Фролькіс Володимир Веніамінович - видатний фізіолог та геронтолог (1924 – 1999 рр.)

Біобібліографічний покажчик /Укл. Т.В. Домс. – Житомир, 2010. – 33 с. - / Незабутні імена /

 

Від укладачів

 

Біобібліографічний покажчик „Фролькіс Володимир Веніамінович – видатний фізіолог та геронтолог” – видання знакове для медичної громадськості Житомирського регіону, адже В.В. Фролькіс – наш земляк, народився у м. Житомирі.

Володимир Веніамінович зробив вагомий внесок у розвиток фізіології та геронтології. Особливе місце у науковій діяльності вченого займали багаторічні дослідження фундаментальних механізмів старіння.

До покажчика увійшли основні наукові праці Фролькіса В.В., публікації про нього, спогади колег, які були надруковані в фахових вітчизняних журналах і збірниках за останні 30 років плідної діяльності.

Матеріал розташований за алфавітом авторів і назв. Кожна має власний номер.

Покажчик складено з метою популяризації матеріалів про життя і діяльність нашого талановитого земляка.

При підготовці покажчика використані документальні фонди ЖОНМБ. Повна бібліографія праць В.В. Фролькіса є у Національній науковій медичній бібліотеці МОЗ України та бібліотеці Інституту геронтології АМН України.

Бібліотека прийме з вдячністю зауваження та пропозиції щодо структури і наповнення покажчика від користувачів на адресу:

 

10002, м. Житомир ,

вул. Пушкінська, 62

Житомирська ОНМБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТНИЙ ФІЗІОЛОГ ТА ГЕРОНТОЛОГ

 

Фролькіс – це була епоха

О.Ф. Возіанов

 

Видатний фізіолог та геронтолог, віце-президент АМН України, керівник віділу „Біологія старіння” і лабораторної фізіології Інституту геронтології АМН України, академік НАН і АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, премій ім. О.О. Богомольця та І.І. Мечнікова НАН України, професор Володимир Веніамінович Фролькіс народився 27 січня 1924 р. у м. Житомирі в сім’ї медиків. Батько – Веніамін Соломонович був головним лікарем зуболікарської поліклініки, мати – Рахіль Емануїлівна – лікар-лаборант.

Після закінчення середньої школи буремного 1941 року Володимир став студентом Київського медінституту, який з початком війни евакуювався в Челябинськ. Після отримання диплома на заключному етапі війни у складі евакошпиталю служив на Ленінградському фронті, пройшовши дорогами Польщі, Німеччини, Чехословаччини.

В.В. Фролькіс – кавалер ордену Вітчизняної війни ІІ ступеня та декількох медалей.

А далі – демобілізація, повернення на рідну Україну. За рекомендацією викладача академії відомого академіка Л.А. Орбелі у

1946 році В. Фролькіс стає аспірантом на кафедрі фізіології Київського медичного інституту, якою керував не менш відомий академік

Г.Ф. Фольборт. Завдяки щасливому збігу обставин і зустрічі з небайдужими людьми, талановитий житомирянин почав сходження до вершин світового визнання.

У 1950 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „К изучению процессов утомления и восстановления сердца”, а у 1958 році докторську дисертацію на тему: „Физиологическая характеристика рефлексов на сердечно-сосудистую систему”. Цього - ж року вийшла і його монографія "Рефлекторная регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы ".

Перехід до вікової тематики досліджень був природним для спеціаліста в галузі експериментальної фізіології і патології серцево-судинної системи, оскільки вікові її зміни вносять вагомий внесок у процеси старіння цілосного організму. Захист докторської дисертації співпав з відкриттям в Києві інституту геронтології і експериментальної патології АМН СРСР. Створення союзного інституту на берегах Дніпра було не випадковим. Це була данина авторитету українських вчених, які досягли світового лідерства, на той час, у розробці проблем довголіття. Тож цілком закономірно, що В.В. Фролькіс, наукові інтереси якого співпадали з проблематикою інституту, став одним із фундаторів його, віддавши йому 40 років наукової праці до раптової смерті 2 жовтня 1999 року.

У 1967 р. виходить його монографія ( разом з Д.Ф. Чеботарьовим) "Сердечно-сосудистая система при старении". Надалі В.В.Фролькіс детально досліджує молекулярні та клітинні механізми вікової патології кровообігу.

В.В. Фролькіс запропонував термин - вітаукт (лат. vita - життя, auctum – збільшувати ). Цей процес, за Фролькісом, спрямований на підтримку життєздатності організму, його адаптацію, збільшення тривалості життя. Уявлення про антистаріння (вітаукт) отримали широке визнання. Так, у 1995 р. в США відбувся перший міжнародний конгрес з цієї проблеми.

В останні роки В.В. Фролькіс приділяв велику увагу мембранним механізмам старіння. Цими дослідженнями було відкрито новий клас внутрішньоклітинних регуляторів стану плазматичної мембрани, названих ним інверторами. Наукові дослідження В.В. Фролькіса мають практичне значення для обгрунтування вікової фармакології. Під його керівництвом створено ряд фармакологічних препаратів для лікування аритмій, коронарної недостатності, артеріальної гіпертензії, атеросклерозу; розроблено принципово нові підходи до експериментального подовження тривалості життя.

В.В. Фролькіс – автор понад 700 робіт, 16 посібників, 25 монографій, багато з яких опубліковані в США, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Угорщині, Болгарії, Словакії. Він був членом редколегії ряду вітчизняних і зарубіжних журналів.

В.В. Фролькіс створив велику наукову школу. Під його керівництвом захищено понад 100 дисертацій, серед них – 46 докторських. Академік В.В. Фролькіс проводив велику науково-громадську роботу. Ще за часів СРСР він став ініціатором і розробником загальнодержавної наукової програми „ Тривалість життя”, до виконання якої було залучено понад 200 науково-дослідних інститутів від Ленінграда до Владивостока. Після проголошення незалежності України В.В. Фролькіс приклав чимало зусиль для створення програми „Здоров’я літніх людей”.

Володимир Веніамінович був одним із засновників Академії медичних наук України. Як віце-президент, він брав активну участь у розробці наукових напрямів досліджень Академії, що відповідають світовому рівню сучасної науки. Він був першим академіком за спеціальністю - геронтологія. Багато сил він віддавав роботі Національної академії наук України. Ідеї В.В.Фролькіса та його експериментальні доробки використовувалися і клінікою, і гігієнічними лабораторіями, він був справжнім генератором нових ідей.

У 1970 р. В.В. Фролькіс був відзначений премією ім.О.О.Богомольця, у 1995 р. – премією ім. І.І.Мечнікова, у 2000 р. – премією ім. М.Д. Стражеска НАН України (посмертно). У 1984 р. йому в числі провідних українських геронтологів присуджена Державна премія України.

Наукові праці В.В. Фролькіса отримали широке міжнародне визнання, його нагороджено медаллю імені відомого геронтолога

Ф. Верцара, обрано почесним членом наукових товариств Болгарії, Німеччини, Угорщини, Чехії.

Наукову та громадську діяльність В.В. Фролькіса було відзначено високими державними нагородами – орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, відзнаками Президента України – орденами Ярослава Мудрого ІV і V ступенів та багатьма медалями.

До останніх років життя (за день до смерті він виступав з доповіддю на 1-му Всеукраїнському з’їзді медичних працівників) вчений генерував нові ідеї. Багато з них, на жаль, він не встиг здійснити, але його доробок для розвитку геронтологічної науки, достатній, щоб ім’я академіка В.В. Фролькіса, нашого видатного земляка, назавжди залишилося у пам’яті наступних поколінь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

В.В. ФРОЛЬКІСА

 

М О Н О Г Р А Ф І Ї

 

1. Справочник по гериатрии /В.В. Фролькис, Н.Н. Сачук, А.С. Ланцетова и др.; Под ред. Д.Ф. Чеботарева, Н.Б. Маньковского. – М.: Медицина, 1973. – 504с.

 

2. ФРОЛЬКИС В.В. Долголетие: действительное и возможное. – К.: Наукова думка, 1989. – 248с.

 

3. ФРОЛЬКИС В.В. Инсулиновая обеспеченность организма в старости. – К., 1977. – 111с.

 

4. ФРОЛЬКИС В.В. Основы геронтологии. – М.: Медицина, 1969. – 647с.

 

5. ФРОЛЬКИС В.В. Природа старения. Биологические механизмы развития старения. – М.: Наука, 1969. – 184с., ил.

 

6. ФРОЛЬКИС В.В. Регулирование, приспособление и старение. – Л.: Наука, Ленингр. Отд-ние, 1970. – 432с., ил.

