Коротка історична довідка

        Офіційною  датою заснування  бібліотеки вважається квітень 1945  року,   хоча є відомості про те, що з  відділенням у вересні 1937 року Житомирщини у самостійну область, бібліотека  працювала  при  обласному відділі охорони  здоровя ще у передвоєнні роки, але ніяких документів про бібліотеку, її книжковий фонд, їх долю під час ІІ-ї світової війни не збереглося.

         Становлення бібліотеки як інформаційно-бібліотечного, культурного і науково-методичного центру області важким тягарем лягло на плечі перших двох директорів - С.Л. Щедріної, яка очолювала її в період 1945 - 1960 рр., і В.П. Тартасюк, яка прийняла естафету і працювала в ній 20 років до 1981 року. Зусилля працівників ОНМБ в перші повоєнні роки були спрямовані на формування книжкового фонду, створення опорних медичних бібліотек в ЛПЗ, формування контингенту читачів. Книжковий фонд формувався за рахунок передачі книг з міської лікарні, з подарованих та отриманих з Київської та Харківської медичних бібліотек видань, пізніше – шляхом закупівлі в бібколекторах, за книгообміном.  На початку 50-х рр. ХХ ст. фонд  бібліотеки становив 7,5 тис. примірників, ним  користувалися  964 читачі-медики.  Перший директор  бібліотеки С.Л. Щедріна – ініціатор створення  галузевих бібліотек при районних лікарнях, у 1950 році їх було вже 33 (функціонували на громадських засадах).

 

   

           

                             

 

             

          В 1960 р. бібліотека переїхала в нове приміщення за адресою К. Маркса,14 і була розміщена на 3-му поверсі 1-ї міської поліклініки; штат збільшився до 5 працівників. У середині  60-х років  бібліотека мала фонд понад 60 тис. прим., яким користувалися майже 2,5 тис читачів. Успішно функціонували 6 пересувних  бібліотек ОНМБ та  колективний абонемент в  лікувальних закладах області, що сприяло  активізації  читання медичними працівниками. У 60-ті роки, задовго до державної програми розвитку науково-технічної інформації  в галузях народного господарства, з ініціативи директора Тартасюк В.П., в ОНМБ здійснювалось інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків. При бібліотеці на громадських засадах працювала група провідних лікарів і спеціалістів обласного аптекоуправління, яка займалася популяризацією медичної літератури (аналітичні, реферативні та бібліографічні огляди)  на засіданнях  наукових лікарських товариств, семінарах. ОНМБ щомісяця видавала «Бюлетень нової літератури» і 16 тематичних списків  із серії «На допомогу практичному лікарю» для  фахівців області. 

 

 

        У 70-80-ті роки розвиток бібліотеки відбувався еволюційно: значно зросли основні показники обслуговування читачів, книжковий фонд поповнився майже вдвічі і налічував у 1985 році понад 150 тис. одиниць зберігання. Характерним для цих років став процес становлення усіх структурних підрозділів установи, пошук нових форм і методів обслуговування читачів. Відділ обслуговування став самостійним структурним підрозділом з 5 штатними одиницями. Наказом МОЗ УРСР № 212 від 13.04.1972 р. в бібліотеці створено відділ науково-медичної інформації, а в лікувально-профілактичних установах - групи НМІ на громадських засадах. В цей період у бібліотеці вже чітко визначилась система інформаційного забезпечення спеціалістів галузі. В ній мали місце режими диференційованого індивідуального, колективного та масового інформування абонентів. На базі ОНМБ організовувалися щотижневі перегляди літератури для інформаторів ЛПУ, щоквартальні «Дні інформації» та «Дні спеціаліста», де лікарі-інформатори виступали з реферативними оглядами та іншою фаховою інформацією. У 80-ті роки інформаційна служба області налічувала 75 груп НМІ (понад 700 лікарів-інформаторів).

       1977 р. бібліотека отримує приміщення в одному з корпусів обласної лікарні по вул. Червоного Хреста, 3 – архітектурній будівлі XIX ст.(зараз на цьому місці збудовано обласну консультативну поліклініку), де були створені належні умови для повноцінного функціонування установи.

       В кінці 70-х рр. розпочався новий етап у розвитку бібліотеки. Відкрився він сторінкою часткової централізації бібліотек. Були централізовані книжкові фонди 16 бібліотек—філіалів ЛПУ.  Процес централізації медичних бібліотек затягнувся на декілька років. Після В.П. Тартасюк з 1981 р. його продовжувала  директор Г.Г.Проценко.  У 80-ті роки була значно зміцнена  матеріально-технічна база ОНМБ, розширився штат, у відділі обслуговування виділено читальний зал, створено науково-методичний відділ.  Бібліотекою користувались понад 5 тис. читачів, тираж видавничої продукції на допомогу спеціалістам складав до двох тисяч примірників. В 1985 р. бібліотеку очолила К.Ф. Комінарець. Мережа  бібліотек області з введенням в штати ЛПУ працівників бібліотек збільшилась у 1,5 рази, штатні бібліотекарі працювали у всіх ЦРЛ. У 1986-1990 рр. фонди медичних бібліотек області досягли свого апогею: на 01.01.1991 р. вони становили 738 тис. прим. (ОНМБ - 178 тис. прим.)

