НОВІ ВИДАННЯ

У  липні  до  ОНМБ  надійшла  партія  нових  фахових  видань  (атласи,  монографії,  посібники, 

довідники,  підручники).  Видання  Росії  та  України   -  з  Вінницької  книготоргівельної  фірми 

«Медична  книга»  та  видавництва  «Нова  книга».  Ознайомитися  з   ними  можна  у  відділі 

наукової  медичної  інформації  та  відділі  обслуговування  ОНМБ.

Список  нової  літератури  додається.

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ДО  БІБЛІОТЕКИ

1.Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство: Підручник для мед.

ВНЗ III—ІV р.а. Затверджено МОЗ / за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. —

 К., 2011. — 424 с., тв. пал.,  

2.Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія: Підручник для мед.

 ВНЗ III—ІV р.а. Допущено МОЗ / за ред. В.І.  Грищенка, М.О. Щербини.

 — К., 2011. — 376 с.  

3. Анестезиология и интенсивная терапия: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур

. аккред. / Под ред. Ф.С. Глумчера. — К., 2010. — 384 с., 

4. Гістологія, цитологія та ембріологія: Навч. посіб. у 3-х кн. — Кн. 1:

Цитологія і загальна ембріологія. Для мед. ВНЗ ІV рів. акред.  

 / Баринов Є.Ф. та ін. — К., 2010. — 216 с.    

5. Інфекційні хвороби в дітей: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. 

 / За ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. — К., 2010. — 392 с. 

6. Клінічна лабораторна діагностика: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІV

 рів. акред.  / За ред. Б.Д. Луцика. — К., 2011. — 288 с. 

7. Медична генетика: Підруч. для мед. ВНЗ ІІІ—ІV рів. акред. 

 / За ред. О.Я. Гречаніної. — К., 2007. — 536 с., 

8. Медсестринство в психіатрії і наркології: Підручник для мед. ВНЗ

 I—III рів. акред. / Погорєлов І.І., Сезін С.Ю. — К., 2012. — 352 с

9. Оториноларингологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. —

2-ге вид / Заболотний Д.І., Мітін Ю.В. та ін. — К., 2011. — 472 с. 

10. Офтальмологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів.  / За ред.

 Г.Д. Жабоєдова, Р.Л. Скрипник. — К., 2011. — 424 с. 

11. Политравма: хирургия, травматология, анестезиология,  интенсивная терапия:

Учебн. издание для мед. ВНЗ ІV ур.   Под ред. Ф.С. Глумчера, П.Д. Фомина,

 Е.Г. Педаченко и др. — К., 2012. — 736 с.  

12. Поліклінічна інфектологія. Кабінет інфекційних захворювань:

 Навч. посіб. для мед. ВНЗ III—IV рів  / Грицко Р.Ю., Кіселик І.О.

та ін. — К., 2012. — 224 с.

13. Психіатрія і наркологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. 

 / за ред. О.К. Напрєєнка. — К., 2011. — 528 с.,

14. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний

словник: У 4 т. — Т. 1. А–Д / Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко.

 — К. : ВСВ “Медицина”, 2012. — 704 с.,

15. Урологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. / О.В. Люлько,

О.Ф. Возіанов. — 3-є вид., виправл. — К., 2011. — 664 с. 

16. Фізіологія людини: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів.

/ Філімонов В.І. — К., 2011. — 488 с.

17. Фізіотерапія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. / Яковенко Н.П.,

Самойленко В.Б. — К., 2011. — 256 с. 

18.Тимофеев, А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии: Учеб. для студ./ А. А. Тимофеев. - К. : ООО "Червона Рута-Турс", 2012. - 1048 с. : ил.         

19.Хаким, А. Справочник по ревматологии/ А. Хаким, Г. Клуни, И. Хак; Пер. с англ. О. М. Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 560 с. : ил.    

20.Молочков, В. А. Клиническая дерматоонкология/ В. А. Молочков, А. В. Молочков. - М. : Студия МДВ, 2011. - 340 с. : ил., табл.

21.Трахтенберг, А. Х. Рак легкого: Руководство. Атлас/ А. Х. Трахтенберг, В. И. Чиссов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с. : ил.

22.Рыбакова, М. К. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Эхокардиография/ М. К. Рыбакова, М. Н. Алехин, В. В. Митьков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Видар, 2008. - 544 с. : ил.

23.Ратнер, А. Ю. Неврология новорожденных: острый период и поздние осложнения/ А. Ю. Ратнер. - 4-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 368 с.

24.Казимирко, В. К. Ревматология: Учеб. пос. для врачей в вопросах и ответах/ В. К. Казимирко, В. Н. Коваленко. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2009. - 626 с. 

25.Внутрішня медицина і тривожно-депресивні розлади: Підруч. для студ./ В. І. Денисюк [и др.]; За ред. В. І. Денисюка. - Вінниця : Консоль, 2011. - 571 с. -

26.Атлас хирургии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и желчных путей/ Под ред.: П. А. Клавьена, М. Г. Сарра, Ю. Фонга; Пер. с англ. Н. Л. Матвеева. - М. : Изд-во Панфилова ; М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 980 с. : ил.

27.Пульмонология: Национальное руководство/ Гл. ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 960 с. - (Нац. проект "Здоровье").     

28.Руководство по инфекционным болезням: В 2-х книгах. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2011 -    

         Кн. 1. - 664 с.

