластичні операції на носі, вусі, комплексне лікуван­ня онкохворих: регіонарна хіміотерапія з подальшим хірургічним втручанням та кріодеструкцією.

      В 1959 році відкривається очне від­ділення на 30 ліжок. Першим завідува­чем була Н. І. Балтремус, потім його очолив Б.М. Ліщенко.

     На базі відділення в 1976 році було відкрито обласний офтальмологічний травмцентр, що дало можливість своє­часно і кваліфіковано надавати допомо­гу потерпілим з травмами очей.

     В січні 1998 року відділення було ре­організовано в Центр мікрохірургії ока на 50 ліжок.  У відділенні широко використову­ються мікрохірургічні лазерні операції при вторинних плівкових катарактах, малоінвазивні втручання, в т. ч. факоемульсифікація катаракти з імплантаці­єю штучних оптичних лінз різних моде­лей дорослим і дітям.Завідуюча відділенням – Г.В. Борщівська.

     Історія становлення лікувально-про­філактичної допомоги жіночому насе­ленню області бере свій початок з 1937 року, коли при хірургічному відділенні обласної лікарні було розгорнуто 10 лі­жок гінекологічного профілю. Стаціо­нарна допомога обмежувалася консер­вативними засобами та ургентною до­помогою. Подальшого розвитку гіне­кологічна служба набула з приходом до лікарні гінеколога Г.Ф. Павши. З 1967 по 1987 рік відділення очолює досвідчений спеціаліст О.Ф.Зубенко, потім - С.П.Кошова, заслужений лікар України Л.С.Теплова. На базі від­ділення функціонують обласний центр оперативної гінекології, септичний центр, центр оперативної гінекології дівчаток-підлітків.У відділенні працюють заслужений лікар України Л.С. Теплова, заслуже­ний працівник охорони здоров’я Укра­їни Т.Г. Дехтяренко. Завідує гінеколо­гічним відділенням лікар вищої катего­рії В.В. Дяченко.

     В 1966 році відкривається відділен­ня анестезіології і реанімації на 6 ліжок. З 1987 року воно розширене до 12 ліжок. На його базі створено обласний центр детоксикації. Першим завідувачем відділення анестезіології та реані­мації був кандидат медичних наук І.П. Ямковий.

      З 1973 по 1995 рр. службу анестезіоло­гії й реанімації очолював заслужений лікар України Е.Я. Доморацький. Лікарями відділення широко використовуються нові методики знеболення і лікування: електроімпульсна терапія, спинномозко­ва, перидуральна і провідникова анесте­зія. В 1981 році відкрито кабінет гіперба­ричної оксигенації (ГБО), застосовують­ся екстракорпоральні методи детоксика­ції: гемосорбція, УФОК, ЛОК, їх ентузіа­стами є лікарі С.М. Гінзбург, С.Ф. Дани­лович, Ю.І. Тузов, К.Б. Вишинський.

      В 1986 році у відділенні почала пра­цювати штучна нирка. З 1994 року лі­карем В.І. Лижнюком було введено в практику лікувальний плазмофорез. З 1996 року колектив відділення очолив В.С. Побережний.

     Опікове відділення Житомирської обласної лікарні було створено в черв­ні 1976 року, завідував відділенням ка­ндидат медичних наук Г.М. Сальков, а потім — М.А. Нікітенко.

     В 1995 році відділення було реорга­нізовано в Опіковий центр. У ньому функціонують 40 ліжок, є 6 ліжок блоку інтенсивної терапії. У відділен­ні постійно удосконалюються методи лікування важких хворих. Проводить­ся лікування: тяжких опіків на ліжку “Клінітрон”, ГБО, УФО крові у хворих в стадії токсемії і при гнійно-септичних ускладненнях опікової хвороби. Широ­ко використовуються ранні хірургічні втручання при глибоких опіках, ксено-шкіра при лікуванні протяжних опіків, зокрема у дітей.

     У центрі виконується зна­чна кількість складних реконструктивно-відновлювальних операцій, у т.ч. з приводу косметичних вад.

     В 1983 році започаткувало свою ро­боту відділення судинної хірургії (на 40 ліжках). Очолює його з дня відкриття кандидат медичних наук Л.І. Олійник. Під його керівництвом працюють ще 8 лікарів.

     У відділенні проводяться всі види пластичних хірургічних втручань на аорті та магістральних судинах. Втіле­ні хірургічні втручання при аневризмах абдомінальної аорти, рентгенендоваскулярні операції.

     В 1962 році було відкрито нейрохі­рургічне відділення на 15 ліжок, в 1975 році ліжковий фонд відділення досягнув цифри 40. Першим завідувачем відді­лення був призначений П.В. Потопнін (1962-1982 рр.), з 1983 по 1998 рр. відді­ленням завідує Б.П. Ковбасюк, а з 1998 року - В.П. Гордійчук., на сьогодні – К.М.  Зозуля.

     Відділення торакальної хірургії було відкрито в 1958 році. Першими завіду­вачами відділення були В.М. Красномо­вець (1958-1961 рр.), І.І. Шмулевич (1961-1982 рр.), В.П. Компанцева (1982— 1985 рр.). З 1985 по 1995 рр. завідує відділен­ням заслужений лікар України Г.К. Бартош. Сьогодні колектив очолює лікар вищої категорії Т.В. Муравйов. У відділенні проводяться пластичні операції на трахеобронхіальному де­реві, торакопластичні операції, плас­тика стравоходу та інше.

     Відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих розпочало свою діяльність у 1994 році завдяки іні­ціативі начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації кан­дидата медичних наук З.М. Парамонова. Очолює відділення з моменту його створення К.Б. Вишинський.

     Вперше в Україні застосовано но­вий підхід до ведення хворих, яким проведено складні оперативні втру­чання. Суть його полягає в забезпе­ченні динамічного спостереження та цілодобового догляду за хворими на сучасному рівні, проведенні комплек­сної медикаментозної терапії, відповідних інструментальних маніпуляцій, активної лабораторної, консультати­вної та діагностичної допомоги із за­стосуванням фізіотерапевтичних засо­бів, лікувальної фізкультури. Завдяки створеним умовам, здійснюється ціле­спрямована профілактика хірургічної та госпітальної інфекцій, виключаєть­ся контакт між хворими з різним рів­нем інфікованості. Значна увага при­діляється медико-психологічній адап­тації хворих. У відділенні розгорнуто 28 ліжок. Тут працюють 12 анестезіологів, 3 хіру­рги, кардіолог та лікар функціональної діагностики. Розроблено схеми догля­ду за післяопераційними хворими. Ці­лодобово чергують лікар-анестезіолог та хірург. Відділення устатковане диха­льною, моніторною та іншою апарату­рою життєзабезпечення.

    Центр малоінвазнвної хірургії на 10 ліжок було відкрито в березні 2002 року. За час роботи центру впроваджено лапароскопічну холоцистектомію та спленектомію, видалення злук черевної по­рожни, пункційну біопсію заочеревинних пухлин, лапароскопічну операцію Іванесевича, пункцію-склерозацію кист нирок під УЗД-контролем, лапароско­пічну апендектомію, діагностичну артроскопію. Завідує Центром Н.Г. Рудківська.

     Історія становлення терапевтичної служби. В 1928 році при рентгенстанції ліка­рні Червоного Хреста відкриваються 2 відділення: діагностичне та терапевти­чне. Саме з цього розпочинається ста­новлення терапевтичної служби лікар­ні. Першими пацієнтами терапевтично­го відділення були хворі на туберкульоз та його ускладнення. Розпочинається активне виявлення, облік та подальше лікування хворих. Медичні журнали того часу свідчать про досягнення в об­ласті лікування різноманітних форм туберкульозу в Житомирській лікарні Червоного Хреста.

      В 1938 році лікарня має 20 розгорну­тих терапевтичних ліжок. У такому ста­ні терапевтичний ліжковий фонд існу­вав до 1950 року. В 1950 році терапев­тичне відділення має вже 50 ліжок.

      У 1967 році з’являються такі вузькопрофільні терапевтичні відділення, як ендокринологічне (завідуюча Є.М. Во­лжина) та гематологічне (завідуюча М.К. Стрихарська).

     В наступні роки відділення ендокри­нології очолювали З.О. Дяченко, Т.В. Ярова, в даний час його очолює В.П. Стаховська; а відділення гематології - В.К. Лічман (1969-1971 рр.), Г.М. Гір­ник (1972-1994 рр.). В даний час заві­дує відділенням гематології кандидат медичних наук Т. І. Лиса.

     В 1976 році було створено ще 6 від­ділень терапевтичного профілю.

     Гастроентерологічне відділення очолив кандидат медичних наук В.П. Євтушенко, потім — його учень канди­дат медичних наук В.З. Свиридюк. Зараз відділення очолює В.С. Корендович.

     Відділення кардіології очолила І.А. Новак, яка згодом стала одним з перших лауреатів премії ім. О.Ф. Герба­чевського. З моменту утворення і до на­шого часу відділення зазнало певних змін. Від нього відокремилось ревматологічне відділення, яке в 1995 році перетворилось на сучасний ревматоло­гічний центр на чолі з Л.С. Крикливець, фахівцем вищої категорії.   З 1998 року відділення кардіології пра­цює, як кардіологічний аритмологічний центр, в якому виконується імплан­тація тимчасових кардіостимуляторів.

    Відділення пульмонології, очолюва­не В.П. Компанцевою, згодом увійшло до складу торакопульмонологічного центру з імунологічною та алергологіч­ною службами.  

     Неврологічне відділення функціо­нує з 1976 року. Перша завідувачка відділення - Н.Д. Дудко. В даний час цю посаду обіймає Т.С. Савченко.

    В 1985 р. в лікарні відкривається від­ділення нефрології, яке очолила В.Ф. Дімова, а потім - О.В. Дєєва. В даний час цю посаду обіймає А.П.Біляс. В 2004 році розгортається нове відділення - хроні­чного гемодіалізу, де встановлено 12 апаратів штучної нирки (завідувач М.І. Прилипко).

    Разом з відкриттям нових відділень вдосконалюються діагностична та ла­бораторна служби. В 6-поверховому корпусі відкривається рентгенвідділення, обладнане сучасною апаратурою. Відділення спочатку очолює кандидат медичних наук С. А. Бейгельман, а по­тім - А.І. Омельчук.

    В лабораторному корпусі лікарні, який став до ладу в 1979 р., розташову­ються 2 підрозділи: клініко-діагностична лабораторія та відділення функціо­нальної діагностики. В лабораторії (за­відуючі А.Г. Волковська, Н.В. Адиліна) централізовано виконуються дослі­дження не лише для обласної лікарні, а й для лікувальних закладів області. Від­ділення функціональної діагностики обладнане найсучаснішою апаратурою; тут виконуються усі види ультразвуко­вого дослідження, пункційна біопсія щитовидної залози, цілодобовий ЕКГ- моніторинг, навантажувальні тести тощо.        