 

7. ФРОЛЬКИС В.В. Рефлекторная регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы. – К.: Госмедиздат УССР, 1959. – 362с. – Библиогр.: С. 321-361.

 

8. ФРОЛЬКИС В.В. Руководство по геронтологии. – М.: Медицина, 1978. – 503с.

 

9. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и биологические возможности организма. – М.: Наука, 1975. – 272с. - (АН СССР. Серия „Современные тенденции развития науки”).

 

10. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. – Л.: Медицина, 1988. – 238с. – Библиогр.: С. 236-238.

 

11. ФРОЛЬКИС В.В. Старение мозга. – Л.: Наука, 1991. – 276с.

 

12. ФРОЛЬКИС В.В. Старение. Нейрогуморальные механизмы. – К.: Наукова думка, 1981. – 320 с.

 

13. ФРОЛЬКІС В.В. Сучасна наука про суть старіння. – К.: Здоров’я, 1965. – 63 с.

 

14. ФРОЛЬКИС В.В. Физиологические механизмы старения. – Л.: Наука, 1982. – 228с.

 

15. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В., КУЛЬЧИЦКИЙ О.К. Старение и экспериментальная возрастная патология сердечно-сосудистой системы. – К.: Наукова думка, 1994. – 248с.

 

16. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В., ШЕВЧУК В.Г. Кровообращение и старение. – Л.: Наука, 1984. – 216с.

 

17. ФРОЛЬКИС В.В., КУЛЬЧИЦКИЙ К.И., МИЛЬКО В.Н. Коронарное кровообращение и экспериментальный инфаркт миокарда. – К.: Госмедиздат, 1962. – 455с.

 

18. ФРОЛЬКИС В.В., МУРАДЯН Х.К. Старение, эволюция и продление жизни. – К.: Наукова думка, 1992. – 336с.

 

19. ФРОЛЬКИС В.В., МУРАДЯН Х.К. Экспериментальные пути продления жизни. – Л.: Наука, 1988. – 246с.

 

20. ЧЕБОТАРЕВ Д.Ф., ФРОЛЬКИС В.В. Сердечно-сосудистая система при старении. – Л.: Медицина, Ленингр. Отд-ние, 1967. – 255с., с черт. – Библиогр.: С. 234-253.

 

21. Frolkis V.V. Aging and life-prolonging processes.- N.Y.: Springer-Verlag, 1982.

22. Frolkis V.V. (Ed.) Physiology of cell aging.- Basel: S.Karger, 1984.

23. Frolkis V.V., Bezrukov V.V. Aging of the central nervous system.- Basel: S. Karger, 1979 (Interdisciplinary topics in gerontology. Vol. 16).

 

24. Frolkis V.V., Muradian K.K. Life span prolongation.- Boston-London: CRC Press, 1991.

 

25. Frolkis V.V., Bezrukov V.V., Kulchitsky O.K. The aging cardiovascular system: Physiology and pathology.- N.Y.: Springer Publ.Comp., 1996.

 

 

ВИДАННЯ, ЯКІ ВИЙШЛИ ЗА РЕДАКЦІЄЮ

В.В. ФРОЛЬКІСА

 

26. Биология старения: Руководство по физиологии /В.В. Фролькис, И.А. Аршавский, Н.И. Аринчин и др.; Редкол.: В.В. Фролькис (отв. ред.) и др. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1982. – 618 с., граф.

 

27. Ведущие проблемы советской геронтологии: Материалы к IX Международному конгрессу геронтологов / Ред. Д.Ф. Чеботарёв, Н.Б. Маньковский, В.В. Фролькис, А.Я. Минц – К.: Ин-т геронтологии, 1972.– 277с.

 

28. Геронтология и гериатрия: Ежегодник. 1970 – 1971. Старение клетки /Ин-т геронтологии АМН СССР. Всесоюз. о-во геронтологов и гериатров: Отв. ред. проф., д-р мед. наук В.В. Фролькис. – К., 1971. – 567с., ил.; „Библиогр. указ. отеч. мат. по геронтологии и гериатрии за 1968 г.” сост. Н.А. Назаревский, с. 489-561. – Списки лит. – С. 439-467, 485.

 

29. Геронтология и гериатрия: Ежегодник. 1975. Биологические возможности увеличения продолжительности жизни /Всесоюз. науч. мед. о-во геронтологов и гериатров. Ин-т геронтологии АМН СССР. - К., 1976. – 259с.

 

30. Геронтология и гериатрия: Ежегодник. 1979. Продление жизни: прогнозы, механизмы, контроль /Всесоюз. Науч. о-во геронтологов и гериатров; Ин-т геронтологии АМН СССР: Отв. ред. Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис. – К., 1979. – 184с., граф. – Библиогр. в конце статей.

 

31. Геронтология и гериатрия: Ежегодник. 1985. Старение: механизмы, патология, образ жизни /Ин-т геронтологии АМН СССР: Отв. ред. В.В. Фролькис. – К., 1985. – 155с.

 

32. Геронтология и гериатрия: Ежегодник. 1986. Нейрогуморальная регуляция и лекарственная терапия в старости /Ин-т геронтологии АМН СССР : Отв. ред. В.В. Фролькис . – К., 1986. – 179с.

 

33. Коронарное кровообращение и экспериментальный инфаркт миокарда /Под ред. В.В. Фролькиса. – К., 1962.

 

34. „Приспособительные возможности стареющего организма”: Международный симпозиум. Доклады на международном симпозиуме 6-9 июня 1967 г., г.Киев. /АН СССР. Ин-т геронтологии. Отв. ред. В.В. Фролькис. Ред. кол.: И.А. Аршавский и др. – К., 1968. – 318 с., ил.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ У ЗБІРКАХ СТАТЕЙ

ТА ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

 

ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТАРІННЯ

 

35. Возрастные особенности организма на введение катехоламинов /В.В. Фролькис, С.А. Бежанян, В.В. Безруков и др. //Фармакология и токсикология. – 1968. – Т.31,№ 2. – С. 222-226.

 

36. ФРОЛЬКИС В.В. Возрастная и эволюционная биохимия коллагеновых структур /Фролькис В.В., Никитин В.Н., Перский Е.Э., Утерская Л.А. //Украинский биохимический журнал. – 1977. – Т.51,№ 3. – С. 306-307.

 

37. ФРОЛЬКИС В.В. Геронтология на рубеже веков //Наука и жизнь. – 1998. - № 11. – С. 18-23.

 

38. ФРОЛЬКИС В.В. Геронтология: прогнозы и гипотезы //Журнал АМН України. – 1998. - № 3. – С. 432-448.

 

39. ФРОЛЬКИС В.В. Индивидуальный биологический возраст и его межвидовые сопоставления //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1985. Старение: механизмы, патология, образ жизни. – К., 1985. – С. 24-30.

 

40. ФРОЛЬКИС В.В. Общая биология старения. // Руководство по геронтологии. – М., 1978. – С. 23-40.

 

41. ФРОЛЬКІС В.В. Розвиток ідей О.О. Богомольця у сучасній біології старіння //Фізіологічний журнал. – 1971. – Т.17, № 3. – С. 352-356.

 

42. ФРОЛЬКИС В.В. Роль процессов регулирования и приспособления в механизме старения ( адаптационно-регуляторная теория) // Ведущие проблемы советской геронтологии. – К., 1972. – С. 55-86.

 

43. ФРОЛЬКИС В.В. Старение: воспоминание о будущем //Журнал української лікарської еліти. – 2008. - № 1. – С. 16-23.

 

44. ФРОЛЬКИС В.В. Старение: воспоминание о будущем //Лікування та діагностика. – 1998. - № 1. – С. 14-23.

 

45. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и болезни //Руководство по гериатрии. – К., 1982. – С. 12-25.

 

46. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и возрастная патология //Журнал АМН України. – 1995. –Т.1,№ 1. – С. 15-25.

 

47. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и рак: экспозиционно-регуляторные связи //Журнал АМН України. – 1999. –Т.5, № 3. – С. 470-484.

 

48. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и старость. Биология старения // Руководство по физиологии. – Л., 1982. – С. 5-21.

 

49. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и старость //Гериатрия: Учебное пособие. – М., 1990. – С. 7-19.

 

50. ФРОЛЬКИС В.В. Старение, онтогенез и периоды возрастного развития //Успехи современной биологии. – 1998. – Т.118, Вып.4. – С. 441-448.

 

51. ФРОЛЬКИС В.В. Старение, филогенез и этагенез //Проблемы старения и долголетия. – 1991. – Т.1,№ 1. – С. 92-104.

