МЕДИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

Шановні користувачі!

 

     У зв'язку з припиненням виходу «Медичного інформаційно-аналітичного вісника» обласна наукова медична бібліотека на  веб-сайті розміщує сторінки: «Наукова медична інформація» та «Публікації в центральній та місцевій пресі». Контент оновлюється щопонеділка.

     Анотований список літератури "На допомогу головним та старшим медичним сестрам" випускається щоквартально.

 Покажчик рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів "Раціоналізація та винахідництво в медицині" розміщується 2 рази на рік.

     Для отримання повних текстів джерел звертайтеся на e-mail:  zhonmb@ukr.net

 

8.12.2017 р.

 

НАУКОВО-МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

     АКУШЕРСТВО: Підручник для студентів вищих медичних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Полтава: Дивосвіт, 2015. – 336с. (618)

     Значна увага приділена екстрагенітальній патології у вагітних: захворюванням серцево-судинної, дихальної, нервової систем, нирок, цукровому діабету. Наведені клініка, діагностика та сучасні методи лікування цих станів.

 

    БИКОВА І.М. Ефективність стилів керівництва колективом: соціально-психологічний аспект // Врачебное дело. – 2017. - № 7. – С. 70-72.

     У ході дослідження була розроблена та обґрунтована психокорекційна програма для трудових  колективів. Програма складається з ділових рольових ігор, які мають відповідні правила, і спрямована на сприяння ефективній взаємодії керівника і підлеглих, зниження емоційної напруги в колективі, налагодження сприятливого психологічного клімату.

 

     ГРЕВЦОВА Р.Ю. Громадське здоров’я і право : сучасні концепти і засади взаємодії // ХVІ з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Кам’янець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 р. Матеріали. – Одеса: Видавництво Бартенєва, 2017. – С. 47-49 (61)

 

     ДОГЛЯД за хворими: підручник / О.М. Ковальова, В.М. Лісовський, С.І. Шевченко та ін. – 3-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 488с. (616.081/083)

     У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні  питання особливостей догляду за хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.

 

     КИРИЛЬЧУК О. Професійне вигорання : усвідомлюємо причини та шукаємо вихід // Управління закладом охорони здоров’я. – 2017. - № 10. – С. 74-81.

 

     КУЦАК А.В., СЕВАЛЬНЄВ А.І., КОСТЕНЕЦЬКИЙ М.І. Вивчення рівнів і структури доз опромінення населення від природної радіації // Міжнародний медичний журнал. – 2017. - № 3. - С. 88-92.

     Установлено, що сумарна середньорічна ефективна доза опромінення населення від основних джерел природного походження сягає 4,3 м3н, що перевищує середньосвітовий показник майже в 1,8 рази.

 

     ЛУЦЕНКО Л.А. Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современном этапе // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 5. – С. 97-100.

     Необхідність своєчасної та точної діагностики гестаційного цукрового діабету обумовлена високою частотою ускладнень вагітності і захворюваності новонароджених з даною патологією.

 

     МАЙМУЛА Г. Посадова інструкція гігієніста зубного вищої кваліфікаційної категорії стоматологічного відділення обласної клінічної лікарні // Управління закладом охорони здоров’я. – 2017. - № 8. – С. 6-9.

 

     МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ аспекты состояния здоровья детей-инвалидов с детским церебральным параличом и пути его улучшения / В.С. Полунин, Н.В. Полунина, Г.Н. Буслаева // Педиатрия. – 2017. - № 5. – С. 222-227.

 

     ОСОБЕННОСТИ психоэмоционального состояния и психотерапия в реабилитации больных ревматоидным артритом / А.А. Кукшина, Д.А. Верещагина, А.В. Котельникова и др.: обзор // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. – 2017. - № 3. – С. 54-61.

     Розглянуто актуальні психотерапевтичні підходи, які застосовуються в комплексному лікуванні та реабілітації хворих ревматоїдним артритом.

 

     ОСТРОЕ повреждение почек / А.В. Смирнов, В.А. Добронравов, А.Ш. Румянцев и др. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2015. – 488с. (616.6)

     Детально розглянуто клінічні варіанти гострого ушкодження нирок та підходи до клінічної діагностики. Приділено особливу увагу ролі біомаркерів гострого ниркового ушкодження в діагностиці і оцінці клінічного прогнозу гострого ушкодження нирок.

 

     ПОРЯДОК встановлення зв’язку захворювання з умовами праці у робітників, які мають контакт із джерелами іонізуючих випромінювань / С.І. Ткач, Г.В. Кулініч, І.Г. Боровик та ін. // Український радіологічний журнал. – 2017. - № 3. – С. 247-250.

      Чітке розуміння порядку встановлення зв’язку захворювання з умовами праці у робітників, які контактують із джерелами іонізуючого випромінювання (ІВ), дозволить лікарям своєчасно виявляти і направляти таких хворих у спеціалізовані заклади та покращити якість медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці, зокрема, із джерелами ІВ.