    Відділення очолює лікар вищої категорії, заслужений лікар України Т.І. Вишинська.

    В 1967 році було організовано відді­лення фізіотерапії. Першим завідувачем, який продовжує очолювати відді­лення до сьогоднішнього дня, є П.Н. Мосійчук.

      Історія організаційно-методичного відділу. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР, в 1951 р. в об­ласній лікарні створено організаційно-методичний кабінет. Головний лікар О.Ф. Гербачевський в наказі зазначив: “Одним із основних напрямків діяльно­сті обласних лікарень є організаційно- методична робота. Саме по організацій­но-методичній роботі управління охо­рони здоров’я області та Міністерство охорони здоров’я будуть судити про якість роботи обласної лікарні, а тому в даний час усі працівники лікарні по­винні докласти всі свої зусилля і знання до організації вказаного вище розділу роботи. Покладаю на себе загальне ке­рівництво організаційно-методичним кабінетом, а безпосереднє - на заступ­ника головного лікаря з медичної час­тини Н. М. Лучнікову. Організація методичного кабінету і його роботи в да­ний час повинна бути основною робо­тою лікаря Н.М. Лучнікової і моєю”. Ці слова О.Ф. Гербачевського, затверджені в наказі, стали вагомою осно­вою для заснування організаційно-мето­дичної служби охорони здоров’я облас­ті. В подальшому О.Ф. Гербачевський приділяв увагу вдосконаленню та розви­тку служби. Він постійно наголошував на тому, що оцінка діяльності лікарні буде залежати від стану організаційно-методичної роботи не тільки в обласній лікарні, а й в усіх лікувально-профілак­тичних закладах області. Так, у 1952 році в журналі “Лікарська справа” з’являєть­ся стаття “Обласна лікарня — організа­ційно-методичний центр для району”, де Олександр Федорович узагальнив діяльність обласної лікарні з надання плано­вої, консультативної та невідкладної до­помоги жителям області.

     В цей же період в ЛПЗ області впро­ваджується метод диспансеризації. Чітко прослідковуються основні функції новоствореного оргметодкабінету, а в пода­льшому - оргметодвідділу: аналіз звітів районів, аналіз надання консультативної допомоги жителям сільської місцевості та облік диспансеризації хворих.

     У 1963 році функціонують відділен­ня медичної статистики, термінової і планово-консультативної медичної до­помоги.

Першим завідувачем організаційно-методичного кабінету в 1951 році була призначена лікар М.П. Гельман. З 1953 по 1964 рр. очолювала відділ М.Е. Клейненберг. У цей період активно працю­ють лікарі-методисти О.А. Борисюк, Р.К. Лонберг, М.М. Чумак, фельдшер І.М. Манзон, медстатистик Д.М. Ройзенман. Протягом 53 років функціонування ОМВ його очолювали такі досвідчені фахівці і обдаровані керівники, як Г.П. Малий, В.К. Лічман, В.П. Селюченко, В.К. Головаков, Т.М. Кондратенко, В.О. Грищук.  

     Сьогодні Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського - провідний лікува­льно-профілактичний заклад в системі охорони здоров’я області. Вона забезпе­чує всі види високоспеціалізованої медичної допомоги, окрім пересадки органів та планових операцій на серці.

     Тут щороку отримують спеціалізова­ну медичну допомогу понад 26 тисяч хворих, виконується до 150 тисяч опе­ративних втручань, понад 170 тисяч консультативних прийомів.

     Спеціалісти постійно працюють над освоєнням нових видів хірургічних опе­рацій, в числі яких - оперативні втручан­ня на мозку, магістральних судинах, мік­рохірургічні операції на оці, органозберігаючі операції на органах черевної по­рожнини, хірургічні ендоскопічні втру­чання. В практику роботи надійно ввій­шли рентгенологічна, ультразвукова та ендоскопічна діагностики захворювань, значно розширився об’єм спеціалізованих лабораторних методик. У роботі центра­лізованої клініко-діагностичної лабора­торії успішно використовуються нові спе­ціальні дослідження: цитологічні, бакте­ріологічні, імунологічні та біохімічні. Принаймні централізація виконання ци­тологічних досліджень допомогла знач­но покращити ранню діагностику злоякі­сних пухлин і, таким чином, продовжити багатьом хворим життя.

     В 2003 році в лікарні створено Нау­кову раду, до складу якої ввійшли кан­дидати медичних наук, провідні фахів­ці. Метою діяльності ради є допомога лікарям у виконанні кандидатських ди сертацій, наукових робіт, втілення інно­вацій та сприяння раціоналізаторству.

     З метою прогресивного розвитку надання медичної допомоги фахівці обласної клінічної лікарні беруть активну участь у науковій діяльності. Щороку лікарі закладу є безпосередніми учасниками організації і проведення понад 80 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, наукових з’їздів і симпозіумів, біля 160 обласних товариств і конференцій для медичних працівників області. Протягом року в закладі втілюється понад 140 нових методик діагностики і лікування, 38-40 раціоналізаторських пропозицій і винаходів, що дозволяє досягти оптимальних показників в діяльності лікарні. Невід’ємною ділянкою роботи лікарів є публікації статей в науково-медичній літературі, виступи на радіо та по телебаченню.   

     Упроваджується комп’ютеризоване ведення медичної документації та вико­нання Державних і Регіональних про­грам за профілем.

    Обласна лікарня є центром підготов­ки та підвищення кваліфікації медичних працівників області. Вона є також базою підготовки студентів. Майже 200 серед­ніх медичних працівників різних рівнів - від ФАПу до центральної районної лі­карні - проходять курси підвищення ква­ліфікації. На базі лікарні систематично проводяться науково-практичні конфе­ренції за участю спеціалістів провідних інститутів, семінари, засідання наукових товариств. Обласна лікарня - це база під­готовки лікарів-інтернів: щорічно тут вдосконалюють свої профзнання 15-20 молодих спеціалістів.

     У 1998 році лікарні одній з перших на Україні присвоєно вищу акредита­ційну категорію, а в 2003 року заклад успішно підтвердив її показником результату, визнаним найвищим у держа­ві серед обласних лікарень - 98,95%.

    До послуг пацієнтів ціле медичне містечко: розгорнуто 835 стаціонарних ліжок, функціонують 22 клінічних відділення, на базі яких створено 12 спеціалізованих центрів: гінекологічний, гематологічний, кардіоаритмологічний, отоларингологічний, опіковий, ортопедичний, ревматологічний, торако-пульмонологічний, хірургічний, центр клінічної імунології та алергології, центр малоінвазивної хірургії, центр мікрохірургії ока. 

    Своєчасному наданню висококваліфікованої медичної допомоги, покращання якості життя хворих, сприяє тісна співпраця обласної клінічної лікарні з благодійною організацією «Лікарняна каса Житомирської області».  

    Лікувально-діагностичний процес в закладі організований таким чином, що жодному хворому не відмовляється в наданні медичної допомоги. В зв’язку з цим кількість пролікованих хворих щороку зростає. Впродовж багатьох років залишається стабільно низьким середній термін перебування хворих на ліжку – 10,3 дня, що є позитивним. Значно зменшилася кількість тяжких ускладнень у післяопераційному періоді, зріс показник хірургічної активності.

    В обласній лікарні створені комфортні умови для перебування пацієнтів. До їх послуг функціонує мережа аптечних кіосків, в тому числі цілодобового обслуговування. Придбати свіжі продукти харчування та випити чашку гарячого чаю хворі та їх родичі мають змогу в кафетеріях та кіосках, розміщених безпосередньо в поліклініці, лікувальних корпусах та на території лікарні.  

    Велика увага приділяється ремонту відділень, і сьогодні більшість з них мають європейський вигляд. 

    З великою турботою та любов’ю до пацієнтів упорядкована територія лікарні. Естетично спланована, бездоганно чиста, вишукано оздоблена вона є окрасою міста. Дбайливо доглянуті зелені газони, квітчасті клумби, альпійські гірки, сиві валуни, блакитні ялини, червоні дуби, розкішні каштани та стрункі берізки милують очі і заспокоюють душі пацієнтам та їх родичам. 

     Медичні працівники закладу під керівництвом головного лікаря роблять все можливе для того, щоб пацієнти могли отримати вчасно і в повному обсязі висококваліфіковану медичну допомогу і почували себе при цьому затишно і комфортно.

     Окрім успішного вирішення виробничих, наукових, кадрових питань колективу обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського притаманне також багате духовне життя. Вже не один рік медпрацівники лікарні є учасниками і призерами міських та обласних спартакіад. Також окрасою колективу є самодіяльний народний хор, який неодноразово був учасником творчих звітів Житомирської області у палаці «Україна», є лауреатом мистецьких колективів медичних закладів України.

    ... Спливають роки. Ме­дичні фахівці відзначають 120-у річ­ницю заснування свого закладу. Моло­да, оновлена, наповнена духом профе­сіоналізму, колективізму та служіння Ві­тчизні, Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського свято зберігає традиції, започатковані її за­сновниками. Надання організаційно-методичної, лікувально-діагностичної та консультативної допомоги колекти­вам лікувально-профілактичних закла­дів області і надалі буде спрямовувати­ся на збереження здоров’я громадян та поліпшення організації якості медичної допомоги жителям Житомирщини.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЛІКАРІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ІМ. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО

( 2006-2015 рр. )

 

     Аденокарцинома апендикса : огляд літератури та клінічне спостереження / В.І. Лучків , В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, А.В. Сироткін, Л. В. Хоменко // Здоров'я України : Онкологія. - 2015. - №4(40) . - С. 43.

     Альтернативные технологии в лечении хронической ишемии верхних конечностей - презентация собственного опыта / Н.Ф. Дрюк, В.И. Киримов, Л.И. Олейник, С.В. Мельник // Клінічна хірургія. - 2011. - № 5 . - С. 19.

    Ампутація гомілки у хворих з глибокими трофічними розладами стопи / А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, В.М. Пятковський, О.М. Хіміч // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2012. - № 4 . - С. 15-18.

    Аналіз клінічних варіантів та форм синдрому хребтової артерії у хворих з екстравазальною компресією в сегменті V1- V2 залежно від віку / В. Г. Мішалов, Л. М. Яковенко, В.А. Черняк, В.В. Сулік, С.В. Дибкалюк, Р.В. Сулік, В.Ю. Зоргач, K.M. Зозуля // Серце і судини. - 2011. - № 2 . - С. 57-64.

    Аналіз проведення оперативних втручань з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної системи / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, Д.А. Музика. – Житомир, 2015. – 3с.

    Aнгіосаркома нижньої порожнистої вени (клінічний випадок ) / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, О.Г. Дикий, І.П. Кудін, Р.В. Заболотнюк // Шпитальна хірургія. - 2013. - № 1 . - С. 144-145.

