Положення про порядок проведення атестації

                                                                                                                                                                                                       Додаток                                                                                                                                                                             

 до наказу ДОЗ ОДА                                                                                                                                                                         

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  порядок  проведення  атестації   працівників

бібліотек галузі охорони здоровя  Житомирської  області

І.   ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1.          Атестація  працівників бібліотек галузі  охорони  здоров’я – визначення  їхньої  відповідності  займаній  посаді,  рівню  кваліфікації, залежно  від  якого  та  стажу  бібліотечної  роботи  встановлюється  кваліфікаційна  категорія  та  відповідний  посадовий  оклад  (ставка  заробітної  плати)  в  межах  схеми  посадових  окладів.

1.2.          Атестація  бібліотечних працівників проводиться відповідно до  Закону  України  „Про бібліотеки  і  бібліотечну  справу”,  „Положення  про  проведення атестації  працівників  підприємств,  організацій та закладів галузі  культури”(із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства культури №38 від 13.09. 2010 р. та №517 від 13.06.2013 р.), інших  чинних нормативно-правових  актів  культури,  бібліотечної  справи  а  також  цього  Положення з метою активізації  їхньої  творчої професійної діяльності, підвищення  ділової  кваліфікації, якісної роботи  та  відповідальності за  результати  праці.

1.3.          Атестація базується на принципах демократизму, загальності, систематичності, колегіальності, доступності, гласності, неперервності самовдосконалення, морального і матеріального заохочення, дотримання яких забезпечує об’єктивне доброзичливе ставлення до працівників, що атестуються.

1.4.          Атестації підлягають працівники обласної наукової медичної бібліотеки Житомирської обласної ради  відповідно до переліку посад які підлягають атестації, наведеного у додатку №9 колективного договору.

1.5.          Атестації підлягають працівники бібліотек  лікувально-профілактичних установ та медичних навчальних закладів Житомирської області.

1.6.          Атестації  не  підлягають:

-         працівники,  які  відпрацювали  на  відповідній посаді менше   одного року;

-         вагітні жінки;

-         працюючі  за  сумісництвом;

-         одинокі матері  або одинокі батьки,  які мають дітей віком до
чотирнадцяти років;

-         працівники,  які  перебувають  у  відпустках  по  вагітності,  пологах  і  догляду  за  дитиною  (підлягають  атестації  не  раніше,  ніж  через  1  рік  після  виходу  на  роботу).

1.7.          Працівники,  які  працюють  на  умовах  строкового  трудового  договору,  проходять  атестацію  за  власним  бажанням.

1.8.          Директор  та  заступник директора   обласної  наукової  медичної  бібліотеки  ЖОР атестуються  в  Національній  Науковій  Медичній  Бібліотеці України.

ІІ.   ВИДИ  АТЕСТАЦІЇ  ТА  ЇЇ  ПЕРІОДИЧНІСТЬ

2.1.          Атестація працівників бібліотек системи охорони здоров’я  Житомирської  області організовується та проводиться Департаментом охорони здоров’я Житомирської ОДА та обласною науковою медичною бібліотекою ЖОР на підставі відповідного наказу.

2.2.          Атестація  проводиться  один  раз  на  п’ять  років.

2.3.          Повторна  атестація  проводиться  не   пізніше,  ніж  через  рік   у разі прийняття рішення:

-         про  невідповідність працівника займаній  посаді; 

-         про  відповідність  займаній  посаді  за  умови  виконання  рекомендацій  відносно підвищення  кваліфікації  певного  професійного  напрямку;

-         про зниження  працівником в  міжатестаційний  період  рівня  своєї  професійної  діяльності  (за  наявності  аргументованого  подання  керівника  лікувального  закладу,  директора  ОНМБ ЖОР).

     Для  осіб,  які  раніше  не  атестувалися,  атестація  допускається  за  умови  роботи  в  даній  бібліотеці  не  менше  одного  року.

2.4.          Для працівників ОНМБ ЖОР категорії працівників, які підлягають атестації та періодичність її проведення визначаються колективним договором.

2.5.          Перелік  орієнтовних  питань, що виносяться на  атестацію,  доводяться  до  відома  працівників,  які  підлягають  атестації,  не  пізніше,  чим  за  2 місяці  до  її  початку.

ІІІ.   ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ   АТЕСТАЦІЇ

3.1.          Атестація  працівників медичних  бібліотек  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  якої  формується  з  представників   департаменту  охорони  здоров’я  облдержадміністрації,  обкому  профспілки  працівників  охорони  здоров’я,  адміністрації  ОНМБ ЖОР,  профспілкової  організації.

