Категорії

Доброго дня! Чи є в бібліотеці книга Комахидзе "Селезёнка"? Дякую.

Комахидзе М.Э.Селезёнка.-М.,1971  в бібліотеці є, чекаємо на Вас.

Доброго дня, чи є в фонді бібліотеки журнал "Вопросы медицинской химии" за 1980 рік ?

В фонді бібліотеки такого журналу немає

Добрий день, підскажіть, будь-ласка, якісь періодичні видання(журнали, газети) і книги в яких є про Функціонування(фізіологію) органа слуху, про його патології та вплив навколишнього середовища на його будову та функціонування. Дякую.

Яшан, O. І.  Волоскові клітини слухового аналізатора: основні ультраструктурні та біохімічні характеристики / O. І. Яшан, I. В. Хоружий // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2009. - N 1. -  С. 84-91

Скоробогатый, В. В.  Коррекция ушных раковин при их аномальном строении / В. В. Скоробогатый, А. Д. Гусаков // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2011. - № 1. -  С. 87-89

  Філімонов, В. І.   Фізіологія людини : підруч. для студ. / В. І. Філімонов. - К. : Медицина, 2011. - 488 с.

  Ріст і розвиток людини : підручник / В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.Ю. Андрієвський, та ін.; За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. - К. : Медицина, 2008.- 400 с.

Физиология человека : учебник / Н.А. Агаджанян, Л.З. Тель, В.И. Циркин, С.А. Чеснокова; Под ред. Н.А. Агаджаняна,  В.И. Циркина. - 5-е изд. - М. : Мед. книга ; Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2005. - 526 с. : ил.

Литвицкий, П. Ф.   Патофизиология : учебник / П. Ф. Литвицкий. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 496 с. эл. опт. диск (CD-R).

Патологічна фізіологія : кн. в 3-х ч. Ч.1. Нозологія / М. С. Регеда [и др.] ; ред., М. С. Регеда. - Львів : Сполом, 2009. - 290 с.

Патологическая физиология : учебник / А.И. Березнякова, Н.Н. Кононенко, С.И. Крыжная, и др.; Ред. А.И. Березнякова. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 328 с. : ил.

Зайчик, А. Ш.  Патологическая физиология : учебное пособие / А.Ш. Зайчик,  Л.П. Чурилов. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб", 2007 -    

            Т.2 : Патохимия (эндокринно-метаболические нарушения) : учеб. пос. - 768 с. : ил. -

Патологическая физиология / под  ред. Н.Н.  Зайко, Ю.В. Быця. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Логос, 1996. – 644 с.

Анатомія та фізіологія з патологією / За заг. ред. Я.І. Федонюка, . Л.С. Білика, Н.Х. Микули. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 676 с.

Динамика созревания слуховой функции у недоношенных новорожденных по данной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения / М.Р. Богомильський, И.В. Рахманова, Я.М. Сапожников, Лазаревич А.А. // Вестник оториноларингологии. - 2008. - №3. -  С. 4-7

Молекулярно-генетична природа приглухуватості / А.Ю. Бариляк, М.Б. Крук, Ю.Р. Бариляк и др // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2003. - №5. -  С. 83-86

Молекулярно-генетична природа приглухуватості / А.Ю. Бариляк, М.Б. Крук, Ю.Р. Бариляк и др. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : Наук. - практ. журн. - 2004. - N2. -  С. 88-91

Заболотний, Д. І.   Універсальний скринінг слуху в новонароджених в Україні- перші кроки нідерландського проекту / Д.І. Заболотний, Ф.Б. Юрочко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2008. - N1. -  С. 9-14

Шидловська, Т. А.  Порівняльна характеристика скарг хворих і даних суб'єктивної аудіометрії при початковій сенсоневральній приглухуватості, пов'язаній з різними судинними чинниками / Т. А. Шидловська, C. I. Герасименко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2009. - № 5. -  С. 2-7

Кузнецова, Е. Е.  Слуховая функция недоношенных детей, перенесших внутриутробные инфекции  / Е. Е. Кузнецова, И. В. Рахманова, Ю. Г. Мухина // Педиатрия. Журнал им.Г.Н.Сперанского. - 2011. - T. 90, № 4. -  С. 158-159

Оториноларингологія: підруч. для студ. / Д. І. Заболотний [та ін.]. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2011. - 472 с.

Бабияк, В. И. Оториноларингология: руководство. В 2-х томах / В. И. Бабияк, М. И. Говорун, Я. А. Накатис. - СПб. : Питер, 2009 - Т. 1. - 832 с. : ил.

Бабияк, В. И. Оториноларингология : руководство. В 2-х томах / В. И. Бабияк, М. И. Говорун, Я. А. Накатис. - СПб. : Питер, 2009 - Т. 2.