    Бартош Г.К. Оздоровчий атлетизм / Г.К. Бартош, Ю.М. Петрук, О.С. Шоханов  // Магістр медсестринства. - 2014. - № 1(11) . - С. 95-98.

    Бебешко  В.Г.  Детермінанти множинної медикаментозної резистентності при гострій лімфобластній лейкемії в осіб, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / В.Г. Бебешко, Д.А. Базика , С.В. Клименко , Т.І. Лиса // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2006. - № 1. - С. 8-12.

    Бездітко П.А. Математичне прогнозування змін очного дна на підставі швидкості розповсюдження ультразвуку в скловидному тілі у хворих цукровим діабетом при непрозорих середовищах  / П.А. Бездітко, А.Б. Мартиненко // Вопросы клинической офтальмологии. - 2009. - № 4 . - С. 20-22.

    Бездітко П. А. Швидкість розповсюдження ультразвуку в скловидному тілі як діагностично-прогностичний критерій у хворих з проліферативною діабетичною ретинопатією і непрозорими середовищами / П.А. Бездітко, А.Б. Мартиненко  // Офтальмологічний журнал. - 2007. - № 6. - С. 45-49.

    Білоус В.Й. Офтальмологічна служба Житомирщини: історія і сьогодення / В.Й. Білоус, О.А. Мартиненко // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць. - Житомир, 2011. - С. 42-47.

    Білоус В.Й. Розвиток офтальмологічної служби на Житомирщині / В.Й. Білоус, О.А. Мартиненко // Вища освіта в медсестринстві : проблеми і перспективи: всеукраїнська науково-практична конференція 10-11 листопада 2011 року, м. Житомир. – Житомир, 2011. – С. 271-273.

    Борщівський В.  Життя без інфаркту  / В. Борщівський // Бізнес Полісся. - 2008. - №12 . - С. 36-37.

    Борщівський М.І. Інноваційна політика та підвищення ефективності використання наукового потенціалу обласної клінічної лікарні / М.І. Борщівський, С.І. Шевченко, Г.І. Янчук // Магістр медсестринства. - 2009. - № 1. - С. 15-19.

    Борщівський М.І. Удосконалення інноваційної політики та підвищення ефективності використання наукового потенціалу на прикладі Житомирської обласної клінічної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського / М.І. Борщівський, С.І. Шевченко, Г.І. Янчук // Україна. Здоров'я нації. - 2008. - № 3-4 . - С. 211-215.

     Быстрицкая  В.И.  Антагонисты кальция в пульмонологической практике / В.И. Быстрицкая, С.И. Хвелось, В.В. Савицкая // Актуальні питання сімейної медицини: ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція (17 травня 2005 р., Житомир). - Житомир, 2005. - С. 54-58.

     Быстрицкая  В.И. Пульмонологические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни : доклад, тезисы доклада / В.И. Быстрицкая, С.И. Хвелось, В.В. Савицкая // Актуальні питання сімейної медицини. - Житомир, 2006. - С. 105-116.

    Венигора І.П. Обгрунтування позаосередкового остеосинтезу у поєднанні з кістковою аутопластикою на етапах хірургічної реабілітації інвалідів з травматичним остеомієлітом гомілки / І.П. Венигора, Б.П. Контуш, Й.М. Костюкевич // Шпитальна хірургія. - 2006. - № 2.

    Верховський В.В. Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження) / АМН України; Інститут травматології та ортопедії: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. – К., 2005. – 19 с.

    Вимушені та етапні втручання в абдомінальній хірургії / О.Г. Дикий, В.Т. Поліщук, П.В. Пріор, В.М. Борщівський, А.І. Костина, О.В. Слободенюк, І.П. Кудін, І.М. Невмержицький // Клінічна хірургія. - 2007. - № 5/6. - С. 68-69.

    Випадок рідкісного ускладнення гнійного інфільтративного ларингіту  / Г.К. Бартош, Т.В. Муравйов, В.В. Артюх, Дрозд А.В., Марцун Т.І. // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 3 . - С. 77-78.

     Випадок успішного лікування гострого мезентеріального тромбозу з використанням системного тромболізису / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, М.П. Суслик, Л.В. Хоменко, М.В. Хренов, І.В. Борачук, О.М. Муравець //  Здоров'я України. – 2013. - червень. - С. 37-38. 

    Випадок хірургічного лікування ліпосаркоми тонкої кишки / В. І. Лучків, В. П. Перепелиця, В. С. Хоменко та ін. // Здоров’я України. - 2014. - № 2. - ­ С. 34­-35 (Хірургія. Ортопедія. Травматологія).  

    Виразка Дьєлафуа / В.П. Перепелиця,  В.В. Сможаник, М.П. Суслик, В.С. Хоменко, Л.В. Хоменко // Здоров'я України. - 2013. - № 3 (Хірургія. Ортопедія. Травматологія). - С. 30, 34. 

    Гайко Г.В. Високі ампутації нижньої кінцівки у нетравматичних хворих (огляд літератури) / Г.В. Гайко, А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, О.М. Хіміч // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2014. - № 2 . - С. 66-70.

    Герніопластика: поєднання багаторічного досвіду та новітніх розробок / В. П. Перепелиця, В.С. Хоменко, В. Г. Шкляєв, Л.В. Хоменко // Здоров'я України. - 2012. - № 4 (Хірургія. Ортопедія. Травматологія). - С. 24-25. 

    Герпес. Роль в патологии человека. Противовирусные препараты / Л.А. Панченко, Е.А. Куликова, С.И. Васина, И.Н. Звягольская, Г.Е. Христян, В.Д. Макаренко, В.В. Невмержицкий, В.В. Казмирчук. – Харьков: Планета-Принт, 2014. – 203с.

    Горовий В.І. Перший досвід використання трансобтураторного слінгу вітчизняним набором «УКРТЕХМЕДСЛІНГ» при лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі / В.І. Горовий, Р.К. Балацький, Н.В. Магалецька // Збірник праць міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології» (16-17 жовтня 2014 р., м. Яремче). – Яремче, 2014. – С. 200-207.

    Гострі порушення мезентеріального кровообігу: клініка та можливості діагностики: огляд / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, А.В. Сироткін, Л.В.  Хоменко // Здоров'я України. - 2013. - № 1 (Хірургія. Ортопедія. Травматологія). - С. 38-39. 

    Дєєва О.В. Розвиток нефрологічної служби Житомирської області / О.В. Дєєва // Український журнал нефрології та діалізу. - 2008. - № 1. - С. 7-10.

    Десятирічний досвід лікування хворих на гострий медіастиніт / Т.В. Муравйов, В.В. Артюх, А.В. Дрозд, Марцун Т.І., Бартош Г.К. // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 59-62.

    Дзюбановський І.Я. Динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби очеревини / І.Я. Дзюбановський, О.Г. Дикий // Шпитальна хірургія. – 2006. – № 3. – С. 33-37.

    Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу в умовах районних лікарень / Муравйов Т.В., Артюх В.В., Бартош Г.К., Дрозд А.В., Клюєв В.А., Марцун Т.І., Данилюк І.М. – Житомир, 2015. – 8с.

    Дикий  А.Г. Спаечная  болезнь  брюшины : монография / А.Г. Дикий,  С.А.  Дикий. – Житомир: Полісся, 2012. – 292с.

    Дикий О.Г. Діагностична лапароскопія в умовах інтраабдомінального  спайкового процесу // Шпитальна хірургія. – 2010. - № 4. – С. 49-51.

    Дикий О.Г. Метод динамічного лапароскопічного адгезіолізису в лікуванні спайкової хвороби очеревини // Матеріали наукового конгресу «IV Міжнародні Пироговські читання», присвяченого 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: XXIІ з’їзд хірургів України; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (2-5 червня 2010 р., Вінниця). – Вінниця, 2010. – Т 1. – С. 148.

    Дикий О.Г. Післяопераційна  лапароскопія  в  діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис  в  лікуванні спайкової хвороби: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. – Тернопіль, 2007. – 19 с.

    Дикий О.Г. Причини конверсії при лапароскопічній адгезіотомії у пацієнтів зі спайковою хворобою очеревини  //Практична медицина. – 2010. – Т.16. - № 4. – С.  87-91.

    Дикий О.Г. Сучасні аспекти лікування спайкової хвороби: 8-річний досвід роботи спеціалізованого центру // Матеріали наукового конгресу ХХІІ з’їзду хірургів України. – 2010. – Т.1. – С. 148-149.

    Дикий О.Г. Сучасні аспекти лікування спайкової хвороби очеревини     //Клінічна хірургія. – 2008. - № 4/5. – С. 14.

    Дикий О.Г. Сучасні аспекти профілактики гострої обструкції кишківника / О. Г.Дикий // Хірургія України. - 2009.

    Дикий О.Г. Сучасні аспекти профілактики гострої спайковой обструкції кишки / О.Г. Дикий // Харківська хірургічна школа. – 2009. - № 2. — С. 112–114.

    Досвід лікування поранень серця в Житомирській області за 10 років / Т.В. Муравйов, В.Л. Савченко, Г.К. Бартош, М.С. Кутишенко // Шпитальна  хірургія. - 2005. - № 2. - С. 91-92.

    Досвід лікування хворих із псевдокістами підшлункової залози, ускладненими кровотечею / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, А.І. Костина, П.В. Пріор, О.В. Слободенюк, О.Г. Дикий, І.П. Кудін, Р.В. Заболотнюк, В.М. Мельник // Шпитальна хірургія. - 2011. - №2 . - С. 69-71.

    Досвід  лікування  хворих  на обтураційну гостру непрохідність товстого кишечника пухлинного ґенезу / Поліщук В.Т., Дикий О.Г., Кудін І.П., Невмержицький І.М., Мельник В.М. // Хірургічна перспектива: Всеукраїнський збірник наукових робіт. – 2011. - № 1(5). – С. 67-69.

    Досвід застосування трансобтураторної субуретральної петльової пластики набором «Укртехмедслінг» при лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі / Горовий В.І., Головенко В.П., Балацький Р.К., Магалецька Н.В.: Матеріали VІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення на перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів» (23-25 квітня 2015 р., м. Київ) // Клиническая онкология. - 2015.

    Досвід застосування флюктофорезу Полтавського БішофітаС та нестероїдного протизапального засобу ДіклакR 5% геля у лікуванні суглобового синдрому при захворюваннях сполучної тканини, нервової системи з больовими проявами і вегетативно-судинними порушеннями / Мосійчук П.Н., Рижовська Н.М., Рисінський В.О., Бойко М.О., Мосійчук Л.Г.: Материалы X республиканского конгресса курортологов и физиотерапевтов «Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии автономной республики Крым» (13-14 апреля 2010 г., г. Евпатория) // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2010. – № 2.