 

52. ФРОЛЬКИС В.В. Старость и старение // Справочник по геронтологии. – М., 1973. – С. 5-17.

 

53. ФРОЛЬКИС В.В. Старость, старение // БМЭ. – Изд. 3-е. – Т.24. – М., 1985. – С. 597-620.

 

54. ФРОЛЬКИС В.В. Теории старения //Руководство по геронтологии. – М., 1978. – С. 41-50.

 

55. ФРОЛЬКИС В.В. Физиологические механизмы старения // Физиологические механизмы старения. – К., 1982. – С. 187-197.

 

56. ФРОЛЬКИС В.В. Энергетические процессы старения // Руководство по геронтологии. – М., 1978. – С. 73-84.

 

57. ФРОЛЬКИС В.В. Этагенез и синдромы старения //Вопросы геронтологии. Вып. 11. Медико-биологические и социальные аспекты старения. – К., 1989. – С. 38-43.

 

58. ЧЕБОТАРЕВ Д.Ф., ФРОЛЬКИС В.В., МАНЬКОВСКИЙ Н.Б. О путях развития геронтологии //Старение и физиологические системы организма: Труды 2-й Всесоюзной конференции геронтологов и гериатров, 9-11 декабря 1969 г. – К., 1969. – С. 5-18.

 

С Т А Р І Н Н Я

І ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КЛІТИН

 

59. Влияние спермидина и дифторметилорнитина на биосинтез РНК и белка /Фролькис В.В., Мурадян Х.К., Шляховенко В.А., Хоменко А.К. //Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1988. - № 2. – С. 82-85.

 

60. Доклінічне вивчення препаратів геропротекторної дії: Методичні рекомендації /Фролькіс В.В., Кунраш Л.П., Безверха І.С., Заїка М.У., Пантелеймонова Т.М. та ін. – К., 1999. – 25с.

 

61. О связи изменений величины мембранного потенциала и синтеза ДНК, РНК и белка в клетках регенерирующей печени после частичной гепатэктомии /Фролькис В.В., Тураева Н.М., Мурадян Х.К., Левицкий Е.Л. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1981. – Т.91, № 3. – С. 362-364.

 

62. ФРОЛЬКИС В.В. Влияние активации биосинтеза белка на величину мембранного потенциала клеток // Биофизика. – 1974. – Т.ХІХ, № 3. – С. 470-473.

 

63. ФРОЛЬКИС В.В. Влияние ингибиторов биосинтеза белка на развитие гиперполяризации одиночных мышечных волокон // Биофизика. – 1972. – Т. ХVІІ, № 5. – С. 839-843.

 

64. ФРОЛЬКИС В.В. О синтезе гиперполяризующего фактора при активизации генетического аппарата клетки //Докл. АН СССР. – 1981. – Т.259, № 3. – С. 756-758.

 

65. ФРОЛЬКИС В.В. Влияние рентгеновского облучения на развитие гиперполяризации клеток, содержание аденин-нуклеотидов, распределение ионов натрия и калия //Радиобиология. – 1975. – Т. ХV, № 2. – С. 181-184.

 

66. ФРОЛЬКИС В.В. Инверторы – контролируемые геномом внутриклеточные регуляторы состояния плазматической мембраны //Докл. АН России. - 1999. – Т. 324, № 1. – С. 229-233.

 

67. ФРОЛЬКІС В.В. Мембранні механізми старіння // Розвиток фізіології в УРСР за 1986 – 1990 роки: Зб. матеріалів. – К., 1990. – Т.2. – С. 159-160.

 

68. ФРОЛЬКИС В.В. Механизмы старения клеток //Геронтология и гериатрия: Ежегодник. 1970 – 1971: Старение клетки. – К., 1971. – С. 5-22.

 

69. ФРОЛЬКИС В.В. Молекулярная физиология старения // Физиологический журнал. – 1984. – Т.30, № 3. – С. 309-317.

 

70. ФРОЛЬКІС В.В. Нове уявлення про взаємозв’язок функцій клітини та біосинтезу білка //Фізіол. журнал. – 1970. – Т.16, № 2. – С. 221-227.

 

71. ФРОЛЬКИС В.В. Плазматическая мембрана клетки в старости //Физиологический журнал. – 1984. – Т.30, № 5. – С. 559-566.

 

72. ФРОЛЬКИС В.В. Роль инверторов в механизме старения клеток //Проблемы старения и долголетия. – 1993. – Т.3, № 3. – С. 214-227.

 

73. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и функциональная специфика клеток // Вестник АМН СССР. – 1984. - № 3. – С. 9-16.

 

74. ФРОЛЬКИС В.В. Старение клетки // Руководство по геронтологии. – М., 1978. – С. 85-100.

 

75. ФРОЛЬКІС В.В. Функції клітин і біосинтез білка при старінні // Фізіол. журнал. – 1972. – Т.18, № 4. – С. 479-487.

 

76. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н., НОВИКОВА С.Н. Изменения мембранного потенциала гепатоцитов после кровопотери //Физиол. журнал. – 1980. – Т.26, № 2. – С. 201-207.

 

77. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н., СТУПИНА А.С. Влияние ингибиторов биосинтеза белка на продолжительность жизни //Докл. АН СССР. – 1980. – Т.251, № 4. – С. 1009-1011.

 

78. ФРОЛЬКИС В.В., ВАКУЛЕНКО Л.Г., ФРАЙФЕЛЬД В.Э. Бис - (гидроглутамат) кадмий пентагидрат, проявляющий антиаритмическое и гипотензивное действие. Авт. свид. № 1540548. // Бюллетень изобретений. – 1990. - № 4.

 

79. ФРОЛЬКИС В.В., ВАКУЛЕНКО Л.Г., ФРАЙФЕЛЬД В.Э. Координационное соединение кобальта с креатинфосфатом, проявляющее защитное действие на миокард от ишемического повреждения, и способ его получения. Авт. св. № 1385568 // Бюллетень изобретений. – 1988. –

№ 12.

 

80. ФРОЛЬКИС В.В., ДЕЙЛ З., ВЕРХРАТСКИЙ Н.С. Анализ возрастных изменений содержания и интенсивности синтеза белков плазматических мембран //Вопросы геронтологии. Вып. 4. – К., 1982. –

С. 3-14.

 

81. ФРОЛЬКИС В.В., КОБЗАРЬ А.Л., ПАРАМОНОВА Г.И. Роль инверторов в изменении состояния плазматических мембран гепатоцитов при индукции микросомального окисления // Докл. АН России. – 1994. – Т.334, № 6. – С. 785-787.

 

82. ФРОЛЬКИС В.В., КОБЗАРЬ А.Л., ТЮХТИН Г.М. Мембранные механизмы действия тестостерона // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1992. – Т. 113, № 6. – С. 565-567.

 

83. ФРОЛЬКИС В.В., КОРОТОНОЖКИН В.Г. Влияние рентгеновского облучения на развитие гиперполяризации клеток // Радиобиология. – 1972. – Т.ХІІ, № 4. – С. 609-613.

 

84. ФРОЛЬКИС В.В., МАРТЫНЕНКО О.А., РОМАНОВА Т.В. Инверторный механизм развития гиперполяризации нейронов прудовиков разного возраста при действии моноаминов // Журнал АМН України. – 2001. - № 1. – С. 112-120.

 

85. ФРОЛЬКИС В.В., МУРАДЯН Х.К. Нуклеотидная последовательность теломер: принципы „гуанилового триллера” и „цитозинового запрета” // Журнал АМН України. – 1997. – Т.3, № 4. – С. 539-553.

 

86. ФРОЛЬКИС В.В., МУРАДЯН Х.К., ТУРАЕВА Н.М. Влияние гидрокортизона на мембранные потенциалы и синтез фракций РНК в клетках печени // Доклады АН СССР. – 1976. – Т.227. – С. 739-741.

 

87. ФРОЛЬКИС В.В., СТУПИНА А.С. Структура и функция клеток // Биология старения: Руководство по физиологии. – Л., 1982. – С. 213-231.

 

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

ПРИ СТАРІННІ

 

88. Вазоактивные свойства разных классов липопротеинов крови при гиперхолестеринемии и атеросклерозе /Фролькис В.В., Кульчицкий О.К., Новикова С.Н., Сыкало Н.В., Потапенко Р.Л. и др. // Пат. физиология и экспериментальная терапия. – 2000. - № 1. – С. 15-17.

 

89. Влияние янтарной кислоты на функцию и энергетический обмен миокарда в старости /Фролькис В.В., Богацкая Л.Н., Шевчук В.Г. и др. // Терапевтическое действие янтарной кислоты. – Пущино, 1976. – С. 116-118.