3.2.          Її кількість,  персональний  склад  і  строки  проведення  атестації  працівників  медичних  бібліотек  визначаються  і  затверджуються  наказом  департаменту  охорони  здоров’я  облдержадміністрації.

3.3.          На  кожного  працівника, що підлягає атестації, готується  атестаційний  лист  в  двох  примірниках.

3.4.          Керівником (в ОНМБ ЖОР - директором бібліотеки (завідуючим відділу)) спільно з профспілковою  організацією  на  кожного  працівника,  що підлягає  атестації,  складається  характеристика,  де  надається  всебічна  та  об’єктивна  оцінка  результатів  його  праці  з  урахуванням  функціональних  обов’язків,  досвіду  роботи,  професійної  компетентності,  а  також    надаються  необхідні  рекомендації  відносно  підвищення  ефективності  його  праці.  Характеристика   підписується завідуючим відділу або директором ОНМБ.

3.5.          Характеристика  на  працівника  та  атестаційний  лист  з  результатами  попередньої  атестації  подається   до атестаційної  комісії.  Працівник,  який  атестується,  повинен  бути  ознайомлений  зі  своєю  характеристикою  (під  підпис)  не  пізніше,  ніж  за  тиждень  до  початку  атестації.

3.6.          Працівник подає до атестаційної комісії самозвіт та документи, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня.

3.7.          Атестаційна  комісія  на  засіданні  розглядає  представлені  матеріали  та  заслуховує  повідомлення  керівника  ОНМБ  про  роботу  працівника,  що  атестується,  а  також  заслуховує  самого  працівника.

3.8.          Методист  ОНМБ представляє працівника бібліотеки ЛПЗ ( медичного навчального закладу), коротко характеризує його роботу та її результати.

3.9.           У  разі  відсутності  працівника  на  засіданні  атестаційної  комісії атестація не проводиться. Працівник повідомляється про перенесення атестації на інший день не пізніше ніж за 2 місяці до її проведення.   

В  обов’язковому  порядку  відносно  кожного  працівника,  що  атестується,  ведеться  протокол  засідання  атестаційної  комісії.

3.10.      Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника, який атестується, проходить в обстановці вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви упередженості.

3.11.      Атестаційна  комісія  відкритим  голосуванням  дає  одну  з  наступних  оцінок  професійної  кваліфікації  та  ділових  якостей  працівника:

-         відповідає  займаній  посаді;

-         не відповідає  займаній  посаді, рекомендовано направити на навчання;

-         не  відповідає  займаній  посаді.

      Рішення  атестаційної комісії приймається  відкритим голосуванням простою більшістю  голосів  присутніх на засіданні комісії.

3.12.      Атестаційна комісія може  вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, направлення на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.

3.13.      Результати голосування заносяться до атестаційного листа.        Атестаційний  лист  підписується  головою,  секретарем  та  членами  комісії,  які  брали  участь  у  засіданні.  Протокол  засідання  комісії  передається  в  ДОЗ  ОДА  та  керівникові   ОНМБ ЖОР.

Рішення  атестаційної  комісії  доводиться  до  відома працівника,  що  атестується, та керівника медичної установи  протягом трьох днів після його прийняття.

                3.10.  Атестаційний  лист  і  характеристика  працівника,   який  пройшов  

                атестацію,  зберігається  в  його  особистій  справі.

IV. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1.        За  результатами  атестації  видається  наказ ДОЗ ОДА в  термін  не  пізніше  двох  місяців  з  дня  її  проведення.  Директор ОНМБ ЖОР, керівники медичних установ області вирішують питання про заохочення  працівників,  які  успішно  пройшли  атестацію.

4.2.       Працівники,  які  отримали  за  результатами  атестації  оцінку    „не  відповідає  займаній  посаді”  переводяться  на  іншу  роботу  зі   згоди  працівника  або  звільняються  з  роботи  не  пізніше  2-х  місяців  з  дня  атестації.  У  разі  незгоди  з  пониженням  в  посаді  працівник  звільняється  з  роботи  згідно  з законодавством  України.

По  закінченні  вказаного  терміну (2  місяці)  переведення  працівника  на  іншу  роботу  чи  звільнення  його  за  результатами  атестації  не  допускається.

4.3.          Рішення атестаційної комісії є обов’язковим для виконання керівником установи та працівником.

4.4.          Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.