    Досвід хірургічного лікування хронічного панкреатиту на базі панкреатичного центру  Житомирської обласної клінічної лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, О.Г. Дикий, І.П. Кудін, Р.В. Заболотнюк, О.В. Прокопчук / Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2014. – 4с.

    Ендоваскулярне лікування аневризм великих та гігантських розмірів внутрішньої сонної артерії. Досвід 1976-2013 років / В.І. Щеглов, Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, О.А. Пастушин, О.П. Гнелиця // Український вісник психоневрології. – Т. 21, Вип. 3(76). – 2013. – С. 31-35.

     Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в южном и северном регионах Украины в 2011 году / В.К. Гаврисюк, Е.А. Меренкова, О.В. Шадрина, Е.А. Беренда, А.И.Ячник, В.В. Куц, И.Г. Ульченко, С.И. Хвэлось // Український пульмонологічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 41-45.

    Закрита травма органів черевної порожнини: травматичний розрив ехінококової кістки із жовчною норицею правої частки печінки, розрив печінки, дифузний жовчний перитоніт у хворого 15 років / П.С. Русак, О.К. Толстанов, В.Т. Поліщук, В.Ф. Рибальченко, М. П. Степанов // Хірургія дитячого віку. - 2013. - № 3 . - С. 81-85.

    Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського / Відп. за випуск В.Т. Поліщук. – Житомир: Полісся, 2016. – 312 с.

     Зозуля К.М. Диагностика та хірургічне лікування порушень мозкового кровообігу при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій : автореф. дис. ... канд. мед. наук; Ін-­т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України. - ­ К., 2014. -­ 23 с.

     Зозуля К.М. Переваги оперативного лікування порушень мозкового кровообігу головного мозку у вертебробазилярному басейні за вертеброгенного ураження хребтових артерій / К.М. Зозуля // Укр. нейрохірург. журн. - 2013. - № 3. - С. 30–33.

     Зозуля К.М. Діагностика та хірургічне лікування порушення мозкового кровообігу при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Матеріали V з’їзду нейрохірургів України (Ужгород, 25–28черв. 2013 р.). - Ужгород, 2013. - С. 90.

    Зозуля К.М. Особливості клініко-неврологічної діагностики порушень мозкового кровообігу в вертебро-базилярному басейні, зумовлених вертеброгенними стенозами хребцевих артерій / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Шпитальна хірургія. - 2013. - № 1. - С. 5–11.

    Зозуля К.М. Особливості хірургічної тактики усунення вертеброгенного стенозу хребтових артерій в сегменті V2 при лікуванні порушень мозкового кровообігу у вертебробазилярному басейні / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Укр. мед. альманах. - 2013. - Т.16, № 1. - С. 22–25.

     Зозуля К.М. Показання та переваги операційного лікування порушень кровообігу головного мозку у вертебробазилярному басейні при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Шпитальна хірургія. -  2013. - № 3. - С. 32–35.

    Зозуля К.М. Спондилографія та комплексне ультразвукове дослідження - оптимальні скринінгові методи діагностики вертеброгенного ураження хребтових артерій при порушенні кровообігу головного мозку / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Укр. нейрохірург. журн. - 2013. - № 1. - С. 50-54.

     Інструментальні пошкодження стравоходу / К.П. Строцький, І.Ю. Губренюк, І.П. Кравчук, Ф.Т. Муравйов, О.О. Мельник, Г.К. Бартош, В.В. Артюх, А.В. Дрозд, А.О. Патола, В.А. Клюєв, Т.В. Муравйов // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць. - Житомир, 2011. - С. 159-162.

    Кісти брижі кишечнику / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, В.В. Сікол, Л.В. Хоменко, В.А. Помирляну , О.Р. Савчин // Здоров'я України. - 2015. - №1(35). -  С. 36. - (Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія).

    Клінічний випадок лікування лімфангіолейоміоматозу легень / Т.В. Муравйов, М.В. Хренов, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, В.А. Клюєв, А.О. Патола, Ф.Т. Муравйов // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2013. – Том 14, №1. - С. 132-134. 

    Клінічний випадок лікування хондросаркоми груднини / Т.В. Муравйов, Г.К. Бартош, А.О. Патола,  А.В. Дрозд, В.В. Артюх, В.А. Клюєв, Т.І. Марцун // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 3 . - С. 91-93.

    Кльоц Ю.П. База даних Web-системи попереднього діагностування станів пацієнтів / Ю.П. Кльоц, В.П. Стаховська // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» (22-24 квітня 2015 р., м. Хмельницький ). – Хмельницький, 2015.

    Кльоц Ю.П. Web-система збору та аналізу заявок на препарати інсуліну / Кльоц Ю.І., Стаховська В.П., Гаврилюк М.Ю. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ (29-31 травня 2013 р., Харків) / За ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, 2013. – С. 102.

    Кльоц Ю.П. Програмне забезпечення оцінки ризику виникнення цукрового діабету 2 типу / Кльоц Ю.П., Стаховська В.П., Вінник О.В. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ (29-31 травня 2013 р., Харків) / За ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, 2013. – С. 103.

    Крикливець Л.С. Відділені результати застосування пульс-терапії глюкокортикоїдами при системних захворюваннях сполучної тканини / Л. С. Крикливець // Актуальні питання сімейної медицини: VІІ Міжрегіональна науково-практична конференція. - 2009.

    Крикливец Л.С. Случай синдрома Гудпасчера  / Л.С. Крикливец, А.В. Медведев, С.А. Латаш // Therapia. Український медичний вісник. - 2012. - № 1 . - С. 48-50.

     Мосійчук П.Н. Досвід лікування та реабілітації хворих з невритом лицевого нерва / П.Н. Мосійчук, В.О. Рисінський, Н.М. Рижовська // УОЗ Житомирської ОДА; Житомирський обласний осередок Української асоціації фахівців фізичної реабілітації; ЖОЛСЦРЗ «Дениші»; Консультативно – інформаційний центр сучасних реабілітаційних технологій «Сучасні аспекти реабілітації осіб з органічною патологією центральної та периферичної нервової системи». – Житомир, 2010.

    Корендович В.С. Інформація про побічну реакцію лікарських засобів в ДФЦ МОЗ України / В. С. Корендович  // Медичний інформаційно-аналітичний вісник. - 2009. - № 414 . - С. 10-11.

     Крикливець Л.С. Нариси з історії розвитку терапевтичної служби Житомирщини: научное издание / Л.С. Крикливець, А.М. Скуртов. - Житомир : Полісся, 2006. - 228 с.

    Лябах А.П. Коморбідність та її вплив на кількість реампутацій нижньої кінцівки у пацієнтів з трофічними розладами / А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, О.М. Хіміч // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2013. - № 2 . - С. 4-7.

    Магалецька Н.В. Досвід впровадження відеолапароскопічних операцій при урологічній патології в багатопрофільному Центрі малоінвазивної хірургії / Н.В. Магалецька, Н.Г. Рудковська, А.О. Волков // Шпитальна хірургія. - 2010. - № 1 . - С. 75-77.

    Махновська І.Р. Обгрунтування професіограми магістрів сестринської справи / І.Р. Махновська, М.І. Борщівський // Магістр медсестринства. - 2013. - №  2(10). - С. 19-29.

    Мосійчук П.Н. Материнська колискова / П.Н. Мосійчук // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2012. - № 1 . - С. 110-112.

     Мосійчук П.Н. Хірург, науковець, педагог, організатор… // Життєвий шлях і творчий подвиг: До 70-річчя Михайла Петровича Захараша. – К., 2014. – С. 111 – 115.

     Мосійчук П.Н. Природний полімінерал: практичні аспекти застосування в акцентованій комплексній реабілітації / П.Н. Мосійчук, Н.М. Рижовська, В.О. Рисінський; УОЗ Житомирської ОДА; Житомирський обласний осередок Української асоціації фахівців фізичної реабілітації; ЖОЛСЦРЗ «Дениші»; Консультативно – інформаційний центр сучасних реабілітаційних технологій «Сучасні аспекти реабілітації осіб з органічною патологією центральної та периферичної нервової системи». – Житомир, 2010.

     Муравйов В.П. Що повинен знати хірург про дифтерію / В.П. Муравйов, Т.В. Муравйов, П.Т. Муравйов // Шпитальна хірургія. - 2006. - № 2. - С. 89-93.

    Муравйов Т.В. Десятирічний досвід лікування хворих на гострий медіастиніт / Т.В. Муравйов, В.В. Артюх, А.В. Дрозд // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 59-62. 

    Муравйов Т.В. Клінічний випадок лікування хондросаркоми груднини / Т.В. Муравйов, Г.К. Бартош, А.О. Патола // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 3. - С. 91-93.

    Муравьёв В.П. Желчно-каменная болезнь и непроходимость желчных протоков в хирургической практике : монография / В.П. Муравьёв, Т.В. Муравьёв, П.Т. Муравьёв, И.Е. Дедерко. - Житомир: Полісся, 2009.

    Неоклюзивні порушення мезентеріального кровообігу: клініка, діагностика, лікування / В.П. Перепелиця,  В.В. Сможаник, М.П. Суслик, В. С. Хоменко, Л. В. Хоменко: Лекція //  Здоров'я України. – 2014. - березень. - С. 40-41. 

    Олійник Л.І. Гострі тромбози та емболії артерій верхніх кінцівок як прояв компресійного синдрому грудного виходу   / Л.І. Олійник, С.В. Мельник // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.2. – С. 87-88.

     Олійник Л.І. Тези виступу на Ювілейній науково-практичній конференції з міжнародною участю / Л.І. Олійник, С.В. Мельник // Актуальні аспекти лікування захворювань та ушкоджень магістральних судин у мирний та військовий час. – К., 2009.

    Омельчук А.І. Кили діафрагми. Огляд літератури та власні спостереження / А.І. Омельчук, Г.Ф. Шейко // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць. - Житомир, 2011. - С. 167-172.

    Опрелянський І.Р. "Пастка для лікаря" / І.Р. Опрелянський, В.В. Верховський, В.П. Гнелиця // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць. - Житомир, 2011. - С. 229-23.

    Перепелиця В.П. Синдром абдомінального компартмента / В.П. Перепелиця, В. С. Хоменко, А. В. Сироткін // Хірургія України. – 2011. - № 1. – С. 73-76; Хірургія України. - 2011. – № 2. - С. 104-107 .

     Перепелиця В.П. Спостереження випадку оперативного лікування зрілої тератоми / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, Ю.М. Журавльов // Здоров'я України. - 2012. - № 1 (Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія). - С. 8; Здоров'я України. - 2013. - № 2 (Онкологія). - С. 43. 