 

90. Влияние янтарнокислого натрия на гемодинамику и энергетические процессы в сердце при экспериментальном инфаркте миокарда

/ Фролькис В.В., Богацкая Л.Н., Кульчицкий О.К., Новикова С.Н. // Терапевтическое действие янтарной кислоты. – Пущино, 1976. – С. 63-66.

 

91. Гипоталамические механизмы развития артериальной гипертензии в старости /Фролькис В.В., Безруков В.В., Верхратский Н.С., Пугач Б.В., Рушкевич Ю.Е. и др. // Физиологический журнал. – 1993. – Т.79, № 8. – С. 73-82.

 

92. Гормональная регуляция сердца при старении /Фролькис В.В., Богацкая Л.Н., Вержиковская Н.В., Головченко С.Ф., Шевчук В.Г.

// Кардиология. – 1978. – Т.18, № 12. – С. 24-30.

 

93. Разнолигандные координационные соединения биометаллов с гистидином и аденозин-5-трифосфатом, проявляющие защитное действие на миокард от ишемического повреждения и способ их получения / Фролькис В.В., Манорик П.А., Мхитарян Л.С., Фролькис А.В. и др.

Авт.св. № 1300910 // Комитет по делам изобретений, 1986.

 

94. Роль активации биосинтеза белка в механизме отрицательного хронотропного действия блуждающего нерва и ацетилхолина на сердце /Фролькис В.В., Верхратский Н.С., Шевчук В.Г., Пугач Б.В., Тимченко А.Н. //Физиологический журнал СССР. – 1977. – Т.63, № 12. – С. 1662-1667.

 

95. Роль Вазопрессина в развитии патологии сердечно-сосудистой системы в старости /Фролькис В.В., Головченко С.Ф., Богацкая Л.Н., Духовичный С.М., Пугач Б.В. и др. //Кардиология. – 1976. – Т.16, № 12. – С. 103-110.

 

96. Роль возрастных изменений гипоталамуса в формировании артериальной гипертензии при старении /Фролькис В.В., Безруков В.В., Верхратский Н.С., Пугач Б.В., Рушкевич Ю.Е. и др. // Реабілітація хворих похилого віку із захворюваннями серцево-судинної системи і церебрально-судинною патологією: Матер. конф. – К., 1997. – С. 107-110.

 

97. Сократительная функция и кальций-транспортная система миокарда при старении /Фролькис В.В., Фролькис Р.А., Мхитарян Л.С., Шевчук В.Г. и др. //Физиологический журнал СССР. – 1988. – Т.74, № 2. – С. 224-234.

 

98. ФРОЛЬКИС В.В. Гемодинамический центр, регуляция гемодинамики и возраст //Физиология сердечного выброса. – К., 1970. – С. 117-129.

 

99. ФРОЛЬКИС В.В. Гено-регуляторные механизмы развития атеросклероза и гено-регуляторная терапия // Журнал АМН України. – 1996. – Т.2, № 2. – С. 217-231.

 

100. ФРОЛЬКИС В.В. Гено-регуляторные механизмы развития возрастной патологии сердечно-сосудистой системы //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1989. Возрастная патология сердечно-сосудистой системы. – К., 1989. – С. 3-12.

 

101. ФРОЛЬКИС В.В. Гено-регуляторные механизмы старения – основа развития возрастной патологии //Физиологический журнал. – 1990. – Т.36, № 5. – С. 3-11.

 

102. ФРОЛЬКИС В.В. Изменение реактивности сосудов при старении //Физиологический журнал СССР им. Сеченова. – 1991. – Т.77, № 9. –

С. 48-55.

 

103. ФРОЛЬКИС В.В. Кровообращение и старение // Вестник АМН СССР. – 1982. - № 7. – С. 24-33.

 

104. ФРОЛЬКИС В.В. Механизмы влияния фармакологических веществ на сердечно-сосудистую систему в старости // Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1973. Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы в пожилом и старческом возрасте. – К., 1974. – С. 7-16.

 

105. ФРОЛЬКИС В.В. Нейрогуморальные механизмы развития патологии сердечно-сосудистой системы при старении // Вестник АМН СССР. – 1980. - № 3. – С. 16-22.

 

106. ФРОЛЬКИС В.В. Роль вазопрессина в регуляции функций сердечно-сосудистой системы в старости и развитии её патологии // Вопросы геронтологии. Вып. V. Вазопрессин и патология сердечно-сосудистой системы в старости. – 1983. – С. 77-86.

 

107. ФРОЛЬКИС В.В. Сердечно-сосудистая система и возраст //Актуальные вопросы физиологии кровообращения. – Симферополь, 1980. – С. 147-152.

 

108. ФРОЛЬКИС В.В. Сердечно-сосудистая система и возраст //Возрастная физиология : Руководство по физиологии. – Л., 1975. – С. 109-156.

 

109. ФРОЛЬКИС В.В. Старение сердца //Кардиология. – 1991. – Т.31, № 1. – С. 8-10.

 

110. ФРОЛЬКИС В.В. Экспериментальный анализ развития артериальной гипертензии в старости //Физиологический журнал СССР. – 1988. – Т.74, № 11. – С. 1598-1606.

 

111. ФРОЛЬКИС В.В. Эффекты раздражения сердечных нервов //Физиология кровообращения. Физиология сердца: Руководство по физиологии. – Л., 1980. – С. 350-372.

 

112. ФРОЛЬКИС В.В., БАЗИЛЮК О.В., СЫКАЛО Н.В. Роль эндотелия в возрастных изменениях реактивности сосудов к действию физиологически активных веществ и гипоксии //Проблемы старения и долголетия. – 1993. – Т.3, № 2. – С. 83-90.

 

113. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В. Механизмы развития аритмии в старости // Порушення ритму серця: вікові аспекти: Матеріали Укр. наук. - практ. конф. – К., 2000. – С. 193-196.

 

114. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В., ШЕВЧУК В.Г. Регуляция гемодинамики в старости //Кардиология. – 1974. – Т.14, № 10. – С. 51-59.

 

115. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н. Механизмы развития сердечной недостаточности в старости //Кардиология. – 1976. – Т.16, № 3. – С. 44-51.

 

116. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н., ШЕВЧУК В.Г. Изменение энергетических процессов в миокарде в старости под влиянием янтарной кислоты //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1973: Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы в пожилом и старческом возрасте. – К., 1974. – С. 26-30.

 

117. ФРОЛЬКИС В.В., ВЕРХРАТСКИЙ Н.С., ШЕВЧУК В.Г. Нервная регуляция функции сердца при старении //Физиологический журнал СССР. – 1977. – Т.63, № 8. – С. 1134-1143.

 

118. ФРОЛЬКИС В.В., ГОЛОВЧЕНКО С.Ф., МЕДВЕДЬ В.И. Вазопрессин и сердечно-сосудистая система //Успехи физиол. наук. – 1983. – Т.14, № 2. – С. 56-81.

 

119. ФРОЛЬКИС В.В., ГОЛОВЧЕНКО С.Ф., ПУГАЧ Б.В. Содержание вазопрессина в крови и чувствительность к нему сердечно-сосудистой системы при старении //Физиологический журнал СССР. – 1976. – Т.62,

№ 4. – С. 586-593.

 

120. ФРОЛЬКИС В.В., ИДЛИС А.А., ШЕВЧУК В.Г. Метаболические механизмы влияния блуждающего нерва на сердце //Проблемы общей и клинической физиологии сердечно-сосудистой системы. – К., 1976. – С. 159-170.

 

121. ФРОЛЬКИС В.В., КОНДРАТОВИЧ М.А., СОРЛОНЕНКО И.Н. Влияние восстановления венечного кровотока после дозированного его ограничения на гемодинамику и сократительную способность сердечной мышцы //Кардиология. – 1980. – Т.20, № 8. – С. 88-93.

 

122. ФРОЛЬКИС В.В., КОРКУШКО О.В. Сердечно-сосудистая система //Биология старения : Руководство по физиологии. – Л., 1982. – С. 305-324.

 

123. ФРОЛЬКИС В.В., КОРКУШКО О.В., КОВАЛЕНКО А.Н. Вазопрессин и толерантность к физической нагрузке //Вопросы геронтологии. Вып. V. Вазопрессин и патология сердечно-сосудистой системы в старости. – 1983. – С. 23-27.

 

124. ФРОЛЬКИС В.В., МАТРЕНИЦКИЙ В.Л. Роль инверторов в механизме регуляции функции сердца //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1993. – Т.115, № 2. – С. 115-117.

