Нові надходження за 4-й квартал 2016 року

Віртуальна виставка «Нові надходження» пропонує вашій увазі видання, що надійшли до бібліотеки у четвертому кварталі 2016 року. Представлені на виставці книги супроводжуються анотацією.

 

 

Громадське здоров'я [Текст]: підруч. для студ. вищ. мед. закл. / За ред. В. Ф. Москаленка. ‒ 3-е вид. ‒ Вінниця: Нова Книга, 2013. ‒ 560 с.: іл.

У підручнику висвітлено сучасні тенденції та особливості громадського здоров’я на глобальному, регіональному та національному рівнях, методи та способи його аналізу й оцінки. Всебічно розкрито цінності, цілі, принципи й функції систем охорони здоров’я, їхнє ресурсне забезпечення, у тому числі кадрове та фінансове. Представлено умови досягнення стратегічних орієнтирів охорони здоров’я – доступності та якості медичних послуг, медичної допомоги, медичного обслуговування.

Підручник призначено для студентів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації.

 

 

Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника [Текст] / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов, А. Н. Баринов. ‒ 3-е изд., испр. и доп. ‒ М.: МЕДпресс-информ, 2016. ‒ 376 с.: ил.

У керівництві представлені сучасні методи відновлювального лікування хворих із захворюваннями та пошкодженнями хребта. В ньому викладено багаторічний досвід авторів з питань пато-, саногенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики вертеброневрологічних синдромів із урахуванням тих змін у поглядах, які відбулися останнім часом.

Для спеціалістів-реабілітологів, травматологів-ортопедів, неврологів, ревматологів.

 

 

 

Маев И.В. Инфекция Helicobacter pylori [Текст] / И.В. Маев, А.А. Самсонов, Д.Н. Андреев. ‒ М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. ‒ 256 с.

У монографії викладені сучасні дані про інфекції Helicobacter pylori та хелікобактер-асоційованої патології, питання діагностики та лікування. Автори, редактори та видавці приклали максимум зусиль для забезпечення точності наведених у монографії даних, враховуючи постійну динаміку медичної науки, ці дані можуть змінюватися.

Видання рекомендовано для лікарів загальної практики, терапевтів, гастроентерологів, студентів медичних вузів і лікарів, які отримують післядипламну освіту.

 

 

 

Медсестринство в акушерстві [Текст]: навч. пос. / М. Б. Шегедин [и др.]. ‒ Вінниця: Нова Книга, 2015. ‒ 176 с.: іл.

Навчальний посібник із дисципліни «Медсестринство в акушерстві» складено у вигляді графічних логічних структур, які з’ясовують основні проблеми навчальної дисципліни за допомогою схем і словесних характеристик.

Особливу увагу приділено розкриттю всіх етапів медсестринського процесу і діяльності медсестри у фізіологічному та патологічному акушерстві, курації вагітних при екстрагенітальних патологіях.

Для студентів вищих медичних закладів І-ІУ рівнів акредитації зі спеціальності «Сестринська справа».

 

 

Медсестринство в оториноларингології [Текст]: пос. для студ. / М. Б. Шегедин [и др.]. ‒ Вінниця: Нова Книга, 2011. ‒  160 с.: іл.

Навчальний посібник із дисципліни «Медсестринство в оториноларингології» складено у вигляді графів логічних структур, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни за допомогою схем і словесних характеристик.

Графи логічної структури з кожної нозологічної форми оториноларингологічної патології подано у такій послідовності: визначення хвороби, етіологія, класифікація, медсестринський процес, профілактика.

Перелік тем, їх послідовність складені у відповідності до діючої навчальної програми.

 

 

Медсестринство в педіатрії [Текст]: навч. пос. для студ. вищ. мед. закл. / М. Б. Шегедин [и др.]. ‒ Вінниця: Нова Книга, 2009. ‒ 312 с.: іл.

Навчальний посібник із дисципліни «Медсестринство в педіатрії» складено у вигляді графів логічних структур, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни за допомогою схем і словесних характеристик.

Графи логічної структури з кожної нозологічної форми педіатричної патології подано у такій послідовності: визначення хвороби, етіологія, класифікація, медсестринський процес, профілактика.

Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві [Текст]: навч. пос. / За заг. ред. Л. О. Вакуленко. ‒ Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. ‒ 444 с.

У навчальному посібнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи реабілітації, роль, місце, функціональні обов’язки медичних сестер у процесі медичної та соціальної реабілітації. Детально описано основи лікувальної фізичної культури, масажу, фізіотерапії.

Дане видання призначено для підготовки молодших спеціалістів медицини вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з навчальної дисципліни «Медична та соціальна реабілітація».

 

 

 

Патоморфологія та гістологія [Текст]: атлас / Д. Д. Зербіно [и др.]. ‒  Вінниця: Нова Книга, 2016. ‒ 800 с.: 1312 іл.

В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами.

 

Підтримуюча терапія онкологічних хворих [Текст]: пос. для лікарів / За ред. О. С. Зотова. ‒ К. : Видавець Заславський О.Ю., 2015. ‒ 98 с.

У посібнику наведені останні дані щодо показань та особливостей підтримуючої терапії хворих на рак згідно з принципами доказової медицини. Описані найпоширеніші побічні ефекти припухлинної терапії та методи боротьби з ними. Наведена характеристика препаратів, дані щодо їх ефективності та безпеки, можливі побічні ефекти та заходи щодо запобігання їм.

Видання буде корисним для всіх спеціалістів, які займаються веденням пацієнтів з онкологічними захворюваннями всіх локалізацій на різних етапах хвороби, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Судинна патологія нирок [Текст] / Д. Д. Зербіно [и др.]. ‒ Вінниця: Нова Книга: ФОП Каштелянов О. І., 2015. ‒ 456 с.: іл., табл.

У монографії представлені всі основні патологічні процеси та захворювання, які розвиваються у судинах нирок. Основна ідея – показати, що патологія судинної системи більшості захворювань нирок патогенетично та морфогенетично призводить до вторинного ураження як нефронів, так і строми. Окремі розділи присвячено патології вен, лімфатичних судин. Викладено методи хірургічного ремоделювання ниркового кровотоку.

Книга призначена для нефрологів, ревматологів, ендокринологів, трансплантологів, урологів, судинних хірургів, патологоанатомів, реаніматологів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики та лікарів інших спеціальностей.

 

 

Фізіотерапія [Текст]: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Я.-Р. М. Федорів [и др.]; За ред. Я.-Р. М. Федоріва. ‒ Львів: Магнолія-2006, 2016. ‒ 542 с.

У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи розвитку фізіотерапії як галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні основи дії процедур, указані їх лікувальні можливості, подані медико-санітарні правила влаштування фізіотерапевтичних відділень (кадінетів). Наведені показання і протипоказання для призначення фізіотерапії та курортного лікування.

Для студентів усіх факультетів медичних вузів, слухачів і курсантів навчальних закладів післядипломної освіти, практичних лікарів усіх спеціальностей, лікарів фізіотерапевтів.