     Перепелиця В.П. Спостереження випадку перфорації нагноєної гематоми печінки  / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, А.В. Сіроткін // Шпитальна хірургія. - 2011. - № 1 . - С. 83-85.

    Плеяда медиків-науковців  Житомирщини: Бібліографія наукових праць (1980-2012 рр.) / Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради. – Житомир, 2013. – 118с.

    Перші результати трансобтураторної субуретральної петльової пластики набором «УКРТЕХМЕДСЛІНГ» при лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі /  Горовий В.І., Головенко В.П., Балацький Р.К., Магалецька Н.В.: Материалы научно-практической конференции «Урология, андрология, нефрология - 2014» (28-30 мая 2014 г., г. Харьков). – Харьков, 2014. – С. 19-20.

    Поліщук  В.Т. Досвід хірургічного лікування хронічного панкреатиту / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, І.П. Кудін // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 2 . - С. 80-81.

    Поліщук В.Т. Аналіз проведення оперативних втручань з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної системи / В.Т.Поліщук, І.М.Невмержицький, Д.А. Музика; Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2015. – 2с.

    Поліщук В.Т. Організаційно-методична роль хірургічного центру Житомирської обласної лікарні в лікуванні хворих із хірургічною патологією органів черевної порожнини / В.Т. Поліщук, О.Г. Дикий, І.П. Кудін // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць. - Житомир, 2011. - С. 48-52.

    Прищепа В.В. Організація неврологічної допомоги хворим з цереброваскулярною патологією в Житомирській області / В.В. Прищепа, Т.С. Савченко // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць. - Житомир, 2011. - С. 215-220.

    Результати клініко-епідеміологічного дослідження артеріальної гіпертензії у Вінницькій та Житомирській областях / Л.В. Черешнюк, А.М. Скуртов, І.Г. Резніченко та ін. // Актуальні питання сімейної медицини: ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція (17 травня 2005 р., Житомир). - Житомир, 2005. - С. 26-31.

    Рідкісні форми мегаколону / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, Л.В. Хоменко, А.В. Сироткін, О.І. Резніков, В.Г. Шкляєв // Здоров"я України. - 2015. - № 1 . - С. 37-39.

    Рижовська Н.М. Досвід застосування бішофіту Полтавського при лікуванні хворих із посттравматичними рубцями та викликаними ними ускладненнями  / Н.М. Рижовська, П.Н. Мосійчук // Відновлювальні профілактичні технології в клінічній медицині: матеріали наук. симпозіуму. - Полтава, 2009.

    Рудковська Н.Г. Агенезія жовчного міхура: клінічне спостереження при лапароскопії / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков // Шпитальна хірургія. - 2006. - № 1. - С. 118-119.

    Рудковська Н.Г. Багатопрофільний центр малоінвазивної хірургії в умовах обласної лікарні: досвід восьмирічної роботи / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков: Матеріали VІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення на перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів» (23-25 квітня 2015 р., м. Київ) // Клиническая онкология. – К., 2015.

    Рудковська Н.Г. Досвід впровадження лапароскопічних гінекологічних втручань на базі багатопрофільного центру малоінвазивної хірургії / Н.Г. Рудковська, О.Л. Сова, А.О. Волков // Шпитальна хірургія. - 2006. - № 1. - С. 89-91.

    Рудковська Н.Г. Причинні фактори конверсійної лапаротомії при лапароскопічній холецистектомії та можливості її прогнозування / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков: Матеріали VІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення на перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів» (23-25 квітня 2015 р., м. Київ) // Клиническая онкология. - К., 2015.

    Рудковська Н.Г. Тези виступу на науково-практичній конференції "Лапароскопічні технології в хірургії" / Н. Г. Рудковська // Шпитальна хірургія. - 2009. - № 3.

    Свиридюк В.З. Використання ліпосом – перспективний напрямок розвитку нових діагностичних та лікувальних технологій при захворюваннях підшлункової залози  // Актуальні питання сімейної медицини: ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція (17 травня 2005 р., Житомир). - Житомир, 2005. - С. 59-75.

    Сергієнко Л.М. Професійна захворюваність серед медичних працівників Житомирської області за результатами 10-річного моніторингу // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 53-56.

    Скуртов А.М. Економічний ефект використання тропонінового тесту // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 151.

   Скуртов А.М. Напрямки попередження та корекції метаболічного синдрому // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 206.

    Скуртов А.М. Прогноз ускладнень серцево-судинних захворювань під час або після несерцевих оперативних втручань // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 242-245.

    Скуртов А.М. Обгрунтування ролі професійної компетентності та особистісних якостей медичної сестри лікувально-профілактичних закладів третинного рівня на прикладі кардіоаритмологічного центру / А.М. Скуртов, А.С. Васільєва // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція, 10-11 листопада 2011 року, Житомир. – Житомир, 2011. - С. 354-356.

    Скуртов А.М. Роль професійної компетентності та особистісних якостей медичної сестри кардіоаритмологічного центру – активного учасника лікувального процесу / А.М. Скуртов, А.С. Васільєва // Магістр медсестринства. – 2011. - № 2(6). – С. 111-113.

    Скуртов А.М. Показання для вибору умов лікування // Актуальні питання сучасної медицини : Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 232-233.

    Скуртов А.М. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи: (на допомогу сімейному лікарю) / А.М. Скуртов ; Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. - 2-е вид., доп. - Житомир: Жит. облдрукарня, 2010. - 70 с.

     Стаховська В.П. Аналіз використання електронної методики прогнозування можливого ризику виникнення цукрового діабету 2 типу / В.П. Стаховська, П.М. Куськало // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць  лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 112-114.

    Стаховська В.П. Аналіз результатів використання електронної методики визначення рівня глікозильованого гемоглобіну на основі середньодобового рівня глюкози в крові / В.П. Стаховська, П.М. Куськало // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 108-111.

     Сторонні тіла шлунково-кишкового тракту / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, В.Г. Шкляєв, М.В Хренов // Здоров'я України. - 2012. - № 2 (Хірургія. Ортопедія. Травматологія). - С. 12-13.

    Сулима В.С. Вплив препарату „Сунамол” на метаболізм стронцію-90 у експериментальної тварини / В.С. Сулима, В.В. Верховський, В.В., Вернигора І.П. // Галицький лікарський вісник. 2005. – № 1. – С 62 – 64.

    Толстанов  О.К.  Роль  діагностично-лікувальної  лапароскопії  в  профілактиці  та  лікуванні  ускладнень  у  ранньому  післяопераційному  періоді / О.К. Толстанов, О.Г. Дикий // Хірургія  України. – 2009. – березень.

    Толстанов О.К. Організація медичної допомоги хворим з цереброваскулярною патологією у Житомирській області / О. К. Толстанов, В.В. Прищепа // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - № 3 . - С. 147-149.

    Трансаксилярна резекція першого ребра в хірургічному лікуванні хворих з різними  формами компресійного синдрому грудного виходу / Л.І. Олійник, С.В. Мельник, Р.П. Борущак, Кириленко С.І. // Серце і судини. - 2006. - № 2. - С. 53-59.

    Три випадки лікування пізніх бронхоплевроторакальних нориць після пневмонектомій / Т.В. Муравйов, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, В.А. Клюєв, А.А. Патола, Ф.Т. Муравйов // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. Вип. 1. Ч. 1. - С. 65-67.

     Три випадки хірургічного лікування хвороби Кастлемана  / Т.В. Муравйов, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В.Артюх, В.А. Клюєв, А.А. Патола, Ф.Т. Муравйов // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. Вип. 1. Ч. 1. - С. 62-65.

    Хирургические подходы к диагностике и лечению энтерогенных кист средостения / Т.В. Муравьёв, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, А.А. Патола, Ф.Т. Муравьёв  // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. Вип. 1. Ч.  2. - С. 68-70.

     Чотири випадки хірургічного лікування хвороби Кастлемана  / Т.В. Муравйов, Т.І. Засланець, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, В.А. Клюєв, А.О. Патола, Ф.Т. Муравйов // Актуальні питання сучасної медицини: збірник наук. праць. - Житомир, 2011. - С. 274-278.

     Шатило В.Й. Соціально-гігієнічна оцінка захворюваності і медико-соціальних наслідків парентеральних вірусних гепатитів В і С в Житомирському регіоні : доклад, тезисы доклада / В.Й. Шатило, Л.В. Мороз, І.М. Киричук, Б.Б. Леськів, В.А. Гречко // Актуальні питання сімейної медицини. - Житомир, 2007. - С. 21-29.

      Шевченко С.І. Амбулаторно-поліклінічна допомога дорослому населенню Житомирської області у 2008 році / С.І. Шевченко // Медичний інформаційно-аналітичний вісник. - 2009. - № 409 . - С. 10-15.

     Щеглов Д.В. Эндоваскулярное лечение множественных мешотчатых аневризм головного мозга / Д.В. Щеглов,  А.П. Гнелица // Эндоваскулярная нейрохирургия.-2012.-№2-3.-С.60

    Яковенко Л.М. Використання хірургічного лікування недостатності мозкового кровообігу при ветеброгенних ураженнях хребтових артерій / Л.М. Яковенко, К.М. Зозуля / Yalta NeuroSummit-V (Ялта, 12–15 вер. 2013 р.). - Ялта, 2013. - С.6–7.

     Яковенко Л.М. Хірургічне лікування стенозів хребтових артерій у профілактиці ішемічних уражень головного мозку / Л.М. Яковенко, К.М. Зозуля // Матеріали пленуму «Первинна та вторинна профілактика серцево-судинних та мозкових порушень, можливості інтервенційних втручань» (Київ, 19-20 вер. 2006 р.). - К., 2006. - С.7.

 

МАТЕРІАЛИ,  ПРИСВЯЧЕНІ  ЖОКЛ  ТА  КОЛЕКТИВУ  ЗАКЛАДУ

 

     Адиліна Н. Лабораторія лабораторій: ЦКДЛ обллікарні // Пульс. – 1996. - № 5. – С. 2.

     Бобровницкий Л. Віковий ювілей обласної лікарні // Житомир, 1995. – 8 грудня.

     Борщівський М. Обласна лікарня. Ефективність використання, перспективи розвитку // Пульс. – 1997. - № 2. – 10 січня. – С. 1-2.

     Борщівський М.І. Про роль обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського у системі надання медичної допомоги населенню області // Пульс. – 2003. - № 26. – С. 1.

     Борщівський М.І. З досвіду роботи центру шлунково-кишкових кровотеч на базі обласної лікарні / М.І. Борщівський, В.Т. Поліщук, Рудковська Н.Г. // Шпитальна хірургія. – 1998. - № 2. – С. 110-113.

     Борщівський М.І. Шлях до зцілення: Обласній лікарні – 100 років // Рад. Житомирщина. – 1995. – 31 жовтня.

     Бронштейн Д.  Наукова організація праці в лікарні // Рад. Житомирщина. – 1969. – 30 вересня.