         З 2002 р. бібліотеку очолила А.В.Осика. Пріоритетним напрямком роботи ОНМБ стало удосконалення бібліотечного сервісу шляхом упровадження нових комп’ютерних технологій. На сьогоднішній день обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної  ради – єдина в Житомирському регіоні установа, яка виконує функції центру наукової медичної  інформації. Через відсутність в області медичних ВНЗів, НДІ, потужних бібліотек медичних установ та медичних навчальних закладів ОНМБ стала осередком інформаційно-бібліотечного обслуговування спеціалістів медичної галузі. З 2011р. установа працює за постійною адресою: вул. Пушкінська 62.

       Книжковий фонд налічує понад  200 тис. прим. наукових видань (книг, медичної періодики) українською, російською, іноземними мовами. Щорічно фондами ОНМБ користується понад 5,5 тис. читачів. Головний критерій якості роботи бібліотеки – ступінь задоволення інформаційних запитів користувачів. В ОНМБ створюються й застосовуються локальні електронні ресурси, фонд поповнюється новітніми носіями інформації, продовжується освоєння можливостей Інтернету. Бібліотека комплектує свій фонд актуальними фаховими виданнями та  медичною періодикою, активно працює у напрямку формування  електронного каталогу – 10 власних БД (АБІС«Ірбіс»), пропагує і впроваджує нові інформаційні технології обслуговування користувачів (дистанційне інформаційне обслуговування на електронні адреси користувачів, ЕДД /електронна доставка документів, віртуальна довідка), пропагує  нові видання через  власний веб-сайт,  на переглядах, днях інформації/спеціаліста, на засіданнях медичних товариств. Робота ведеться з метою фахового удосконалення спеціалістів медичної галузі та їх активізації до професійного читання. Широко  використовуються  Internet - ресурси: доступні електронні  фонди провідних бібліотек, інформаційні продукти, електронні архіви  журналів. Бібліотека продовжує співпрацю у Міжрегіональній системі корпоративної каталогізації медичних бібліотек України. Нестаціонарна форма обслуговування «Пересувна медична бібліотека» працює в медичних закладах області, де функціонують бібліотеки, з метою оперативного доведення джерел  НМІ з фондів ОНМБ безпосередньо до робочого місця фахівців медичних закладів.

         ОНМБ – центр медичного краєзнавства області. Постійно поповнюється новими виданнями фонд краєзнавчих документів, наукові праці лікарів, архів документів з історії закладів охорони здоров’я регіону. На веб-сайті бібліотеки функціонує Блок інформації з медичного краєзнавства «Житомирщина медична» (краєзнавчі БД, календар знаменних і пам’ятних дат медицини Житомирщини; ювілейні дати, віртуальні виставки, повні тексти бібліографічних та краєзнавчих покажчиків, тощо).

         В останнє десятиріччя ОНМБ велику увагу приділяє соціокультурній діяльності. Серед медичної спільноти є багато особистостей, котрі щиро полюбляють мистецтво, художнє слово, видають збірки власних творів. З такими медичними працівниками бібліотека спілкується, збирає їх для зустрічей з аудиторією любителів художнього слова, презентує їхні видання. Традиційними для ОНМБ стали виставки творчих робіт медиків Житомирщини: картин, вишивок, інших мистецьких витворів. В 2014 році бібліотека розпочала новий веб-проект: сайт «Світ захоплень» - блог про творчість і хобі медиків Житомирщини. Такі заходи, як «Лідер читання», «Місячник наукової медичної інформації», художні експозиції, презентації, які регулярно проводить ОНМБ, є чудовою нагодою прорекламувати себе, свої послуги, залучити до бібліотеки потенційних читачів, друзів і, звичайно, партнерів.

         ОНМБ  є науково – методичним центром для 38 бібліотек ЛПУ  і  навчальних медичних закладів регіону. 

        За цим невеликим літописом подій стоять люди, які творили цю історію і як працівники бібліотеки, і як користувачі її послуг. Справжній скарб бібліотеки - її кадри, справжні ентузіасти бібліотечної справи, які  в різні роки працювали в її стінах. Це С.Л. Щедрина, В.П. Тартасюк, К.В. Гринцкевич, І.Т. Юзва, Н.А. Волинець, Л.В. Старикова, Т.Ю. Музичук, Т.В. Домс, Р.М. Черемісіна  та ін.

         В різні роки читачами бібліотеки були видатні постаті медицини України:  Ю.Ю. Вороний , О.Ф. Гербачевський, М.П. Захараш, В.І. Мальцев, В.М. Пономаренко, Ю.П. Спіженко, та багато інших.