 

125. ФРОЛЬКИС В.В., ФРОЛЬКИС Р.А. Механизмы взаимосвязи изменений коронарного кровотока и сократительной способности миокарда //Физиология и патофизиология сердца и коронарного кровообращения. – К., 1983. – С. 119-120.

 

126. ФРОЛЬКИС В.В., ФРОЛЬКИС Р.А., МХИТАРЯН Л.С. Возрастные особенности кальцийтранспортных систем мембран в миокарде //Докл. АН СССР. – 1985. – Т. 285. № 5. – С. 1255-1258.

 

127. ФРОЛЬКИС В.В., ШЕВЧУК В.Г. Гемодинамика и её регуляция при старении //Физиологические механизмы старения. – К., 1982. – С. 107-119.

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

ПРИ СТАРІННІ

 

128. Влияние переедания в постнатальном периоде на старение и продолжительность жизни /Фролькис В.В., Григоров Ю.Г., Писарчук К.Л., Медова Б.Я. //Проблемы старения и долголетия. – 1992. – Т.2, № 4. – С. 339-347.

 

129. Влияние электростимуляции гипоталамуса на состав и транскрипционную активность хроматина печени при старении /Фролькис В.В., Мозжухина Т.Г., Рушкевич Ю.Е., Мурадян Х.К., Хилобок И.Ю. //Вопросы мед. химии. – 1986. – Т.32, № 6. – С. 49-52.

 

130. Возрастные особенности регуляции инсулиновой обеспеченности организма /Л.Н. Богацкая, В.В. Фролькис, С.В. Богуш, В.Г. Шевчук //Старение и физиологические системы организма: Труды 2-й Всесоюзн. конф. геронтологов и гериатров, 9-11 декабря 1969 г. – К., 1969. – С. 111-117.

 

131. Изменение электрических свойств клеток под влиянием гормонов при старении /Фролькис В.В., Мартыненко О.А., Танин С.А., Тотт Ш. // Вопросы геронтологии. – К., 1978. – С. 22-31.

 

132. Механизмы изменения инсулиновой обеспеченности организма в старости /Фролькис В.В., Богацкая Л.Н., Кульчицкий О.К. //Проблемы эндокринологии. – 1979. – Т.25, № 2. – С. 80-86.

 

133. ФРОЛЬКИС В.В. Гипоталамические механизмы старения и антистарения // Нейрофизиология. – 1999. – Т.31, № 1. – С. 3-7.

 

134. ФРОЛЬКИС В.В. Гормональная регуляция электрических свойств мембраны клетки //Проблемы эедокринологии. – 1977. – Т.ХХІІІ, № 6. – С. 86-93.

 

135. ФРОЛЬКИС В.В. Нейрогормональные соотношения в старости //Вопросы геронтологии. Вып. 10. Эндокринные механизмы старения и возрастной патологии. – 1988. – С. 4-15.

 

136. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В. Гипоталамические механизмы развития ожирения //Гистогематические барьеры и нейро-гуморальная регуляция. – К., 1981. – С. 241-243.

 

137. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В. Гипоталамо-гипофизарная регуляция //Биология старения: Руководство по физиологии. – Л., 1982. – С. 430-444.

 

138. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В., МУРАДЯН Х.К. Возрастные особенности индуктивного синтеза глюкозо-6-фосфатазы, фруктозо-1,6-дифосфатазы, тирозинаминотрансферазы и триптофанпирролазы при стимуляции гипоталамуса //Вопросы медицинской химии. – 1975. – Т.21. – Вып.4. – С. 400-406.

 

139. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В., МУРАДЯН Х.К. Гіпоталамічна регуляція біосинтезу РНК і білка при старінні //Фізіологічний журнал. – 1978. – Т.24. - № 5. – С. 627-633.

 

140. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н., БОГУШ С.В. Возрастные особенности секреции инсулина при сахарных нагрузках //Первая научная конференция АН БССР по итогам 1969 г. – Минск, 1970. – С. 67-68.

 

141. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н., ВЕРХРАТСКИЙ Н.С. Содержание и обмен катехоламинов в старости //Проблемы эндокринологии. – 1975. – Т.21, № 2. – С. 32-38.

 

142. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н., ВЕРЖИКОВСКАЯ Н.В. Взаимодействие гипоталамо-гипофизарной системы и щитовидной железы в различные возрастные периоды // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1978. – Т.86, № 8. – С. 133-137.

 

143. ФРОЛЬКИС В.В., ВЕРЖИКОВСКАЯ Н.В., ВАЛУЕВА Г.В. Возрастные особенности обмена тиреоидных гормонов и чувствительность к ним тканей // Проблемы эндокринологии. – 1974. – Т.20, № 4. – С. 98-103.

 

144. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н., КУЛЬЧИЦКИЙ О.К. Поджелудочная железа //Биология старения: Руководство по физиологии. – Л., 1982. – С. 509-519.

 

145. ФРОЛЬКИС В.В., КВИТНИЦКАЯ-РЫЖОВА Т.Ю., ДУБИЛЕЙ Т.А. Вазопрессин, гипоталамо-нейрогипофизарная система и старение //Проблемы старения и долголетия. – 1998. – Т.7, № 1. – С. 80-97.

 

146. ФРОЛЬКИС В.В., КОБЗАРЬ А.Л., СОКОЛОВА О.В. Инверторный механизм гормональной регуляции Na, К-АТФазы // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1996. – Т.122, № 7. – С. 9-11.

 

147. ФРОЛЬКИС В.В., КОРКУШКО О.В., БОГАЦКАЯ Л.Н. Инсулиновая обеспеченность организма в старости //Инсулиновая обеспеченность организма в старости. – К., 1977. – С. 5-34.

 

 

148. ФРОЛЬКИС В.В., ЧЕБОТАРЁВ Д.Ф. Сахарный диабет //Руководство по гериатрии. – К., 1982. – С. 249-265.

 

149. ФРОЛЬКИС В.В., ШКАПЕНКО А.Л. Инсулинзависимый синтез активатора Na, К-АТФазы плазматических мембран гепатоцитов и его возрастные изменения // Докл. АН СССР. – 1990. – Т.315, № 1. – С. 249-252.

 

 

МЕХАНІЗМИ СТАРІННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

 

150. Роль возрастных изменений нейрогуморальной регуляции в развитии патологии сердечно-сосудистой системы /Фролькис В.В., Безруков В.В., Вержиковская Н.В., Шевчук В.Г. и др. //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1976: Умственный труд и активное долголетие.–К.,1976.–С. 29-43.

 

151. ФРОЛЬКИС В.В. Влияние ингибиторов биосинтеза белка на развитие гиперполяризации нейтронов сенсомоторной области коры, вызванной норадреналином и серотонином //Докл. АН СССР. – 1972. – № 1. – С. 494-495.

 

152. ФРОЛЬКИС В.В. Возрастные изменения нейрогуморальной регуляции. Гл. 23 //Руководство по геронтологии. – М., 1978. – С. 309-327.

 

153. ФРОЛЬКИС В.В. Возрастные особенности нейрогуморальной регуляции //Возрастная физиология: Руководство по физиологии. – Л., 1975. – С. 375-407.

 

154. ФРОЛЬКИС В.В. Гемодинамический центр и возрастные особенности нервной системы //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1971: Атеросклероз сосудов головного мозга. – К., 1971. – С. 352-356.

 

155. ФРОЛЬКИС В.В. Интегративная деятельность мозга в старости //Вопросы геронтологии. Вып.8. Старение и болезни. – К., 1986. – С. 25-31.

 

156. ФРОЛЬКИС В.В. Нейрогуморальная регуляция и адаптационные механизмы в процессе старения //Адаптационные процессы в организме при старении. – Минск, 1977. – С. 3-21.

 

157. ФРОЛЬКИС В.В. Нейрогуморальные механизмы старения // Биологические проблемы старения. – М., 1984. – С. 172-216.

 

158. ФРОЛЬКИС В.В. Нейтрофические механизмы старения //Физиологический журнал. – 1984. – Т.30, № 1. – С. 73-80.

 

159. ФРОЛЬКИС В.В. О механизмах саморегуляции гемодинамики в старости //Современные проблемы регуляции кровообращения. – К., 1976. – С. 197-206.

 

160. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и стресс-возраст-синдром //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1990: Превентивная геронтология и гериатрия. – К., 1991. – С. 53-62.

 

161. ФРОЛЬКИС В.В. Старение нейрона //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1983: Нервная система и старение. – К., 1983. – С. 21-27.