     В кардіологічному центрі ОКЛ ім.О.Ф.Гербачевського вперше в області проведено операцію на відкритому серці // Пульс. - 2015. - №13 . -  С. 2

     Васильєва Г. Акредитація – це паспорт довіри (про обласну лікарню ім. О.Ф. Гербачевського) // Житомирщина. – 1997. – 28 жовтня.

     Відділення рентген-ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології ЖОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 50.

     Відділення судинної хірургії ЖОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 40-41.

     Відділення торакальної хірургії ЖОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 46-47.

     Вишинська Т. Застосовуємо електроніку: Відділення функціональної діагностики обллікарні // Пульс. – 1996. - № 21. – С. 2.

    Вишинський К. У найкритичніший період: Відділення реанімації і інтенсивної терапії післяопераційних хворих обллікарні // Пульс. – 1996. - № 7. – 15 лютого. – С. 2.

     Вонсович Р.З. Новітні  технології в роботі отоларингологічного центру // Пульс. - 2003. - № 51. - С. 2.

     Гербачевский А.Ф. Житомирская областная больница // Тезисы докладов на семинаре слушателей международных курсов больничных администраторов ВОЗ по вопросам организации медицинского обслуживания сельского населения в Житомирской области (16-20 мая 1968 г., г. Житомир. – Житомир, 1968. – С. 6-24.

     Гербачевский А.Ф. Областная больница – организационно-методический центр для районов // Врачебное дело. – 1952. - № 10.

     Діє ортопедичний центр: Фото-репортаж з обллікарні // Пульс. – 1996. - № 14. – С. 2.

    Духновская Т. Гений діагностики принял первых пациентов (магнитно-резонансный компьютерный томограф в областной больнице // Эхо. – 1998. – 22 января.

    Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського: До 110-ї річниці заснування.  – Житомир: Полісся, 2005. – 360 с.

    Журавель Я.  Школа кардіологів у Житомирі  // Пульс. - 2006. - № 51. - С. 6.

     Іванов І. Житомирській обласній лікарні 50 років // Рад. Житомирщина. – 1945. – 14 грудня.

     Івніна Т.  В обласній лікарні відкрито сучасний центр гемодіалізу // Эхо. - 2004. - 5-11 февраля. -  С. 8.

     Ільченко І. Є такий цех прозріння, котрий багатьох людей виводить із пітьми: Відділення офтальмології обласної лікарні // Рад. Житомирщина. – 1995. – 21 лютого.

    Імені лікаря О.Ф. Гербачевського (так нині іменуватиметься Житомирська обласна лікарня) // Рад. Житомирщина. – 1992. – 6 лютого.

    Історія хірургії дитячого віку України: навч. посіб. / О.К. Толстанов, Ю.В. Вороненко, В.Ф. Рибальченко та ін.: Житомирська область. – Тернопіль, 2012. – С. 261-274.

         Дитяча хірургія на Житомирщині отримала офіційний статус у лютому 1961 року, коли на базі обласної лікарні відкрили відділення дитячої хірургії на 25 ліжок.

     Історія консультативної поліклініки // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 48-49.

    Історія організаційно-методичного відділу // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 59-62.

    Історія розвитку хірургічної служби // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 49-56.

    Історія становлення терапевтичної служби // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 56-59.

    Історія хірургічної служби Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 27-50.

    Кавун О. Якщо влада цінує працю лікарня…: Про Житомирську обласну лікарню ім. О.Ф. Гербачевського // Голос України. – 1996. – 16 січня.

    Козлова Т.  Сивочола і юна, сучасна і та, що свято оберігає традиції, строга і доброзичлива - наша обласна клінічна лікарня // Эхо. - 2005. - 15-21 декабря. -  С. 8.

    Контуш Б. П. Впровадження нових технологій  у відділенні  кістково-гнійної хірургії // Пульс. - 2003. - № 45. - С. 3.

    Крикливець Л.С. 120 років труднощів і перемог // Пульс. – 2015. - № 47. – С. 4.

    Масловська С. «Обласна лікарня – штаб провідних спеціалістів»: Засідання медичної ради в обл. лікарні // Пульс. – 2000. – 20 липня. – С. 1.

    Медичний персонал хірургічного центру // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 30-39.

    Мельничук Ю. В обласній лікарні відкрито бюст О.Ф. Гербачевському // Пульс. – 1999. - № 25. – 24 червня. – С. 1.

    Мельничук Ю. Впервые в области в областной больнице проведена имплантация интравенозного противоэмболического кава-фильтра // Пульс. – 1998. - № 12. – С. 2.

     Мельничук Ю. Реєстратура – візитна картка поліклініки: Амбулаторні картки, які багато хто з нас звик тримати вдома, мусимо повернути в реєстратури поліклінік: Бесіда з заступником головного лікаря обласної лікарні по амбулаторно-поліклінічній роботі С.І. Шевченком // Пульс. – 1999. - № 22. – 3 червня. – С. 1,2.

    Михалюк  С.  Вірні клятві Гіппократа /  С. Михалюк, М.І. Борщівський // Пульс. - 2007. - № 15. - С. 1-2.

    Михалюк  С.  "Дай місце лікареві, бо його створив Господь"  // Пульс. - 2007. - № 27. - С. 6є

    Михалюк  С.  Житомирське відділення пульмонології - одне з найкращих в Україні  // Пульс. - 2007. - № 3. - С. 1.

    Михалюк  С.  Історія розвитку Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського  // Пульс. - 2006. - № 28. - С. 2.

    Михалюк  С.  "Краще ніякого дослідження, ніж неправильне" Під таким девізом працює колектив клініко-діагностичної лабораторії Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Пульс. - 2007. - № 33. -  С. 6.

    Михалюк  С.  Робота обласного кабінету щитоподібної залози /  С. Михалюк, О.В. Галаган // Пульс. - 2007. - № 49. - С. 2.

    Михалюк  С.  Служба променевої діагностики  /  С. Михалюк, А.І. Омельчук // Пульс. - 2006. - № 32. - С. 6.

    Нікітенко М.А. З практики організації опікового центру / М.А. Нікітенко, В.І.  Степанчук // Організація та управління системою охорони здоров’я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі: Матеріали науково-практичної конференції (7-8 жовтня 1999 р., м. Житомир). – Житомир, 1999. – С. 47-48.

    Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 45-62.

    Обласний проктологічний центр ЖОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 41-42.

    Ольжинська О. Нова поліклініка – втілення мрії: Житомирська обласна поліклініка // Эхо. – 2008. - № 30. – С. 7.

    Опіковий центр діє: Фото // Житомирський вісник. – 1995. – 7 липня. – С. 2.

    Опрелянський І. Р. Впровадження нових технологій в роботі ортопедичного відділенн // Пульс. - 2004. - № 4. - С. 2.

    Организация, работа и задачи торакального отделения областной больницы / В.Н. Красномовец, В.М. Вельский, А.И. Романюк, А.А. Гуч, Г.Ф. Архипова // Актуальные вопросы климнической хирургии. – Ровно, 1966. – С. 18-21.

    Паламарчук В. З турботою про тих, хто захищає Україну: Бесіда з заступником головного лікаря з поліклінічної роботи ОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського Наталією Омелянівною Сич про лікування та реабілітацію учасників АТО в обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Пульс. – 2015. - № 51. – С. 1.

   Парамонов З.М. Нові підходи до організації лікувально-діагностичного процесу на сучасному етапі та їх результати на базі обласної лікарні / З.М. Парамонов, М.І.  Борщівський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. - № 4. – С. 79-81.

   Парамонов З.М. Нові підходи до організації лікувально-діагностичного процесу на сучасному етапі та їх результати на базі обласної лікарні // Шпитальна хірургія. – 2001. - № 1. – С. 136-139.

    Перець Г.  В Житомирському Центрі мікрохірургії ока повернули зір малюку із вродженою сліпотою // Суббота. - 2004. - № 29. - С. 15.

    Поліщук В.Т. Сучасні технології в практичній діяльності хірургічного центру Житомирської обласної клінічної  лікарні // Пульс. - 2003. - № 48. - С. 3.

    Поліщук Г. Обладнання для центру гемодіалізу (надійшло до обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського) // Ваше здоров’я. – 2001. – 6 квітня. – С. 2.

    Проніна Г. Акредитація обласної лікарні // Житомирщина. – 1997. – 13 березня.

    Проніна Г.  Великому кораблю - велике плавання // Житомирщина. - 2005. - 31 грудня. -  С. 3.

    Проніна Г. Випаровують… аденому, як в обласній лікарні розв’язують деякі чоловічі проблеми // Житомирщина. – 1998. – 17 лютого.

    Проніна Г. Вірні традиції: Урочисте відкриття меморіальної дошки Героя Соціалістичної праці Гербачевського О.Ф., на корпусі обласної лікарні // Рад. Житомирщина. – 192. – 31 березня. – С. 3.

    Проніна Г. Головна лікарня області: Інтерв’ю з головним лікарем обласної лікарні М.І. Борщівським // Пульс. – 1995. – 6 липня. – С. 1.

    Проніна Г.  Головна оздоровниця області  // Житомирщина. - 2005. - 17 грудня. -  С. 1,5.

    Проніна Г. За методом лапароскопії: Нова методика хірургічного втручання (лапароскопічна холіцистектомія) в обласній лікарні // Пульс. – 1997. - № 17. – С. 3.

    Проніна Г. І знову в обласній – «прем’єра”: Новий мікрохірургічний лазер американської фірми «Алкон» - у очному відділенні // Пульс. – 1997. - № 20. – С. 1.

    Проніна Г.  І знову -  перші // Пульс. - 2003. - № 46. - С. 1.

    Проніна Г. Житомирській обласній лікарні О.Ф. Гербачевського – 105 років: Інтерв’ю з головним лікарем М.І. Борщівським // Пульс. – 2000. - № 50. – 14 грудня. – С. 1.

    Проніна Г. Корабель пливе вірним курсом: З досвіду роботи обласної клінічної лікарні // Пульс. – 2000. - № 6. – 10 лютого. – С. 1. – 2000. – 13 червня. – С. 5. – (Фото з життя відділення).

    Проніна Г. Лиже кістки, кусає серце: Про ревматологічний центр обласної лікарні // Рад. Житомирщина. – 1996. – 20 серпня. – С. 3.

   Проніна Г. Нічний виклик (унікальна операція в відділенні судинної хірургії обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Житомирщина. – 1998. – 18 червня.

    Проніна Г. Операція… по телевізору: Методика лапароскопічних холецистектомій застосована в обласній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Житомирщина. – 1997. – 19 квітня.

    Проніна Г. Погода в домі: Про гінекологічне відділення обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Житомирщина. – 2000. – 13 червня. – С. 5. – (Фото з життя відділення).