29.Руководство по инфекционным болезням: В 2-х книгах. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2011 -    

         Кн. 2. - 744 с.     

30.Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы)/ ред.,: В. П. Сергиев, Ю. В. Лобзин ; ред. С. С. Козлов. - СПб. : Фолиант, 2011. - 608 с. : ил.

31.Белова, А. Н. Нейрореабилитация/ А. Н. Белова, С. В. Прокопенко. - М. :[б. и.], 2010. - 1288 с.  

32.Барашнев, Ю. И. Перинатальная неврология/ Ю. И. Барашнев. - 2-е изд., доп. - М. : "Триада-Х", 2011. - 672 с.  

33.Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия: Учебник/ Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с.

34.Левенець, В. М. Ушкодження і захворювання п'яткового (ахіллового) сухожилка: Навч. пос./ В. М. Левенець, В. М. Майко. - К. : Балюк І.Б., 2010. - 216 с. : іл.

35.Поздняков, Б. В. Основы оперативной хирургии внепеченочных желчевыводящих путей: Руков. для последиплом. профес.подготовки врачей/ Б. В. Поздняков, Е. М. Трунин, В. Б. Поздняков. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб", 2011. - 384 с.       

36.Саймон, Р. Р. Неотложная травматология и ортопедия. Верхние и нижние конечности/ Р. Р. Саймон, С. С. Шерман, С. Дж. Кенигснехт; Пер. с англ. Л. К. Михайловой. - М. : БИНОМ ; СПб. : Диалект, 2012. - 680 с. : ил.

37.Власов, П. В. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения/ П. В. Власов. - М. : Видар, 2008. - 280 с. - (Классическая рентгенология).

38.Камышников, В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике/ В. С. Камышников. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 896 с. : ил.

39.Радушкевич, В. Л. Реанимация и интенсивная терапия для практикующего врача/ В. Л. Радушкевич, Б. И. Барташевич. - М. : МИА, 2011. - 576 с. : ил.

40.Амбулаторно-поликлиническая помощь в гинекологии: Справочник врача/ Под ред. В. А. Бенюка. - 2-е изд., доп. - К. : Здоровье Украины, 2010. - 462 с. - (Здоров"я України).         

41.Аметов, А. С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения/ А. С. Аметов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 704 с. : ил.

42.Зайцев, B. М. Прикладная медицинская статистика: Учеб. пос./ B. М. Зайцев, В. Г. Лифляндский, В. И. Маринкин. - 2-е изд. - СПб. : Фолиант, 2006. - 432 с.

43.Острые кишечные инфекции/ Н. Д. Ющук [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 400 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. Терапия. Инфекционные болезни).

44.Николаев, А. И. Практическая терапевтическая стоматология: Учеб. пос./ А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 928 с. : ил.

45.Балаболкин, М. И. Фундаментальная и клиническая тироидология: Руководство/ М. И. Балаболкин, Е. М. Клебанова, В. М. Креминская. - М. : Медицина, 2007. - 816 с. : ил. - (Учеб. литер. для слушателей системы последип.образования).

46.Руководство по лучевой диагностике в гинекологии/ А. И. Волобуев [и др.]; Под ред. Г. Е. Труфанова, В. О. Панова. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб", 2008. - 592 с. : ил.

47.Оториноларингология: Учеб. для студ./ Д. И. Заболотный [и др.]. - К. : ВСИ "Медицина", 2010.

48.Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика/ Под ред. В. В. Митькова. - 2-е изд. - М. : Видар, 2011. - 712 с. : ил.

49.Нейматов, Э. М. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела/ Э. М. Нейматов, С. Л. Сабинин. - М. : МИА, 2012. - 480 с. : ил.

50.Цвибель, В. Дж. Ультразвуковое исследование сосудов: Пер. с англ./ В. Дж. Цвибель, Дж. С. Пеллерито. - 5-е изд. - М. : Видар, 2008. - 646 с.

51.Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии/ Под ред. В. И. Кулакова, В. Н. Серова. - М. : Литтерра, 2011. - 720 с. - (Рациональная фармакотерапия).

52.Шток, В. Н. Фармакотерапия в неврологии: Практ. руков./ В. Н. Шток. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : МИА, 2010. - 536 с.

53.Титмушш, Э. Шейка матки: Цитологический атлас/ Э. Титмушш, К. Адамс ; Пер. с англ. под ред. Н. И. Кондрикова. - М. : Практическая медицина, 2009. - 251 с. : ил.

54.Гнатишин, М. С. Депресія: прості кроки до яскравого життя/ М. С. Гнатишин, О. О. Белов. - Вінниця : Консоль, 2011. - 200 с. : іл. - (Ваш сімейний психолог).

55.Балига, Ш. Б. Атлас по колькоскопии/ Ш. Б. Балига; Под ред. С. И. Роговской; пер. с англ. З. В. Лохановой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 252 с. : ил.

56.Нефрология: Национальное руков./ Гл. ред.: Н. А. Мухин; отв. ред. В. В. Фомин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 720 с.

57.Шулутко, Б. И. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней/ Б. И. Шулутко, С. В. Макаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб", 2009. - 699 с.

58.Лобзин, Ю. В. Хламидийные инфекции. Диагностика, клиника, лечение, реабилитация: Руков. для врачей/ Ю. В. Лобзин, А. Л. Позняк, С. Н. Сидорчук. - СПб. :Фолиант, 2010.- 488 с.