 

162. ФРОЛЬКИС В.В. Стресс-возраст-синдром //Физиологический журнал. – 1991. – Т.37, № 3. – С. 3-11.

 

163. ФРОЛЬКИС В.В. Центральная нервная система и регуляция функций при старении // Молекулярные и функциональные основы онтогенеза. – М., 1970. – С. 250-267.

 

164. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В. Общая физиология головного мозга //Биология старения: Руководство по физиологии. – Л., 1982. – С. 403-425.

 

165. ФРОЛЬКИС В.В., БЕЗРУКОВ В.В. Старение центральной нервной системы //Физиология человека. – 1978. – Т.4, № 4. – С. 596-619.

 

166. ФРОЛЬКИС В.В., БУРЧИНСКИЙ С.Г., РУШКЕВИЧ Ю.Е. Возрастные предпосылки развития паркинсонизма: Обзор //Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1988. – Т.88, № 9. – С. 137-145.

 

167. ФРОЛЬКИС В.В., ГОРБАНЬ Е.Н., МОРОЗ Е.В. Нервная регуляция функций эндокринных желез в старости //Докл. АН СССР. – 1989. – Т.306,

№ 6. – С. 1507-1511.

 

168. ФРОЛЬКИС В.В., ПОВОРОЗНЮК В.В., ЕТУШЕНКО О.А. Экспериментальный остеопороз (модели, механизмы развития возрастного остеопороза) // Проблеми остеології. – 1999. – Т.2, №3. – С. 4-22.

 

169. ФРОЛЬКИС В.В., ТАНИН С.А. Возрастные особенности скорости аксоплазматического тока веществ в передних корешках спинного мозга // Молекулярные и клеточные механизмы старения: Матер. Всесоюзн. симпозиума. – М., 1981. – С. 172-173.

 

170. Центральная нервная регуляция сердечно-сосудистой, эндокринной систем и двигательного аппарата при старении /Фролькис В.В., Безруков В.В., Генис Е.Д., Дупленко Ю.К., Танин С.А. // Ведущие факторы онтогенеза. – К., 1972. – С. 93-122.

 

АДАПТАЦІЙНО-РЕГУЛЯТОРНА ТЕОРІЯ СТАРІННЯ.

ПРОФІЛАКТИКА СТАРІННЯ

 

171. Антиоксиданты как антиаритмические средства /Фролькис В.В., Фролькис Р.А., Дубур Г.Я., Хмелевский Ю.В. и др. //Физиологический журнал. – 1986. – Т. 32, № 1. – С. 24-32.

 

172. Геропротекторы как гравипротекторы? /Фролькис В.В., Мурадян Х.К., Тимченко А.Н., Жеребицкая Е.Н., Лымарева А.А. //Космічна наука і технол. – 1997. - № 3/4. – С. 28-33.

 

173. Дислипопротеинемии и дисаполипопротеинемии в старости /Фролькис В.В., Богатская Л.Н., Новикова С.Н., Мозжухина Т.Г., Кульчицкий Р.И. и др. // Проблемы старения и долголетия. – 1994. – Т.4, № 3-4. – С. 284-295.

 

174. Ингибиторы биосинтеза белка как средство увеличения продолжительности жизни в эксперименте /Фролькис В.В., Богацкая Л.Н., Ступина А.С., Мурадян Х.К., Тимченко А.Н. и др. //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1979.: Продление жизни: прогнозы, механизмы, контроль. – К., 1979. – С. 156-163.

 

175. Сорбционные методы в профилактике ускоренного старения и коррекции нарушений липидного обмена у пожилых людей /Фролькис В.В., Парамонова Г.И., Коркушко О.В., Шатило Т.В. // Прискорене старіння та шляхи його профілактики: Матер. 2-ої наук.-практ. конф.; 18-19 жовтня 2001 р., м. Одеса . – К., 2001. – С. 41-49.

 

176. ФРОЛЬКИС В.В. Адаптационно-регуляторная теория возрастного развития // Изв. АН. Серия „Биология”. – 1992. - № 4. – С. 631-634.

 

177. ФРОЛЬКИС В.В. Адаптационно-регуляторная теория старения //9-й международн. конгр. геронтологов. Т.1. – К., 1972. – С. 44-49.

 

178. ФРОЛЬКИС В.В. Биологические предпосылки увеличения продолжительности жизни //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1975: Биологические возможности увеличения продолжительности жизни. – К., 1976. – С. 7-19.

 

179. ФРОЛЬКИС В.В. Биология старения: прогнозы, вопросы и надежды //Проблемы старения и долголетия. – 1996. – Т.6, № 3-4. – С. 119-136.

 

180. ФРОЛЬКИС В.В. Биология старения – 40 лет спустя //Проблемы старения и долголетия. – 1998. – Т.7, № 3. – С. 207-214.

 

181. ФРОЛЬКИС В.В. Возрастная патология: единый механизм и генорегуляторная терапия // Лікування та діагностика. – 1997. – № 2. – С. 6-7.

 

182. ФРОЛЬКИС В.В. Гено-регуляторная гипотеза старения //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1977: Генетические механизмы старения. – К., 1977. – С. 7-18.

 

183. ФРОЛЬКІС В.В. Геронтологія на межі тисячоліть //Науковий світ. – 1998. - № 5. – С. 10-13.

 

184. ФРОЛЬКІС В.В. Геронтологія: прогнози і гіпотези //Вісник НАН України. – 1999. - № 7. – С. 28-40.

 

185. ФРОЛЬКИС В.В. Геронтология: прогнозы и гипотезы //Журнал АМН України. – 1998. – Т.4, № 3. – С. 432-448.

 

186. ФРОЛЬКИС В.В. Ещё раз об адаптационно-регуляторных механизмах старения //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1979: Продление жизни: прогнозы, механизмы, контроль. – К., 1979. – С.55-68.

 

187. ФРОЛЬКІС В.В. Крізь терени старіння до заповітної зірки довголіття // Пульсар. – 1999. - № 2. – С. 9-16.

 

188. ФРОЛЬКИС В.В. Механизмы долголетия // Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1972: Долгожители. – К., 1973. – С. 26-33.

 

189. ФРОЛЬКИС В.В. Механизмы изменения реактивности организма в старости //Актуальные проблемы современной физиологии. – К., 1986. –

С. 240-243.

 

190. ФРОЛЬКИС В.В. Об образовании гиперпопуляризующего фактора при активизиции биосинтеза белка в клетках печени // Физиологический журнал. – 1980. – Т.26. № 4. – С. 558-560.

 

191. ФРОЛЬКИС В.В. Правда, а не „возвышающий обман” //Вісник НАН України. – 1999. - № 12. – С.58.

 

192. ФРОЛЬКИС В.В. Процессы витаукта и старения. Адаптация и дезадаптация //Старение и адаптация. – К., 1980. – С. 159-161.

 

193. ФРОЛЬКИС В.В. Процессы приспособления при старении. Гл.22 //Руководство по геронтологии. – М., 1978. – С. 297-308.

 

194. ФРОЛЬКИС В.В. Процессы саморегуляции и механизмы старения //Вестник АМН СССР. – 1986. - № 10. – С. 8-15.

 

195. ФРОЛЬКИС В.В. Пути изучения механизмов старения. Сто вопросов //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1986: Нейрогуморальная регуляция и лекарственная терапия в старости. – К., 1986. – С. 3-17.

 

196. ФРОЛЬКИС В.В. Регуляция дыхания в старости //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1974: Дыхание, газообмен и гипоксическое состояние в пожилом и старческом возрасте. – К., 1975. – С. 17-30.

 

197. ФРОЛЬКИС В.В. Роль процессов регулирования и приспособления в механизме старения (адаптационно-регуляторная терапия) // Ведущие проблемы советской геронтологии. – К., 1972. – С. 55-85.

 

198. ФРОЛЬКИС В.В. Роль украинских учёных в развитии современной геронтологии //Физиологический журнал. – 1987. – Т.33, № 5. – С. 29-36.

 

199. ФРОЛЬКИС В.В. Синдромы старения //Вестник АМН СССР. – 1990. - № 1. – С. 8-13.

 

200. ФРОЛЬКИС В.В. Системный подход, саморегуляция и механизмы старения //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1985: Старение: механизмы, патология, образ жизни. – К., 1985. – С. 12-23.

 

201. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и антистарение //Международный медицинский журнал. – 1998. – Т.4, № 4. – С. 6-11.

 

202. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и болезни //Физиологический журнал . – 1981. – Т.27, № 3. – С. 413-418.

 

203. ФРОЛЬКИС В.В. Старение и механизмы трудовой реабилитации //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1988: Трудовая реабилитация пожилых. – К., 1988. – С. 15-21.