    Проніна Г. Пошуки й знахідки медиків обласної клінічної  лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Житомирщина. – 1999. – 27 листопада. – С. 3.

    Проніна Г. Став до ладу новий томограф (в обласній лікарні) // Пульс. – 1997. - № 47. – С. 1.

    Проніна Г. Ставка – на високоспеціалізовані центри: інтерв’ю з головним лікарем обласної лікарні М.І. Борщівським // Житомирщина. – 2000. – 2 грудня. – С. 2.

    Проніна Г. Флагман української медицини: Про Житомирську обласну клінічну лікарню ім.  О.Ф. Гербачевського // Житомирщина. – 2003. – 21 жовтня. – С. 3.

    Проніна Г. Хірургічний центр діє (при обласній лікарні) // Рад. Житомирщина. – 1995. – 2 березня.

    Проніна Г. Хірургія без… скальпеля: запроваджується в обласній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського у відділенні судинної хірургії // Житомирщина. – 1998. – 3 березня.

    Ригун А. Тепло налійне й економне: Про введення в  лікарні нової котельні з коефіцієнтом корисної дії 95 і більше відсотків // Житомирщина. – 2003. – 15 лютого. – С. 1.

    Стаховський В.О. Впровадження новітніх медичних технологій в  діяльності урологічного відділення Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Пульс. - 2004. - № 3. - С. 3.

    У Житомирській обласній лікарні відкрився сучасний хірургічний центр з відділенням реанімації… // Голос України. – 1995. – 21 березня. – С. 5. – (Фото зав. відділенням Костянтина Вишинського).

    Урологічне відділення ЖОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 42-43.

    Федорова Н.  Центр  гемодіалізу  відкрито в  обласній  лікарні // Пульс. - 2004. - № 6. - С. 1.

    Центр малоінвазивної хірургії ЖОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 44-46.

    Центр опіків та пластичної хірургії ЖОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського // Торбас О.М., Лучків В.І., Русак П.С. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. – Житомир, 2012. - С. 48-49.

    Янченко І. Електронний референт хірурга: Комп’ютерний комплекс обробки поточної мед. інформації у відділенні хірургії судин обллікарні // Пульс. – 1996. - № 5. – С. 2.

 

ПРО МЕДПРАЦІВНИКІВ

ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ІМ. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО

 

   Акименко М. Полум’яне серце. Конопелько Євгенія Іванівна // Рад. Житомирщина. – 1962. – 3 червня.

    Бабич И. Подарок старого доктора: О А.Ф. Гербачевском // Известия. – 1969. – 10 сентября.

    Бабич И. Жизнь, которую мы выбираем: О главном  враче Житомирской областной больницы, заслуженном враче УССР А.Ф. Гербачевском: Очерк // Правда Украины. – 1968. – 10 июля.

    Бех Роман Опанасович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 400-402.

    Білоус В.Й. Лікарська, педагогічна та наукова діяльність Івана Талимоновича Ямкового / В.Й. Білоус, Н.К. Місяць // Пульс. – 2002. – 11 квітня. – С. 1.

    Бистрицька Валентина Йлсипівна (1938 – 2008) / УОЗ Житомирської ОДА; Обласна наукова медична бібліотека: Біобібліографічний покажчик. – Житомир, 2008. – 12с.

    Бондаренко В. В ім’я людини: Про Н.Ф. Атаманчук – лікаря обласної лікарні // Рад. Житомирщина. – 1952. – 26 лютого.

    Боровницкий Л. Золотые руки ортопеда: О В.С. Верховском // Житомир. – 1993. - № 37-38. – С. 6.

    Борщівський Михайло Іванович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 402-403.

   Бронштейн Д. 8 кандидатів наук з однієї лікарні: Про захист дисертації Євтушенко В.П. // Рад. Житомирщина. – 1973. – 17 лютого.

    Бронштейн Д. Добре ім’я: Про зав. ЛОР- відділенням обл. лікарні Беха Р.О. // Рад. Житомирщина. – 1972. – 9 липня.

    Бронштейн Д. Життя врятовано: Про лікаря Чугаєвського О.Я. з обласної лікарні // Рад. Житомирщина. – 1958. – 6 квітня.

    Бронштейн Д. Закон її життя: Про зав. терапевтичним відділенням обласної лікарні Г.В. Капліну / Д. Бронштейн, І. Ільченко // Рад. Житомирщина. – 1967. – 27 січня.

    Бронштейн Д. Серце лікують серцем: Про терапевта-кардіолога обласної лікарні І.Г. Крамаренко // Рад. Житомирщина. – 1976. – 20 червня.

    Бронштейн Д. Справа, якій він служить: Про зав. гастроентерологічним відділенням обласної лікарні В.П. Євтушенка // Рад. Житомирщина. – 1977. – 23 листопада.

    Бронштейн Д. Хірург-офтальмолог Ніна Іванівна Балтремус // Рад. Житомирщина. – 1963. – 23 грудня.

    Бронштейн Д. Щоб серце билося безупинно: Про хірурга О.Т. Мартинюка // Рад. Житомирщина. – 1968. – 27 жовтня.

    Будник Е.  Засновник школи судинної хірургії Житомирщини [Л.І. Олійник ] // Пульс. - 2006. - № 3. - С. 1.

    Видатний хірург та організатор охорони здоров’я: До 130-річчя від дня народження О.Ф. Гербачевського (1884-1979): Біобібліографічний покажчик / Укл.: Домс Т.В. – Житомир, 2014. – 12с.

    Відмінний спеціаліст: Про О.М. Малафійчука, зав. лор. відділенням Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського // Житомирщина. – 2000. – 11 січня. – (Фото і текст).

    Віталій Петрович Євтушенко: До 70-річчя від дня народження (1933-1996): Біобібліографічний покажчик / Укл.: Старикова Л.В. – Житомир, 2003. – 5с.

    Гербачевський Олександр Федорович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 410-412.

    Давиденко Б. Династія лікарів / Б. Давиденко, Г. Олексенко: Про сім’ю лікаря обласної лікарні Г.М. Салькова // Рад. Житомирщина. – 1971. – 17 серпня.

    Давиденко Б. Успіх лікаря-хірурга: Про І.І. Шмулевича з обласної лікарні // Рад. Житомирщина. – 1971. – 23 квітня.

    Давидов І. Головний хірург області: Про О.Ф. Гербачевського // Рад. Житомирщина. – 1954. – 6 серпня.

     Євтух М.М. Хочу бути корисним: Про головного лікаря обласної лікарні М.М. Євтуха // Рад. Житомирщина. – 1994. – 28 травня.

    Євтушенко Віталій Петрович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 416-418.

    Захараш Михайло Петрович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 425-426.

    Зинченко Г. Нужно просто работать: Заметки о 59-летней врачебной деятельности М.Э. Кляйненберг // Пульс. – 1997. - № 41. – С. 2.

    Золоті руки: Про зав. травматологічним центром обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського В.С. Верховського // Житомирщина. – 1999. – 14 грудня. – (Фото і текст).

    …І кожен день, неначе бій!: Про зав. відділенням обласної лікарні Д.В. Хробуста // Рад. Житомирщина. – 1979. – 19 січня.

    Ільченко І. Лікарю, бачу!: Про зав. офтальмологічним відділенням Житомирської обласної лікарні Болтремус Н.І. // Рад. Житомирщина. – 1965. – 23 грудня.

    Ільченко І. «Сімейний консиліум»: Про Ю.І. Крикливця, зав. пульмонологічним відділенням обласної лікарні // Рад. Житомирщина. – 1992. – 14 січня.

    Картушина Лідія Михайлівна // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 426-427.

    Кізуб К. В ім’я життя: Про лікаря обласної лікарні Е.І. Конопелько // Рад. Житомирщина. – 1954. – 15 червня.

    Кізуб К. Завжди на поклик совісті: Про головного лікаря Житомирської обласної лікарні О.Ф. Гербачевського // Рад. Житомирщина. – 1962. – 12 грудня.

    Кізуб К. Спасибі, лікарю!: Про В.Ф. Патлая – ортопеда обласної лікарні м. Житомира // Рад. Житомирщина. – 1961. – 25 лютого.

    Кізуб К. Щедре серце: Про лікаря-анестезіолога обласної лікарні І.П. Ямкового // Рад. Житомирщина. – 1961. – 3 жовтня.

    Кляйненберг М. Человек большой души: О бывшем зав. нейрохирургическим отделением областной больницы П.В. Потопнине // Пульс. – 1997. - № 19. – С. 7.

    Колеги про В.П. Павлусенко // Пульс. – 1996. - № 13. – 28 березня.

    Кондратенко Тетяна Миколаївна  // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 428-430.

    Косенко О. З сузір’я Гіпократа: Про травматолога обл. лікарні Патлая В.Ф. // Рад. Житомирщина. – 1976. – 6 серпня.

    Лев С. Хірург оперує серце: Про Віру Миколаївну Красномовець, лікаря обласної лікарні // Рад. Житомирщина. – 1959. – 21 лютого.

    Лічман Василь Кузьмович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 435-436.

     Лясковський А. 90-річний юбілей лікаря (Заслуженого лікаря УРСР О.Ф. Гербачевського) // Рад. Житомирщина. – 1974. – 4 жовтня.

    Мельничук Ю. Хирург от бога: В.П. Муравьёву – 75 лет // Пульс. – 1999. - № 27. – 8 липня. – С. 1.

    Михалюк С.  Покликання бути неврологом: Заслужений лікар України Т.С. Савченко // Пульс. - 2006. - № 43. - С. 1.

    Могилевська Клара Олексіївна // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 440-442.

    Муравйов Вітольд Петрович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 442-444.

    Негретецький В. Спасибі лікарю: Про хірурга обласної лікарні А.О. Савченко // Рад. Житомирщина. – 1974. – 16 червня.

    Ольжинська О. Найперше – слугувати людям: Про лікаря-ендокринолога обласної лікарні Н.М. Ушакову // Пульс. – 1998. - № 39. – С. 2.

    Ольжинская О. Светя другим, сгораю сам: О Л.С. Тепловой – зав. отделением гинекологии областной больницы // Відлуння. – 1995. – 21 липня. – С. 6-7.

    Опанасюк О. Олександр Гербачевський, хірург (Житомирська обласна лікарня) // Рад. Україна. – 1969. – 7 лютого.

    Остапчук М. «Мої роки, моє багатство…» / М. Остапчук, А. Статкевич : 55-річний ювілей П.Н. Мосійчука – зав. ФТО обл. лікарні // Пульс. – 1998. - № 6. – С. 2.

    Патлай Віталій Федорович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 449-450.

    Пєшко Володимир Андрійович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 451-4452.

    Поліщук Г. Дерзання – це життя. Бездія наче смерть: Про М.А. Нікітенка, зав. опіковим цетром обласної лікарні // Пульс. – 2000. - № 24. – 15 червня. – С. 2.