 

     СУСЛИНА З.А., ВАРАКИН Ю.Я. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. – М.: Медпресс-информ, 2015. – 440с. (616.8)

     При викладенні матеріалу поряд з власними даними приведено національні рекомендації кардіологів, а також закордонні методичні рекомендації.

 

     ЧЕРНЕТЕНКО О. Пільгові пенсії лікарям-рентгенологам і рентгенолаборантам за новими списками // Управління закладом охорони здоров’я. – 2017. - № 7. – С. 27-32.

 

      ШУШПАНОВА О.В. Психические нарушения у больных раком молочной железы: дифференцированный подход к изучению нозогений // Журнал неврологии и психиатрии. – 2017. - № 8. – С. 18-26.

     

ПУБЛІКАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА МІСЦЕВІЙ ПРЕСІ

 

     «ДОСТУПНІ ЛІКИ» у 2018 році діятимуть ще у трьох напрямках захворювань // 20 хвилин. – 2017. - № 46. – 29 листопада. – С. 5.

 

     ДУДНИК С. Внутрішньолікарняні інфекції – ворог у тилу? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 45-46. – 17 листопада. – С. 18-20.

 

     ЗАВДЯКИ депутатам від «Радикальної партії» Житомир отримав держсубвенцію для реконструкції інфекційного відділення ЦМЛ № 1 // 20 хвилин. – 2017. - № 46. – 29 листопада. – С. 15.

   

      ЗАСЛАВСКАЯ А.А., ДМИТРУК В.И., ЗЛОБИНЕЦ А.С. Использование ароматерапии для лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у детей // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 11. – С. 22-25.

 

      ЗУБКО Г. Реанімаційний пакет для сільської медицини // Субота. – 2017. - № 48. – 29 листопада. – С. 3.

 

      КАМИНСКИЙ А.В. Особенности тактики ведения беременных с узловым зобом и раком щитовидной железы // Здоров'я України : Гінекологія, акушерство, репродуктологія. – 2017. - № 3. – С. 6-8.

 

     КЛИГУНЕНКО Е.Н., ЗОЗУЛЯ О.А. Человеческий сывороточный альбумин (прошлое и будущее) // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 12. – С. 16-17.

 

     КОМОРБІДНІСТЬ бронхіальної астми і туберкульозу легень: труднощі лікування й перспективи вирішення проблеми / Ю.І. Фещенко, М.М. Островський, І.Я. Макойда та ін.: огляд // Здоров'я України : Пульмонологія, алергологія, риноларингологія. – 2017. - № 3. – С. 30-31.

 

      КОТЕНКО К. О реформе здравоохранения: беседа с  доктором медицинских наук, профессором Сергеем Викторовичем Клименко // Здоров'я України : Онкологія. – 2017. - № 4. – С. 14-15.

 

     КУЗЬМІНСЬКА О.В. Сучасні підходи до основних засад здорового та лікувального харчування // Здоров'я України. – 2017. - № 21. – С. 20-21.

 

     ЛІТВАК А.І. Управління етичним розвитком персоналу медичної організації // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 11. – С. 24-25.

 

     «МЕДРЕФОРМА на марше»: без направления семейного врача можно будет обратиться только к гинекологу и психиатру // Эхо. – 2017. - № 48. – С. 1.

 

      МІНІІНВАЗИВНІ транспапілярні втручання в ургентній абдомінальній хірургії / М.Ю. Нечитайло, Т.В. Огородник, А.Г. Дойниченко та ін. // Здоров'я України: Хірургія, ортопедія, травматологія. – 2017. - № 4. – С. 12-13.

 

     МИХАЛЕВА С. Реабилитационный центр «Здравница» под руководством Николая Полесского – это верный путь от точной диагностики заболевания к выздоровлению // Эхо. – 2017. - № 48. – С. 6.

 

     МОЖИНА Т. ХVІІІ Национальный конгресс кардиологов Украины: в фокусе Тиара Трио // Здоров'я України. – 2017. - № 20. – С. 27-28.

 

      МОРОЗОВА О.Г. Головная боль: диагностичнеский алгоритм в общетерапевтической практике // Здоров'я України. – 2017. - № 20. – С. 34-35.

 

     МОРОЗОВА О.Г., ЯРОШЕВСКИЙ А.А., ЛОГВИНЕНКО А.В. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение в неврологической практике: клинические проявления и возможности терапевтической коррекции: Лекция // Здоров'я України : Неврологія, психіатрія, психотерапія. – 2017. - № 3. – С. 50-52.

 

     НА ПЕРЕДОВУ боротьби з грипом – без бронежилета вакцинації: Сергій Березовський – начальник відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління охорони здоров’я Житомирської ОДА  // Ваше здоров’я. – 2017. - № 45-46. – 17 листопада. – С. 14-15.