 

204. ФРОЛЬКІС В.В. Старіння і відновні процеси //Фізіологічний журнал. – 1975. – Т.21, № 1. – С. 9-15.

 

205. ФРОЛЬКИС В.В. Что век грядущий нам готовит? Надежды и прогнозы //Академіки про медицину, час і про себе: Збірник інтерв’ю. – К., 2000. – С. 140-146.

 

206. ФРОЛЬКИС В.В. Экспериментальные пути увеличения продолжительности жизни. Гл.9. // Руководство по геронтологии. – М., 1978. – С. 119-127.

 

207. ФРОЛЬКИС В.В. Этагенез = онтогенез + мезогенез + геронтогенез долголетия //Проблемы старения и долголетия. – 1993. – Т.3, № 4.– С. 291-301.

 

208. ФРОЛЬКИС В.В., БОГАЦКАЯ Л.Н., СТУПИНА А.С. Сравнительная характеристика некоторых воздействий на продолжительность жизни //Геронтология и гериатрия: Ежегодник, 1975: Биологические возможности увеличения продолжительности жизни. – К.,1976. – С.138-150.

 

209. ФРОЛЬКИС В.В., ГОЛИГОРСКИЙ М.С. Регуляция водно-солевого обмена при хронической почечной недостаточности // Врачебное дело. – 1976. - № 3. – С. 154-155.

 

210. ФРОЛЬКИС В.В., ГОЛОВЧЕНКО С.Ф., ЗАМОСТЯН В.П. Механизмы саморегуляции мышечной деятельности и её вегетативного обеспечения //Физическая культура в режиме труда и отдыха. – К., 1971. – С. 121-124.

 

211. ФРОЛЬКИС В.В., МАЛЬДЕНБЛАТ Л.Ш. Возрастные особенности регуляции индуктивного синтеза тирозин – аминотрансферазы печени //Докл. АН СССР. – 1970. – Т.193, № 6. – С. 1426-1428.

 

212. ФРОЛЬКИС В.В., МУРАДЯН Х.К. Биологические предпосылки и экспериментальные поиски пути продления жизни // Кибернетика живого: Человек в разных аспектах. – М., 1985. – С. 149-165.

 

213. ФРОЛЬКИС В.В., МУРАДЯН Х.К. Математическая модель летальности //Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1988. - № 10. – С.84.

 

214. ФРОЛЬКИС В.В., МУРАДЯН Х.К. Продление жизни в эксперименте //Физиологические механизмы старения. – К., 1982. – С. 157-186.

 

215. ФРОЛЬКИС В.В., ПАРАМОНОВА Г.И., ШАПОШНИКОВ В.М. Влияние гетерохронного парабиоза на активность ферментов микросомального окисления печени //Докл. АН России. – 1996. – Т.347, № 6. – С. 625-628.

 

216. ФРОЛЬКИС В.В., ФРОЛЬКИС Р.А. Геронтология на рубеже веков //Журн. АМН України. – 1997. – Т.3, № 1. – С. 3-18.

 

217. ФРОЛЬКИС В.В., ЧЕБОТАРЕВ Д.Ф., ГРИГОРОВ Ю.Г. Особенности питания и состояние здоровья людей старших возрастов при физиологическом старении //Вопросы питания. – 1976. - № 6. – С. 22-31.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ В.В. ФРОЛЬКІСА

 

218. АКАДЕМІКУ НАН і АМН України В.В. Фролькісу – 75 років //Журнал АМН України. – 1999. - № 2. – С. 188-190.

 

219. АМОСОВ Н.М. Душа учёного и человека // Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 19-23.

 

220. АМОСОВ Н.М. Душа учёного и человека //Лікування та діагностика. – 2001. - № 4. – С. 56-57.

 

221. ДУПЛЕНКО Ю.К. Путь учёного // Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 64-72.

 

222. БЕЗРУКОВ В.В. Академик Фролькис : вклад в развитие геронтологии / В. Безруков, Ю. Дупленко, О. Кульчицкий // Doctor. - 2002. - N2. - C. 81-83.

 

223. БУДЬТЕ доброжелательны: секреты долголетия от академика Фролькиса //Киевские ведомости. – 2003. – 6 февраля. – С.7.

 

224. ВАЛУЄВА Л., МОЙСЕЄВ В. Академік Володимир Фролькіс: „Кожен день, як маленьке життя”: До 80-річчя від дня народження //Ваше здоров’я. – 2004. – 30 січня – 5 лютого. – С.3.

 

225. [ В.В. ФРОЛЬКИС ] // Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. – Львів, 2004. – С. 295.

 

226. В.В. ФРОЛЬКИС: До 75-річчя від дня народження //Фармакол. вісник. – 1999. - № 1. – С. 2-3.

 

227. ВИЛЕНСКИЙ Ю. Антистарение по академику Фролькису //Киевские новости. – 1999. – 30 января. – С.13.

 

228. ВИЛЕНСКИЙ Ю.Г. Владимир Фролькис. Сердце и сосуды в зеркале физиологии //Серце і судини. – 2009. - № 4. – С. 108-110.

 

229. ВИЛЕНСКИЙ Ю.Г. Музей академика Фролькиса //Асклепий. – 2002. - № 2. – С. 62-64.

 

230. ВИЛЕНСКИЙ Ю.Г. Печальный оптимист // Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 58-62.

 

231. ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ ФРОЛЬКИС: Интервью //Академіки про медицину, час і про себе: Зб. Інтерв’ю. – К., 2000. – С. 108-121.

232. ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ ФРОЛЬКИС: Некролог //Проблемы старения и долголетия. – 1999. – Т.8, № 4. – С. 441-442.; порт.

 

233. ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ ФРОЛЬКИС: Учёный и человек. Глазами друзей и коллег. Хроника жизни т творчества. Библиография. Публицистика. Афоризмы / Национальная Академия наук Украины. Академия медицинских наук Украины. – К.: Авиценна, 2002. – 168 с.

 

234. ВОЗИАНОВ А.Ф. Воспоминания о В.В. Фролькисе // Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 12-18.

 

235. ВОЗИАНОВ А. Воспоминания о В.В. Фролькисе // Лікування та діагностика. – 2001. - № 4. – С. 53-56.

 

236. ВОЛОДИМИР ВЕНІАМІНОВИЧ ФРОЛЬКІС: До 75-річчя з дня народження //Український кардіологічний журнал. – 1999. - № 2. – С. 80-82.

 

237. ДУБСКАЯ И. „Академик Владимир Фролькис сделал многое для того, чтобы помочь людям отодвинуть старость”. Так коллеги говорили вчера о великом ученом-геронтологе, открывая в честь 80-летия со дня его рождения мемориальную доску //Факты. – 2004. – 28 января. – С.2.

 

238. ЗОЗУЛЯ Ю.А. Эталон интеллекта и творчества //Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 30-33.

 

239. К 70-ЛЕТИЮ академика АН и АМН Украины В.В. Фролькиса //Проблемы старения и долголетия. – 1994. - № 1. – С. 135-137.

 

240. КАЛИТА В. Чому ми живемо менше за інших?: Інтерв’ю з В. Фролькісом (незадовго до його кончини) //Ваше здоров’я. – 2001. – 2 листопада. – С.13.

 

241. КОСТЮК П.Г. Как всегда с нами //Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 24-25.

 

242. КОСТРИЦЯ М. „Людина повинна жити довго і у творчому горінні” //Вільне слово. – 2004. - № 5. – 30 січня. – С.10.

 

243. КУНДИЕВ Ю. ... как по живому следу: К 80-летию академика В.В. Фролькиса //Лікування та діагностика. – 2004. - № 1. – С. 59-61.

 

244. КУНДИЕВ Ю.И. Мы его не уберегли //Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 26-29.

 

245. КУРОЛЕНКО Н. Человек, которому везло. Когда его не утвердили в профессорском звании, он сел и написал свою первую книгу (Владимир Вениаминович Фролькис (1924 – 1999) //Киевские ведомости. – 2007. – 1 февраля. – С.8.

 

246. ЛУКЬЯНЧУК Г. Выдающийся учёный [Владимир Вениаминович Фролькис] //Вечерний Житомир. – 2006. – 27 июля. – С.7. – (Из истории нашего края).

 

247. МЕДВЕДЬ В.И. Жизнь как любовь. Любовь как принцип жизни //Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 48-57.

 

248. ПАТОН Б.Е. Чудесный сплав //Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 6-11.

 

249. Поворознюк В. Промені серця: В.В. Фролькіс / В. Поворознюк // Мистецтво лікування. - 2004. - N1. - C. 88-89.