    Поліщук Г. «Найсучасніша апаратура – ніщо без висококваліфікованого фахівця»: Бесіда із зав. відділенням функціональної діагностики  обл. лікарні Т.І. Вишинською // Пульс. – 2000. - № 46. – 16 листопада. – С. 6.

    Поліщук Г. Професіоналізм – запорука успіху, або основою основ лікування завжди була діагностика:  Інтерв’ю із зав. ЦКДЛ Н.В. Адиліною // Пульс. – 2000. - № 47. – 23 листопада. – С. 7.

    Поліщук Г. «Я знаю музику сердець…»: Про зав. ревматологічним відділенням обласної лікарні, поетесу Л.С. Крикливець // Пульс. – 2001. - № 24. – С. 7.

    Полудень віку нейрохірурга (обласної лікарні П.В. Потопніна) // Рад. Житомирщина. – 1965. – 19 грудня.

    Поперечна А. Зцілення – це мистецтво, а не професія: Про лікаря-пульмонолога обласної лікарні, кандидата медичних наук В.Й. Бистрицьку // Пульс. – 2003. - № 10. – С. 1.

    Поперечна А. Іван Ямковий – перший анестезіолог Житомирщини // Пульс. – 2000. – 27 липня. – С. 1.

    Поперечна А.  Нею  пишаються  на  роботі  і  вдома: старший  мед.  статистик  ОКЛ  Іжовська  Л.П. // Пульс. - 2004. - № 7. - С. 7.

    Поперечна А. Привітання причвячені засновнику ортопедо-травматологічної служби [ В.Ф. Патлаю] // Літопис ортопедо-травматологічної служби Житомирської області. - Житомир, 2003. - С.59-60

    Поперечна А. Я вам розповім про Дмитра Хробуста // Пульс. – 2001. - № 2. – 11 січня. - С. 3.

    Потопнін Павло Васильович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 457-458.

    Проніна Г. Відмінний спеціаліст (зав. обласною клініко-діагностичною лабораторією Н.В. Адиліна): Фото // Пульс. – 1999. - № 51. – С. 1.

    Проніна Г. Всі ми діти галактики: Зустріч з лікарем М.Л. Цвангом // Рад. Житомирщина. – 1993. – 3 квітня.

    Проніна Г. Головний: Розповідь про заслуженого лікаря України М.І. Борщівського // Пульс. – 1997. - № 28. – С. 1.

    Проніна Г. Головним народжуються: Головному лікарю обласної лікарні Борщівському М.І. присвоєно звання заслуженого лікаря України // Житомирщина. – 1997. – 12 липня. – С. 1.

    Проніна Г. «Діагност, яких мало»: зав. відділенням функціональної діагностики обласної лікарні Т.І. Вишинська // Пульс. – 1997. - № 43. – С. 1.

    Проніна Г. «Живемо один раз»: Про В.П. Павлусенко, заслуженого лікаря України // Пульс. – 1997. - № 50. – С. 1; // Рад. Житомирщина. – 19996. – 26 березня.

    Проніна Г. Життя його по всій землі кидало: заслужений лікар України А.А. Підгорецький // Рад. Житомирщина. – 1996. – 6 квітня. – С. 1.

    Проніна Г. «Життя людини – дорожче над усе»:  Інтерв’ю з кандидатом у народні депутати України В.П. Павлусенком // Пульс. – 1996. - № 13. – 28 березня. – С. 1.

    Проніна Г. З родини медиків: Представляєм заслуженого лікаря України Т.І. Вишинську // Житомирщина. – 1997. – 7 жовтня. – С. 2.

    Проніна Г. «Іншої професії і не мислили…»: Династія Савченків з обласної лікарні // Пульс. – 1995. - № 27. – С. 2.

    Паламарчук В.  Коли людина віддається праці:Л.В. Ковальчук - ст. мед. сестра гастроентерологічного відділення ОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського, засл. працівник охорони здоров'я України // Пульс. - 2007. - № 43. - С. 1.

    Проніна Г. Лікар за покликанням: Про зав. нефроцентром обласної лікарні О.В. Дєєву // Пульс. – 1997. - № 16. – С. 2.

    Проніна Г. Музика життя: про лікаря обласної лікарні Теплову Л.С. // Рад. Житомирщина. – 1994. – 13 серпня.

    Проніна Г. Не доженуть її літа: Про А.О. Савченко // Житомирщина. – 1999. – 5 березня.

    Проніна Г. Не чужий біль: розповідь про заслуженого лікаря України В.П. Павлусенка // Рад. Житомирщина. – 1997. – 18 грудня. – С. 2.

    Проніна Г. «Пішли б тільки в медицину…»: Подружжя лікарів Зарудів // Пульс. – 1995. - № 28. – 23 листопада. – С. 2.

    Проніна Г. Професіонал: Представляємо заслуженого лікаря України В.С. Верховського // Рад. Житомирщина. – 1996. – 24 вересня.

    Проніна Г. Професіонал: Про зав. фізіотерапевтичном відділенням обласної лікарні П.Н. Мосійчука // Пульс. – 2002. - № 45. – 7 листопада. – С. 2.

    Проніна Г. Раз добром зігріте серце…: Про зав. кардіологічним відділенням обласної лікарні О.Є. Кушніра // Пульс. – 1999. –  № 5. – 4 лютого. - С. 1.

    Проніна Г. Серце лікують серцем: Про зав. відділенням кардіології обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського О.Є. Кушніра // Житомирщина. – 1999. – 26 лютого.

    Проніна Г. Служба критичних ситуацій: Про зав. відділенням анестезіології і реанімації обласної лікарні Доморацького Е.Я. // Рад. Житомирщина. – 1992. – 23 січня.

    Проніна Г. Струни її серця: Про поетичні доробки зав. відділенням ревматології Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Л.С. Крикливець // Житомирщина. – 1998. – 7 березня.

    Проніна Г. Творчість у польоті Про зав. фізіотерапевтичном відділенням обласної лікарні П.Н. Мосійчука // Житомирщина. – 2002. – 13 серпня. – С. 7.

    Проніна Г. Треба бути й актором: Розповідь про зав. ревмоцентром обласної лікарні Л.С. Крикливець // Пульс. – 1998. - № 6. – С. 1; // Ваше здоров’я. – 1998. – 8 квітня.

    Проніна Г. Уклін Вам, медики! (Подяка вдячних пацієнтів лікарям обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського В.П. Муравйову і його сину, Л.С. Тепловій, Т.П. Пілявській, О.А. Мартиненко) // Житомирщина. – 1997. – 4 лютого.

    Проніна Г. Усе утримається на любові: Про зав. гінекологічним відділенням обласної лікарні Л.С. Теплову // Пульс. – 1996. – 11 липня.

    Проніна Г. Хірургія – це їх життя: Лікарська династія Муравйових // Пульс. – 1995. – 2 листопада. – С. 2.

    Проніна Г. Через усе життя: Про зав. відділенням обласної лікарні Л.Т. Вахутинську // Рад. Житомирщина. – 1978. – 18 червня.

    Проніна Г. Шлях, який здолає мужній: Про В.П. Павлусенка – зав. лор. відділенням обласної лікарні // Ваше здоров’я. – 1998. – 15 квітня. – С. 6.

    Проніна Г. «Я – щаслива жінка»: Про лауреата премії ім.. О.Ф. Гербачевського Савченко А.О. // Пульс. – 1999. - № 9. – 4 березня. – С. 2.

    Проніна Г. Який батько – такий син: Про династію Муравйових з обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського (хірурги)  // Рад. Житомирщина. – 1996. – 24 грудня.

    Романюк Л. Друга ненька: Про лікаря-педіатра обласної лікарні А.В. Чубинську // Рад. Житомирщина. – 1982. – 24 липня.

    Свиридюк В.З. До 70-річчя від дня народження В.П. Євтушенка: Пам'яті вчителя / В.З. Свиридюк // Пульс. - 2003. - № 46. - С. 7.

    Ужегова Т.  Слово про жінку : Н.І. Майорову // Пульс. - 2005. - № 11. - С. 7.

    Харченко С. В его исполнении медицина действительно приближалась к искусству: О В.П. Евтушенко // Пульс. – 1996. - № 42. – 17 жовтня. – С. 7.

    Харченко С. Живя главной жизнью: О В.Н. Красномовец, кандидате мед. наук, заслуженом враче УССР // Пульс. – 1996. - № 10. – 7 березня. – С. 2.

    Харченко С. Живя главной жизнью: О В.Н. Красномовец и И.И. Шмулевиче // Пульс. – 1996. - № 11. – С. 2.

    Харченко С. Живя главной жизнью: О И.И. Шмулевиче и В.Н. Красномовец // Пульс. – 1996. - № 12. – 31 березня. – С. 2.

    Харченко С. «Он всю жизнь собирал друзей»…: О Р.Д. Николаеве // Пульс. – 1996. - № 36. – 5 вересня. – С. 7.

    Хижняк К. В нашій лікарні не можна бути поганим хірургом: Розмова з хірургом поліклініки А.О. Савченко // Пульс. – 2000. - № 45. – 9 листопада. – С. 7.

    Хижняк К. Я продовжуватимусь у своєму синові: Бесіда з ординатором нейрохірургічного відділення Б.П. Ковбасюком // Пульс. – 2000. - № 46. – 16 листопада. – С. 7.

     Хірургія – це їх життя: лікарська династія Муравйових / УОЗ Житомирської ОДА; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради: Біобібліографічний покажчик. – Житомир, 2015. – 17с.

     Шепель І. Хірург: Про Героя Соціалістичної Праці, головного лікаря Житомирської області лікарні О.Ф. Гербачевського: Нарис // Сільські вісті. – 1969. – 23 листопада.

    Шмулевич Ілля Ізраїлович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 468-469.

    Юшков О. Подвійний ювілей: Про зав. нейрохірургічним відділенням обласної лікарні Б.П. Ковбасюка // Пульс. – 1997. - № 33. – С. 1.

    Ямковий Іван Талимонович // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій, В.Й. Шатило, В.І. Хренов. – Житомир, 2004. – С. 466-468.

    Янчук Б. Друга мати: Про ординатора Житомирської обласної лікарні С.О. Колосовську: Нарис // Рад. Житомирщина. – 1969. – 27 вересня.

 

ЗМІСТ

 

Від  укладача………………………………………………………………………3

Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського – флагман української медицини……………………………………………………………………….….4

Наукові праці лікарів Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського ( 2006-2015 рр. )……………………………………………….16

Матеріали, присвячені ЖОКЛ та колективу закладу…………………….……30   

Про медпрацівників обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевсько…..…37

 

     Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського – 120 років (1895 – 2015 рр.):  Бібліографічний  покажчик. – Житомир, 2016. – 48с.