 

     НАЗВАНЫ имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2017 год // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 11. – С. 19.

 

     ОНИЩУК Л. Рефлексотерапія як окрема медична галузь та її роль у сучасній медичній реабілітації // Здоров'я України: Неврологія, психіатрія, психотерапія. – 2017. - № 3. – С. 22-23.

 

      ПОЛИЩУК А. Управа на паразитов // Сегодня. – 2017. - № 220. – 29 ноября. – С. 14.

 

      ПРИХОДЬКО Т. Сучасні погляди на терапію хронічної серцевої недостатності // Ваше здоров’я. – 2017. - № 45-46. – 17 листопада. – С. 22-23.

 

     РАДУЧИЧ О. Медична реформа: на старт, увага, руш! // Здоров'я України. – 2017. - № 20. – С. 74-75.

 

     ФОРЕСТ С. Получат ли четыре тысячи житомирских медиков зарплату?: начальник управления охраны здоровья Житомирского городского совета Мисюрова Мария // 20 хвилин. – 2017. - № 46. – 29 листопада. – С. 6.

 

      ЦЕПКОЛЕНКО В. Мы можем продлить молодость и сохранить здоровье, используя собственные клетки: институт пластической хирургии «Виртус» // Сегодня. – 2017. – № 220. – 29 ноября. – С. 5.

 

      ЧЕБАН О. Сто років на сторожі здоров’я вінничан: обласна клінічна лікарня імені Миколи Пирогова // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 224. – 28 листопада. – С. 56.

 

      ЮВЕНИЛЬНЫЙ артрит: терминология, классификация, диагностические критерии, этиология, патогенез, современные аспекты / Чернышева О.Е, Вайзер Н.В. и др. // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 12. – С. 10-12.

 

НА ДОПОМОГУ  ГОЛОВНИМ ТА СТАРШИМ

МЕДИЧНИМ СЕСТРАМ

 

      МОЗ УКРАЇНИ. Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я: Наказ № 848 від 25.07.2017 р. // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 62-63.

 

    БРОНОВА В. Паліативна допомога: правове регулювання // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 5-13.

 

     ГРИЖИМАЛЬСКИЙ Е. Новые стандарты безопасности инфузионных систем // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 16-20.

 

     ЕТИЧНИЙ  кодекс медичної сестри // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 50-56.

 

     ІГОЛКІНА І. Камінь за пазухою, або налагоджуємо взаємини з колегами // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 57-61.

 

     ІЩЕНКО О. Мовою закону про раннє виявлення онкозахворювань у населення // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 13-26.

 

     ІЩЕНКО О. Оцінюємо якість роботи медичних сестер // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 6-30.

 

    КАСЯНЧУК І. Ботулізм «крокує» Україною: що слід знати про захворювання  // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 24-32.

 

     КАСЯНЧУК І. Використання масок під час епідемії // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 32-36.

 

     КАСЯНЧУК І. Чим небезпечні «дитячі» інфекційні захворювання для дорослих // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 27-31.

 

     КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція молодшої медичної сестри з догляду за хворими // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 35-38.

 

     КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної отоларингологічного кабінету // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 44-51.

 

     КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної кабінету гірудотерапії  // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 37-43.

 

     КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної кабінету телемедицини // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 40-46.

 

     КЛІЩОВИЙ енцефаліт: дії медсестри при інфекційних хворобах // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 63-67.

 

     КРАСОВСЬКА І. Відрахування та утримання із зарплати: що потрібно знати // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 20-31.

 

    МАЙМУЛА Г. Посадова інструкція сестри медичної  сурдологопедичного кабінету І кваліфікаційної категорії // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 18-20.

 

     МАЙМУЛА Г. Посадова інструкція сестри медичної фоніатричного кабінету вищої кваліфікаційної категорії // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 21-23.

 

     МАЙМУЛА Г. Посадова інструкція старшої сестри медичної стаціонару вищої кваліфікаційної категорії терапевтичного відділення // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 14-17.

 

     МАРШАЛКІНА О. Як знезаразити руки медичного працівника // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 41-44.

 

     МИЛЬНІКОВА М. Відповідальність за розкриття конфіденційної інформації // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 11-12.

 

     ПОСАДОВА інструкція реєстратора медичного амбулаторно-поліклінічного закладу // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 41-43.

 

     СЕМЕНЕЦЬ Г. Діагностичні та лікувальні процедури у педіатрії: тестові завдання // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 50-59.

 

     СЕМЕНЕЦЬ Г.  Лабораторні дослідження крові : тестові завдання // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 60-63.

 

    ХРЕНОВА Л. Звітність старшої медичної сестри // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 22-28.

 

 

                                                                  Осика А.В., тел.: 43-05-04

                                                                  Web-cайт: http://www.medbib.zt.ua