 

250. Розенбаум М.Д. Интеллектуальная активность и долголетие (памяти академика Владимира Фролькиса) / М. Д. Розенбаум, Л. Н. Греченкова, С. В. Греченков // Лікарська справа. - 2009. - N 1/2. - C. 80-94.

 

251. ТРАХТЕНБЕРГ И. Качество жизни переходит в её количество: К 80-летию со дня рождения В.В. Фролькиса //Здоров’я України. – 2004. - № 1-2. – січень. – С. 40-41.

 

252. ТРАХТЕНБЕРГ И.М. Слово о друге // Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 34-40.

 

253. ТРАХТЕНБЕРГ І. Фролькіс – це була епоха // Дзеркало тижня. – 2000. – 30 вересня. – С.11.

 

254. Фролькис В.В. // Клиническая геронтология. - 2003. - № 3. - C. 69-70.

 

255. ФРОЛЬКИС В.В. Интервью с вице-президентом АМН Украины акад. В.В. Фролькисом //Лікування та діагностика. – 1998. - № 4. – С. 2-7.

 

256. ФРОЛЬКИС В.В. Что век грядущий нам готовит? Надежды и прогнозы //Академіки про медицину, час і про себе. – К., 2000. – С.140-146.

 

257. ФРОЛЬКИС ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ: К 75-летию со дня рождения //Медицинские вести. – 1998. - № 4. – С. 48.

 

258. ФРОЛЬКИС ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ (1924 – 1999) родился в г. Житомире //Академіки про медицину, час і про себе. – К., 2000. – С.108-121.

 

259. ФРОЛЬКІС ВОЛОДИМИР ВЕНІАМІНОВИЧ (1924 – 1999) //Визначні імена у світовій медицині /Під ред. О.А. Грандо. – К., 2001. – С. 97.

 

260. ФРОЛЬКІС ВОЛОДИМИР ВЕНІАМІНОВИЧ // Грандо О.А. Визначні імена в історії української медицини. – К., 1997. – С. 162-163.

 

261. ФУРМАНОВ Ю.А. В.В. // Владимир Вениаминович Фролькис. Учёный и человек. – К., 2002. – С. 41-47.

 

262. ЩЕГЛОВ В. Феномен академіка Фролькіса //Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 квітня. – С.14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

Амосов Н.М. – 219,220

Аринчин Н.И. - 26

Аршавский И.А. – 26,34

Базилюк О.В. - 112

Безверха І.С. - 60

Безруков В.В. – 15,16, 35,91,96,113,114,136,137,138,139,150,164,165,170, 222

Bezrukov V.V. – 23,25

Бежанян С.А. – 35

Богацкая Л.Н. – 76,77,89,90,92,95,115,116,132,140,141,142,144,147,173,174,208,

Богуш С.В. – 130,140

Бурчинский С.Г. - 166

Вакуленко Л.Г. – 78,79

Валуева Г.В. – 143

Валуєва Л. - 224

Вержиковская Н.В. – 92,142,143,150

Верхратский Н.С. – 80,91,94,96,117,141

Виленский Ю. – 227

Виленский Ю.Г. – 228,229,230

Возианов А.Ф. – 234,235

Ганіткевич Я. - 225

Генис Е.Д. – 170

Голигорский М.С. - 209

Головченко С.Ф. – 92,95,118,119,210

Горбань Е.Н. – 167

Грандо О.А. – 259,260

Григоров Ю.Г. – 128,217

Дейл З. – 80

Дубилей Т.А. – 145

Дубская И. - 237

Дубур Г.Я. - 171

Дупленко Ю.К. – 170,221

Духовичный С.М. – 95

Етушенко О.А. – 168

Жеребицкая Е.Н. - 172

Заїка М.У. – 60

Замостян В.П. – 210

Зозуля Ю.А. - 238

Идлис А.А. – 120

Калита В. - 240

Квитницкая-Рыжова Т.Ю. - 145

Кобзарь А.Л. – 81,82,146

Коваленко - 123

Кондратович М.А. – 121

Коркушко О.В. – 122,123,147,175

Коротоножкин В.Г. – 83

Костриця М. - 242

Костюк П.Г. - 241

Кульчицкий К.И. – 17,132,

Кульчицкий О.К. - 144

Кульчицкий О.К. – 15,88,90

Kulchitsky O.K. – 25

Кульчицкий Р.И. – 173

Кундиев Ю. – 243

Кундиев Ю.И. - 244

Кунраш Л.П. – 60

Куроленко Н. - 245

Ланцетова А.С. – 1

Левицкий Е.Л. – 61

Лукьянчук Г. - 246

Лымарева А.А. – 172

Мальденблат Л.Ш. - 211

Манорик П.А. - 93

Маньковский Н.Б. – 1,27,58

Мартыненко О.А. – 84,131

Матреницкий В.Л. - 124

Медведь В.И. – 118,247

Медова Б.Я. - 128

Милько В.Н. – 17,

Минц А.Я. – 27

Мозжухина Т.Г. – 129,173

Мойсеєв - 224

Мороз Е.В. - 167

Мурадян Х.К. – 18,19,59,61,85,86,129,138,139,172,174,212,213,214

Muradian K.K. - 24

Мхитарян Л.С. – 93,97,126

Никитин В.Н. – 36

Новикова С.Н. – 76,88,90,173

Пантелеймонова Т.М. – 60

Парамонова Г.И. – 81,175,215

Патон Б.Е. - 248

Перский Е.Э. – 36

Писарчук К.Л. – 128

Поворознюк В. - 249

Поворознюк В.В. – 168

Потапенко Р.Л. – 88

Пугач Б.В. – 91,94,95,96,119

Розенбаум М.Д. - 250

Романова Т.В. – 84

Рушкевич Ю.Е. – 91,96,129,166

Сачук Н.Н. – 1

Соколова О.В. - 146

Сорлоненко И.Н. - 121

Ступина А.С. – 77,87,174,208

Сыкало Н.В. – 88,112

Танин С.А. – 131,169,170

Тимченко А.Н. – 94,172,174

Тотт Ш. – 131

Трахтенберг И. – 251

Трахтенберг И.М. - 252

Трахтенберг І. - 253

Тураева Н.М. – 61,86

Тюхтин Г.М. - 82

Утерская Л.А. – 36

Фрайфельд В.Э. – 78,79

Фролькис А.В. - 93

Фролькис В.В. –1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,26,27,28,30,31,

32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,

53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,76,

77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,92,94,95,96,

97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,

112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,

126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,140,

141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,

155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,

169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,

185,186,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,

200,201,202,203,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,

215,216, 217,231, 255, 256

Фролькіс В.В. - 13,41,60,67,70,75,139,183,184,187,204

Frolkis V.V. – 21,22,23,24,25,

Фролькис Р.А. – 97,125,126,171,216

Фурманов Ю.А. - 261

Хилобок И.Ю. – 129

Хмелевский Ю.В. - 171

Хоменко А.К. - 59

Чеботарёв Д.Ф. – 1,20,27,30,58,148,217

Шапошников В.М. - 215

Шатило Т.В. - 175

Шевчук В.Г. – 16, 89, 92, 94, 97,114,116,117,120,127,130,150

Шкапенко А.Л. - 149

Шляховенко В.А. - 59

Щеглов В. – 262

 

З М І С Т

 

Від укладачів.............................................................................................3

 

Видатний фізіолог та геронтолог ............................................................................4

 

Бібліографія наукових праць В.В. Фролькіса

 

Монографії....................................................................................................................7

 

Видання, які вийшли за редакцією В.В. Фролькіса.............................................8

 

Наукові праці у збірках статей та фахових медичних виданнях........................9

 

Фізіологічні механізми старіння.....................................................................9

 

Старіння і функціональна специфіка клітин.............................................11

 

Серцево-судинна система при старінні.......................................................14

 

Особливості ендокринної системи при старінні........................................18

 

Механізми старіння нервової системи.........................................................20

 

Адаптаційно-регуляторна теорія старіння. Профілактика старіння...22

 

Література про життя і діяльність В.В. Фролькіса.............................................26

 

Іменний покажчик.....................................................................................................30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біобібліографічне видання

 

 

 

Фролькіс Володимир Веніамінович -

видатний фізіолог та геронтолог

(1924 – 1999 рр.)

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

Редактор: І.П. Смалюх,

заступник директора

Житомирської ОНМБ

 

 

Укладач: Т.В. Домс,

бібліограф ВНМІ

 

 

Відповідальний А.В. Осика,

за випуск: директор Житомирської ОНМБ

 

 

Комп’ютерний Т.В. Домс,

набір бібліограф ВНМІ